01-12-2010 BHARUCH

Click here to load reader

download 01-12-2010 BHARUCH

of 2

 • date post

  24-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  214
 • download

  0

Embed Size (px)

description

çkwÄðkh, íkk.1 - rzMkuBçkh, h010 ¼Y[ > ytf÷uïh > stçkwMkh > ðkr÷Þk > ͽrzÞk > yk{kuË > Ãkk÷us > ðkøkhk > nktMkkux > hksÃkeÃk¤k > ËurzÞkÃkkzk > Mkkøkçkkhk > rík÷fðkzk ÃkkLk Lkt.7 («rŒr™rÄ) ¼Y[, Œk. 30 ykðe Au y™u yk fk{ …kA¤ 13 fhkuz™wt ƒsux Vk¤ððk{kt ykÔÞtw Au. yk yt„u ™kurxVkRz yurhÞk ƒkuzo yLkwMktÄkLk ÃkkLkk Lkt 12 WÃkh yLkwMktÄkLk ÃkkLkk Lkt 12 WÃkh yLkwMktÄkLk ÃkkLkk Lkt 12 WÃkh

Transcript of 01-12-2010 BHARUCH

 • C M Y K

  C M Y K

  ytfuh GIDC{kt 13 fhkuzk [uo fktLkwt Mk{khfk{fur{fw ke hke fkt{kt u yu yk{kkze we nkut[u u {kxuLkwt ykkusLk

  kwkh, kk.1 - rzMkuBkh, h010 Y[ > ytfuh > stkwMkh > krk > rzk > yk{ku > kkus > kkhk > nktMkkux > hkskekk > urzkkkzk > Mkkkkkhk > rkfkzk kkLk Lkt.7

  HAPPY BIRTHDAYehkMkn kkuhMkekkkk : MktrkMkn{B{e : Mkuskk{ : znue

  ykrkkkk : rek{B{e : kuskk{ : kLkkk

  sL{rLk wuAkLkk VkuxkukkVrLkk {wu rMk fhk{ktyku Au. sL{rLk wuAk{kt 1-21 ko MkweLkk Vkuxk Akk{ktyku Au.

  ytfuh kurxVkRz yurhk khk hke fktu kfku fhke fk{ehe nkk hk{kt yke Au. Y. 13 fhkuzk [uofktu kfku kku suke fkt{kt wt fur{fw ke yxfke fk Mkeh{kt u shu zu Au. (rrs kXf)

  ytfuhu rxefyuMxux{ktke {wkykk nu

  (rrr) Y[, k. 30ytfuhk Wkukku qkk

  fkhu ykhkh [[ko{kt hnu Au.yu ytfuhu qkk {wurxef yuMxux hefu nuh fhk{ktykwt Au khu ytfuh Whke ykftf qh fhkk kkue nufhk{kt yke Au. yu kurxVkRzyurhk khk S.ykR.ze.e.rMkhwt ke n fhkt hkefktu {sq kk yu uuykh.e.e.ke t fhk {kxu

  ykkus ze fkZk{kt yktw Au.yu ue Yyk fhk{kt ykeAu. Y. 13 fhkuzk [uo yk{khfk{ nkk hkkh Au.

  ytfuh yurke kike {kuxeS.ykR.ze.e.wt rY hku Au.ue kku kku ksuh{ktytfuhu rxef yuMxux hefunuh fhk{kt ykwt Au. yu ueyh Wkukku Wh ze Au. hfkhkhk e hke ykkwt tfhe uk fuxk Wkukku {w~fue{kt{wfkk Au. qkk {wu yu kfheu yk{kkze{kt kqkk fkhu ytfuk Wkukkuk{ kR hkk Au. khuyk{kkze{kt hke ke kku

  fur{fw ke u u{kxu kurxVkRz yurhk khkMkq[kY ykkus zefkZk{kt ykwt Au. yuhke fktu {sqke ue kVVkRfhke ue Vhu kftw [hfhkwt fk{ nkk hk{ktykwt Au. suke su Wkukkuwtqrk ke qke rfuskRu fkt{kt wt nku uyxfke fk e kftw[h fhe ukke fkuR u{ktqrk ke uk RAw nkuku u{ fhe fu net.ytfuh kurxVkRzk kuzo ykuV{uus{uLx khk yk nu fhk{kt

  yke Au yu yk fk{ kA 13fhkuzwt sux Vkk{kt yktw Au.yk ytu kurxVkRz yurhk kuzo

  Rh kk{u xf es kktkMkkku xfkkkt ese uh kLkekkus : yk{ku Mkhk hkuz Wkh ykuk Rh kk{uLkk kkxek Wkh kutzLkkMkek hue xf [kfu heMko uk skk Mxehk WkhLkku fkkw kw{kkk xfRufxef kktk Mkkku uuh ykzkkk kktku s{eLk Wkh kwxe kzku nkku.Rh kk{{kt ese zw kR sk kk{e

  Y[ rsk{kt kykuh kuzuz knLkku

  Mkk{u fkokne(rkrLkr khk) Y[, kk.30

  Y[ rskLkk rzkkenusLkk {kkkuo kh ykuh kuzuzknLkkuLke khu kkukkk Au.ykh Lkkh xkrVf ktk khkyxfkke kkkt uk Akktykk knLkku{kt fkuR xkzku kkkuLkke. yksu kkuke Mkwhk khVske k ykuh kuzuz xfkuLkursk xkrVf ktkyu yxf{ktee nke.

  Y[ rsk{kt kMk fheLkurzk rMkkh{kt fk[krLkuLke nkh{kk Au. rzkktkf{ktke hkus khkus nhkuxfkuLke yh sh kk Au.rsk xkrVf ktkLkk rLk{{ku huke, {kunh{, eefk[e, {ux kuhu rLku khkkz kkhe kkte VhSkk AuAkkt yk rLk{kuLke wu yk{yiMkekiMke kk Au. yk rYfuxe kh rsk xkrVf ktkkhk yxfkke kkkt uk AuAkkt k ykk knLkku{kt xkzk

  yLkwMktkLk kkLkk Lkt 12 Wkh

  yLkwMktkLk kkLkk Lkt 12 Wkh

  yLkwMktkLk kkLkk Lkt 12 Wkh

 • Lk{ok rsk fufxhyLku rkkrfkheLke

  {nLke skykukqhk {ktk

  urzkkkzk, kk. 30Lk{ok rsk{kt ku {nLke

  skyku ykhu ke Au. yLku yk{nTLke ku skyku Wkh RL[ksokekkzwt kkzkk{kt yke hkwt Au. ku kunkukyku hkkk yrfkheyku ftR heku kLk ykke fu? yk yuf Au. Lk{ok rskLkku rfkMk fhk ykku skyku Mkhu kwhe uRyu yuekufku{kt [[koyku kR hne Au. Mkhuke skyku kwhk yue kufkke Au.Lk{ok rsk fufxhykh.yu{. kxu rLk]rkLku fkhurLk]k kk Au khkAe Lk{ok rskfufxhLke sk ke Au yLkuRL[ksoke kkzwt kkzkk{kt yku Au.skhu Lk{ok rsk rkkrfkherfkMk hwMkn kku rLk]rkLkufkhu rLk]kk kk Au. yu yk skkh k RL[ksoke kkzwtkkzkk{kt yke hkwt Au. Mkhuykku {nLke skyku kqhkLkekufkuyu {ktk fhe Au. yk {nLke[keYk sk hk kku fk{fksykuo ykLkkhkykuLke MkwrkskR hnu.

  ukE uxkutSfke Mfhkuyuf xf WXke k

  kk knkue kkunu {kknfknkue [kuhekue {kxu r[tk

  (rrr khk) ytfuh k. 30ytfuh{kt Aukt u r

  hr{k {kknf knkueWXkthe fhe ut r e nkuu{ yuf xuh yu yuf xfe [kuhefhe Mfhku y~ kE k Au.ytfuh zku kxek Sf kfofhuk xuhu WXke skh Mfhkuyusuf zu uk xkhku fkZe E zekhkuz h rkhe nk{kt {wfeVhkh kE k nk.ytfuh{ktkk r[e knkue WXkthe fhkenkuke wq{ [u Aukt u rk{kk{kt Whk Akhe {nkfkxuh yu xfe u y yMkkuyuke [kuhe fhke xkyuytfuh kuee r[tk khe eeAu. zkuhke rkw xkLkuxofteku yuf xuh nusefte{ktke kuzet fhkwt nkukke

  ytfuh zku kxek Sfuxkute ku {w {ko h kfofhk{kt ykwt nwt. hr{k28{ee {kuze hkkek yZe kkkyhk{kt fkuEf kn WXkehxkufe yk xuh sue rft{ 8.50k kk Au sue [kuhe fhe Vhkh kEk nk. yk Mfhku xuh WXkek k {w [kufze ke zekkkuhe{kuo E sE k Wku hkkexuhu suf [Zke rLkMukt[ xkh fkZe xuhe ktsrkhe nk{kt {wfe VhkhkE k nk. yk tuoSykEzeek eykE fkehek

  w k [ke hnk Au. yk [kuhee xkk hek

  rku{kt kn WXkeh xkufew: r e ne. ukE uxkute k{u SykEzee{k skkhMu kfo fhue ytfuhkukhkz{kt hnuk yu xu wzfuhehk k{u xkLkuxo [kk{kunt{ Efk ue xf [kuhekE E ne.

  ytfuh GIDC{ktykuV {uus{uLxk [uh{u yw

  w[u skwt nwt fu, Wkukku kukkWh ku k nxkk {ktu Auyu su Wkukku khkne ku Auuyku u s kuke Vhs {su u sYhe Au. yk fktu kfkufhe ukke yk{kze wenkut[k qrk keuyxfkk{kt Vk {u. yuyk ro ytfuhS.ykR.ze.e. yuMxuxuVkkfkhfezu u{kt fkuR u{ ke.Rh kk{u xf

  nke. kk{ kufku xLkk Mku kuzeykkk xTf [kf Vhkh kR kkunkku.k rkkku yLkwMkkh fhsnkRu Wkh xkuxuk Lkkfk Wkh xukk[kk xf [kf kuku kRfhs sk Lkefku nkku. qkeRh sR knkut[kk khkuZu Rhkkxek Wkh rhMko xf uk skkt kktk Mkkku xf xfkR

  nke. Rh kk{{kt ese uh kR kR nke.

  es kkh s{eLk Mkwe Lk{e kknkk yLku xTf Mkkku kktku yLku kkhexkk nkk. fkuR LknkLke kR Lknke. hkusLke 150 ke 200 xfkuxkuxuk k[kk {k {kkoLkku Wkkukfhu Au. hkuz knuMkLknuMk kR yue Mkrk We kR Au.Y[ rsk{kt k

  kkLku ku khk kkk Au.yksu kkkuhLkk Mk{u rzkkkwfkLkk kku kk{uke Mkwhk khVske k xfkuLke rsk xkrVf ktkyuyxfkk fhe nke. su{kt kuxfku{kt huke hue nke yLkukuLkk kh kkz kkhe kkk{ktyke Lk nke.

  khu yuf xf{kt {kunh{hue nke yLku ku ykuh kuzuznkk{kt sk ykkk rskxkrVf ktkyu kkwfkLkkhkskkhze [kh hMkk khke ykku xfkuLke yxfkk fheku{Lke rY fkuMkhLkefkokne nkk he tz Mkqkunkku.

  Y[ zku. kkkkMkknuk yktkuzfh Mkhfkhe fw{kh Akkk{kt hnukk rkkeoykuLke Mk{Mk ytku y.k.r.k. khkykuLkkk kkXk{kt ykwt su kMkeh{kt sk Au. (kMkeh: r [kufMke)

  C M Y K

  C M Y K

  Y[-Lk{okSANDESH : VADODARA | WEDNESDAY 1 DECEMBER 201012

  yLkwMktkLk kkLk 7 Lkwt [kw

  LkkMkk-kusLk{kt fkk{wfkkk hkuk : ABVPwt ykuLkkk

  (Mkt.Lw.Mk.) Y[, kk. 30

  Y[ zk. kkkkMkknuk yktkuzfhMkhfkhe fw{kh Akkk{kt hnukkrkkeoykuLku kkhkkh kfeVku kzehne Au. kwshkk Mkhfkh sktrkkeoykuLku yLku kkfkuLkukkukk{ yknkh yLku kqhkkyknkhLke kusLkkyku kLkke hne Aukhu yk Akkk{kt hnukkrkkeoykuLku ykkk{kt ykkkLkkMkk yLku kusLk{kt ykBfkhkuMkh fkk {wfk{kt ykku Au.rkkeoykuLke yk Mk{MkykuLku k[k

  ykkk yr khke rkkeokrhk khk kfukhe yrfkheLkuykuLkkk kkXk{kt ykwt Au.

  kk suxk rkkeoyku yLkuAkkk{kt Mkkk rkkeoykuLkeMkne Mkkku ykku ykuLkkk{ktskk{kt ykwt Au fu kwshkkMkhfkh khk M{ koLke Wsefhk{kt yke hne Au ku{s ykeWse hrBkkLk yLkwMkqr[k rkyLku sLkrkLkk rkkeoykurfkMkke tr[k Lk hnu kuLkk {kxufkS hkk{kt yke hne Au khuzku. kkkkMkknuk yktkuzfh Mkhfkhefw{kh Akkk{kt rkkeoykuLku yLkuAkkkuLku kkhkkh kfeVku kze hneAu. SLk Sk {kxuLke sYrhkkyuk kusLk kh fkk {wfk{kt yke

  hkku Au. kkkuhLkk Mk{u LkkMkku yLkuq ku{s yLku hkku kusLk{kt kkykkk{kt ykkku nkku khtkwykuLkkk{kt skk {ku LkkkuzoLkLke rLk{qtf fhk{kt yke Au.khke LkkMkku q yLku hkkeLkkMk{u k kt fhe ukk Au. yLkurkkeoykuLke MktkLkeMkhk{e{kt kusLk k ykuAtwykkk{kt yke hkwt Au.

  yk Mk{Mk ytku yr khkerkkeo krhku ykuLkkk kkXeyk ytku ku rMk{kt {ktkeykuMktkkukk{kt Lk yku yLku ykkW{ku LkkMkku yLku q ku{s hkkukk Lkn ykkk{kt yku kku WkyktkuLk fhk{kt yku. yu{skkwt Au.

  zeyuMkke ki{h{kh yu {tzk{w tskeknMu we {wfkE

  (rrr khk) ytfuh k. 30rzk SykEzee rMkh{kt

  fkku yu Mkke rhrMkrskE hnu yu kueu y wrkyku {e hnu u nuwhrzk Wku {tz khk 23 kYrkk [uo ikh fhk{kt ykuekue [kufewt WTkx rskkue zk ki{ h{kh yu{tzk {w ykuf tskeknMu fhk{kt ykwt nwt. SykEzeeyu ykkk rMkhkue ek{e {kxu k{ hkf kke kku yk rMkh{kt hkWLze fkuf uxkurt fhke kkersk kue zkyu ykene.SykEzeeku rfk kV w

  Wh ske kku yk rMkh{ktykuk wrxku, u{kt fk{ fhkfk{khku yu ykk{kt k kufku{kxue whkke skkhe Mkkrfkue {kxu fhe e hne ne. ykrhrMkr [u ykuAku {nuf{ yuELkMxf[he ywrkk &ku kuee fk{ehe h yh fhe hnene. rzk kueu rMkELkMxf[h ykkk kYu yukufkekhek xktYu rzkWku {tz khk yuf ykwrf kue[kufe kkwt eztw zk 23 kYrkk [uo kue [kufewt r{kofhk{kt ykwt Au.

  ykk sqkLkk tkkekskk{kt uzkRskkt knw{ke {e

  (rkrLkr khk) hkskekk, kk. 30hkskekk LkkhkkrfkLkk

  hksfkh{kt hrku Lkku hksfektf yke skk rkkLkk khtuhksfe kh{kku yke kku nkku.LkkhkkrfkLkk [qtxe{kt 27 kuXfkukife ksk sqk Mkkku 2 ykkkuLkkxufkke 13 MkkuLkwt sqk kkk Mkk{uykk sqkLkk 14 Mkku Mkk{ukkekt[Lkk {wkLkk ykkW{ukhLkwt k h kkk ksk sqkLkk{w Mktek kte {w khefu[qtxkk nkk. ufu, LkkhkkrfkLkkRrknkMk{kt Mkkik{kh w{kesqkLkk W{ukh {w kLk nkkskhu Wk{w {nu Mkwhu fkAekkxu ykk sqk{ktke Wk{w knkk. khtkw hksfkh{kt k{u kueyrLkrkkk k rLkrk kLke Au.

  kk. 29-11Lkk hkus hkskekkLkkhkkrfkLkk k{ Mkk{kL Mkk{w Mktek kteyu kkuke nkesu{kt ykk sqk knw{ke{kt nkuk Akktukuk hk hksfkhLkk u{ktykk sqkLku {k kkMku {kefk sukukx zkku nkku. ksk sqk kkMku 13Mkku nkukke ku{Lku knw{ke {kxu 1MkLke sYh nkukke ykk sqkLkkWk{w {nu Mkwhu fkAek kkk

  ku{Lkk {okLke skukkuLk {nukxuLku Aue zeyu {LkkeLkuksk{kt ke ukk yk tkrk kskuzkR skk ksk sqk 15 MkkuLkwtknw{kekwt kLke kwt nkwt. yufykk Mk rLku yxkuhekkuhnksh hnukk fw 26 nksh Mkkukife 15 {kkuLke knw{ke kkk 11{kuk rY rfkMkLkk fk{ku yufe kxfu{tsqh kR skk kskLkku kuzku VheeLk{kt yk ekku nkku yLkuw{ke{kt {wfku {w Mktekkte knw{ke sqk{kt yke skkMkkkLkk Mk{efhku Mktkqoku kskkkkMku yke kk nkk skhu ykk sqknkk Mkkwt hne kwt nkwt.

  yuf kMk {wkfkk{kt Mktek kteyk ruk Mkkkkh {krnke ykkkkskw tnkwt fu, 4 kku {ue Mkk{kLMkkLkk yusLzk{kt {wk {ku nuhLkkrfkMkLkk fk{ku suk fu LkekkRkkRLkLke zke fk{kehe kqofhe, kwxe kue kxhku rhkuh fhe,hMkkLkk kzk kwhk fhwt suk fk{kuLku{tsqhe ykkR nke skhu sukkMku Lkwtku yuLz w Lkwt kLkkwt kkk rsxurLkMk fk kkMku kkeLke xktfeLkwtkktfk{ kLkkkLke fk{kehe {tsqhfhk{kt yke nke.xktfeLkwt kktfk{[kw Au ku kwt fhk ku{ skezkke rfkMkLkk fk{ku nkk he LkuLkkhLkk rfkMkLkk fk{ku{kt MknkukykkLke kke k ykke nke.

  kku kyu {kk yuf kLku ykku hkuk kk Au

  (Mkt.Lw.Mk.) Y[, kk. 30

  Y[Lkk huku MxuLk rMkkh{kt kE hkkeLkk ykhu9 kkLkk