marouanachammachi.weebly.com€¦ · Web viewPreventieve Organisatie Diagnose Broekster Boys 48....

of 95 /95
Preventieve Organisatie Diagnose Jacko Blaauw 346943 Marouan Achammachi 339897 Klas 1G Docent: Ronald Zoodsma 15-4-2016 Preventieve Organisatie Diagnose Broekster Boys

Embed Size (px)

Transcript of marouanachammachi.weebly.com€¦ · Web viewPreventieve Organisatie Diagnose Broekster Boys 48....

Preventieve Organisatie Diagnose

Jacko Blaauw346943Marouan Achammachi339897Klas 1GDocent: Ronald Zoodsma15-4-2016

Managementsamenvatting

De preventieve organisatie diagnose (POD) is uitgevoerd bij voetbalvereniging Broekster Boys. VV Broekster Boys is en voetbalvereniging gelegen in de gemeente Dantumadeel, in het dorp Damwoude. De vereniging biedt voetbaltrainingen, voetbalwedstrijden en verschillende nevenactiviteiten aan voor jong, oud, dames, heren en zelfs voor mensen met een handicap. Tijdens het onderzoek bij deze vereniging stond de volgende hoofdvraag centraal: Wat zouden mogelijke problemen kunnen opleveren voor het bestaansrecht in de komende 5/10 jaar van de vereniging en wat zijn de kansen voor de vereniging? De resultaten van het onderzoek staan in dit verslag beschreven en het uiteindelijke advies is gepresenteerd aan het bestuur van Broekster Boys.

Werkwijze

Tijdens het onderzoek zijn er verschillende analyses gebruikt om te komen tot het antwoord op de hoofdvraag. Dit zijn de analyses die gebruikt zijn voor het onderzoek:

Interne analyse, aan de hand van het AKB-model, het MVDS-model, het UI-model.

Externe analyse, aan de hand van de stakeholdersanalyse en het DESTEP-model.

SWOT analyse, aan de hand van de sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen die naar voren kwamen uit de interne en externe analyse. Hieruit is een confrontatiematrix opgemaakt die de sterkten en zwakten combineert met de kansen en bedreigingen.

Er zijn verschillende manieren gebruikt om informatie te verkrijgen over de vereniging:

Er is door middel van deskresearch informatie gezocht over de vereniging. Denk hierbij aan de website en het clubblad.

Er is in het begin een quickscan uitgevoerd om te kijken welke informatie er bekend was en welke informatie er nog moest worden verzameld.

Een enqute die verspreid is over leden, betrokkenen en supporters. Hierbij zijn er 107 respondenten geweest.

Er zijn drie interviews uitgevoerd, met de hoofdtrainer, supervrijwilliger en scheidsrechtercordinator.

Er zijn verschillende observaties geweest, zoals het bezoeken van een wedstrijddag en het bezoeken van een training.

Samenvatting en conclusie

In de interne analyse is zoals genoemd aan de hand van het AKB-model onderzocht hoe de vereniging er intern voorstaat en wat de sterkten en zwakten van de vereniging zijn. Er is gekeken naar in het bijzonder de leden, vrijwilligers en financin en daarnaast naar het aanbod, de accommodatie, het beleid, het kader, het bestuur en de cultuur van de vereniging. Vooral over de accommodatie, de cultuur en het aanbod zijn de meeste leden, betrokkenen en supporters zeer tevreden. Ook is er gekeken hoe de vereniging er financieel aan toe is. Het bleek dat de vereniging er financieel goed voorstaat, want de kosten op korte en lange termijn kunnen voldaan worden. In de externe analyse werd onderzocht welke kansen en bedreigingen er zijn voor de vereniging. Bij de stakeholdersanalyse waarbij de belangrijkste belanghebbenden werden onderzocht kwam naar voren dat de grootste bedreiging de concurrerende voetbalverenigingen in de buurt zijn. Een kans uit de stakeholdersanalyse is een eventuele samenwerking met scholen in de buurt en de vergrijzing die heerst in dit gebied.

Uit het DESTEP-model waarin de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van demografie, economie, sociaal-cultureel, technologie, ecologie en politiek werden onderzocht kwam naar voren dat de bedreigingen vooral liggen bij de individualisering van Nederland. De kansen voor de vereniging liggen bijvoorbeeld bij demografische ontwikkelingen als vergrijzing.

De volgende adviezen zijn daaruit opgesteld:

Het opstellen van een sponsorbeleid

Vrijwilligerstekort aanpakken

Kleedkamers renoveren

Ledenaantal vergroten

Implementatieplan

In het implementatieplan worden subdoelen en doelen gesteld die de vereniging kan gaan hanteren als het advies daadwerkelijk wordt aangenomen.

Advies

Subdoel

Doel

Het opstellen van een sponsorbeleid

- Transparantie binnen de vereniging

- Gemaakte afspraken duidelijk structureren

- Gedetailleerd uitschrijven van sponsorplan

Door het opstellen van een sponsorbeleid wordt de lijn en toekomstvisie duidelijker, waardoor het makkelijker wordt om concrete voorstellen te doen aan sponsoren en succesvollere sponsoren te werven.

Vrijwilligerstekort aanpakken

- Aanwas van jongere vrijwilligers

- Druk van de schouders van vrijwilligers wegnemen

- Voldoende bezetting in de kantine en voor hand-en-spandiensten

Het creren van voldoende vrijwilligers.

Kleedkamers renoveren

Een goed beeld creren tegenover de tegenstanders

Met de tijd mee blijven gaan

Facilitaire doeleinden verbeteren

Het groter en moderner maken van de kleedruimtes.

Ledenaantal vergroten

Genoeg leden voor vijf seniorenteams creren

Nieuwe leden voor het 45+ team binden

Samen met Broekster-Wlden activiteiten organiseren om nieuwe jeugdleden te binden.

Het ledenaantal aanpakken.

Voorwoord

De preventieve organisatie diagnose. De woorden geven de betekenis al aan. Een diagnose stellen bij een amateurvereniging, in dit geval bij de voetbalvereniging Broekster Boys te Damwoude, waarbij de vereniging wordt geanalyseerd in verschillende facetten met als doel om te kijken naar het bestaansrecht. Hieruit worden dan conclusies getrokken en daaruit wordt een advies gegeven.

Wij zijn Jacko Blaauw en Marouan Achammachi, eerstejaars studenten van de opleiding Sport, Gezondheid en Management van de Hanzehogeschool Groningen en voeren in blok 1.3 de preventieve organisatie diagnose uit. Gedurende de college-uren zijn wij hoofdzakelijk bezig met het verkrijgen van informatieve stukken betreft verenigingen, om uiteindelijk te koppeling te kunnen maken naar het werkveld, zodat de vereniging kan worden beoordeeld.Broekster Boys heeft zich bereid gevonden om voor dit onderzoek opdrachtgever te zijn. Graag willen wij een aantal mensen binnen de club bedanken voor de informatie en de openhartigheid. Hierbij gaat het in het speciaal om Rense Wijnsma (voorzitter), Arjan Visser (penningmeester), Ina van der Lei (secretaris) en Theunis Doornbos(technische zaken). Ook willen wij alle leden, betrokkenen en supporters van Broekster Boys bedanken voor het invullen van de enqute.

Als laatste willen wij onze docenten Magda Boven, Hans Slender, Eric Mulder en Ronald Zoodsma bedanken voor de hoor- en werkcolleges en hun expertise die we konden gebruiken tijdens dit project.

InhoudsopgaveManagementsamenvatting2Voorwoord41. Inleiding71.1 Situatieschets71.2 Missie, visie, doelstelling en strategie82. Onderzoeksopzet102.1 Aanleiding102.2 Probleemstelling102.3 Doelstelling102.4 Onderzoeksvraag112.5 Methode113. Interne analyse133.1 Het aanbod133.2 De accommodatie143.3 Het beleid153.4 Het bestuur173.5 De cultuur193.6 Het kader213.7 De financin233.8 Sterkten en zwakten254. Externe analyse264.1 Meso omgeving264.2 Macro omgeving294.2.1 Demografisch294.2.2 Economisch304.2.3 Sociaal-Cultureel314.2.4 Technologisch314.2.5 Ecologisch324.2.6 Politiek324.3 Kansen en bedreigingen334.3.1 Stakeholdersanalyse334.3.2 DESTEP-analyse335. SWOT-analyse345.1 Sterkten en zwakten345.2 Kansen en bedreigingen355.3 Confrontatiemix375.4 Strategische keuzes406. Advies416.1 Aanbevelingen toekomst416.2 Implementatieplan44Nawoord en conclusie45Bronvermelding46Bijlagen48Activiteitenlogboek48Evaluatie opdrachtgever49Link naar de video49Reflectie op het proces49Peer assessment50Ingevulde quickscan52Interviews63

1. Inleiding

In dit verslag is te lezen hoe twee studenten van de Hanzehogeschool in Groningen een onderzoek hebben uitgevoerd bij een vereniging. Het gaat hierbij om een preventieve organisatie diagnose en deze diagnose is uitgevoerd bij voetbalvereniging Broekster Boys uit Damwoude. Tijdens dit onderzoek zijn verschillende onderdelen aan bod gekomen. Zo werd er in de hoor- en werkcolleges uitleg gegeven over hoe er te werk moest worden gegaan tijdens dit onderzoek. Ten eerste werd er zo veel mogelijk informatie verzamelt binnen de vereniging. Denk hierbij aan jaarverslagen, begrotingen, ledenlijsten, enzovoort. Verder werd er informatie verkregen door middel van deskresearch, een enqute, interviews en observaties. Daarnaast moesten er verschillende analyses worden uitgevoerd. Dit waren bijvoorbeeld de DESTEP-analyse en de stakeholdersanalyse. De DESTEP-analyse geeft een inzicht over de externe omgeving op macro-gebied(landelijk, provinciaal). De stakeholdersanalyse geeft aan wie de belangrijkste belanghebbenden zijn binnen vereniging. Sponsoren, leden en media zijn hiervan een goed voorbeeld.

1.1 Situatieschets

In 1950 is de Christelijke Voetbalclub Broeksterwoude(CVB) opgericht. Er waren een paar initiatiefnemers die met het idee kwamen om een voetbalvereniging op te richten, dit was vooral voor het dorpsimago. Met twee elftallen werd er de eerste jaren op een, van een boer geleend, stuk land gevoetbald. De allereerste wedstrijd van CVB was tegen VV Anjum. Deze werd met dubbele cijfers verloren, maar de bouwsteen van een regionale voetbalclub was aanwezig. Toen in 1956 de sportvelden te Murmerwoude gereed kwamen, werd het oude CVB nieuw leven in geblazen. Broekster Boys werd de nieuwe naam, maar de thuishaven was en is nog steeds Damwld.

In 1968 stapte men naar de KNVB en toen brak er een tijd aan van vallen en opstaan. De club ging door alle klassen heen en uiteindelijk werd zelfs in 1987 de hoogste trede van het zaterdagvoetbal bereikt. Een knappe prestatie van een relatief kleine vereniging op dit hoge niveau. Dit verblijf duurde slechts 1 jaar, maar in 1991 herhaalde men de 'stunt'. Ditmaal duurde het verblijf in de hoogste klas maar liefst vier jaar. Na de invoering van de hoofdklasse bij het zaterdagvoetbal in 1996 kende de club diverse ups en downs en speelde men wisselend in de eerste en tweede klas.

In 1985 werd Broekster Boys de eerste vereniging in Dantumadeel met een eigen accommodatie. Subsidies van het NOC*NSF en de Gemeente Dantumadeel hadden dit mogelijk gemaakt en niet te vergeten de enorme inzet van vrijwilligers. Bij dit clubgebouw, dat s Halehonk ging heten, kwam een nieuw hoofdveld en later een tribune aan de westzijde. In mei 2006 heeft de vereniging haar 50-jarig bestaan gevierd.

Hedendaags schommelt de vereniging tussen de 1e en 2e klasse en doet het elk jaar weer mee om promotie. Broekster Boys is dan voor de tegenstanders ook een gevreesde ploeg, omdat het nooit een makkelijke tegenstander is.

(Broekster Boys, z.d.)

1.2 Missie, visie, doelstelling en strategie

In deze paragraaf staat beschreven wat de missie, visie, doelstelling en strategie van de voetbalvereniging Broekster Boys is.

Missie

In de missie van een vereniging wordt de waarom-vraag beantwoord. Het gaat om de raison dtre, de reden van bestaan van een vereniging. De missie van Broekster Boys is het volgende:

Broekster Boys is een dynamische vereniging

Broekster Boys is een gezonde vereniging

Broekster Boys gaat voor kwaliteit

Broekster Boys is ambitieus

Broekster Boys is toekomstgericht

Broekster Boys is er voor iedereen.

(Beleidsplan Broekster Boys, 2011)

Visie

In de visie van een vereniging wordt de waarheen-vraag beantwoord. Het is het wenkend perspectief van een vereniging. Het is het wenkend perspectief van een vereniging. De visie van Broekster Boys is het volgende:

We willen een gezonde, positieve vereniging zijn met toekomstperspectief.

(Beleidsplan Broekster Boys, 2011)

Doelstelling

In de doelstelling van een vereniging wordt de wat-vraag beantwoordt. Het er hier om welk resultaat er op welk moment gehaald moet worden. De doelstelling van Broekster Boys is:

De vereniging heeft ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van de voetbalsport in al zijn verschijningsvormen met uitzondering van de beroepsvoetbalsport.

(Statuten Broekster Boys,1997)

Strategie

In de strategie van een vereniging wordt de hoe-vraag beantwoord. Het gaat er hier om hoe een vereniging het doel wil gaan bereiken. De strategie van Broekster Boys is:

De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken, door middel van het lidmaatschap van de Koninklijke Nederlandsche Voetbalbond te Zeist hierna te noemen "de KNVB",

a) deel te nemen aan de door de KNVB georganiseerde of goed gekeurde competities en seriewedstrijden;

b) wedstrijden te doen houden;

c) evenementen op het gebied van de voetbalsport te organiseren,

d) d.de nodige accommodatie aan te brengen en in stand te houden.

(Statuten Broekster Boys,1997)

Hieronder is het MVDS-model te vinden. Deze komt uit de hoorcolleges van Eric Mulder, docent van de Hanzehogeschool Groningen. Hierin staat wat er gebruikt is tijdens het opstellen van de missie, de visie, de doelstelling en de strategie.

(Figuur 1.1 MVDS model)

2. OnderzoeksopzetIn het onderstaande hoofdstuk staat beschreven welke methoden gebruikt worden voor de preventieve organisatie diagnose bij de voetbalvereniging Broekster Boys. Daarnaast komen ook de aanleiding, de probleemstelling, de doelstelling en de onderzoeksvraag aan bod in dit hoofdstuk.

2.1 Aanleiding

De sportinfrastructuur in Nederland is rijkelijk gevuld met ongeveer 25.000 sportverenigingen. Toch staat dit maatschappelijke fenomeen meer en meer onder druk. Het aantal sportverenigingen en vrijwilligers in Nederland loopt terug, evenals de sponsor- en kantineopbrengsten. Hoe kunnen we Duurzaam Verenigingen om bestaansrecht te behouden? Sportverenigingen in Nederland zitten in financieel zwaar weer, concludeert de Stichting Waarborgfonds Sportverenigingen. Uit het onderzoek blijkt dat sportverenigingen steeds moeilijker de begroting rond krijgen en contributies en kantineopbrengsten leveren niet meer genoeg op. Waar in 2009 nog 63% van de verenigingen goed tot uitstekend scoorde, is dit percentage in 2012 gezakt naar 50%. Om de prachtige sportinfrastructuur in Nederland intact te houden is het in onze ogen zaak voor verenigingen om in actie te komen om voorbereid te toekomst in te gaan! Overheid en bonden kunnen ondersteunen in de weg naar een duurzame manier van verenigen. De kern van duurzaam verenigingen zit allereerst in het behouden van bestaansrecht. Daarnaast kan de vereniging toekomstige activiteiten/vragen/kansen vanuit de vereniging of haar omgeving toetsen, draagt dit bij aan ons beeld om duurzaam te verenigen en dus aan het bestaansrecht? Zo ja, hoe gaan we hier dan vanuit onze verenigingsvisie mee aan de slag? (Hullegie, 2013)Uit verschillende artikelen, waaronder het artikel hierboven is te zien dat de helft van de verenigingen worstelt met het behoud van bestaansrecht. Het bestaansrecht van een vereniging hangt af van drie factoren: leden, financin en de vrijwilligers. Dit samen is de aanzet tot de preventieve organisatie diagnose.

2.2 Probleemstelling

Aan de hand van het artikel Duurzaam Verenigen blijkt dat de helft van de verenigingen worstelt met het behoud van bestaansrecht. Hieraan is de probleemstelling gekoppeld en die luidt als volgt: Hoe kan Broekster Boys haar bestaansrecht behouden of vergroten?

2.3 Doelstelling

Middels de preventieve organisatie diagnose wordt er met gebruikmaking van een interne en een externe analyse het bestaansrecht van Broekster Boys onderzocht, waarbij een advies wordt gepresenteerd aan het bestuur van de vereniging. Deze heeft op dinsdag 4 april 2016 plaatsgevonden. Wanneer het bestuur tevreden is en met nieuwe invalshoeken in de toekomst het bestaansrecht kan vergroten is het doel bereikt. Dit advies kan worden gerealiseerd door duidelijke afspraken te maken met het bestuur en elkaars verwachtingen uit te spreken.

2.4 Onderzoeksvraag

Tijdens dit onderzoek staat de volgende onderzoeksvraag centraal:Wat zouden mogelijke problemen kunnen opleveren voor het bestaansrecht in de komende 5/10 jaar en waar zitten de kansen voor Broekster Boys?

2.5 Methode

Door het verkrijgen van informatie uit deskresearch en fieldresearch zijn de interne en externe analyse tot stand gekomen. Tijdens het uitvoeren van deskresearch is er gekeken naar interne documenten. Hierbij moet worden gedacht aan documenten van Broekster Boys zoals een beleidsplan, begrotingen, jaarrekeningen, statuten, notulen etc. Daarnaast wordt er op meso en macro niveau informatie gewonnen bij stakeholders zoals sponsoren, gemeente en de voetbalvereniging V.V.de walden waar de jeugd samen gefuseerd is met Broekster Boys . Daarnaast wordt er bij de KNVB ook nog informatie achterhaald. Bij het macro niveau wordt de DESTEP-analyse gehanteerd wat staat voor demografisch, economisch, sociaal-cultureel, technologisch, ecologisch en politiek. Sinds het eerste kennismakinggesprek met Broeksterboys gaat de interne analyse van start. Tijdens gesprekken, diepte-interviews, enqutes, bestuursvergaderingen, wedstrijddagen, trainingen en andere activiteiten wordt de verdere informatie gerealiseerd. Hieronder staan de volgende methoden die tijdens de diagnose zijn gebruikt om de informatie te implementeren.De interne analyseDe interne analyse wordt geleid door het AKB-model. In de interne analyse wordt de vereniging intern onderzocht. Er wordt gekeken naar het bestaansrecht van de vereniging. Het bestaansrecht hangt af van drie belangrijke pijlers genaamd: leden, financin en vrijwilligers. Daaromheen zijn deze drie pijlers gekoppeld met de buitenste ring van het AKB-model genaamd het beleid, het bestuur, het aanbod, het kader, de accommodatie en de cultuur. De cultuur binnen de club wordt beschreven aan de hand van het Ui-model van Hofstede. In het Ui-model van Hofstede wordt beschreven hoe de cultuur binnen een vereniging in zijn werk gaat. Dit model is onderverdeeld in vier lagen, van buiten naar binnen zijn dat: symbolen, helden, rituelen en normen en waarden. Hoe centraler in het model, hoe lastiger het is om dit domein aan te passen. Dit wordt onderzocht aan de hand van deskresearch, het interview, observaties, de quickscan en de enqute.

De externe analyse In de externe analyse worden de effecten van buiten de vereniging onderzocht. Dit wordt uitgevoerd op meso- en macroniveau. Het mesoniveau wordt bestudeerd aan de hand van een stakeholdersanalyse, waarbij alle belanghebbenden bij langs worden gegaan en er wordt gekeken wat de relatie, het belang, de macht en de prioriteit is. Het macroniveau wordt geanalyseerd door het DESTEP-model. Dit houdt in dat er wordt gekeken naar welke demografische, economische, sociaal-culturele, ecologische en politieke ontwikkelingen er spelen binnen de omgeving.SWOT-analyseIn de SWOT-analyse worden de interne analyse en de externe analyse naast elkaar gelegd om te vergelijken. De letters SW staan voor Strengths en Weaknesses (sterkten en zwakten) en komen terug in de interne analyse. De letters OT staan voor Opportunities en Threats (kansen en bedreigingen) en zijn vermeld in de externe analyse. Wanneer de sterke en zwakke punten zijn vergeleken met de kansen en bedreigingen wordt er een confrontatiemix opgesteld, waarbij deze worden gecombineerd met als doel een goede strategie te ontwikkelen voor de sportvereniging. Hieronder is de contingentietheorie weergegeven die gebruikt is tijdens dit onderzoek.

(Figuur 2.1 contingentietheorie)

3. Interne analyse

(Figuur 3.1 AKB-model)

In dit hoofdstuk wordt de vereniging intern geanalyseerd aan de hand van het AKB-model. Dit model geeft inzicht of een vereniging nog bestaansrecht heeft. De belangrijkste drie steunpilaren voor bestaansrecht zijn leden, vrijwilligers en financin. Verder wordt er gekeken naar het aanbod, de accommodatie, het beleid, het bestuur, de cultuur en het kader van de vereniging. Er zijn verschillende onderzoeksmethoden gebruikt bij het analyseren van de interne situatie van Broekster Boys. Denk hierbij aan deskresearch(kranten, boekjes, internet), een enqute verspreidt over leden, betrokkenen en supporters, drie interviews met sleutelfiguren binnen de club en door middel van eigen observatie bij de vereniging.

3.1 Het aanbod

Het inzicht in het aanbod van Broekster Boys in verkregen door middel van de enqute, observaties, interviews en eigen interpretaties. In deze paragraaf is te vinden wat de club aanbiedt voor de leden en ook wordt er aandacht besteed aan wat de leden van de kwaliteit van het aanbod vinden.

Broekster Boys biedt verschillende activiteiten. Zo zijn er vijf seniorenteams actief. Deze krijgen doordeweeks trainingen aangeboden en in het weekend wedstrijden. Verder biedt Broekster Boys zaalvoetbal aan. Hier nemen op dit moment zes teams aan deel. Dit zijn vijf mannenteams en een damesteam. Ook staat Broekster Boys klaar voor de oudere mannen. Er is namelijk een 45+ team die een training aangeboden krijgen en af en toe een toernooi spelen. Ten slotte wordt er door Broekster Boys ook aan gehandicapte voetballers gedacht. Deze jongens en meisjes spelen ook af en toe wedstrijden. Dit wordt in combinatie met de eigen jeugdorganisatie Broekster-Wlden geregeld. Ook heeft Broekster Boys jeugdleden, maar dit is dus, in samenwerking met De Wlden, samengesmolten tot de jeugdorganisatie Broekster-Wlden. Hier bevinden zich 27 teams, met daarbij vijf meisjesteams en twee G-teams. Broekster Boys biedt niet alleen voetbal gerelateerde activiteiten aan voor de leden. De vereniging biedt namelijk ook nevenactiviteiten aan zoals darttoernooien, klaverjassen, bingo, etc (Broekster Boys, z.d.).

Hieronder is te zien wat de leden, betrokkenen en supporters hebben ingevuld tijdens de enqute op de vraag: Hoe vindt u de kwaliteit van het georganiseerde aanbod van de vereniging? Als er naar de grafiek gekeken wordt kan er geconcludeerd worden dat de kwaliteit van het aanbod van de vereniging zeer goed tot uitstekend is. In geen enkele antwoordmogelijk is een mogelijke zwakte te vinden voor Broekster Boys. De club hoeft hier dus niet naar te gaan kijken.

(Figuur 3.2 Kwaliteit aanbod)

3.2 De accommodatie

Het inzicht in de accommodatie van Broekster Boys is verkregen door middel van de enqute, , interviews, eigen interpretaties en vooral door observaties. In deze paragraaf is te vinden hoe de accommodatie van de vereniging er uit ziet en wat de leden, betrokkenen en supporters te zeggen hebben over de kwaliteit van de accommodatie.

Broekster Boys speelt zijn thuiswedstrijden op Sportpark Damwoude. De club is voorzien van twee velden, een hoofdveld en een trainingsveld. Het trainingsveld is een kunstgrasveld met verlichting en deze wordt ook gebruikt als wedstrijdveld. Mochten de velden vol zijn, dan kan er ook nog gekeken worden naar de overkant bij De Wlden, omdat zij samen de jeugdorganisatie Broekster-Wlden onder de hoede hebben. Broekster Boys werkt namelijk samen met de Wlden aan de jeugd, dit heet Broekster-Wlden. Verder beschikt Broekster Boys over s Halehonk. Dit is het clubgebouw van de vereniging met daarin een vrij nieuwe kantine, negem kleedkamers(inclusief een scheidsrechter kleedkamer), drie materiaalhokken en een splinternieuwe bestuurskamer. In de kleedkamers bevinden zich zes douches, een urinoir of wc met deur en in sommige gevallen nog een materiaalkast. Verder beschikt Broekster Boys over een tribune aan de westzijde en heeft het een ruime parkeerplaats ter beschikking. (Broekster Boys, z.d.)

Uit de enqute, observaties en de interviews is gebleken dat de accommodatie over het algemeen prima is, maar er zijn nog wel verbeterpunten. De leden, betrokkenen en supporters zijn zeer te spreken over de kantine, de parkeergelegenheid en de beschikbaarheid van de vereniging. Qua kleedruimte is het ook prima, maar hier zit wel verbetering in. Zo werd het een beetje oubollig genoemd. Het zou iets groter en moderner kunnen, indien de financile mogelijkheden zich daarmee instemmen. De kleedruimte zouden ook meer wcs kunnen krijgen in plaats van urinoir. Dit vanwege hygine, maar natuurlijk ook door de stijging van het aantal meiden en vrouwen van de vereniging. De conclusie is dat de accommodatie er verder prima uitziet en dat leden, betrokkenen en supporters dit ook als goed tot zeer goed beoordelen, maar dat er nog wel verbeterpunten zijn.

(Figuur 3.3 Kwaliteit accommodatie)

3.3 Het beleid

Het inzicht over het beleid van Broekster Boys is verkregen door middel van de enqute, observaties, interviews en eigen interpretaties. In deze paragraaf is te vinden wat het beleid van de vereniging is, dus wie de vereniging leidt en wat de doelen zijn.

Het beleid van Broekster Boys wordt voornamelijk geleid door het bestuur. Er is een specifiek beleidsplan aanwezig bij de vereniging waar het bestuur zich aan houdt. Broekster Boys werkt in zijn beleidsplan aan de hand van een zestal kenmerken, te weten:

Broekster Boys is een dynamische vereniging

Broekster Boys is een gezonde vereniging

Broekster Boys gaat voor kwaliteit

Broekster Boys is ambitieus

Broekster Boys is toekomstgericht

Broekster Boys is er voor iedereen

Er is maandelijks een bestuursvergadering, waarbij het beleid wordt besproken. Het doel van Broekster Boys is het doen beoefenen en het bevorderen van de voetbalsport in al zijn verschijningsvormen met uitzondering van de beroepsvoetbalsport. Daarnaast wil de club realistisch zijn in de doelen die gesteld worden. Ook wil de vereniging transparant zijn in de communicatie met de leden. Het is belangrijk dat de leden weten wat er zich afspeelt binnen de vereniging. Ten slotte vindt Broekster Boys het belangrijk dat de vrijwilligers waardering krijgen voor wat er wordt gedaan. (Beleidsplan Broekster Boys, 2011)

De genterviewde sleutelfiguren vinden dat er qua beleid nog wel verbeterpunten zijn. Zo is het van belang dat alles duidelijk is voor leden, betrokkenen en supporters. Dit zou nog beter kunnen. Een voorbeeld is de rommel die in de kleedkamers of op de velden blijft liggen. Er moet duidelijk worden gemaakt aan met name de jeugd, dat dit niet kan. Dus de regels zijn een puntje van verbetering. Verder mag de vereniging nog wel meer uitstralen dat er sprake is van trots dat er in de tweede klasse wordt gespeeld. In de optiek van leden en genterviewden kan er nog wel meer uitgestraald worden, zoals het spelen in de 1e klasse vorig seizoen. Dit is natuurlijk niet niks. En er kan misschien qua sponsoring nog wel meer actie ondernomen worden.

3.4 Het bestuur

Het inzicht over het bestuur van Broekster Boys is verkregen door middel van de enqute, observaties, interviews en eigen interpretaties. In deze paragraaf is te vinden hoe het bestuur van de vereniging er uit ziet en ook wordt er gekeken wat leden vinden van het bestuur.

Het bestuur ziet er als volgt uit. Er is een hoofdbestuur met daarin een voorzitter, een secretaris, een penningmeester, een hoofd technische zaken, een hoofd algemene zaken en een hoofd kantinezaken. Daaronder staat het jeugdbestuur van Broekster-Wlden. Er wordt n keer per jaar een algemene ledenvergadering gehouden en indien nodig een wordt er een buitengewone ALV gehouden voor separate beslissingen, waarover leden moeten stemmen. Verder wordt er dus elke maand een bestuursvergadering gehouden. In figuur 3.4 is het organogram te zien van het bestuur van Broekster Boys.

(Figuur 3.4 Organogram Broekster Boys)

In de volgende figuren is te zien wat de leden, betrokkenen en supporters van het bestuur van Broekster Boys vinden. Ten eerste is er te zien in figuur 3.5 dat de bestuursleden voor bijna driekwart van de leden, betrokkenen en supporters bekend is en dat is een goed teken voor het bestuur. Als leden, betrokkenen of supporters niet weten wie in het bestuur zitten, dan is het namelijk niet duidelijk welke persoon wat doet en welke beslissingen door wie worden genomen.

Figuur 3.5 Bekendheid bij leden)

In figuur 5 is te zien dat de kwaliteit van het bestuur hoog is. Over het algemeen is het bestuur zeer transparant en heeft het bestuur volgens de leden, betrokkenen en supporters voldoende kennis en kunde en straalt het bestuur een eenheid uit. Uit de interviews met de sleutelfiguren in gebleken dat dit niet altijd het geval is. Zo mag er nog wel wat meer trots mogen worden uitgestraald en kunnen de regels over onderhoud en hygine nog wel wat worden aangescherpt.

(Figuur 3.6 Kwaliteit bestuur)

3.5 De cultuur

(Figuur 3.7 UI-model van Hofstede)

Het inzicht in de cultuur van de vereniging is opgedaan met behulp van de observatie, de enqute en de interviews. In deze paragraaf is te zien wat de cultuur van Broekster Boys is aan de hand van het UI-model van Hofstede waarbij gekeken wordt naar de volgende factoren: symbolen, helden, rituelen en waarden en normen van de vereniging. Ook kan er gezien worden wat leden er van vinden. Tijdens de verschillende observaties is er gekeken welke factoren van het ui-model terugkwamen.

Ui-model

In het Ui-model van Hofstede zijn vier verschillende schillen te zien. Van buiten naar binnen zijn dit symbolen, helden, rituelen en normen en waarden. Hoe dieper er in de schil gekeken wordt, hoe moeilijker het is om dit te veranderen. Dus symbolen zijn simpeler te veranderen dan de normen en waarden die er binnen een vereniging heersen.

Symbolen

Het belangrijkste symbool van Broekster Boys is natuurlijk het logo. Hierin zitten de kleuren zwart en rood. Dit zijn tevens de clubkleuren en ook de tenues waarin Broekster Boys speelt zijn rood/zwart. Het uittenue heeft een blauwe kleur. Verder zijn ook de hoekvlaggen in deze kleur.

Helden/iconen

Broekster Boys heeft een paar clubhelden. Stephan Overkempe is daar n van. Hij is namelijk topscorer aller tijden van Broekster Boys. Verder is de tribune vernoemd naar Pier Sienema, dit was een icoon voor Broekster Boys. Tevens zijn er nog veel Leden van verdienste en leden in de Club van Honderd. (Broekster Boys, z.d.)

Rituelen

Binnen Broekster Boys zijn er verschillende rituelen te vinden. Zo wordt er altijd dezelfde opkomstmuziek gebruikt voor de wedstrijd, dit is namelijk Survivor met Eye Of The Tiger en er wordt elke week een pupil van de week gekozen die met de spelers mee het veld op mag en daarna vanaf de aftrap naar het doel van de tegenstander mag gaan om te scoren. Broekster Boys is van oorsprong een christelijke voetbalvereniging en vanuit zijn protestantse achtergrond is de vereniging een echte zaterdagclub, dus er wordt nooit op zondag gespeeld. Verder wordt er met bidstond na 18.00 niet meer gevoetbald en op de christelijke feestdagen wordt er ook niet gespeeld en getraind(denk aan goede vrijdag, paasmaandag, etc.) Een ander ritueel is de donderdagavond. Op deze avond zijn er altijd veel leden die na de training even blijven hangen in de kantine en dan is de kantine ook vaak tot laat open. Verder wordt er door de supporters tijdens elke derby gebruikgemaakt van vuurwerk en fakkels en daarnaast is er ook vaak een zanger in de kantine aanwezig na een belangrijke wedstrijd/derby.

Normen en waarden

Broekster Boys heeft ook enkele normen en waarden die door de vereniging zijn bepaald. De vereniging staat te boeken als een vereniging, waar veel sfeer en gezelligheid heerst en er altijd respect is tegenover andere leden en tegenstanders. Wanneer de leden een aantal jaren actief zijn geweest binnen de vereniging, wordt het ook echt als familie van de vereniging beschouwd. Presteren staat hoog in het vaandel, maar plezier is net zo belangrijk. In figuur 3.8 is te zien dat leden, betrokkenen en supporters vinden dat er binnen Broekster Boys sprake is van een goede sfeer en een hechte cultuur. In figuur 3.9 is te zien wat de voornaamste motieven zijn voor de leden om te voetballen bij Broekster Boys en hierin is te zien dat plezier, sfeer en gezelligheid het hoogst in het vaandel staan en dit sluit mooi aan op de normen en waarden van de vereniging.

(Figuur 3.8 Cultuur Broekster Boys)

(Figuur 3.9 Motieven om lid te zijn bij Broekster Boys)

3.6 Het kader

Het inzicht over het kader van Broekster Boys is verkregen door middel van de enqute, observaties, interviews en eigen interpretaties. In deze paragraaf is te vinden hoe het kader van de vereniging er uit ziet en ook wordt er gekeken wat leden vinden van het kader.

Om de sportvereniging draaiende te houden zijn mensen nodig: van sporttechnisch kader zoals trainers tot en met vrijwillige bestuurs- en commissieleden. Al deze mensen vallen binnen het kader van een vereniging en worden als het kloppende hart van de vereniging gezien.

Bij Broekster Boys wordt er veel gedaan binnen het kader. Elk team heeft een trainer en er zijn altijd genoeg scheidsrechters. Ook zijn meestal alle bestuursfuncties bezet en zijn er voldoende mensen die achter de bar willen staan. Er wordt door de leden, in de interviews, vaak ingevuld dat er voldoende kader is binnen de vereniging. Ook uit de enqute blijkt dat men tevreden is met het kader van de vereniging (fig. 3.10).

(Figuur 3.10 Kwaliteit kader)

3.7 De financin

In deze paragraaf staat een overzicht met opvallende cijfers in de financin van Broekster Boys. Over het algemeen kan geconcludeerd worden uit de financile cijfers dat de vereniging er goed voor staat. Dit wordt bekeken aan de hand van de liquiditeit en de solvabiliteit.

Liquiditeit

Bij de liquiditeit gaat het er om dat de vereniging in staat is om op korte termijn aan de financile verplichtingen te voldoen. Het vlottende vermogen (het geld dat wordt verdiend per jaar, zoals kantine-inkomsten en kledingverkoop) hoger moet zijn dan het vreemd vermogen (het vermogen dat betaald moet worden per jaar, zoals materiaal). Als het vlottende vermogen hoger is dan het vreemd vermogen betekend het dat alles kan worden betaald op ieder moment.

De berekening die daarbij hoort is: Vlottend vermogen: Kort vreemd vermogen= Liquiditeit

Het vlottend vermogen is hier debiteuren + leningen + voorraden + liquide middelen.

Het kort vreemd vermogen is hier de kortlopende schulden.

Liquiditeit =

Debiteuren(11.849) + lening(12.000) + voorraden(1.500) + liquide middelen(18.196)=43.545

: kortlopende schulden(801)

= 54,4% liquiditeit

(Begroting winst- en verliesrekening Broekster Boys, 2015).

De liquiditeit moet minimaal tussen de 1,1% en 1,5% zitten om de kortlopende schulden voldoende te kunnen betalen. Broekster Boys heeft dus een meer dan uitstekende liquiditeit. Broekster Boys kan dus simpel aan de kortlopende schulden voldoen.

Solvabiliteit

Bij de solvabiliteit gaat het er om dat de vereniging in staat is om op lange termijn aan de betalingsverplichtingen te voldoen. Dit houdt in dat het eigen vermogen (het vermogen dat de club in bezit heeft en kan uitgeven) gedeeld wordt door het totaal vermogen (het vermogen dat de vereniging in totaal heeft). Hierbij is het totaal vermogen altijd hoger dan het eigen vermogen.

De berekening die erbij hoort is: Eigen vermogen: Totaal vermogen = Solvabiliteit

De waarde die eruit komt moet minimaal tussen de 0,2 en de 0,5 liggen en hoger kan ook. Wanneer het tussen de twee waarden ligt betekent het dat het lange vreemd vermogen op lange termijn terug betaald kan worden met het eigen vermogen.

Solvabiliteit: Eigen vermogen (132.068): Totaal vermogen (167.244) = 0,78 solvabiliteit

(Begroting winst- en verliesrekening Broekster Boys, 2015).

De solvabiliteit moet minimaal tussen de 0,2 en 0,5 zitten, dus Broekster Boys heeft dit ook goed voor elkaar. Dat betekent dat Broekster Boys goed kan voldoen aan de schulden op lange termijn.

3.8 Sterkten en zwakten

Sterkten

S1: Financieel op orde

S2: Genoeg aanbod voor leden

S3: Communicatie via sociale media

S4: De vereniging heeft een duidelijk beleidsplan

S5: Mooie accommodatie(met name kunstgrasvelden)

S6: Hechte cultuur en een goede sfeer

Zwakten

Z1: Vrijwilligers kunnen altijd meer(het komt vaak op dezelfde schouders neer)

Z2: Ledenaantal voor vijf seniorenteams volgens seizoen

Z3: Kleedkamers

Z4: Duidelijkere regels

Z5: Aanbod kader(Gecertificeerd)

Z6: Cultuur behoud(christelijke gedachte)

4. Externe analyse

In de externe analyse wordt geanalyseerd welke stakeholders invloed uitoefenen op Broekster boys en hoe groot is deze invloed? Ook wordt er onderscheid gemaakt tussen primaire stakeholders en secundaire stakeholders. Tijdens de stakeholdersanalyse wordt er inzicht gegeven in relatie, belang , macht en prioriteit. Dit komt terug in de meso-omgeving. In de macro-omgeving wordt met behulp van het DESTEP-model gekeken welke ontwikkelingen invloed hebben op de vereniging, maar waarin de club zelf geen invloed op kan uitoefenen. Wanneer de meso en de macro omgeving zijn geanalyseerd aan de hand van de bovenstaande modellen komen er kansen en bedreigingen naar voren die worden gebruikt voor het implementeren van advies.

4.1 Meso omgevingMet gebruikmaking van een Stakeholder analyse is de Meso-omgeving geanalyseerd. De stakeholders zijn onder verdeeld in twee groepen genaamd: primaire stakeholders en secundaire stakeholders. De primaire stakeholders zijn de belanghebbenden die van redelijk tot groot belang zijn voor de vereniging. Voorbeelden van primaire stakeholders binnen de vereniging zijn gemeente, sponsoren, leden en de KNVB. De secundaire stakeholders zijn belanghebbenden die geen direct belang hebben bij de vereniging maar wel van invloed kunnen zijn op de vereniging. Voorbeelden van enkele secundaire stakeholders zijn scholen, concurrenten, media en leveranciers.

Broekster Boys

Belang

Relatie

Macht

Prioriteit

Primaire stakeholdersGemeente Dantumadeel

Subsidies

++

Gemiddeld

Gezonde

sportvereniging,

voorzieningen in

de wijk.

Sponsoren

Naamsbekendheid

++

Veel

Imago

KNVB

Mogelijk maken van georganiseerd voetbal

+

Veel

Organisatie

Leden

Het spelen van voetbal

+

Veel

Uitoefenen van sport

Secundaire stakeholdersLeveranciers

Faciliteiten/diensten beschikbaar stellen

+/-

Weinig

Geld verdienen

Media

Nieuws

-

Geen

Sensatie

Concurrenten

Leden overnemen

-

Gemiddeld

Leden werven/behouden

Basis- en middelbare scholen/voetbalscholen

Werven van leden

+

Weinig

Ontwikkeling van kinderen

Met de concurrenten Broekster Boys worden andere voetbalverenigingen in de nauwe omgeving bedoeld, want de sport voetbal wordt in de regio als belangrijkste sport gezien. Hieronder zijn alle concurrenten van Broekster Boys in de buurt weergegeven. (Hollandsevelden, z.d.)VERENIGINGEN IN DE BUURT VAN DAMWOUDE De Walden (Damwoude, 0.0 km.)

VIOD Driesum(Driesum, 3,3 km.)Be Quick Dokkum(Dokkum, 3,3 km.)VCR(Rinsumageest, 3,4 km.)Dokkum(Dokkum, 4,6 km.)Zwaagwesteinde(Zwaagwesteinde, 4,8 km.)Veenwouden SC(Veenwouden, 5,1 km.)VVT(Twijzelerheide, 6,2 km.)Friese Boys(Kollumerzwaag, 6,4 km.)Noordbergum(Noordbergum, 6,7 km.)Trynwlden VC(Oenkerk, 6,9 km.)Birdaard FC(Birdaard, 7,7 km.)WTOC(Oudwoude, 8,1 km.)Rijperkerk(Rijperkerk, 8,4 km.)Twijzel SC(Twijzel, 8,5 km.)Oostergo(Ee, 8,8 km.)

Gemeente Dantumadeel

Broekster Boys heeft een goede relatie met de gemeente Dantumadeel. Op dit moment ontvangt de club geen subsidies van de gemeente. Wel is het zo dat vanaf 2015 de sportverenigingen binnen de gemeente Dantumadeel geen OZB meer hoeven te betalen (verkapte subsidie.) Daarnaast is er tussen de gemeente en de sportverenigingen een jaarlijks overleg. In het verleden was de relatie meer op korte lijnen, omdat de velden nog in beheer waren bij de gemeente. Nu Broekster Boys eigenaar is van de velden is het contact meer op hoofdlijnen.

Sponsoren Broekster Boys beschikt over een trouwe schare sponsorbestand. Dit geldt zowel voor de bordsponsoren als hoofdsponsors. Een drietal jaren geleden was een extreme stop qua sponsoren in verband met de kredietcrises. Sindsdien is sponsorbestand stijgende-stabiel. Sponsoren betreffen veelal ondernemingen uit de regio welke een klik hebben met de vereniging. Dit kan komen doordat er een verleden is bij de club of dat er familieleden bij de club voetballen. Grootste deel van de sponsoren is relatief al jaren sponsor. Wel worden er nieuwe ondernemingen in de regio, waarvan de eigenaren binding met de club hebben benaderd voor een sponsorbord. Verder worden er voor elke thuiswedstrijd de wedstrijdsponsor uitgenodigd voor een hapje en een drankje. Eenmaal per jaar worden alle sponsoren uitgenodigd voor de sponsoravond. Het sponsorbeleid van de club staat nog in de kinderschoenen. Sinds twee jaar zitten er enkele nieuwe mensen in de sponsorcommissie, met als doel om wat meer structuur aan te brengen. Op dit moment wordt er gewerkt met verschillende pakketten: hoofdsponsor, subsponsor, teamsponsor, bordsponsor en wedstrijdsponsor.Daarnaast zijn er acties om de sponsoren meer te betrekken bij de club, o.a. door voor bepaalde activiteiten sponsoren uit te nodigen, activiteiten voor sponsoren organiseren, bijv. Een spreker over een bepaald thema, etc. Ook bij de wedstrijden van het eerste elftal zijn er ideen om meer sponsoren te kruisen, dit is ook een van de argumenten geweest om de bestuurskamer uit te breiden. Ook staat de club ervoor om de leden te stimuleren om zaken te doen met de sponsoren. KNVB (Koninklijke Nederlandse Voetbalbond)De binding met de KNVB is universeel, maar toch frequent. De KNVB is hoofdzakelijk verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van de competitie en het vastleggen van een programma. De relatie met de KNVB bestaat vooral uit het doorgeven van standen, aflastingen en/of andere belangrijk sportieve aspecten. De band met de KNVB is inzichtelijk, waardoor er geen controverses ontstaan. Een deel van de contributie stroomt door naar de KNVB, met onder andere als doel om een kwalitatieve organisatie op te stellen.

LedenDe belangrijkste band van Broekster Boys is die met de leden van de club zelf. De leden zorgen voor bestaansrecht binnen een vereniging. Er is sprake van samenhang binnen de vereniging en de leden zijn ook cruciaal in het nemen van beslissingen. Tijdens de algemene leden vergadering kunnen de leden zijn of haar stem laten gelden. Hierin hebben de leden een grote stem in de beleidsvoering.

LeveranciersDe binding met leveranciers verschilt nog al, omdat sommige diensten gedaan worden door mensen met een clubhart en andere diensten gedaan worden door leveranciers van buitenaf. Desondanks worden de producten/faciliteiten geleverd die Broekster Boys nodig heeft, maar hiervoor wordt geen tegendienst gedaan zoals, inspraak of zeggenschap binnen de vereniging. Wanneer de leverancier niet aanspreekt, kan Broekster Boys ervoor kiezen om een andere provider te nemen. Daarom is de band, niet van groot belang.

MediaHet contact met de regionale pers is goed te noemen. Er zijn geregeld uitgebreide verslagen terug te vinden in het Friesch Dagblad en de Leeuwarder Courant. Daarnaast is er ook radiocontact met RTV Noordoost-Friesland en Omrop Frysln.Concurrenten

De relatie met andere voetbalverenigingen is in orde. Er is niet echt sprake van onderlinge concurrentie. Dit betreft een gezonde rivaliteit. Daarnaast heeft Broekster Boys het beleid dat er geen andere spelers van andere verenigingen worden benaderd. Ook kan de concurrentie een voordeel zijn een voorbeeld hiervan is de keuze voor kunstgras aangezien het trainingsveld in zeer slechte staat was. In samenspraak met concurrent De Walden en de gemeente zijn er twee kunstgrasvelden gerealiseerd.

Basis- en middelbare scholen/voetbalscholenDe band met scholen is verschillend. Broekster Boys heeft de scholieren van de scholen nodig om leden te werven, maar heeft bijna geen samenwerking met deze scholen. Wel heeft de jeugdafdeling van de club een samenwerkingsverband met voetbalschool Noord sinds 2010.

4.2 Macro omgevingDe macro omgeving is geanalyseerd met gebruikmaking van het DESTEP model. Dit model geeft aan dat er gekeken wordt naar ontwikkelingen die op landelijk gebied van invloed zijn op de vereniging: demografisch, economisch, sociaal-cultureel, technologisch, ecologisch en politiek. Een belangrijk punt bij de macro-omgeving is dat de vereniging geen invloed kan hebben op de macro-omgeving, maar de macro-omgeving wel op de vereniging.

4.2.1 Demografisch

Onder demografische factoren wordt verstaan: aantal inwoners, geslacht, geloof, leeftijdsopbouw etc. Damwoude is gelegen in de gemeente Dantumadeel. Uit de cijfers van de stadsindex blijkt dat Damwoude 5545 inwoners heeft. De verhouding tussen het geslacht man/vrouw is 2745 mannen en 2800 vrouwen. Zoals in de onderstaande tabel valt af te lezen, is de leeftijdscategorie 45-65 jaar het meest vertegenwoordigd met 29%, deze laat duidelijk de trend zien van ontwikkeling van de vergrijzing in Nederland.

(Figuur 4.1 Inwoners Damwoude)

39% van de huishoudens heeft kinderen, 34% heeft dat niet. Ook komen er veel leden van Broekster Boys uit de dorpen Broeksterwoude en Rinsumageest. Daarom is het van belang om ook naar de cijfers van deze twee dorpen te kijken. Het dorp Broeksterwoude heeft 1075 inwoners en het dorp Rinsumageest heeft 955 inwoners. De leeftijdscategorie 45-65 is bij beide dorpen het sterkst vertegenwoordigd met 28%. In Broeksterwoude heeft 46% van de huishoudens kinderen, 30% heeft dat niet. In Rinsumageest heeft 40 van de huishoudens kinderen, 32% heeft dat niet (CBS, 2012).

(Figuur 4.2 Inwoners Rinsumageest)

(Figuur 4.3 Inwoners Broeksterwoude)

4.2.2 EconomischVanuit het economisch oogpunt kan worden gedacht aan: de conjunctuur van een land, de werkloosheid, arbeidsmarkt of koopkracht.CPB verwacht grotere economische groei in 2016De Nederlandse economie groeit in 2016 iets sneller dan dit jaar. Die verwachting spreekt het Centraal Planbureau (CPB) vrijdag uit. (nu.nl, 2015)Samenvattend wordt in dit artikel verteld dat het Centraal Plan Bureau een economische groei van 2,1% voorziet. Verder krijgen consumenten door hogere lonen en lagere inflatie meer te besteden en durven bedrijven weer meer te investeren. De werkloosheid zakt van 6,9% naar 6,7%. Deze daling is beperkt, omdat naast het aantal banen ook het aanbod van de werknemers op de arbeidsmarkt groeit.

4.2.3 Sociaal-Cultureel

Tijdens dit onderdeel wordt gekeken naar ontwikkelingen of trends in Nederland met betrekking tot de sociaal-culturele factoren.

Individualisering De individualisering neemt toe. Dit komt ook tot uiting in het sportgedrag. Zo neemt de populariteit van individuele bewegingsvormen steeds verder toe. Lichamelijke activiteiten zoals hardlopen, fietsen, skaten en golf kunnen ongebonden beoefend worden. Iemand kan gaan skaten of fietsen wanneer het hem of haar uitkomt. Tussen 1983 en 1999 daalde het aantal verenigingslidmaatschappen (Breedveld, 2003). Mogelijk door de toenemende aandacht voor sport is die daling de laatste jaren tot stilstand gekomen. Dit geldt ook voor de daling van het aantal sporters dat deelneemt aan competities en trainingen.

In Nederland is steeds meer sprake van individualisme. Dit betekent onder andere dat steeds meer Nederlanders zelf de trainingstijden willen bepalen en hoe vaak er in de week wordt gesport. Dit kan worden gezien als een bedreiging voor sportverenigingen zo ook voor Broekster Boys waar een teamsport wordt beoefend. Ook de multiculturalisering is een ontwikkeling waar Nederland en sportverenigingen mee te maken hebben. Binnen dit gebied liggen grote kansen, want het is een relatief nieuwe doelgroep en binnen de sportverenigingen wordt er nog niet veel mee gedaan. Nederland heeft ook te maken met vergrijzing, de levensverwachting stijgt nog steeds. Dit kan zowel als een kans of als een bedreiging worden gezien. Uit de quickccan blijkt dat het overgrote deel van de vereniging nog jeugd is dus de vergrijzing vormt voor Brokester Boys op dit moment nog geen bedreiging.

4.2.4 Technologisch

Als er wordt gekeken naar trends op het technologisch gebied dan wordt er gedacht aan ontwikkelingen als apps, sociale media en sportmaterialen. In de sport heeft digitalisering zijn intrede gedaan. Contributie wordt automatisch gend en de ledenadministratie wordt in de computer bijgehouden. Daarnaast zijn er ontwikkelingen op het gebied van materiaal en veiligheid. Zo komen er onder anderen steeds meer kunstgrasvelden en kunststof atletiekbanen en worden om de veiligheid te vergroten steeds meer verantwoorde materialen gebruikt. (Heusden, 2008)

Er worden dagelijks nieuwe ontwikkelingen gezet op technologisch vlak. Iedereen is tegenwoordig in het bezit van een smartphone met bepaalde apps en sociale media. Het merendeel is ook vrij actief op Social Media. In deze branche liggen kansen voor sportverenigingen, maar Broekster Boys is al bekend en actief met Social Media. Daarnaast komen er steeds weer nieuwe ontwikkelingen op gebied van sportmateriaal en materiaal rondom de faciliteiten. Materiaal wordt steeds geavanceerder en multifunctioneler gemaakt. Hier liggen uiteraard kansen voor sportverenigingen, want wanneer er met goede faciliteiten kunt werken is het werven van leden niet lastig, vaak komen toekomstig leden dan wel naar de club toe.

4.2.5 Ecologisch

Met de ecologische factor worden ontwikkelingen bedoeld omtrent groene energie en duurzaamheid. En van de trends is tegenwoordig groene energie. Een optie voor sportverenigingen om groene energie op te wekken is door middel van zonnepanelen. Ook kan de vereniging duurzamer worden gemaakt door middel van het plaatsen van Ledverlichting. De stichting Duurzaam Verenigen heeft als doel om op een creatieve en innovatieve wijze sportverenigingen te ondersteunen met het verduurzamen van de organisatie en de accommodatie.

Ondanks dat Broekster Boys al volop bezig is met het verduurzamen van de organisatie door middel van afval en kleding te recyclen (RTVNOF,2014), maar om dit nog extra in het daglicht te zetten staan er op de menukaart van de stichting Duurzaam Verenigen leuke, innovatieve ideen waar de club iets mee kan( Duurzaam Verenigen, z.d.)

(Figuur 4.1: Voorbeelden van duurzaam verenigen)

4.2.6 PolitiekWanneer het over het politiek/juridisch aspect gaat, wordt er vooral gericht op de resoluties van de overheid. De overheid werkt sterk samen met de provincie en de gemeente die gaan over subsidies ten opzichte van sporten, bewegen en hoofdzakelijk gezondheid. Sport wordt door de overheid immers steeds meer als middel bekeken. Desondanks de bezuinigingen bij de gemeentes liggen de kansen voornamelijk bij subsidies voor sportverenigingen.

4.3 Kansen en bedreigingen

4.3.1 StakeholdersanalyseKansenK1: Samenwerking met de gemeenteK2: Samenwerking met maatschappelijke organisaties (o.a. basis en middelbare scholen)K3: SponsorbeleidBedreigingenB1: Verenigingen in de buurt

4.3.2 DESTEP-analyse

KansenK4: VergrijzingK5: Groei in woningmarkt en uitgaven van consumenten (nieuwbouwwijk)K6: Duurzame ontwikkelingen rondom organisatie en accommodatie

BedreigingenB2: Hoge werkloosheidB3: Vergrijzing/ weinig jeugd in Damwoude en omliggende dorpenB4: Individualisering van de maatschappij

5. SWOT-analyse

In de SWOT analyse worden de sterkten en zwakten uit de interne analyse (Strengths and Weaknesses) en de kansen en bedreigingen uit de externe analyse (Opportunities and Threats) gexpliceerd en aan elkaar gekoppeld in een confrontatiematrix. Uit de confrontatiematrix komen punten naar voren die cruciaal zijn om op te focussen in het advies en implementatieplan.

5.1 Sterkten en zwakten

Sterkten

Financieel op orde

Broekster Boys staat er op dit moment financieel gezond voor. De vereniging kan zijn schulden op korte termijn betallen, de liquiditeit en de club kan zijn schulden op langere termijn aflossen, de solvabiliteit. De gezonde situatie komt mede doordat de club bijvoorbeeld acties bedenkt als er een grote kostenpost bij gekomen is. Bijvoorbeeld de lotenverkoop onder de leden naar aanleiding van de opening van de nieuwe bestuurskamer. Daarom is dit dus een sterkte van de vereniging.

Genoeg aanbod voor leden

Broekster Boys zorgt voor een goed en breed aanbod voor zijn leden. De vereniging beschikt voetbaltechnisch over vijf seniorenteams, zaalvoetbal, gehandicaptenvoetbal en damesvoetbal, met daarnaast ook nog een jeugdorganisatie. Verder organiseert Broekster Boys vaak nevenactiviteiten voor de club, zoals klaverjassen, darttoernooien, bingo, etc. Dit is een sterk punt van de club, waardoor leden eerder zullen blijven dan weggaan.

Communicatie via sociale media

Op dit moment maakt Broekster Boys van verschillende sociale media gebruik. Doordat er sociale media wordt gebruikt zijn leden, betrokkenen, supporters en zelfs mensen die nog niets met de club hebben, bekend met actueel nieuws over de vereniging. Zo wordt er op Twitter namelijk elke wedstrijd geplaatst of er gescoord is tijdens de wedstrijd en op Facebook wordt er altijd een wedstrijdposter gemaakt, zodat er duidelijk waar, wanneer en tegen wie er gespeeld wordt. Verder heeft Broekster Boys een website en een teletekstpagina waardoor mensen te allen tijde informatie kunnen opzoeken over de club.

De vereniging heeft een duidelijk beleidsplan

Een beleidsplan is voor een vereniging heel belangrijk. Zonder beleidsplan is het niet duidelijk waar de club heen vaart en dan zou het zo maar kunnen dat het schip van wal raakt. Bij Broekster Boys is dit niet het geval. De club beschikt over een beleidsplan, waarin duidelijk wordt aangeven wat de actie/verbeterpunten zijn voor de komende jaren. Hierdoor weten de leden wat er verwacht kan worden en zullen hierdoor sneller aangetrokken blijven bij de vereniging

Mooie accommodatie(met name kunstgrasvelden)

Broekster beschikt over een mooie accommodatie. Met name het nieuwe kunstgrasveld met verlichting springt er bovenuit. Dit heeft voor een flinke verbetering gezorgd ten aanzien van het trainen en het wel of niet afgelasten van wedstrijden. Ook de kantine ziet er prima uit. Mensen die daar komen worden direct in een warme sfeer ontvangen en hebben een ruime keus door het brede assortiment.

Hechte cultuur en een goede sfeer

Binnen Broekster Boys hangt eer een goede sfeer, het is er altijd gemoedelijk. De cultuur binnen de club is sterk te zien. Voor elke wedstrijd vindt er bepaalde plaats en de symbolen van de vereniging zijn sterk met elkaar verbonden.

Zwakten

Vrijwilligers kunnen altijd meer(het komt vaak op dezelfde schouders neer)

Broekster Boys kan zoals bijna elke vereniging meer vrijwilligers gebruiken. Bij vrijwilligersactiviteiten teert de vereniging bijna altijd op dezelfde vrijwilligers en deze zijn meestal ook nog van de oudere garde. Dit is dus een zwak punt van de club.

Ledenaantal voor vijf seniorenteams volgens seizoenAls Broekster Boys volgend seizoen vijf seniorenteams wil blijven houden, zal er flink geschoven moeten worden. Zoals het nu lijkt zijn er volgend seizoen niet genoeg leden voor vijf teams, omdat er bepaalde mensen stoppen. Hier zullen dus leden bij moeten.

Kleedkamers

De accommodatie ziet er prima uit, alleen de kleedkamers zijn nog een beetje verouderd. Zo is er aan de kant van de scheidsrechters kleedkamer maar n box met een wc en deze heeft niet eens een deur. Verder is het aan de kleine kant. Dus het zou wel iets moderner en groter kunnen.

Duidelijkere regels

De komst van het nieuwe kunstgrasveld betekent ook dat er steeds meer jeugd op de velden voetballen. Dit is natuurlijk erg mooi, maar er zijn echter ook keerzijden. Zo is het de helft van de tijd een rommel op en naast het veld. Deze regels moeten dus worden aangescherpt.

Aanbod kader(Gecertificeerd)

Bijna elk team heeft zijn kader. Dit komt neer op trainers en leiders. Maar niet overal is kader bij. Zoals bij het derde team, daar moet n persoon alles regelen. Verder is het kader bij de jeugd niet van hoog niveau. Dus het is van belang dat deze een hoog niveau mrt behulp van cursussen.

Cultuur behoud(christelijke gedachte)

Broekster Boys heeft van origine een protestants karakter. Hier wordt wel iets mee gedaan, maar het is niet genoeg als de vereniging die gedachte willen behouden. Er is namelijk nog veel gevloek langs de lijnen en zo wordt er door sommige trainers getraind op goede vrijdag of paasmaandag, terwijl dit is het christendom toch feestdagen zijn.

5.2 Kansen en bedreigingen

Kansen

Samenwerking met de gemeenteOp dit moment is er sprake van een goede samenwerking tussen Broekster Boys en de gemeente. Sinds 2015 hoeft de club geen OZB meer te betalen(verkapte subsidie). Ook is Broekster Boys in 2015 eigenaar geworden van de velden en hierbij het contact met de gemeente meer op hoofdlijnen. Hier liggen kansen om de relatie met de gemeente strakker te krijgen, om een goed beeld te krijgen wat er binnen de gemeente speelt om hier in de toekomst op in te spelen.

Samenwerking met scholen in de buurtOp dit moment heeft Broekster Boys nog geen samenwerkingsverband met n van de scholen in de buurt. Wel heeft de jeugdafdeling van de club een samenwerkingsverband met voetbalschool Noord sinds 2010. Er liggen hier kansen voor de vereniging. Een samenwerking met de scholen kan nieuwe leden opleveren. Ook kan het ervoor zorgen dat de faciliteiten die Broekster Boys bezit optimaal worden benut. SponsorbeleidBroekster Boys heeft aangegeven dat het sponsorbeleid nog in de kinderschoenen staat. Twee jaar geleden is er wel nieuwe aanwas gekomen in de sponsorcommissie met als resultaat dat er nieuwe inzichten kwamen en er nieuwe ideen zijn opgekomen. Toch staan er nog geen vaste afspraken op papier en hierdoor ontbreekt er nog een beleidsplan voor sponsoren. Hier ligt een kans voor de vereniging. Wanneer het sponsorbeleid op papier scherp wordt weggezet, schept dit een hoop duidelijkheid voor het bestuur, sponsoren en de sponsorcommissie zelf.

VergrijzingDe meeste leden van Broekster Boys komen uit de dorpen Damwoude, Broeksterwoude en Rinsumageest. In alle drie dorpen is de leeftijdscategorie 45 tot 65 het sterkst vertegenwoordigd. Dus er is sprake van vergrijzing in deze omgeving. Op dit moment beschikt Broekster Boys over n 45+ team van 15 leden. Hier liggen kansen om meer leden te verkrijgen in de leeftijdsgroep 45+. Deze doelgroep kan zorgen voor meer inkomsten en meer betrokkenheid bij Brokester Boys. Ook wordt er hierdoor ingespeeld op de demografische factoren in de omliggende dorpen.Groei in woningmarkt en uitgaven van consumenten (nieuwbouwwijk)De ontwikkelingen rondom de economie is positief. De huizenmarkt trekt weer aan en consumenten en bedrijven durven weer te investeren. Dit betekent dat men weer geld heeft voor overige behoeften. En van de grootste overige behoeften is sport. Ontwikkelingen omtrent de huizenmarkt zijn dat er in Damwoude op dit moment bezig aan het bouwen van een nieuwbouwwijk. Hier liggen kansen voor de vereniging op nieuwe leden.

Duurzame ontwikkelingen rondom organisatie en accommodatieIn het verleden en in het heden zijn er acties van start gegaan rondom het verduurzamen van de club. Toch is er vanuit het bestuur geformuleerd dat het beter kan. Er zijn al wel plannen om qua energie duurzamer te gaan werken, maar deze zijn nog niet bewerkstelligt. Hier liggen kansen voor de vereniging.

BedreigingenVerenigingen in de buurtOndanks de vele verenigingen in de buurt van Broekster Boys is er niet echt sprake van concurrentie in de zin van dat er spelers bij elkaars club worden weggekaapt. Er bestaat hier een informele afspraak voor. Toch blijven de zestien clubs die in een straal van 10 kilometer zitten een bedreiging voor Broekster Boys, omdat er door het aanbod de mogelijkheid wordt geboden om over te stappen. Redenen hiervoor zouden kunnen zijn het sportieve of financile plaatje en eventuele vrienden die over stappen naar een andere club.

Hoge werkloosheidAfgezien van het feit dat er positieve ontwikkelingen zijn op economisch gebied, blijft de werkloosheid nog steeds uitermate hoog. Dit kan een bedreiging opleveren voor Broekster Boys, omdat huishoudens en alleenstaanden dan wellicht te weinig geld hebben om zelf of de kinderen te laten voetballen. Daarnaast is de sport vaak n van de eerste keuzes waarop bezuinigd word.

Vergrijzing/ weinig jeugd in Damwoude en omliggende dorpenDe vergrijzing in de omliggende dorpen kan zowel als een kans dan wel een bedreiging worden gezien. In dit geval kan het voor Broekster Boys als een bedreiging worden gezien wanneer de doelgroep 45-65 helemaal niet zit te wachten om te gaan voetballen. Wanneer deze trend zich in de toekomst voortzet kan Broekster Boys nog wel eens in de problemen komen met het aantal leden, aangezien de vergijzing in de toekomst steeds meer toeneemt.

Individualisering van de maatschappijDe individualisering van de maatschappij kan zowel nu als in de toekomst een bedreiging vormen voor Broekster Boys. Bij de individualisering hoort dat mensen zelf willen bepalen wanneer er wordt gesport. Broekster Boys biedt een teamsport aan waarbij vaste trainingstijden en wedstrijden horen. Hierdoor is de individualisering van de maatschappij op dit moment nog moeilijk te combineren met in dit geval de teamsport voetbal.

5.3 Confrontatiematrix

Door de onderdelen van de SWOT analyse bij elkaar te voegen ontstaat er een confrontatiemix. Hierin worden de interne en externe bouwstenen tegenover elkaar gezet en aan elkaar gekoppeld. De onderstaande combinaties worden hierin gemaakt:

(Figuur 5.1 Confrontatiematrix)

Sterktes vs. KansenSterktes vs. BedreigingenZwaktes vs. KansenZwaktes vs. Bedreigingen

In de confrontatiematrix zullen de volgende punten duidelijk worden:

Hoe een sterkte van de vereniging kan worden gebruikt om op een kans in te spelen.(Offensief)

Hoe een sterkte van de vereniging kan worden gebruikt om een bedreiging af te stoten.(Defensief)

Hoe een zwakte van de vereniging omgebogen kan worden om op een kans in te spelen.(Schoon schip maken)

Hoe een zwakte van de vereniging zich kan verzetten tegen de oppositie van een bedreiging.(Overleven & Crisis)

Hieronder zijn de sterkten en zwakten in een tabel tegenover de kansen en bedreigingen gezet. In het middelpunt van de tabel zijn de verbindingen gemaakt.

Extern

Intern

KansenK1: Samenwerking met de gemeenteK2: Samenwerking met scholen in de buurt

K3: Sponsorbeleid

K4: Vergrijzing

K5: Groei in woningmarkt en uitgaven van consumenten (nieuwbouwwijk)

K6: Duurzame ontwikkelingen rondom organisatie en accommodatie

BedreigingenB1: Verenigingen in de buurtB2: Hoge werkloosheidB3: Vergrijzing/ weinig jeugd in Damwoude en omliggende dorpen

B4: Individualisering van de maatschappij

Sterkten S1: Financieel op orde

S2: Genoeg aanbod voor leden

S3: Communicatie via sociale media

S4: De vereniging heeft een duidelijk beleidsplan

S5: Mooie accommodatie(met name kunstgrasvelden)

S6: Hechte cultuur en een goede sfeer

OffensiefS1+K3S4+K3S5+K5S5+K6S5+K2S6+K4S2+K4

DefensiefS6+B4S2+B2

ZwaktenZ1: Vrijwilligers kunnen altijd meer(het komt vaak op dezelfde schouders neer)

Z2: Ledenaantal voor vijf seniorenteams volgend seizoen

Z3: Kleedkamers

Z4: Duidelijkere regels

Z5: Aanbod kader(Gecertificeerd)

Z6: Cultuur behoud(christelijke gedachte)

Schoon schip makenZ2+K4Z3+K1

Overleven & CrisisZ1+B4Z6+B4

5.4 Strategische keuzes

Nu de interne (sterkten en zwakten) en externe (kansen en bedreigingen) bouwstenen tegenover elkaar zijn gezet en gecombineerd zijn is het tijd om de strategische keuzes in woorden te onderbouwen.

OffensiefS1+K3: Een sterkte van de vereniging heeft het financieel op orde en mede daardoor zijn er kansen op het gebied van sponsorbeleid. Het sponsorbeleid staat bij Broekster Boys namelijk nog in de kinderschoenen en hierin kan dus nog een stap in gemaakt worden. Met een goede financile portefeuille kan dit mogelijk worden gemaakt.S4+K3: Een sterkte van de vereniging is dat er een duidelijk beleidsplan hebben. Een kans die er ligt voor Broekster Boys is om het sponsorbeleid te verbeteren en beter te benutten. Door dit duidelijke beleidsplan kunnen sponsoren makkelijker over de streep worden gehaald om sponsor te worden van Broekster Boys.S5+K5e: Broekster Boys heeft een mooie accommodatie en door de groei in de woningmarkt ende uitgaven van consumenten kan deze combinatie er voor zorgen dat twijfelende potentile leden toch over de streep kunnen worden getrokken S5+K6: Broekster Boys heeft een mooie accommodatie en de vereniging kan gaan denken aan duurzame ontwikkelingen binnen deze accommodatie. Hierdoor kan ervoor worden gezorgd dat ervoor minder energie hoeven te betalen en dat de accommodatie nog hoger aangeschreven staatS5+K2: Broekster Boys heeft een mooie accommodatie en daardoor liggen er kansen om hier met scholen in de buurt samen te werken door bijvoorbeeld schooltoernooi te laten spelen op deze accommodatie. Hierdoor kan Broekster Boys meer inkomsten binnenbrengen door huurkosten en kantine-inkomsten.S6+K4: Broekster Boys heeft een hechte cultuur en een goede sfeer en hierdoor kan worden geprobeerd om in te spelen op de vergrijzing. Zo kunnen oudere mannen dit een goed motief vinden om bij een vereniging te gaan sporten en Broekster Boys kan zo dus proberen om meer leden voor het 45+ team te binden.S2+K4: Binnen Broekster Boys is er genoeg aanbod voor leden. Zo wordt er ook 45+ voetbal aangeboden en door in te spelen op de vergrijzing en dit 45+ voetbal verder te promoten, kan de club voor dit team meer leden proberen te binden.Defensief

S6+B4: Broekster Boys heeft een hechte cultuur en een goede sfeer. Door de individualisering van de maatschappij zijn personen meer op zichzelf, maar door deze sterkte van Broekster Boys kan het dit probleem tegengaan en oplossen. Leden zullen zo minder snel het lidmaatschap opzeggen.S2+B2: Broekster biedt genoeg aan voor leden en de werkloosheid is nog steeds erg hoog is kan Broekster Boys hier op in spelen. Zo kunnen mensen die werkloos zijn in de vrije tijd gaan voetballen bij de vereniging.

Schoon schip makenZ2+K4: Het ledenaantal van de senioren voor volgend seizoen is op dit moment nog wel aan de lage kant. Hier ligt in het bijzonder een kans om in te spelen op de vergrijzing in Damwoude en de omliggende dorpen, aangezien er op dit moment nog maar n 45+ team is met 15 leden. Z3+K1: De kleedkamers bij Broekster Boys zijn ietwat oubollig en daarnaast zijn de faciliteiten betreffende de kleedkamers ook niet top. Kansen om de kleedkamers te verbouwen/renoveren liggen misschien wel in een samenwerking met de gemeente. Wanneer er een goed plan van aanpak gemaakt word of er bij het renoveren gedacht wordt aan duurzaamheid zou er tussen de gemeente en de club een samenwerkingsverband kunnen ontstaan wat voor beide partijen interessant zou zijn.Overleven en crisis

Z1+B4: De vrijwilligers binnen Brokester Boys zijn redelijk schaars. Hierdoor komt de druk vaak op dezelfde schouders te liggen. Door de individualisering van de maatschappij zal het vrijwilligersprobleem alleen maar toenemen, met als bedreigingen dat er op den duur geen vrijwilligers meer zijn. Z6+B4: Doordat de christelijke gedachte binnen de club niet altijd volledig wordt nagestreefd, zou dit een reden kunnen zijn voor het individu om het lidmaatschap op te zeggen. Aangezien een deel van de leden toch bij Broekster Boys speelt met als reden dat de club een christelijke hirarchie uitstraalt. Wanneer deze gedachte niet voldoende wordt gewaarborgd kan dit in de toekomst ervoor zorgen dat leden of potentiele leden overstappen naar de concurrentie of helemaal stoppen

6. Advies en implementatie

In dit hoofdstuk wordt aan de hand van de analyses een advies geformuleerd voor Broekster Boys. Naast het advies is er een implementatieplan samengesteld, zodat de vereniging ook effectief actie kan gaan ondernemen.

6.1 Aanbevelingen toekomst

Advies 1: Het opstellen van een sponsorbeleidZoals in de stakeholdersanalyse al was aangegeven staat het sponsorbeleid van Broekster Boys nog in de kinderschoenen. De afgelopen twee jaar hebben er een aantal positiewisselingen plaatsgevonden in de sponsorcommissie met als streven om wat meer structuur aan te brengen. Op dit moment wordt er gewerkt met verscheidene pakketten: hoofdsponsor, subsponsor, teamsponsor, bordsponsor en wedstrijdsponsor. Daarnaast zijn er acties om de sponsoren meer te betrekken bij de club, o.a. door voor bepaalde activiteiten sponsoren uit te nodigen, activiteiten voor sponsoren organiseren, bijv. Een spreker over een bepaald thema, etc. Ook bij de wedstrijden van het eerste elftal zijn er ideen om meer sponsoren te kruisen, dit is ook een van de argumenten geweest om de bestuurskamer uit te breiden. Dit zijn allemaal acties en ideen vanuit de sponsorcommissie, maar het is opgevallen dat er geen sponsorbeleid is binnen de club, tenminste niet op papier. De sponsorcommissie weet in grote lijnen wel wat de plannen zijn rondom het sponsorbeleid, maar het staat nergens in beschreven. Het kan voor nieuwe bedrijven of bedrijven die geen directe of indirecte relatie in de omgeving hebben met Broekster Boys de doorslag geven in het om wel of niet de club te gaan sponsoren. Het is niet alleen voor hedendaagse of toekomstige sponsoren belangrijk om een volledig sponsorbeleid op papier te hebben, maar ook voor de club zelf is het van belang. Wanneer er duidelijke regels en afspraken zijn opgesteld in het sponsorbeleid en deze zijn vastgesteld kan de vereniging ook niet in eens verrast worden door eventuele duistere constructies. Ook verkrijgt het bestuur meer inzicht bij het opstellen van een sponsorbeleid.

Advies 2: Vrijwilligerstekort aanpakkenUit de interviews vanuit de interne analyse en tijdens de bestuursvergadering is wel teruggekomen dat er een tekort is aan vrijwilligers. Voornamelijk in de kantine is er sprake van onderbezetting van vrijwilligers. Ook in de hand en span diensten, kleine klusjes, schoonmaken, reparaties zijn meer vrijwilligers nodig. Daarnaast Is het merendeel van de vrijwilligers van de oude garde (50+), waardoor er in de toekomst een probleem kan ontstaan met de aanwas van nieuwe, jongere vrijwilligers. Ook helpt de sociaal-culturele factor de individualisering van de maatschappij uit de DESTEP-analyse niet mee. Verder is er nog een probleem vanuit de vrijwilligers dat er wel sprake is van een bepaalde druk op de schouders. Dit wordt ook wel gecompenseerd vanuit het bestuur door het organiseren van vrijwilligersavonden.

Om uiteindelijk tot genoeg en jongere vrijwilligers te komen is de MVKT (Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd)methode een succesformule. Bij deze succesformule hoort de volgende methode in vijf stappen: 1. Het vrijwilligerswerk binnen de vereniging positief voor het voetlicht brengen en de leden bekend maken met de wervingsactie die gaat komen. 2. Alle bestaande vrijwilligerstaken in kaart brengen en een vacaturelijst maken. 3. Een e-mail of brief versturen naar alle leden en ouders van jeugdleden met een aankondiging dat ieder lid en iedere ouder benaderd gaat worden voor vrijwilligerswerk. 4. Ieder lid bellen of persoonlijk aanspreken met de vraag of deze persoon zich wil inzetten voor de vereniging. 5. De nieuwe vrijwilligers de taak geven. Uit onderzoek is gekomen, wanneer verenigingen bovenstaande stappen volgen het vrijwilligerstekort in ruim 76% van de gevallen is opgelost (Movisie, 2014).

Advies 3: Kleedkamers renoveren/vernieuwen

Broekster Boys maakt al een aantal jaar gebruik van dezelfde kleedruimten. Deze zijn al vaak gebruikt en worden een beetje ouderwets en klein. Zo zitten er gaten in deuren van de kleedruimten en zitten er urinoirs in de kleedruimten. Dit is in principe niet erg, maar met de groei van het aantal meiden en vrouwen is het van belang om daar rekening mee te houden, want er is nu maar n wc aan de kant van de scheidsrechters kleedkamer die ook nog niet eens een deur bevat. Verder zijn de douches niet altijd meer van goede kwaliteit. De n doet het niet en de ander doet het half. Dit geeft natuurlijk geen goede indruk aan de tegenstanders die langs komen als er een uitwedstrijd wordt gespeeld. Het is belangrijk voor de club om modern te blijven en mee te groeien met de rest van de accommodatie.

Advies 4: Ledenaantal vergroten

Broekster Boys zal volgend seizoen moeite hebben met het behouden van vijf seniorenteams door een ledentekort. Verder kan de vereniging gaan kijken naar kansen die zich voordoen op het gebied van met name vergrijzing. Er zijn namelijk nog veel meer leden te werven voor het 45+ team.

Om de leden te behouden zal de vereniging moeten gaan kijken waardoor leden zullen blijven of juist waarom de leden er mee stoppen. Veel jeugd die doorstroomt naar de senioren stoppen er mee, omdat er dan vaak niet meer op niveau wordt gespeeld of omdat er geen tijd meer voor is door school of een bijbaan.

Een goede manier om leden te behouden is door de leden waardering te geven dat. Door bijvoorbeeld iets te organiseren voor de senioren, zoals een leuke afsluiting als een barbecue, zullen leden eerder overgehaald kunnen worden om te blijven bij de vereniging. Verder is het ook zaak om precies te weten waarom een lid er mee stopt. Als een lid namelijk nog erg twijfelt is er een grotere kans dat een lid nog aanblijft, dan wanneer het duidelijk is dat een lid stopt. Hierdoor kan er meer aandacht gegeven worden aan het lid dat nog erg twijfelt.

Om nieuwe leden te werven zal er vooral gebruikt moeten worden van de sociale media. Hierop is tegenwoordig iedereen te bereiken en door een simpel berichtje de wereld in te sturen kan er al resultaat geboekt worden. Vooral facebook en twitter zijn op dit moment het medium om de gewenste doelgroep te bereiken.

Als er naar het 45+ team wordt gekeken, dan kunnen er nog stappen worden gezet. Het team telt nu 15 leden, maar als er wordt gekeken hoeveel mannen van deze doelgroep er nog bij kunnen komen dan is dat een aanzienlijk aantal. Ook hier is het belangrijk om de leden te behouden, maar de aandacht ligt vooral op het aantrekken van nieuwe leden. Dit kan ook weer door de sociale media te gebruiken en door activiteiten te organiseren om deze potentile leden te binden.

Tenslotte is het nog mogelijk om, in samenwerking met Broekster-Wlden, nieuwe jeugdleden proberen te binden. Hierbij moet gedacht worden aan enkele toernooien en activiteiten, waar vriendjes en vriendinnetjes van bestaande leden mee mogen. Dit is namelijk n van de snelste manieren om nieuwe jeugdleden te binden. Verder is ook de sociale media goed te gebruiken. De jeugd is namelijk de grootste gebruiker van de sociale media. Als er meer jeugdleden worden aangetrokken, betekent dit ook meteen dat er potentile vrijwilligers bij zitten, namelijk de ouders.

6.2 Implementatieplan

In het implementatieplan worden subdoelen en doelen gesteld die de vereniging kan benutten om het vastgestelde doel te verkrijgen. Het plan kan worden gebruikt als houvast voor de vereniging om de doelen te realiseren.

Advies

Subdoel

Doel

Het opstellen van een sponsorbeleid

- Transparantie binnen de vereniging

- Gemaakte afspraken duidelijk structureren

- Gedetailleerd uitschrijven van sponsorplan

Door het opstellen van een sponsorbeleid wordt de lijn en toekomstvisie duidelijker, waardoor het makkelijker wordt om concrete voorstellen te doen aan sponsoren en succesvollere sponsoren te werven.

Vrijwilligerstekort aanpakken

- Aanwas van jongere vrijwilligers

- Druk van de schouders van vrijwilligers wegnemen

- Voldoende bezetting in de kantine en voor hand-en-spandiensten

Het creren van voldoende vrijwilligers.

Kleedkamers renoveren

Een goed beeld creren tegenover de tegenstanders

Met de tijd mee blijven gaan

Facilitaire doeleinden verbeteren

Het groter en moderner maken van de kleedruimtes.

Ledenaantal vergroten

Genoeg leden voor vijf seniorenteams creren

Nieuwe leden voor het 45+ team binden

Samen met Broekster-Wlden activiteiten organiseren om nieuwe jeugdleden te binden.

Het ledenaantal aanpakken.

Nawoord

In dit hoofdstuk wordt teruggeblikt op het onderzoek. Eveneens wordt er antwoord gegeven op de hoofdvraag: Wat zouden mogelijke problemen kunnen opleveren voor het bestaansrecht in de komende 5/10 jaar en waar zitten de kansen voor Broekster Boys?Dit onderzoek hebben wij met een juist gevoel afgerond. We zijn content over het bereikte resultaat en ook de presentatie aan het bestuur is goed ontvangen bij Broekster Boys. Wij hopen dat de vereniging met acties komt of op acties gaat inspelen rondom de adviezen die wij hebben gegeven.Om eerst in te gaan op de vraag of Broekster Boys op dit moment bestaansrecht heeft, ja, bij de vereniging is er op dit moment zeker sprake van bestaansrecht. Om dit terug te koppelen aan de belangrijkste factoren voor bestaansrecht, leden, vrijwilligers en financin. De club staat er financieel kerngezond voor, er zijn voldoende leden en vrijwilligers al kan dat altijd meer.Om te zorgen dat Broekster Boys bestaansrecht zal houden, is het van cruciaal belang dat de leden centraal blijven staan en dat de vrijwilligers betrokken blijven. De punten uit het advies waar de focus op gezet kan worden en wat zou kunnen dragen om het bestaansrecht te behouden en zowaar mogelijk te vergoten zijn de volgende: - Het opstellen van een sponsorbeleid - Vrijwilligerstekort aanpakken - Kleedkamers renoveren - Ledenaantal vergrotenHopelijk lukt het mede door bovenstaande adviezen om het bestaansrecht de komende 10 jaar te behouden en zowaar mogelijk te vergroten.

Bronvermelding

Bestuur Broekster Boys. (2011) Beleidsplan Broekster Boys 2011-2015. Geraadpleegd op 15 maart 2016.

Breedveld, K. (2003) De meerkeuzemaatschappij. Den Haag: Sociaal Cultureel Planbureau.Broekster Boys. (z.d.) Historie. Geraadpleegd op 1 maart 2016. Ontleend aan http://www.broeksterboys.nl/index.php?pagina=historieCBS. (2012) Stadindex Damwoude. Geraadpleegd op 20 maart 2016. Ontleend aanhttp://www.stadindex.nl/damwoudeCBS. (2012) Stadindex Rinsumageest. Geraadpleegd op 20 maart 2016. Ontleend aanhttp://www.stadindex.nl/rinsumageestCBS. (2012) Stadindex Broeksterwoude. Geraadpleegd op 20 maart 2016. Ontleend aanhttp://www.stadindex.nl/broeksterwoude

CPB. (2015) Economische ontwikkelingen 2016. Geraadpleegd op 24 maart 2016. Ontleend aanhttp://www.nu.nl/economie/4180834/cpb-verwacht-grotere-economische-groei-in-2016.html

HollandseVelden. (z.d.) Broekster Boys. Geraadpleegd op 20 maart 2016. Ontleend aanhttp://www.hollandsevelden.nl/clubs/damwoude/

Hullegie, L. (2013) Duurzaam Verenigen. Geraadpleegd op 3 maart 2016. Ontleend aanhttp://www.duurzaamverenigen.nl/tijd-voor-duurzaam-sportverenigen/ISBW. (2015) UI-model. Geraadpleegd op 20 maart 2016. Ontleend aanhttp://www.isbw.nl/kenniscentrum/Artikel/Uimodel.htmKooistra, J., Bosma, R., (1997) Statuten Broekster Boys. Geraadpleegd op 15 maart 2016.Marketing4Results. (z.d.) Confrontatiematrix. Geraadpleegd op 26 maart 2016. Ontleend aan http://www.marketing4results.eu/blog/haal-meer-uit-de-swot-

Movisie. (2014) Meer vrijwilligers in kortere tijd. Geraadpleegd op 26 maart 2016. Ontleend aanhttps://www.movisie.nl/esi/meer-vrijwilligers-kortere-tijd

RTV Noordoost-Friesland . (2014) Broekster Boys scoort met afval! Geraadpleegd op 25 maart 2016. Ontleend aanhttp://www.rtvnof.nl/broekster-boys-scoort-met-afval/

Sport, Bewegen en Gezondheid 3. (z.d.). Analysekader Bestaansrecht Model. Geraadpleegd op 15 maart 2016. Ontleend aan hoorcollege SBG3 Eric Mulder.

Visser, A. (2015) Begroting 2015-2016 en winst- en verliesrekening 2014-2015. Geraadpleegd op 20 maart 2016. Ontleend aan

Sport, Bewegen en Gezondheid 3. (z.d.). Analysekader Bestaansrecht Model. Geraadpleegd op 15 maart 2016. Ontleend aan hoorcollege SBG3 Eric Mulder.Visser, A. (2015) Begroting 2015-2016 en winst- en verliesrekening 2014-2015. Geraadpleegd op 20 maart 2016. Ontleend aan

Bijlagen

Activiteitenlogboek

Evaluatie opdrachtgever

Link naar de video

https://youtu.be/9KovXV5dAc4

Bewijslast Sportklimaat app

Tijdens dit onderzoek is er ook gebruik gemaakt van de Sport klimaat app van het Mulier instituut. De bedoeling was om twee wedstrijden te beoordelen aan de hand van de app die het Mulier instituut beschikbaar heeft gesteld. Dit is ook gebeurd en er zijn twee wedstrijden beoordeeld. De bewijslast staat in de foto hieronder.

(HC1 POD Week 5: Goed sportbestuur)

Reflectie op het proces

Persoonlijke reflectie JackoHet proces rondom de Preventieve Organisatie Diagnose is uit mijn perspectief goed verlopen, omdat we constant op schema liepen zowel intern met afspraken bij de club als extern waarbij we correspondeerden met de inhoud van de hoor en werkcolleges. Ik heb tijdens dit project wel wat meer de leiding genomen qua indeling van het verslag en het stellen van deadlines voor gemaakte stukken. Deze structuur deed ons allebei goed en hierdoor kwamen we niet in problemen met tijdsdruk en waren er tijdens de samenwerking onderling geen fricties. Voor vragen rondom de externe analyse wat speelde bij de club kon ik terecht bij Marouan aangezien hij als lid van de club veel binding heeft met de vereniging. Nadat we het verslag in elkaar hadden gezet hebben we nog eens goed gekeken naar het beoordelingskader of alle punten in het verslag waren verwerkt. Dit was inderdaad het geval en hierna hebben we beide nog een spellingscontrole gedaan en vervolgens het verslag ingeleverd. Ik ben uitermate tevreden met de samenwerking, omdat het gehele project vrij soepel is verlopen en daarnaast konden we allebei onze taken goed uitvoeren en vulden we elkaar aan indien nodig. De presentatie was een leuke ervaring en het bestuur was erg tevreden met de resultaten. Wanneer ik terug kijk op het vak POD, kan ik allen maar tevreden zijn met de inzet en de behaalde resultaten. Daarnaast was onze samenwerking van kwalitatief niveau en konden we goed inspelen op elkaars verbeterpunten. Concluderend ben ik trots op het resultaat.

Persoonlijke reflectie Marouan

Het proces dat we hebben doorlopen is in mijn optiek goed verlopen, omdat we ons constant aan de planning hielden en de deadlines moeiteloos na kwamen. Verder liepen de interne afspraken met de vereniging volgens plan en extern met de gegeven informatie in de werk- en hoorcolleges. Ik heb tijdens het onderzoek meer het contact met het bestuur op me genomen, dus dit betreft afspraken regelen en informatie verkrijgen. Jacko was hierin degene die meer de leiding nam qua de inleiding van het verslag en de deadlines. Deze structuur werkte goed voor ons en we kwamen niet in de problemen met de tijd en er waren ook geen onderlinge misverstanden. Ik ben zelf lid van deze vereniging en dat maakt dat ik wat meer vanuit een objectief oogpunt moest gaan werken. Dit was nog wel eens lastig, omdat je nu ook toe moet geven dat er zwakkere punten zijn binnen de vereniging. Uiteindelijk hebben we het verslag afgemaakt en daarna hebben we gekeken naar het beoordelingskader of we alle punten hadden die vereist waren. Ten slotte is er nog een spellingscontrole geweest en toen is het verslag definitief ingeleverd. Ik ben zeer tevreden over de samenwerking met Jacko, omdat onze taken goed uitgevoerd zijn en het een mooi verslag is geworden. De presentatie is ook goed gegaan en het bestuur was tevreden met het uitgebrachte advies. Deze samenwerking is zeker voor herhaling vatbaar en ik ben trots op het resultaat

Peer assessment

Peer assessment Preventieve Organisatie Diagnose

1. Naam: Jacko Blaauw

Datum: 11-04-2016

2. Naam: Marouan Achammachi

Handtekening docent:

Wie beoordeel je?

Beoordelaar?

1. Jacko

2.Marouan

Totaal

1. Jacko

-1 -0,5 0 +0,5 +1

-1 -0,5 0 +0,5 +1

0

2. Marouan

-1 -0,5 0 +0,5 +1

-1 -0,5 0 +0,5 +1

0

Eindscore / 2

0

0

0

Beoordeel alle teamgenoten, inclusief jezelf met -1, -0,5, 0, +0,5 of +1 op je eindcijfer (omcirkel wat van toepassing is)

In totaal moeten de punten die jij uitdeelt uitkomen op 0, zodat het team gemiddeld het eindcijfer houdt.

Verantwoord individueel de gegeven punten en schrijf een korte reflectie op het eigen functioneren.

1. Jacko Handtekening

Verantwoording gegeven beoordeling aan teamgenoot:

Ik vind dat we allebei ongeveer evenveel hebben gedaan aan het verslag en allebei honderd procent inzet hebben getoond tijdens dit project.

Zelfreflectie op eigen beoordeling:Ik vind dat ik mij tijdens dit project goed heb kunnen profileren en ben uitermate tevreden met het resultaat.

2. Marouan Handtekening

Verantwoording gegeven beoordeling aan teamgenoot:

De taken waren goed verdeeld en we zijn beide gemaakte afspraken nagekomen. Hierdoor ben ik tot de conclusie gekomen dat we hetzelfde cijfer verdienen.

Zelfreflectie op eigen beoordeling:

Ik vind dat ik mij tijdens dit project goed heb ingezet en daarnaast ben ik erg trots op het resultaat wat er is neergezet.

Ingevulde quickscan

Interviews

Interview 1: Jan Mulder (Hoofdtrainer Broekster Boys 1)

1. Waarom heeft u destijds voor Brokester Boys gekozen?

Broekster Boys was altijd een grote naam in het amateurvoetbal. Vroeger heb ik zelf bij Drachtster Boys gespeeld, dus ook vaak tegen Broekster Boys gespeeld. Op een gegeven moment werd ik trainer en dan ga je kijken waar je ooit nog eens trainer wilt worden. Daar stond Broekster Boys ook op als n van de top-5 ploegen.

2. Wat was de eerste indruk die u kreeg toen u hier kwam als trainer?

Ik ben hoofzakelijk verantwoordelijk voor de A-selectie en ze hadden het jaar ervoor geen goed jaar gehad. Ik trok daarna een selectie aan die het niet gewend was om hard te trainen. Daar heb ik veel tijd en energie in gestoken. Er is dus een grote injectie geweest qua spelersselectie. Zo zijn er jongens uit de A-selectie gekomen en jongens van buitenaf en zo is er een mooie selectie van 22 spelers gekomen. In het eerste was er direct het kampioenschap.

3. U bent nu bijna drie jaar bij de club, wat is er in dit tijdsbestek allemaal rondom de club veranderd?

Er zijn veel randvoorwaarden veranderd. Zoals veel betere ballen en faciliteiten. Het is natuurlijk belangrijk dat dit goed is. Verder is het veld veranderd in een mooi kunstgrasveld en er zijn de nodige A-junioren doorgestroomd.

4. Weet u in grote lijnen waar de vereniging voor staat? (qua missie en visie, doelstelling, strategie)

Ze willen graag doorstromen naar het 1e-klasse niveau. In het verleden werd er nog grof betaald en daar zijn ze vanaf gestapt en daar ben ik het volkomen mee eens. Verder worden er geen spelers van buitenaf behaald, indien het niet broodnodig is. Ook zijn er dus verschillende A-junioren doorgestroomd. De club heeft hier dus goede zaken in gedaan. Verschillende spelers trainen ook een jeugdploegje en dat is mooi.

5. Wat zijn volgens u de sterke punten van de vereniging?

Ik denk dat de samenwerking met De Walden niet makkelijk is, maar er wordt goed samengewerkt met betrekking tot de jeugd. Zo is er ook te zien dat de wat betere spelers uiteindelijk voor Broekster Boys kiezen en dat is goed. Ook nogmaals de faciliteiten rondom het presteren van het eerste elftal, zoals een trainingskamp vorig seizoen zijn dik in orde. Verder denk ik dat de vrijwilligers die er zijn ook aardig op niveau is, dus het is wel belangrijk dat er jongere vrijilligers komen. Het is zijn vaak veel oudere vrijwilliger. En ik denk dat de lleftijd 40 50 moet opstaan

6. Wat zijn volgens u de verbeterpunten van de vereniging?

Ik denk dat er qua accommodatie, met name kleedkamers zijn nog een beetje oubollig. Het zou nog wat groter en moderner kunnen. Een voorbeeld is dat er maar n wc beschikbaar is aan deze kant en dat is matig. Zulke dingen zouden dus beter kunnen.

AKB-model

7. Zijn er volgens u voldoende vrijwil