0033 12 0086 WIELSBEKE infokrant MAART- · PDF filegemeentelijke info MAART - APRIL |...

Click here to load reader

 • date post

  23-Feb-2018
 • Category

  Documents

 • view

  216
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of 0033 12 0086 WIELSBEKE infokrant MAART- · PDF filegemeentelijke info MAART - APRIL |...

 • I N F O M A G A Z I N E

  Startschot Schoondalbos (Sint-Baafs-Vijve) - zaterdag 23 februari

  Lieven Scheire - woensdag 17 aprilSportelen 55+

  maa

  rt -

  apr

  il | 2013.02

 • 2 gemeentelijke infokrant | MAART - APRIL

  inhoudmaart - april | 2013.02

  3-10 gemeentelijke info

  11-13 welzijn

  14 ondernemen

  14 MIDOW

  15-19 OCMW

  20-25 jeugd

  26-27 milieu

  28-32 sport & ontspanning

  33-36 cultuur

  37 bibliotheek

  38-39 activiteiten

  40 nuttige info

  Teksten voor het volgende krantje in digitale vorm(Word-document) te mailen naar:

  [email protected] of op drager binnen te brengen op het redactiesecretariaat en dit vr vrijdag5 april 2013. Deze deadline wordt strikt en zonder uit-zonderingen toegepast. Alle teksten die na deze datum worden binnengebracht zullen dus niet meer opgeno-men worden in de infokrant.Teksten in WORD fotos enkel in JPG, EPS of TIFF for-maat. Fotos afzonderlijk doorsturen en niet inwerken in een word-document.

  Redactiesecretariaat:Gemeentehuis - Werkgroep infokrant,Rijksweg 314, 8710 [email protected]

  Beeldgebruik:www.shutterstock.com / www.ingimage.com

  Zitdag burgemeesterDinsdag 17u00 19u00 en op afspraak 056/67 32 00

  Zitdag OCMW-voorzitterWoensdag 16u00 18u00 en op afspraak 056/67 45 01

  SluitingsdagenGEMEENTEHUIS

  Maandag 1 april 2013 (Paasmaandag)Woensdag 1 mei 2013 (Feest van de Arbeid)Donderdag 9 en vrijdag 10 mei (O.-L.-H. Hemelvaartweekend)

  CONTAINERPARKMaandag 1 april 2013 (Paasmaandag)Woensdag 1 mei 2013 (Feest van de Arbeid)

  Deadlines infokranten 2013:Hieronder vindt u de deadline voor het binnenbrengen van artikels voor de eerstvolgende infokrant terug. Gelieve hier strikt rekening mee te houden! Artikels die na de genoemde datum worden binnengebracht zullen niet meer worden weerhouden.

  INFOKRANT EDITIE MEI - JUNI 2013: DEADLINE VRIJDAG 5 APRIL 2013

  editie juli augustus 2013: vrijdag 7 juni 2013editie september oktober 2013: vrijdag 9 augustus 2013editie november december 2013: vrijdag 4 oktober 2013

 • gemeentelijke info

  MAART - APRIL | gemeentelijke infokrant 3

  Woordje van de burgemeester

  Beste,

  Onze gemeente had de voorbije maanden heel wat te lijden onder de winterse weersomstan-

  digheden. Gelukkig konden we steeds een beroep doen op onze ervaren strooiers die steeds

  in nauw overleg met de eigen technische dienst zorgden voor sneeuw- en ijsvrije wegen.

  Hierbij mogen we ook van geluk spreken dat de windhoos die begin februari onze provincie

  teisterde, ons grotendeels links liet liggen. Dit in tegenstelling tot onder meer de naburige

  gemeenten Meulebeke en Ardooie.

  Op 14 januari ging in Den Aert een druk bezochte infovergadering door over de tweede groeps-

  aankoop gas en elektriciteit van de provincie West-Vlaanderen. De gemiddelde besparing voor

  elektriciteit en gas voor de deelnemers bedroeg ongeveer 15% en op groene stroom werd een

  gemiddelde besparing van 21,7% gerealiseerd.

  Op zaterdag 23 februari stond het aanplanten van 12.000 nieuwe bomen op het eiland tussen de Leie en de oude Leiemeander

  op het programma. Vanwege de vrieskoude moest de bosaanplant echter in extremis afgelast worden. Niettemin was minister

  Schauvliege erg enthousiast over het project en over het feit dat er zich 150 vrijwilligers hadden ingeschreven voor deze actie.

  In diezelfde Leie-vallei, iets verder stroomafwaarts, wordt binnenkort ook een ander project uitgevoerd: de bouw van een

  nieuwe sluis die geschikt is voor het toenemende scheepvaartverkeer en voor grote duwkonvooien. Op 7 maart gaat hieromtrent

  een infomarkt door in zaal Den Aert. We verwijzen ook naar de brochure die u normaal gezien eind februari in de bus vond.

  Niet alleen doen we een beroep op vrijwilligers om bomen aan te planten, maar ook om onze gemeente net en proper te houden.

  Op zaterdag 9 maart steken we namelijk opnieuw de handen uit de mouwen tijdens de jaarlijkse zwerfvuilactie.

  We hopen u alvast massaal te mogen verwelkomen!

  Uw burgemeester,

  Jan Stevens

  BEKENDMAKING VAN HET OPENBAAR ONDERZOEKHet College van burgemeester en Schepenen,overeenkomstig de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening dd. 27/03/2009.brengt ter kennis van de bevolking dat het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan KRAAIENHOF te Wielsbeke Sint-Baafs-Vijve, omvattende feitelijke toestand, juridische toestand, grafi sch plan, toelichtingsnota en adviezen, stedenbouw-kundige voorschriften en onteigeningsplan, mogelijke planbaten/planschade/compensatie opgemaakt overeenkomstig de wettelijke bepalingen en door de gemeenteraad voorlopig aangenomen in zitting van 28 februari 2013, op het gemeentehuis voor eenieder ter inzage ligt van 15 maart 2013 tot 14 mei 2013 te 11 uur.

  Al wie omtrent dat plan bezwaren en opmerkingen heeft, moet die schriftelijk met aangetekend schrijven of ontvangstbewijsrichten aan de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening, p/a Gemeentehuis, Rijksweg 314, 8710 te Wielsbeke, en laten geworden, uiterlijk op 14 mei 2013 te 11 uur.

  Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Kraaienhof

 • 4 gemeentelijke infokrant | MAART - APRIL

  gemeentelijke info

  N 382/EXPRESWEG - 13DE LINIESTRAATDe werken op de N382 en de bijhorende rotonde hebben heel wat vertraging opgelopen vanwege serieuze interne proble-men bij de aannemer die instond voor uitvoering van deze werken. Ondertussen is er al een nieuwe aannemer gevonden en deze is gestart met de uitvoering van de resterende werkzaamheden. De afwerking van dit project zal enkele weken in beslag ne-men. Dit wil zeggen dat de werken, zonder hinderende weers-omstandigheden, in de loop van maart worden afgewerkt.

  Hinder voor het verkeer?Momenteel wordt het verkeer komende van Waregem op-nieuw (tijdelijk) omgeleid via de 13de Liniestraat, dit tot de Expresweg is afgewerkt. Voor het verkeer op de N382 dat zich richting Waregem begeeft, zal er geen hinder zijn.

  RIDDER DE GHELLINCKSTRAATBij de werken aan de Ridder de Ghellinckstraat is men gevor-derd tot aan het stuk tussen de Kattestraat en de Lindestraat. Er is daarbij beslist om telkens eerst de bovenbouw van de huidige werfzone af te werken alvorens aan een volgend stuk riolering te beginnen. Enige vertraging is in dit project geslopen, onder meer door het winterweer. Het einde van de werken is echter nog steeds voorzien voor eind 2013.

  N 357 - RIJKSWEGIn 2013 staan er werken aan de N357 op het programma. Bedoeling is om een oplossing te voorzien voor het water dat bij regenweer blijft staan in de greppels. Daarnaast gaat men ook de toplaag van de Rijksweg van het kruispunt met de Wakkensteenweg tot aan de kruising met de Stationstraat vernieuwen.De uitvoering van deze werken stond oorspronkelijk voorzien voor de eerste helft van 2013, maar de timing is opgescho-ven naar de tweede jaarhelft. De vermoedelijke start van de werken vindt plaats in september.

  DE MAURISSENSSTRAAT - MERELLAANMomenteel zijn er rioleringswerken in uitvoering in de Mauris-sensstraat en een klein deel van de Merellaan. Afhankelijk van de weersomstandigheden zullen deze werken tot ongeveer half maart duren. Er is enige hinder voor het doorgaand verkeer. De omleiding loopt via de Lijsterlaan en de Zwingelkotstraat.

  GEMEENTERAADBij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 koos elke stemgerechtigde Wielsbekenaar voor de mensen die onze gemeente in de periode 2013 tot 2018 gaan besturen. Op 2 januari werden deze verkozenen offi cieel aangeduid en legden ze hun eed af. In deze infokrant vind je de nodige informatie over de nieuwe bestuursploeg.

  Zittend (vlnr): Schepen Magda Deprez schepen Rik Buyse - voorzitter gemeenteraad Carlos Verbrugghe burgemeester Jan Stevens gemeentesecretaris Bruno Debrabandere

  Staand (vlnr): Pavl Verstraete - Daisy Haydon - Stefaan Lam-brecht - Kathleen Devliegere - Sandra Devos - Rachida Abid - schepen Guido Callewaert - schepen Marc Debie - Georges Lambrecht - Hilde Debommarez - Isabelle Decrans - Geert De-vrieze - Caroline Lannoo - Tom Eeckhout - Eddy Duyck - Jan De Potter - Youri Delporte

  GEMEENTERAAD: OPENBARE ZITTINGENDe zittingen vinden plaats in de raadzaal van het gemeen-tehuis elke laatste donderdag van de maand om 20u00 (behoudens uitzonderingen). Voor 2013 liggen de volgende gemeenteraden al vast: 27 maart - 25 april - 30 mei - 27 juni. Elke zitting is toegankelijk voor het publiek.

  De agenda van elke gemeenteraadszitting wordt telkens vooraf bekendgemaakt in de gemeentelijke infokasten en via de website www.wielsbeke.be. Op de website kan je achteraf ook telkens het verslag terugvinden.

  BESTUUR OCMW: RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJNOm de zes jaar verkiest de gemeenteraad 9 personen, die samen de Raad voor Maatschappelijk Welzijn vormen. Deze negen mensen beslissen hoe het OCMW eruit ziet en werkt. De raad regelt in principe alles wat tot de bevoegdheid van het OCMW behoort. Hij vergadert minstens n keer per maand achter gesloten deuren.

  Zittend (vlnr):Annie Vanlerberghe - Marianne Vancoillie - Mia Deloddere - Brinda Vanbrabant

  Staand (vlnr):Geert Snoeck - Norbert Goutsmet - voorzitter Filiep De Vos - Gabril Benoit - Paul De Blanck

  Wegenwerken Wielsbeke

  Nieuwe gemeente- en ocmw-raad

 • MAART - APRIL | gemeentelijke infokrant 5

  gemeentelijke info

  Sinds 1 januari 2013 heeft de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening een nieuwe naam: De Watergroep. Onze kerntaak blijft om onze klanten 24 uur per dag, 7 dagen op 7 van gezond en lek-ker drinkwater te voorzien. Daarnaast hebben we ook een uitgebreid dienstenaanbod op het vlak van gemeentelijk afvalwaterbeheer en maken we industriewater op maat voor b