, III II III IIIIII III IIIIII

of 7 /7
Model J (bedoeld in artikel 16, eerste lid) Gemeente 1 Jaar Beuningen Algemene dienst Provincie Gelderland 2012 SC12.11874 , III II III IIIIII III IIIIII Toelichting: 1. Deze staat bestaat uit twee onderdelen. 2. Onderdeel I is bestemd voor wijziging van de in kolom 5 van de gewone dienst en van de verdeeldienst geraamde bedragen van het dienstjaar, alsmede van die in kolom 4 van de kapitaaldienst. 3. Onderdeel II heeft betrekking op kolom 3 van de kapitaaldienst. In dit onderdeel worden vermeld de geraamde totaalbedragen voor nieuwe investeringen dan wel de wijzigingen in de totaalbedragen voor de in het dienstjaar nog in uitvoering zijnde investeringen. Onderwerp: Herfstnota 2012 (2e financiële rapportage 2012) De raad van bovengenoemde gemeente besluit: de begroting van inkomsten en uitgaven van de gemeente voor het dienstjaar 2012 te wijzigen als volgt. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van: 04.12.2012 , voorzitter , griffier

Embed Size (px)

Transcript of , III II III IIIIII III IIIIII

Model J (bedoeld in artikel 16, eerste lid) Gemeente 1 Jaar
Beuningen Algemene dienst Provincie Gelderland 2012
SC12.11874
Toelichting:
1. Deze staat bestaat uit twee onderdelen.
2. Onderdeel I is bestemd voor wijziging van de in kolom 5 van de gewone dienst en van de verdeeldienst geraamde bedragen van het dienstjaar, alsmede van die in kolom 4 van de kapitaaldienst.
3. Onderdeel II heeft betrekking op kolom 3 van de kapitaaldienst. In dit onderdeel worden vermeld de geraamde totaalbedragen voor nieuwe investeringen dan wel de wijzigingen in de totaalbedragen voor de in het dienstjaar nog in uitvoering zijnde investeringen.
Onderwerp:
Herfstnota 2012 (2e financiële rapportage 2012)
De raad van bovengenoemde gemeente besluit:
de begroting van inkomsten en uitgaven van de gemeente voor het dienstjaar 2012 te wijzigen als volgt.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van: 04.12.2012
, voorzitter
, griffier
I.Wijzigingen van de ramingen van het dienstjaar UITGAVEN Bedrag van de
Funktíe nieuwe/ verhoging verlaging raming
Kodenr. Cat. Omschrijving raming raming dienstjaar Kapitaal dienst
0,00 0,00 0,00 Paraeraaf 1 Verdeeldienst
5.310.00.00 421.030 Rente 50Zo 5.310.00.21 423.010 Afschrijving EXTRA, W P
5.310.00.00 421.030 Rente 50Zo 5.310.00.21 423.010 Afschrijving EXTRA, speelruimteplan
5.310.00.00 421.030 Rente 5 Va 5.310.00.21 423.010 Afschrijving EXTRA, woonwagencentri urn
0,00 0,00 0,00
5.442.00.40 434.390 Project subsidieverwerving 32.000,00
5.442.18.17 434.300 Beroepschriften 20.000,00
5.443.00.80 434.373 Traineeplaatsen 22.000,00
5.443.17.10 434.300 Kopieerapparaat en reprografie 15.000,00
5.444.14.10 434.370 Kosten commissie functiewaardering 9.115,00
5.444.14.91 434.392 Bevordering mobiliteit personeel 12.500,00
5.411.10.16 434.373 Congressen bestuur 4.879,00
5.420.21.90 434.301 Abonnementen afdeling O.R. 800,00
5.444.14.60 434.379 Scholing en vorming ondernemingsraad 2.500,00
121.994,00 35.000,00 0,00
5.459.11.91 462.900 Doorbelasting GD 15.000,00
5.459.22.68 434.100 MFA, Ewijk belastingen 12.000,00
14.519,00 15.000,00 0,00
Funktie
9.420.21.10 9.444.14.40
Kapitaaldienst
Kostenplaats 2 / 3 / 4
862.900 862.900 834.020 862.900
862.900 862.900
Saldo kostenplaats Saldo kostenplaats
Doorbelasting gewone dienst
Huur, peuterspeelzalen MFA, Ewijk huur BSO MFA, huur peuterspeelzalen MFA, Ewijk huur Oeverwal Doorbelasting gewone dienst
Sub-totaal
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
36.519,00
133.313,00
0,00
0,00
0,00
1.800,00
8.000,00
9.800,00
15.000,00
22.000,00
37.000,00
46.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
I.Wijzigingen van de ramingen van het dienstjaar UITGAVEN Bedrag van de
Funktie nieuwe/ verhoging verlaging raming
Kodenr. Cat. Omschrijving raming raming dienstjaar Kostenplaats 6
5.460.00.60 422.000 Kapitaallast automatisering 5.097,00 5.460.00.56 434.312 Implementatie NEURON 13.786,00 5.460.00.30 434.312 Onderhoud automatisering (NEURON ipv huidige Stroomlijn) 1.750,00 5.460.00.60 461.021 Kapitaallast automatisering 5.460.00.30 434.312 Onderhoud automatisering 20.000,00
38.883,00 1.750,00 0,00
4.002.50.00 434.393 Gemeentelijke pagina's Koerier 10.000,00 4.001.10.63 434.340 Kosten Bezuinigingen 30.960,00 4.120.30.20 434.340 Gemeentelijk rampenplan 8.000,00
4.120.30.21 434.340 Brand v/d Bilt 39.296,00
4.140.10.05 434.340 Woningontruimingen 12.000,00 4.210.20.06 434.316 BermenherstelAroven/herprofilering 33.000,00
4.210.20.20 434.316 Afvoer slootvuil A-watergangen 19.000,00
4.210.60.20 434.306 Aankoop materiaal en zout gladheidsbestrijding 15.000,00
4.240.00.12 434.310 Onderhoud waterparijen 10.000,00
4.310.10.40 434.399 Glasvezel; Toezichtkosten ed. 77.000,00
4.310.10.41 434.399 Glasvezel; Degeneratiekosten 87.000,00 4.480.20.90 434.310 Binnenklimaat scholen gem. bijdrage 6.410,00
4.480.53.50 434.398 Kosten, schoolzwemmen, zwembad 10.226,00
4.510.00.00 442.430 Subsidie bibliotheek 2.304,00
4.530.00.04 434.390 Onderzoek de Plons 11.500,00
4.530.00.05 442.430 Subsidie zwembad Ewijk 1.827,00 4.530.50.31 434.399 Uitgaven Nisb gelden 32.992,00
4.540.00.46 460.022 Voorziening UPC-gelden 5.165,00
4.580.00.01 434.310 Onderhoud speeltuin Kindervreugd 2.835,00
4.580.00.03 400.000 Stelpost speelbeleid 85.000,00 4.611.11.70 442.420 Stelpost afbouw gesubs. Arbied 5.000,00
4.620.20.43 442.350 WMO, thuisbegeleiding psychosoc. Grondsla 20.000,00
4.620.20.44 442.350 WMO, AWBZ steun lichte beperking 20.000,00
4.621.00.21 442.360 Subsidie SVNB 2.670,00
4.621.00.25 442.360 Taalcoaches inburgering 4.500,00
4.622.00.00 442.350 Zorg in Natura 25.000,00
4.630.10.00 442.490 Subsidies Jeugdwerk 6.876,00
4.630.40.00 442.490 Subsidie Stg. Perspectief 21.090,00
4.630.40.41 442.490 Wijkbijeenkomsten ondersteuning 2.000,00
4.652.00.70 442.340 Rolstoelvoorzieningen WMO 10.000,00
4.652.00.88 434.300 Clientenplatform wwb/wmo 5.000,00
4.652.00.85 434.399 Kosten W.M.O. 5.850,00
4.610.80.10 442.260 Regeling WWB 808.000,00
4.614.10.00 442.264 Schuldhulpverlening 20.000,00
4.560.00.11 434.321 Bomenplan 5.000,00
4.560.00.82 434.399 Groenbeheersplan 25.000,00
4.810.00.23 434.330 Kosten structuurvisie (GREX-wet) 8.000,00
4.822.00.45 434.390 BWT; werkzaamheden constructeur 20.000,00
I.Wijzigingen van de ramingen van het dienstjaar INKOMSTEN Bedrag van de
Funktie nieuwe/ verhoging verlaging raming
Kodenr. Cat. Omschrijving raming raming dienstjaar
Kostenplaats 6
9.460.00.00 862.900 Saldo kostenplaats 0,00 9.460.00.00 862.900 Saldo kostenplaats 20.000,00
37.133,00 0,00 0,00
8.001.10.15 834.090 Diverse inkomsten bezuinigingen 27.072,00
8.210.80.00 834.023 Wegen bijdrage werken tbv nutsbedrijven 13.000,00 8.210.80.60 834.023 Wegen; werken tbv derden 7.500,00 8.210.20.10 860.022 Voorziening bermenonderhoud 181.495,00
8.211.00.00 842.300 Subsidie bromfietsexamen 4.174,00
8.310.10.40 834.090 Glasvezel; Bijdrage Reggefiber 164.000,00
8.210.50.10 860.022 Voorziening openbare verlichting
8.530.20.96 860.022 Voorziening sporthal Tinnegieter 6.000,00
8.530.50.31 842.300 Bijdrage Nisb gelden 32.992,00
8.480.53.21 841.110 Rijksbijdrage GOA 8.000,00
8.622.00.00 842.145 Eigen bijdrage WMO 40.000,00
8.610.80.19 841.110 WWB, rijksbijdrage 733.000,00
8.723.00.00 832.250 Concessievergoeding 20.000,00
4.980.00.01 460.010 Stortingen in reserves 128.645,00
4.480.20.91 462.900 Doorbel.kp.5 Fontein 2.519,00
Structureel
4.622.00.20 442.350 Pgb 20.000,00
4.650.10.00 442.510 Kinderopvangtoeslag 4.652.00.10 442.340 Vervoersvoorzieningen WMO 25.000,00
4.652.00.28 442.460 Extern medisch advies parkeerkaarten 10.000,00
4.652.00.29 442.460 Extern medisch advies vervoersvoorziening 30.000,00
4.652.00.49 442.460 Extern medisch advies woonvoorziening 12.000,00
4.652.00.69 442.460 Extern medisch advies rolstoelvoorziening 3.000,00
4.630.00.50 462.900 Doorbel.kpl.gebouwen/dorpshuis- MFA 8.000,00
4.715.00.40 434.399 Invoering decentrale jeugdzorg 4.715.00.36 434.399 Overige kosten jeugdzorg
4.822.10.50 434.399 Abonnement Kadaster 1.000,00
1.617.541,00 493.620,00 0,00
8.914.00.30 822.000 Eenmalige ruimte kapitaallasten 185.650,00
8.914.00.30 822.000 Eenmalige ruimte kapitaallasten 82.829,00
8.914.00.30 822.000 Rentevoordelen 100.000,00
8.921.00.00 841.100 Algemene uitkering uit het gemeentefonds 128.930,00
8.921.00.01 841.100 Algemene uitkering uit het gemeentefonds oude jaren 98.310,00
8.980.00.01 860.022 VRIJVAL EENMALIGE PRIORITEITEN 6.410,00
8.980.00.01 860.020 Lagere bijdrage reserve ivm lagere budgetten eenmalige prioriteiten 6.410,00
8.980.00.01 860.020 Bijdrage reserve afval 189.510,00
8.980.00.01 860.020 Bijdrage reserve bezuinigingen Uitgaven ICT businesscase (4.001.1063 f i 3.888,00 Bevordering mobiliteit personeel (544414 12.500,00 Taakstellende bezuiniging speelbeleid (45 85.000,00 Uitgaven Koerier (400250000) 10.000,00
8.980.00.01 860.020 Reserve bezuinigingsmaatregelen
8.960.00.50 862.900 Saldo kostenplaats gebouwen 8.960.00.60 862.900 Saldo kostenplaats automatisering 17.133,00
8.980.00.01 860.020 Bijdrage tlv reserve Duurzaam Beuningen
8.960.00.19 862.900 Saldo kostenplaats P&O 28.615,00
8.990.00.00 860.020 Saldo gewone dienst, STRUCTUREEL -15.073,00
8.004.00.03 834.001 Leges bevolkingsregister 10.845,00
8.714.00.10 834.002 Leges invalidenparkeerplaatsen 2.275,00
8.650.00.10 862.900 Doorbel.kpl.5 Inkomsten peuterspeelz. 15.000,00
8.622.00.00 842.145 Eigen bijdrage WMO 20.000,00 8.723.10.04 834033 Bijdrage werkzaamheden RO (zie ook 88100001) 3.000,00
8.810.00.01 834009 Bijdrage kopieën RO (zie ook 87231004) 1.500,00
8.960.00.11 862.900 Saldo kpl.OR 800,00
8.960.00.60 862.900 Saldo kostenplaats automatisering 0,00
8.960.00.19 862.900 Saldo kpl.p&o 2.500,00
8.960.00.60 862.900 Saldo kostenplaats automatisering 20.000,00
1.538.164,00 414.243,00 0,00