05-12-2011 Bharuch

download 05-12-2011 Bharuch

of 2

 • date post

  21-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  214
 • download

  0

Embed Size (px)

description

■ {kuŒ™u ¼uxu÷ku yûkÞ ð‚kðk …kY÷ RLMxexÞqx{kt r‚rð÷ rzÃ÷ku{k fhŒku nŒku («ríkrLkrÄ îkhk) çkY[, íkk.4 Mkku{ðkh, íkk.5 - rzMkuBçkh,h011 ¼Y[ > ytf÷uïh > stçkwMkh > ðkr÷Þk > ͽrzÞk > yk{kuË > Ãkk÷us > ðkøkhk > nktMkkux > hksÃkeÃk¤k > ËurzÞkÃkkzk > Mkkøkçkkhk > rík÷fðkzk ÃkkLk Lkt. 5 («rŒr™rÄ îkhk) ytf÷uïh Œk-4 («rŒr™rÄ îkhk) ytf÷uïh Œk-4 («ríkrLkrÄ îkhk) ¼Y[, íkk.4

Transcript of 05-12-2011 Bharuch

 • {kuu uxuku ykkk kYRLMxexqx{kt rrrzku{k fhku nku

  (rrr khk) ytfuh k-4keke rwze [kufze ku yksu khu

  u wkku {kuxh kRf Ru ykk nkkkhu skuhkh yfM{k kkt Y[k whXkRLMufxhku 20 keo ykkM rfhkwteh Ryku kkt f{f{kxewo {kurLkkwt nkwt. su xk k kekkwkkuu h zk yfM{k{kt ku

  uk{ktku yuf rhe nkukke uukzku kekke khkh {kxu nkh Rsk {kxu 108 yuBwLu fko kzTkRhk fkhu ne ykkt ykhukekk ukke

  wkkuyu [kk {kxu ytfuhsku nkuMex{kt R kknkk.

  kek {w hkuz h yksukhu {kuxh kRf t;-Ssu-16 yuykh-5104 hykfw{kh kk (W..20)yu uku r{k h srtkRkk( W..20) ykk nk.

  su{kt yk kk k {k{kh yuY[ whXk RLMufxh {wkRkkku yufku yuf rfhku nkku yLku nk{ktkkuzek ku kY RLMxexx{kt rrrzku{k{kt k{ kuo yk fhku nku.

  C M Y K

  C M Y K

  Y[ nuh{kt kkSkLku fkhu kMk [ktkkku kkueMk ktkukMk zfe uk{kt ykku Au. yksu MkktsLkk Mk{u Y[ nuhLkk {kkkuo kh kkueMk khk fhk{kt ykue ^uk {k[o kMkeh{kt Lkshu kzu Au. (kMkeh : rkLfu kkhu)

  Mkku{kh, kk.5 - rzMkuBkh, h011 Y[ > ytfuh > stkwMkh > krk > rzk > yk{ku > kkus > kkhk > nktMkkux > hkskekk > urzkkkzk > Mkkkkkhk > rkfkzk kkLk Lkt. 5

  Y[, ytfuhnuhLkk {kkkuo khkkueMkLke ^uk {k[o

  kkueMk skLk,yuMkykhke, kkuBkzeMkkuMkuk Mfkukuzo Mkrnk kkueMkfkVk kiLkkk

  (rkrLkr khk) Y[, kk.4Y[ nuh kkk rsk{kt yksu

  {nkuh{ knukh rLkr{ku nuhLkk {w

  {kko kkk MktuLke rMkkh{ktkkueMk khk ^uk {k[o fhk{ktyke nke. Y[ nuh MkrnkMktuLke rMkkh kkk kk{ku{ktkkueMk fkVkyku Vkk{kt ykkAu. yk Wkhktk yuMkykhkeLke ftkLke,wykhxe kkueMk, kkuBk zeMkkuMkukMfkukuzo kiLkkk fhe uk{kt yke Au.

  Y[ nuh kkk rsk{kt {nkuh{knukh rLkr{ku kk. 6 zeMku. Lkk hkusrLkfLkkhk kkSk Lkk Mkto{kt kMkrsk kkueMkzk khk kkueMkktkukMk Vkk{kt ykku Au. Y[rsk kkueMk zk kkik{ kh{kh

  khk Y[ kkk ytfuh nuhLkk{w {kkkuo kh kkueMk skLkku khk

  ^uk {k[o fhk{kt yke nke.fkku yLku Mkk k {kxu

  kMk kkueMk fkVk Vkk{ktykk Au. Y[ nuhLkk MktuLkerMkkh suk fu Lkkkhk, ktkkkLkk,rk {Ms, Mkwkkhkz, [fk,nkSkLkk kh, ktzek kh,kuefwR, fMkf khLkkk ke Rkkt[kke Mkwe yLkuf rMkkhku{ktkkueMk fkVk khk ^uk {k[ofhk{kt yke nke.

  Y[ nuhLkk MktuLke rMkkhkife kuefwR, knkhLke zkR, ktzekkh, fkuXe rMkkh, MkkuLkuhe {nu,kLkkk, Vkxk kk kuhu Wkhktk

  Mkkh kk{u ur{fk Mkkku{e kLkeLku kkMk ykkkkt

  krk Mkk{u Vrhk(rkrLkr khk) kY[, kk.4

  kkhk kkwfkLkk Mkkh kk{u hnukk krkyu kuLke u{efkMkkku {e kuLke kLkeLku khtkh {khwz fhe kuLku {kLkrMkfyLku krhhef kkMk ykke Lkke {khe LkktkLke {feykkkk kLkeyu ykhu kkueMkLke { {ktke nke.kkhk kkueMk {kfu Vhek LkkUe {rnk kkueMkLkuVhek xkLMkVh fhe Au.

  Y[ rskLkk kkhk kkwfkLkk Mkkh kk{u hnukkykh {nukwk hksLkk Lk ko 2006 {kt rLkkuVhLkk{Lke wke Mkkku kk nkk. ktLkuLkk huu Lk kkkkt[ koLke yuf rfhe yLku yuf koLkku yuf rfhkusLkBku Au. krk ykhLku Lk kk YrkLkk Mke{kxu hnu.

  ytfuh SykRzee{ktY.1,32,000Lke

  {ke [kuhe(rrr khk) ytfuh k-4

  ytfuh SykRzee{{kt ykfkh kukxe kue{t fhk ykuk y{kkk hekhe Rkukkze{ktke fkuR yk [kuhu kuk kek yu hkufzkYrk {eu Yk.1,32,000/- {ke [kuhe fhk{ktyke ne. su xke y{kkk hekhu kktytfuh SykRzee kue Mxu{kt Vhek kfhk{kt yke ne.

  yksu ytfuh SykRzee{kt ykuk ykfkhkukxe{kt e{tku k{kSf t nkukkeySkR srtnkR [kihe hnu- uxukRx hkuz,y{kkkyku Rkuk fkh t;- Ssu-2, yue-9011Ru ykk nk. uyku t whku fhk {kxu Rkukkzeu kuf fheu k nk. yu hBk kuhu 12ku fkuR Mfhu fk[ kuzeu u{kt {wfuk k kukkuke [uR

  Lkukks rY Mkg kkkt hku{nkuh{ ko rLkr{ku rLkfLkkhk kkSk{kt kkuVkLke kkuLku zk{e uk{kxuLkk k{k{ kkk Y[ rsk kkueMk zk kkik{ kh{kh khk nkkhk{kt yke hkk Au. yk Wkhktk kkSk rMksoLk{kt LkkLke nkk{ktsk ykkk RMk{ku rY Mkk{kt Mkk kkk uk rsk kkueMkzkyu rskLkk k{k{ kkueMk MxuLkku{kt Mkw[Lkk ykke Au. ktrk{kkkh{kt kkSkLkwt rMksoLk kk ku nukwMkh rsk zkyu yksu Y[nuh{kt kuf hkkhLkwt ykkusLk fhe rr &kuLke [[ko fhe nke.rMksoLkk rMku kkuVkLk fhkk kfzku kuLke uh Lkke. kuLke rYMkk{kt Mkk kkk uk{kt yku.

  Y[ whXk RLMu.k kwkLkwt yfM{k{kt {ku

  kek{kt {kh yfM{k u wkku shuzu Au (Meh: rhuLTrtn yxkuhek)

  yLkwMktkLk kkLkk Lkt 9 Wkh

  yLkwMktkLk kkLkk Lkt 9 Wkh

  yLkwMktkLk kkLkk Lkt 9 Wkh

  yLkwMktkLk kkLkk Lkt 9 Wkh

  Y[{kt {nkuho{ rLkr{kuu [ktkkku ktkukMk

 • Y[{kt {nkuh{ rMkkhku{kt MkkhLkk Mk{ke s

  [ktkkku kkueMk ktkukMk zfe uk{ktykku Au. yk Wkhktk Y[ rskLkkfuxkf MktuLke kkwfk kkk kk{kukife kkus, Lkkekwh, nktMkkux, stkwMkhkuhu Wkhktk kk{ku{kt e heo

  kkueMk fkVku kkuXe uk{kt ykkuAu. k{k{ yMk{kSf ]rk rYrsk kkueMku Mkkk keo Au.Y[ yLku ytfuh nuh kkukkueMk skLkkuLkku fkVku,yuMkykhkeLke ftkLke, wykhxekkueMk, Mk {kWLxuz kkueMk, kkkkkuBk zeMkkuMkuk Mfkukuzo,zekyuMkke, keykR, kkuMkR yunku{kkzoLkku kkueMk MxkV {nkuh{kkSk Mkkku kiLkkk hnuu. yk Wkhktkyksu MkkhLkk Mk{u Y[Lkk

  kkSkLkk {kko kh kkkMkktsLkk Mk{u rsk kkueMkkhk ytfuh nuhLkk {kkkuokh kkueMk khk ^uk {k[ofhk{kt yke nke.Y[ whXkRLMu.k

  rwze [kufze kuwhkx nkukke{kYrku w-xoku ykuh xuf fhksk kRze VuLetkz{kt skuhkh heuxfkR k nk. ykkukhku yfM{k kktLu sku tehRyku kkt kunekekk kR k nk.su xke kekfuxkf wkkuu {kw{zkt xkMku

  nku[e sRu

  kek k{wrnf ykhku fuLT{ktkhkh {kxu R k nk. su{kth kke nk khe nkukkeuu kek{kt khkh ykk{ktyke ne. skhu yk kkenk kswf nkukke kek108 yuBwLu fhk{ktyke ne. su {kxu yzkufkf Mkwe ne ykk ykhu hkukuhkuk fuxkf wkkuyu uytfuh sku {kueenkuMex{kt R k nk.ytfuh R sk ykhu ykkkyu { kuze uk ukhekhsku uhkkuf{ e knk. uk hekhsu kek{kteyu{ fheu {ok ek fktXuytr{Mfkh fhkh nkukw k{e hnw Au. kek kuerku {kuu uxk yk

  kke rY{kt wku kfhk{kt ykku nku.

  Wue kyu Au fuyfM{k-kukhe xk yu kufkuh yke ze ykVku{ktykhkuke uk {kxu yuf kswhks hfkhu 108 yuwLeuk {kxu {kuxe {kuxe kku fhkhkshu zk nku Au. yksexk{kt skhu yuf wk SLky{Lku {ku {kxu kuk ku nku yuk{u w MxkVk ktfu yzku fkf{kuze yku u{kt wkku R skf{eu uw ktuY Wze sk yushu skukhk {kxu yn e senku Au.ytfuh SykRzee{kt

  Yk.75,000/- kuke yufkuke nehksze wxe

  Yk.50,000/- u{s hkufzk YrkYk.7,000/- {eu fwYk.1,32,000/- {ke [kuhe knk. su t whku fheu ykkRkuk fkh we hnuk yth skuku{kt kuk kek yu hkufzkYrke [kuhe kk ytfuhSykRzee kue Mxu{kt Vhekk fhk{kt yke ne. su ytue k eyuykR fkk fhehnk Au.Mkkh kk{u u{efk

  {kf, kk. fhs Lkk{Lke wkeMkkku u{ Mktkt ktkkk krk ykhkuLke kLke rLkkuVhLku khtkh {khwzfhe kueLku {kLkrMkf kkk krhhefkkMk ykkkku nkku. yk Wkhktk ykh

  Lkkh kkf ykkkLke {fe kykkkku nkku.kLke yLku k uLkkkrhkh sLkku khk yh Lkkh krkykhLku Mk{k Akkt u{{ktyt kLkuk ykh{kt fkuR kkykku Lk nkku. su fkhu ykhukLke rLkkuVhu kkhk kkueMk {kfukrk ykh kkk u{efk YrkLkkMkk{u Vhek LkkUke nke. kkhkkkueMku Y[ {rnk kkueMk MxuLkuVhek xkLMkVh fhkk {rnkkkueMku yk kLkku w kkkMknkk he Au. nk Mkwe ktLkuykhkukeLke yxf fhk{kt ykeLkke. khtkw {rnk kkueMku krkykh yLku u{efk YrkLkkLkekkkMk nkk he Au.

  C M Y K

  C M Y K

  Y[ - Lk{ok SANDESH : VADODARA | MONDAY, 5 DECEMBER 2011 9hkskekk {ku rk{kt rnLe r^{ rkkk kuhu u ni rLkhkuLkwt wxk yxfe kwt kuLke kMkeh fkfkhkukwkktse ykVkk Lkshu kzu Au. (rkf skkkk)

  yLkwMktkLk kkLk 5 Lkwt [kw

  Lkktku kkwfkLkkkkkLkkh kk{ufuLkk 280 Akuz

  fkke Lkkte LkwfMkkLk(rkrLkr khk) hkskekk, kk. 3

  Lkktku kkwfkLkk kkkLkkh kk{ufuLkk ukh{kt fkk EMk{kuyuu fhe fuLkk 280 Lktk Akuzfkke Lkkte LkwfMkkLk fhkkhkskekk kkueMk {kfu VrhkLkkUkE nke.

  VrhkLke rkk yLkwMkkhVrhke {uofw{kh kkuhLkkEkxu (hnu. kkkLkkh, kk. Lkktku)yu ykhkuke {wkkkE {kokEMkkk (hnu. kkkLkkh) Mkk{uVrhk LkkUke Au.

  VrhkLke rkk yLkwMkkh{uokELkk ukh{kt fkk EMk{uu fhe fuLkk AkuzLkk Lktk 280fkke Lkktkk 6600 ke 7 nhLkwtLkwfMkkLk fhkk kkueMku Ekefku f{447, 487, {wsk kwLkku LkkUefkuMkhLke fkokne nkk he nke.

  hkekwhk kk{ufkkLkku k ukk

  krfsLkkuyAkek, kk. 4

  rzk kkwfkLkk hkekwhk kk{urkwhk kkkLkwt ykkusLk MktMfkhwf {tz khk kkk ekkR fu.kxu krhkhLkk {w s{kLkkufhk{kt ykwt Au. fkkLkk khturLkfue kkukekkk{kt {kuxe Mktk{ktksLkku uzkk nkk. rSLkkskukke Mk{k LkkhLkku {knkuk{ kLkk kkBku nkku.

  kMkkeX kh rkhks{kLk hksfkuxMkk ke nhrfLkkR rkueMktkek{ rfkkLkwt kukkykuLkuhMkkkLk fhke hkk Au. hBkLk rkkoke rknLke k{q{ke Wsefhk{kt yke nke. kk{Lkkk{fsLk kuskR kxuLkkrLkkMkMkkLkuke rSLke Lk kskukksku rLkfe fkk {tzk Mkwe knkU[er rkn rr ykMkkuh MktkkkR nke. fkkfkhu skwt {Lku yLku hehLku trkLkku yLkwfhku ku k fkk, kne yLkuLkke kkk kkkLkk rLkkh {kxu sk,kk yLku kLk sYhe Au. kkLkrLke kq fhLkkhLkwt SLkfkfkhe kLku Au.

  (rkrLkr khk) fuzekfkukuLke, kk.3Lk{ok rsk{kt xee rMkrh{kt

  MkktRkkkkLkk hku fhLkkh yufxh{wfw LkkkLku uk ez {e nke.{wfwu yknh yLku ktkks{kt kfk{ fwO Au. eke kLkke xee[uLk kh MkktRkkkk kh Mkkrhkxee rMkhe{kt MkktRkkkkLkku hkufhe yufxh {wfw Lkkku khu rMkr{ue nke.

  {wfw LkkkLku ofku MkktRkkkkkhefu ukk nkk. khu ynkrkkk kuuhu u nu rLkhku rnLerV{Lkwt qxk [ke hkwt Au. su{kt{wfu Lkkk yuf Mkkw kkkLkku hkurLkke hnu Au. {wfw Lkkku skwtnkwt fu {Lku MkktRkkkkLkk hku {k

  kAe khu rMk {e nke yLku{Lkku kufku khVke {kLk k {kwt nkwt.

  yk rnLe rV{{kt ku yuf MkkwLkkuhku rLkke hkk Au. yk rnLerV{ su{kt ykekk, Mke{kt kkLzu,{Lkek {nuk rkuhu fkfkhku fk{fhe hkk Au. su{kt hku{uLxef kekku kAu yLku yk hku{uLxef kekkuLkwt wxkLk{ok LkeLkk rfLkkhk rMkkhku{ktrV{ktfLk fhk{kt ykwt Au.

  WuLke Au fu ekkLkerMkLk{kt ynek kwshkke,kuskwhe, rV{kuLkwt wxk nk{kt skqo kkLku yk rnLe rV{ rkkkkuhu u ni rLkhkuLkwt qxk uk kufku{kuxe Mktk{kt W{xe kzk Au.

  hk Mkhfkh ke kuk Yrkk RLkk{

  (rkrLkr khk) Y[, kk.4Y[ rskLkk rzk kkwfk

  kife 89 kk{ kt[kkku{ktke rzkkk{ kt[kkLku ko 2010-11 LkeMkouc kk{ kt[kk nuh fhk{ktyke Au. yk Wkhktk yk kife rzkkk{ kt[kkLku ku k YrkkRLkk{Lke k Vke fhk{kt ykeAu.MA kk{ Mkwth kk{Lkk {tkLkuMkkfkh fhk {kxu rzk kk{kt[kk khk nkk hkuk Lkkuykhu Vk nkk. M{ kk{ku(Mkez{) Lke kusLkk nuX ko 2010-

  11 ytkkok ku uc kk{kt[kk Mkko{kt rzk kkwfkLke89 kk{ kt[kk kife kkwfk fkkyurzk kk{ kt[kkLkku k{ Lktkhykku Au. kkwfk fkkLke Mkko{ktk{ Lktkh k kkke Mkhkt[h{ukR MkkkLku kwshkkLkk{w{tke LkhuLkR {kue ke yukuzoxkuVe yuLkkk fhk{kt yke nke.yk Wkhktk kk{Lkk rfkMk {kxu Yrkkku kLke Vke fhk{kt ykeAu. {nuMkw uhk, h uhk, kk{LkeMkVkR, MAkk kuhu kkkkku kLkuR MkhfkhLkk {kMkku khk kkwfkfkkyu huf kk{ kt[kkLkwt Mkuoknkk hk{kt yku Au.

  Mkex fkk, kkwfkfkkLke kkk rskfkkLke h{kku Y

  (rkrLkr khk) hkskekk, kk.4kwshkk MkhfkhLkk h{k k{k wk

  yLk