י א ש פ חו חה צ נ הה - י ו ט י ב ה ש פ חו -...

of 18 /18
ש י נ ו י י ם ט כ נ י י ם צ פ ו י י ם ב ג ר ס ת ה מ א מ ר ה ס ו פ י ת כ ת ב ה ע ת מ ש פ ט י ם ע ל א ת ר ח ו פ ש ה ב י ט ו י, ח ו פ ש ה מ י מ ו ן ו ע ק ר ו ן א י- ה ה נ צ ח ה א ד ם ש נ ע ר* מ ב ו א ס פ ר ו ה ח ד ש ו ה מ צ ו י ן ש ל ב ר ק מ ד י נ ה1 ה ו א ה ז ד מ נ ו ת ט ו ב ה ל א ר ק ל ה ב י ן א ת ה ת פ ת ח ו ת ה ה ג נ ה ע ל ז כ ו י ו ת א ד ם ב י ש ר א ל א ל א ג ם ל ה ר ה ר ע ל א ו ד ו ת ע ת י ד ה ש ל ה ג נ ה ז ו. נ ה ו ג ל ח ש ו ב, ל פ ח ו ת ב ק ר ב י ש ר א ל י ם ר ב י ם, כ י י ש ר א ל ה י א מ ד י נ ה ד מ ו ק ר ט י ת ל י ב ר ל י ת. א מ ת, ס מ מ נ י ם ר ב י ם מ צ ב י ע י ם ע ל ה י ו ת ה כ ז ו, ב י ן ה י ת ר ה ה ג נ ה ה מ ש פ ט י ת ה ר ח ב ה ש ל ה ז ו כ ה ח ו פ ש ה ב י ט ו י. כ פ י ש ט ו ע ן מ ד י נ ה, ה י ק ף ה ה ג נ ה ע ל ח ו פ ש ה ב י ט ו י ה ו א נ י י ר ל ק מ ו ס ל ה י ו ת ה ש ל מ ד י נ ה ד מ ו ק ר ט י ה ל י ב ר ל י ת. 2 ו א כ ן, ב י ת ה מ ש פ ט ה ע ל י ו ן, ה ח ל מ פ ר ש ת ק ו ל ה ע ם3 ) ע ם ה פ ס ק ה ש ל כ מ ה ע ש ר ו ת ש נ י ם ב א מ צ ע( ו ה מ ש ך ב פ ס ק י ה ד י ן ב ע נ י י ן כ ה נ א4 ו ש נ י צ ר, 5 פ י ת ח ו ב י צ ר מ ע ר כ ת ש ל כ ל ל י ם מ ש פ ט י י ם א ש ר ב ה ק ש ר י ם ר ב י ם מ כ י ר י ם ב ה ג ב ל ה ע ל ח ו פ ש ה ב י ט ו י ר ק ב ה ת ק י י ם" ו ד א ו ת ק ר ו ב ה" ל פ ג י ע ה ב ב י ט ח ו ן ה מ ד י נ ה ו ב ש ל ו ם ה צ י ב ו ר. 6 נ ו ס ח ת א י ז ו ן ז ו נ ב ל ע ה א ל ת ו ך פ ס ק ת ה ה ג ב ל ה מ ש ע ה ש ח ו פ ש ה ב י ט ו י ה ו כ ר כ ז כ ו ת ח ו ק ת י ת7 ו ה ו כ פ ף, ב י ן ה י ת ר, ל מ ב ח נ י ה מ י ד ת י ו ת. 8 ל פ י פ ס י ק ת ו ש ל ב י ת ה מ ש פ ט ה ע ל י ו ן, ח ו פ ש ה ב י ט ו י ח ל ע ל כ ל ב י ט ו י. 9 א י ן ב י ש ר א ל, ב ש ו נ ה מ א ר צ ו ת ה ב ר י ת ל מ ש ל, ק ט ג ו ר י ה ש ל ב י ט ו י ל א מ ו ג ן) unprotected speech ( . א י ן ה ד ב ר א ו מ ר כ מ ו ב ן ש כ ל ב י ט ו י י ז כ ה ל ה ג נ ה ח ו ק ת י ת, ש כ ן ה י ק ף ה ה ג נ ה א י נ ו ש ק ו ל ל ה י ק ף ה כ י ס ו י, 10 א ו ל ם כ ל ב י ט ו י ז כ א י ל כ א ו ר ה ל ה ג נ ה ח ו ק ת י ת, א ל א א ם א י נ ט ר ס י ם צ י ב ו ר י י ם כ ב ד י מ ש ק ל ג ו ב ר י ם ע ל י ו. ע ל ר ק ע כ ל ל י ם א ל ה ה ג ן ב י ת ה מ ש פ ט, ב י ן ה י ת ר, ע ל ח ו פ ש ה ב י ט ו י ה פ ו ל י ט י, 11 ע ל ח ו פ ש ה ב י ט ו י ה א מ נ ו ת י12 ו ע ל ח ו פ ש ה ב י ט ו י ה מ ס ח ר י. 13 ל צ ד ה ה ג נ ה ה ח ו ק ת י ת ע ל ח ו פ ש ה ב י ט ו י ק י י מ י ם ב י ש ר א ל כ מ ה מ נ ג נ ו נ י ם ש מ ש פ י ע י ם ע ל ה י ק ף ה ה ג נ ה ע ל ח ו פ ש ה ב י ט ו י. ל מ ש ל: ב מ י ש ו ר ה פ ל י ל י ח ו ק ה ע ו נ ש י ן מ פ ל י ל ב י ט ו י י ם ה מ ס י ת י ם ל ג ז ע נ ו ת ו ל א ל י מ ו ת; 14 ח ו ק מ א ב ק* מ ר צ ה ב כ י ר, ב י ת ס פ ר ר ד ז י נ ר ל מ ש פ ט י ם, ה מ ר כ ז ה ב י נ ת ח ו מ י ה ר צ ל י ה. ת ו ד ת י נ ת ו נ ה ל א ל י א ב ל י ב ל י ך, ש ע ז ר ל י ר ב ו ת ב ל י ב ו ן ה ר ע י ו ן ש ב ב ס י ס מ א מ ר ז ה, ו ב ל ע ד י ו ה מ א מ ר ל א ה י ה נ כ ת ב. כ ן א נ י מ ו ד ה ל נ ע ה נ י צ ן ע ל ע ז ר ה מ ס ו ר ה ב מ ח ק ר ו ל ל י א ת ד א ש ט ו ל מ ע ר כ ת מ ש פ ט י ם ע ל א ת ר ע ל ה ע ר ו ת מ ע מ י ק ו ת ו מ ו ע י ל ו ת. 1 ב ר ק מ ד י נ ה ד י נ י ז כ ו י ו ת ה א ד ם ב י ש ר א ל) 6 201 ( . 2 - Consequences of Prohibiting Advocacy of Hatred and Regulating Campaign The Unintended Barak Medina, Finance: The Weakening Status of Freedom of Speech in Israel 2 (Sept. 20, 2017), https://ssrn.com/abstract=3039940 . 3 ב ג" ץ73/53 ח ב ר ת" ק ו ל ה ע ם" ב ע" מ נ' ש ר ה פ נ י ם, פ" ד ז871 ) 1953 ( ) ל ה ל ן: ע נ י י ן ק ו ל ה ע ם( . 4 ב ג" ץ399/85 ח ב ר ה כ נ ס ת ה ר ב מ א י ר כ ה נ א נ' ה ו ו ע ד ה מ נ ה ל ש ל ר ש ו ת ה ש י ד ו ר, פ" ד מ א) 3 ( 255 ) 1987 ( ) ל ה ל ן: ע נ י י ן כ ה נ א( . 5 ב ג" ץ680/88 מ א י ר ש נ י צ ר נ' ה צ נ ז ו ר ה צ ב א י ה ר א ש י, פ" ד מ ב) 4 ( 617 ) 1989 ( . 6 ל א ח ר מ כ ן ה ו כ ר ה ג ם ה ג ב ל ה ע ל ח ו פ ש ה ב י ט ו י כ א ש ר י ש פ ג י ע ה ק ש ה, ר צ י נ י ת ו ח מ ו ר ה ב ר ג ש ו ת ה צ י ב ו ר. ר א ו ב ג" ץ6126/94 ג י ו ר א ס נ ש נ' ר ש ו ת ה ש י ד ו ר, פ" ד נ ג) 3 ( 817 , 836-837 ) 1999 ( . 7 ע ע" א4463/94 א ב י ח נ נ י ה ג ו ל ן נ' ש י ר ו ת ב ת י ה ס ו ה ר, פ" ד נ) 4 ( 136 , 153 - 152 ) 1996 ( ; ב ג" ץ10203/03 " ה מ פ ק ד ה ל א ו מ י" ב ע" מ נ' ה י ו ע ץ ה מ ש פ ט י ל מ מ ש ל ה, פ" ד ס ב) 4 ( 715 , פ ס ק א ו ת24-27 ל פ ס ק ד י נ ה ש ל ה ש ו פ ט ת נ א ו ר) 2008 ( . 8 י ש ה ס ב ו ר י ם כ י מ ב ח נ י ם א ל ה מ ג י נ י ם ב מ י ד ה פ ח ו ת ה ע ל ח ו פ ש ה ב י ט ו י ב פ ר ט ו ע ל ז כ ו י ו ת א ד ם ב כ ל ל. ר א ו: Eliya & - Moshe Cohen Gila Stopler, Probability Thresholds as Deontological Constraints in Global Constitutionalism, 49 COLUM. J. TRANSNAT'L L. 75, 77-78 (2010) . 9 ע נ י י ן כ ה נ א, ל ע י ל ה" ש4 , ב ע מ' 283 . 10 ר א ו, ל מ ש ל, ש ם, ב ע מ' 283 ; ב ג" ץ7052/03 ע ד א ל ה ה מ ר כ ז ה מ ש פ ט י ל ז כ ו י ו ת ה מ י ע ו ט ה ע ר ב י ב י ש ר א ל נ' ש ר ה פ נ י ם, פ" ד ס א) 2 ( 202 , פ ס' 105 ל פ ס ק ד י נ ו ש ל ה נ ש י א ב ר ק) 2006 ( . 11 ע נ י י ן ק ו ל ה ע ם, ל ע י ל ה" ש3 . 12 ב ג" ץ316/03 מ ח מ ד ב כ ר י נ' ה מ ו ע צ ה ל ב י ק ו ר ת ס ר ט י ם, פ" ד נ ח) 1 ( 249 ) 2003 ( ; ב ג" ץ4804/94 ח ב ר ת ס ט י י ש ן פ י ל ם ב ע" מ נ' ה מ ו ע צ ה ל ב י ק ו ר ת ס ר ט י ם, פ" ד נ) 5 ( 661 ) 1997 ( . 13 ב ג" ץ606/93 ק י ד ו ם י ז מ ו ת ו מ ו" ל ו ת) 1981 ( ב ע" מ נ' ר ש ו ת ה ש י ד ו ר, פ" ד מ ח) 2 ( 1 ) 1994 ( ; ע" א3322/16 א י י ד י א י י ח ב ר ה ל ב י ט ו ח ב ע" מ נ' ל ש כ ת ס ו כ נ י ב י ט ו ח ב י ש ר א ל) פ ו ר ס ם ב נ ב ו, 30.4.2017 ( . 14 ס' 144 ב ו- 144 ד2 ל ח ו ק ה ע ו נ ש י ן, ה ת ש ל" ז- 1977 .

Transcript of י א ש פ חו חה צ נ הה - י ו ט י ב ה ש פ חו -...

Page 1: י א ש פ חו חה צ נ הה - י ו ט י ב ה ש פ חו - huji.ac.illaw.huji.ac.il/sites/default/files/law/files/dm_shnr...ת י קת ו ח ת ו כ ז כ ר כ ו ה י ו

רתא לע םיטפשמ תעה בתכ תיפוסה רמאמה תסרגב םייופצ םיינכט םייוניש

החצנהה-יא ןורקעו ןומימה שפוח ,יוטיבה שפוח

*רענש םדא

אובמ

םדא תויוכז לע הנגהה תוחתפתה תא ןיבהל קר אל הבוט תונמדזה אוה 1הנידמ קרב לש ןיוצמהו שדחה ורפס לארשי יכ ,םיבר םילארשי ברקב תוחפל ,בושחל גוהנ .וז הנגה לש הדיתע תודוא לע רהרהל םג אלא לארשיב תיטפשמה הנגהה רתיה ןיב ,וזכ התויה לע םיעיבצמ םיבר םינממס ,תמא .תילרביל תיטרקומד הנידמ איה לש התויהל סומקל ריינ אוה יוטיבה שפוח לע הנגהה ףקיה ,הנידמ ןעוטש יפכ .יוטיבה שפוח הכוז הלש הבחרה תורשע המכ לש הקספה םע( 3םעה לוק תשרפמ לחה ,ןוילעה טפשמה תיב ,ןכאו 2.תילרביל היטרקומד הנידמ רשא םייטפשמ םיללכ לש תכרעמ רציבו חתיפ 5,רצינשו 4אנהכ ןיינעב ןידה יקספב ךשמהו )עצמאב םינש הנידמה ןוחטיבב העיגפל "הבורק תואדו" םייקתהב קר יוטיבה שפוח לע הלבגהב םיריכמ םיבר םירשקהב 7תיתקוח תוכזכ רכוה יוטיבה שפוחש העשמ הלבגהה תקספ ךות לא העלבנ וז ןוזיא תחסונ 6.רוביצה םולשבו 8.תויתדימה ינחבמל ,רתיה ןיב ,ףפכוהו

תירבה תוצראמ הנושב ,לארשיב ןיא 9.יוטיב לכ לע לח יוטיבה שפוח ,ןוילעה טפשמה תיב לש ותקיספ יפל

הנגהל הכזי יוטיב לכש ןבומכ רמוא רבדה ןיא .)unprotected speech( ןגומ אל יוטיב לש הירוגטק ,לשמל םא אלא ,תיתקוח הנגהל הרואכל יאכז יוטיב לכ םלוא 10,יוסיכה ףקיהל לוקש וניא הנגהה ףקיה ןכש ,תיתקוח שפוח לע ,רתיה ןיב ,טפשמה תיב ןגה הלא םיללכ עקר לע .וילע םירבוג לקשמ ידבכ םיירוביצ םיסרטניא 13.ירחסמה יוטיבה שפוח לעו 12יתונמאה יוטיבה שפוח לע 11,יטילופה יוטיבה

שפוח לע הנגהה ףקיה לע םיעיפשמש םינונגנמ המכ לארשיב םימייק יוטיבה שפוח לע תיתקוחה הנגהה דצל קבאמ קוח 14;תומילאלו תונעזגל םיתיסמה םייוטיב לילפמ ןישנועה קוח ילילפה רושימב :לשמל .יוטיבה

ןויערה ןובילב תובר יל רזעש ,ךילביל באילאל הנותנ יתדות .הילצרה ימוחתניבה זכרמה ,םיטפשמל רניזדר רפס תיב ,ריכב הצרמ * תכרעמלו טשאד תאיללו רקחמב הרוסמ הרזע לע ןצינ הענל הדומ ינא ןכ .בתכנ היה אל רמאמה וידעלבו ,הז רמאמ סיסבבש .תוליעומו תוקימעמ תורעה לע רתא לע םיטפשמ

.)6201( לארשיב םדאה תויוכז יניד הנידמ קרב 12 -Consequences of Prohibiting Advocacy of Hatred and Regulating CampaignThe Unintended Barak Medina,

Finance: The Weakening Status of Freedom of Speech in Israel 2 (Sept. 20, 2017), https://ssrn.com/abstract=3039940.

.)םעה לוק ןיינע :ןלהל( )1953( 871 ז ד"פ ,םינפה רש 'נ מ"עב "םעה לוק" תרבח 73/53 ץ"גב 3 .)אנהכ ןיינע :ןלהל( )1987( 255 )3(אמ ד"פ ,רודישה תושר לש להנמה דעווה 'נ אנהכ ריאמ ברה תסנכה רבח 399/85 ץ"גב 4 .)1989( 617 )4(במ ד"פ ,ישארה יאבצה רוזנצה 'נ רצינש ריאמ 680/88 ץ"גב 5 שנס ארויג 6126/94 ץ"גב ואר .רוביצה תושגרב הרומחו תיניצר ,השק העיגפ שי רשאכ יוטיבה שפוח לע הלבגה םג הרכוה ןכמ רחאל 6 .)1999( 836-837 ,817 )3(גנ ד"פ ,רודישה תושר 'נ 'נ מ"עב "ימואלה דקפמה" 10203/03 ץ"גב ;)1996( 153-152 ,136 )4(נ ד"פ ,רהוסה יתב תוריש 'נ ןלוג היננח יבא 4463/94 א"עע 7 .)2008( רואנ תטפושה לש הניד קספל 24-27 תואקספ ,715 )4(בס ד"פ ,הלשממל יטפשמה ץעויה

Eliya & -Moshe Cohen :ואר .ללכב םדא תויוכז לעו טרפב יוטיבה שפוח לע התוחפ הדימב םיניגמ הלא םינחבמ יכ םירובסה שי 8Gila Stopler, Probability Thresholds as Deontological Constraints in Global Constitutionalism, 49 COLUM. J.

TRANSNAT'L L. 75, 77-78 (2010). .283 'מעב ,4ש"ה ליעל ,אנהכ ןיינע 9

,202 )2(אס ד"פ ,םינפה רש 'נ לארשיב יברעה טועימה תויוכזל יטפשמה זכרמה הלאדע 7052/03 ץ"גב ;283 'מעב ,םש ,לשמל ,ואר 10 .)2006( קרב אישנה לש וניד קספל 105 'ספ .3 ש"ה ליעל ,םעה לוק ןיינע 11 הצעומה 'נ מ"עב םליפ ןשייטס תרבח 4804/94 ץ"גב ;)2003( 249 )1(חנ ד"פ ,םיטרס תרוקיבל הצעומה 'נ ירכב דמחמ 316/03 ץ"גב 12 .)1997( 661 )5(נ ד"פ ,םיטרס תרוקיבל חוטיבל הרבח ייא יד ייא 3322/16 א"ע ;)1994( 1 )2(חמ ד"פ ,רודישה תושר 'נ מ"עב )1981( תול"ומו תומזי םודיק 606/93 ץ"גב 13 .)30.4.2017 ,ובנב םסרופ( לארשיב חוטיב ינכוס תכשל 'נ מ"עב .1977-ז"לשתה ,ןישנועה קוחל 2ד144-ו ב144 'ס 14

Page 2: י א ש פ חו חה צ נ הה - י ו ט י ב ה ש פ חו - huji.ac.illaw.huji.ac.il/sites/default/files/law/files/dm_shnr...ת י קת ו ח ת ו כ ז כ ר כ ו ה י ו

2

רשאב תוגלפמה קוח םגו( תסנכה :דוסי-קוח יתקוחה רושימב 15.רורט םידדועמה םייוטיב לילפמ רורטב הנידמכ לארשי לש המויק תא םיללוש רשא תומישרו םידמעומ לש הליספ רשפאמ )תוגלפמ לש ןמושירל 16.לארשי דגנ רורט ןוגרא לש וא הנידמ לש ןיוזמ קבאמב םיכמות וא תונעזגל םיתיסמ ,תיטרקומדו תידוהי התסה לשב םיירוביצ םיביצקת תלילש רשפאמ 17,םירחא םיקוח דצל ,ביצקתה תודוסי קוח ילהנמה רושימב ,רורטלו תונעזגל ,תומילאל התסה ,תיטרקומדו תידוהי הנידמכ לארשי לש המויק תלילש ,תונעזג וא תומילאל םויכ תואמצעה םוי וא הנידמה תמקה םוי ןויצו לארשי דגנ רורט ןוגרא לש וא הנידמ לש ןיוזמ קבאמב הכימת 18.לבא

הקיספו תורפס תומייק לארשיבש םג המ ,הלא םירדסה לש םתויתקוח תא ןוחבל הניא הז רמאמ לש ותרטמ הקיספו תורפס דואמ טעמ שי תאז תמועל 19.ויטביה לולכמ לע ,יוטיבה שפוח לע הנגהב תוקסועה תופנע תוליעפ תבצקתמ ךא תורישי יוטיב הליבגמ הניא הנידמה רשאכ תוררועתמה תולאשב תוקסועה הנידמש יפכ 20.רחא יוטיב ינפ לע םיוסמ יוטיב לש הפדעהל ליבוהל לולע בוצקתה טקא םצעו ,תיביסרפסקא לכ לש םתושרל דמועה יוטיבה שפוח דבלמ 21."יוטיב יבאשמ" לש איה תררועתמה היגוסה ,ורפסב תאז הנכמ תיטמגידרפה המגודה 22.תילכלכ תינוטלש הכימת ,תובר םימעפ ,הכירצמ וז .המב ךירצמ יוטיב ,דחאו תחא םיניגפמה דגנ תומילאל ששחמ םא ,תובר תונגפה חטבאל תשרדנ הרטשמה הרגשבש ןיינעכ .הנגפהה שפוח איה ידכ םיילכלכ םיבאשמ תאצקה תוכירצמ הלא תולועפ .םיכומסה תובוחרב העונתה תא רידסהל ידכ םאו ידכ ןוטלשה םעטמ תיפסכ האצוהב יולת יוטיבה שפוח לש ושומימ ולא םירקמב 23.הנגפהה שפוח תא שממל 25.םייבויח םיטביה שי "תוילילש" תובשחנה תויוכזל םג .שדח לכ ןבומכ ךכב ןיא 24.ומויק תא רשפאל

אלו ,יוטיבה שפוח םוחתב רתויב תוכובסה תולאשה תא ררועמ יוטיבה שפוח ןיבל יתלשממ בוצקת ןיב רשקה עימשהל שקבמ אוהש יוטיבהש תוכז תמייקש ךכמ עבונ ןיא ,יוטיב שפוחל תוכז םדאל שיש רמאנ םא םג .ידכב )רזנצלו ברעתהל אלש הבוחה( יוטיבה שפוח לש ילילשה טביהה ןיב הנחבהה ,ןכאו .יתלשממ ןומימב הכזמ ידכ הלשממה תא תונורחאה םינשב תשמשמ )ךומתלו ןממל הבוחה( יוטיבה שפוח לש יבויחה טביהה ןיבל תוינידמה םע דחא הנקב םילועה םייוטיב לש םמודיק רקיעב ,יוטיבב תיביטקלס הכימת לש תוינידמ קידצהל רשא םייוטיבמו םיפוגמ ןומימ לולשל ןויסינ דגנמו ,הנוטלש תא רצבל ודעונש וא םדקל תשקבמ הלשממהש רתיה ןיב םיעיגמ הז עקר לע .תכמות איה םהבש םיכרעבו תוינידמב העיגפ ,הלשממה תעדל ,םיאטבמ ,"ליבקמה ןמזה" הגצהה תא גיצה רשא ,הפיחב ןאדימ-לא ןורטאיתמ ןומימ תיחפהל וא לולשל תונויסינה םילבחמ תיילוח לע דוקיפ ןיגב םלוע רסאמ הצרמה ינוחטיב ריסא ,הקד דילו לש ויתויווח תא תראתמש ותטלחה לשב ביבא לת קטמניסמ הכימת תיחפהל וא לולשל ןויסינה 26;םמת השמ לייחה תא החצרו הפטחש םיטרס לש הנרקה לשב םילשורי קטמניס בוצקת תא שדחמ ןוחבל ןויסינה 27;"הבכנ" יטרס לביטספ ךורעל

.2016-ו"עשתה ,רורטב קבאמה קוחל 24 'ס 15 'נ הרשע-ששה תסנכל תיזכרמה תוריחבה תדעו 11280/02 ב"א ;1992–ב"נשתה ,תוגלפמה קוחל 5 'ס ;תסנכה :דוסי-קוחל א7 'ס 16 .)2003( 1 )4(זנ ד"פ ,יביט דמחא .2011–א"עשתה ,םרח תועצמאב לארשי תנידמב העיגפ תעינמל קוחל 4 'ס ואר 17 .1985–ה"משתה ,ביצקתה תודוסי קוחל ב3 'ס 18 .םש תוינפהו 3 קרפ ,1 ש"ה ליעל ,הנידמ ,ןבומכ ,ואר הקיספהו תורפסה תריקסל 19 :יוניש תרבועה העוסש הרבחב תוברת לע העפשהו תושגרב העיגפ ,יוטיב יבאשמ תאצקה" ןבס ןליא ואר םיבושח םיגירחל 20 ,טקש "םתאצקהל הוותמו םתומדל םיווק – יוטיב יבאשמ" חספ איג ;)2010( 473 גל טפשמ ינויע "תדרחתמ ריעב ינוריע ןורטאית לש ירוביצ ןומימב ןד וניא חספ תאז םע .)2006 ,ךרוע קהנריב לאכימ( 299 לארשיב יוטיבה שפוח לש תיטפשמה תוברתה !םירבדמ סחייתמ הנידמ םג .ללכה תלחנב המקמל םוקמב תילכלכ תיניינק תוכזל יוטיב באשמ ךופהל הטלחהה אוה ורמאמב שגדה .יוטיב .הז רמאמ דקומב אצמנה יוטיב לש ירוביצ ןומימ תלאשל שדקומ תיסחי ןטק קלח םלוא ,יוטיב יבאשמל תוכיראב .20 ש"ה ליעל ןבסו חספ םג ואר .558 'מעב ,1 ש"ה ליעל ,הנידמ 21 .558 'מעב ,1 ש"ה ליעל ,הנידמ 22 תוירוביצ תויוליעפ רשפאל ידכ התוירחא םוחתבש םיירוביצ םיחטש רוביצה תושרל דימעהל תבייח תינוטלש תושר ,הזל המודב 23 .)4.4.2005 ,ובנב םסרופ( בגשמ תירוזאה הצעומה 'נ לילגב רחא לוק 3307/04 ם"עע ואר .תונוש .)2006( קרב אישנה לש וניד קספל 17-14 תואקספ ,200 )1(בס ד"פ ,לארשי תרטשמ 'נ בורה הטמ 2557/05 ץ"גב 24 טפשמ ןותנש "םדאה תויוכז לש יתרבחה דממל תויתרבח תויוכזמ :שדחה יתקוחה חישב תוילכלכ־תויתרבח תויוכז" קלדנומ איג 25 STEPHEN HOLMES & CASS R. SUNSTEIN, THE COST OF RIGHTS: WHY LIBERTY DEPENDS ON ;)1999( 96–93 ,65 ז הדובעה

TAXES 35-48 (2000). ,4.11.2015 תושדח – ץראה "הכימתה תא ול ריזחהל הפיח תייריע תא בייח יזוחמה :ןאדימ־לא ןורטאיתל ןוחצינ" לגיפש הענ 26

www.haaretz.co.il/gallery/theater/1.2769043. תושדח – ץראה "הבכנה יטרס לביטספ ללגב ביבא לת קטמניס תא סונקל שקבל התטלחהמ הב הרזח בגר ירימ" ןמרדנא תירינ 27

Page 3: י א ש פ חו חה צ נ הה - י ו ט י ב ה ש פ חו - huji.ac.illaw.huji.ac.il/sites/default/files/law/files/dm_shnr...ת י קת ו ח ת ו כ ז כ ר כ ו ה י ו

3

םיפוגל ןומימ םיתיחפמ דגנמו ,תויולחנתהב עיפוהל תוברת יפוג םיצרמתמה הכימת ינחבמ 28;"םלצב" לש םימסרפמ רשא םיפוגל תומורת רובעב סממ רוטפ הקיקחב לולשל תונויסינה 29;ןכ תושעל םיברסמ רשא 30.לארשי לע םרחל האירקב םיפתתשמ רשאו המחלמ יעשפ עוציבב לארשי תא םימישאמה םימוסרפ

יפב רתויב הרורבה הרוצב הגשמוה רשא ,לארשיב השדח הנעט תונורחאה םינשב התלעו המק וז תואיצמ חכונ לע יוטיב רזנצל תיאשר הניא הנידמה ,הז ןועיט יפ לע 31."ןומימה שפוח" םשה תחת ,בגר ירימ תוברתה תרש ,םדקל תשקבמ איה התואש תוינידמה םע דחא הנקב םילועה םייוטיבב ךומתל תיאשר איה םלוא ,ונכות סיסב שפוחב תועגופ ןניא ותתחפה וא ןומימ תלילש ,הז ןועיט יכמות יפל .ילאיצנרפיד בוצקתב יוטיב ידיל אב רבדהו תעפוה וא הזחמ תולעהל העינמ ןיא ,לשמל .אטבתהל שיאמ ענומ וניא ןוטלשה הלא םירקמב ןכש ,יוטיבה ןמ עויסל היונק תוכז םדאל ןיא םלוא .הז שפוחב ברעתת אל הנידמה .רויצ רייצל וא טרס םלצל ,לוחמ םא רויצ וא טרס ,הזחמ ןממל הבוח ןיא ,ךכ .ויתועדו ויתונויער תא לעופה לא חוכהמ איצוהל ןוטלשה .ןומימה שפוח ןורקע ,תיצמתב ,והז .םדקל תניינועמ איה םתואש םיכרעב תעגופ וז תונמואש הרובס הלשממה

תילילש תוכז ןיב הנחבהל רשאב ונלש היציאוטניאה םע בשייתמ אוה .בר יעונכש חוכ שי ןומימה שפוח ןורקעל יתקוחה טפשמב םיוסמ ןוגיע ול שי ףא ;תמיוסמ תיטרקומד הקדצה ול שי ;ירוביצל יטרפה ןיבו תיבויח תוכזל ןוילעה טפשמה תיב לש ותקיספב התחדנ קזחה הנבומב ןומימה שפוח תנירטקוד ,םלואו 32.יאקירמאה תוכימת .ןויווש לש םימעטמ רקיעב אלא יוטיבה שפוח לש םימעטמ אל התחדנ הנירטקודה .לארשיב ינוש ןיא רשאכ ,רחאל אלו דחאל הכימת ןתמ 33.םיינויווש םיניחבת יפ לע תושעיהל תוכירצ תויתלשממ תיב רובעב תיטילנא הניחבמ רתוי לק אוה הילפה רוסיא רבדב ןועיטה .הלוספ הילפה איה ,םהיניב יטנוולר שפוח יכ העיבקל ,ילוא ,תוליבומ ויה רשא יוטיבה שפוח לש תוכובסה תולאשה תא ררועמ וניא אוה .טפשמה .תינוטלש הכימת לבקל תיביטיזופ תוכז ללוכ יוטיבה

תוקמנהה .ןומימה שפוח תנירטקוד לש התייחד תא קידצמה שדח ןועיט גיצהל שקבמ ינא הז רמאמב איה רשאכ תביוחמ הנידמה הב תוילרטינבו ןויוושה ןורקעב תודקמתמ רשא הקיספבו תורפסב םויכ תומייקה לשמל חיננ .ןומימה שפוח תנירטקוד הביצמ ותואש רגתאל יקלח הנעמ ךא תוקפסמ ,ירוביצ ןומימ הקינעמ לשמל ,תיללכה התוינידמ םע דחא הנקב הלוע רשא ,דחא תוליעפ םוחת קר ןממל הטילחמ התייה הלשממהש םיילרטינו םיינויווש םיניחבת תעבוק התייה הלשממהש חיננ ,םוחת ותוא תרגסמב .תידוהיה תשרומה קוזיח ?תיתקוח העיגפ ןיאש הזכ הרקמב רמאנ םאה .הקיספב וטרופש תושירדה יפל

ותואש ןורקע לש וחותיפ תועצמאב תאזו ,עודמ ריבסהל איה הז רמאמ תרטמ 34.הלילשב איה הבושתה ימעטל .ופילחהל שקבמ וניאו ןויוושה ןורקע לש ותובישחב רפוכ וניא ילש ןועיטה 35."החצנהה-יא ןורקע" הנכמ ינא

8.12.2015, www.haaretz.co.il/gallery/cinema/1.2794169.

תושדח – ץראה "'םלצב' לש םיטרס וב ונרקוה יכ םילשורי קטמניס בוצקת תא ןוחבל ארוק תוברתה דרשמ" ןרטש יתיא 2824.8.2017, www.haaretz.co.il/gallery/cinema/1.4385327.

תושדח – ץראה "תויולחנתהב תועפוהמ תוענמיה לע תוסנק שדחמ לוקשל תוברתה דרשממ שקיב ןוילעה" יזנכשא ריאי 2931.7.2017,.www.haaretz.co.il/gallery/1.4303568 תודסומל טרופסהו תוברתה דרשמ לש תוכימת יפסכ תקולחל םינחבמ ואר

.)10.5.2016( 7462 'מע ,7276 פ"י ,לוחמ תוקהל םהש רוביצ ,1.3.2017 תושדח – ץראה "סממ רוטפל הכזת אל 'םלועב לארשי דגנ תולעופה' תותומעל המורת :ורשיא םירשה" סיל ןתנוהי 30

www.haaretz.co.il/news/politi/.premium-1.3899386. ,2.9.2015 תושדח – ץראה "הבכנה תא ןייצל וא לגדב עוגפל רוסא :הכימתל בגר ירימ לש םינוירטירקה" יזנכשא ריאי 31

www.haaretz.co.il/gallery/1.2723146. יוטיבה שפוח .ןומימה שפוחל יוטיבה שפוח ןיב הרורב הנחבה השוע ינא" ,בגר לש הירבדל ."תיטרקומדו תידוהי הנידמ התויה תחת םירתוח רשא םימרוג ןממל אלש תוכזה הנידמל ,תאז םעו לארשי תנידמב ןוילע ךרע אוה .the Arts v. Finley, 524 U.S. 569 (1998) National Endowment for ,לשמל ,ואר 32 םיפסכה בולבל – רוביצ־תודסומב הנידמה תכימת" ךוטרה-הד ןונמא ;1985–ה"משתה ,ביצקתה תודוסי קוחל )ד(א3 'ס 33 ץ"גב ;)ןבצ ןיינע :ןלהל( )1989( 705 )4(במ ד"פ ,רצואה רש 'נ ןבצ ריאי כ"ח 59/88 ץ"גב ;)1998( 83-82 ,75 טכ םיטפשמ "םיידוחייה

.)תיתרוסמה העונתה ןיינע :ןלהל( )1999( 360 ,337 )5(גנ ד"פ ,תותד יניינעל רשה 'נ תיתרוסמה העונתה 1438/98 תויוליעפב ךומתל הבוח הלשממל שי הרבחב תוברת לש התובישח לשבש ןועטל איה ,ןאכ חתפמ ינניא התואש ,תחא תורשפא 34 היחרזא רובע םיתואנ םייח חתפל הבוח הנידמל שי ןכש ,תיתקוח אל איה ללכ תוברתב ךומתל אלש הטלחה ,וז השיג יפל .תוברת םהיתונומא תא תויתרוקיבב ןוחבל ,םתוישיא תא חתפל םילוכי םה ןוויג לש םיאנתב םילעופ םישנא רשאכ קרש םושמ ,היבשותו )2017( "ןנכתב ברעתהל אלב תויונמאב הנידמה תכימת" רנטואמ םחנמ ואר וז השיגל .םיבוטה םייחכ םיספות םהש המ תא שממלו

https://israeliconstitutionalism.wordpress.com/2017/06/23; ץ"גבב ג אוצמל ןתינ וז השיגל זמר .490 'מעב ,20 ש"ה ליעל ,ןבס -ובא ןיינע :ןלהל( )1971( 828 ,821 )2(הכ ד"פ ,תוברתהו ךוניחה רש 'נ המושר הדוגא ,םירעי תירק שוג-ובא הקיזומל לביטספ 175/71

.)שוג

Page 4: י א ש פ חו חה צ נ הה - י ו ט י ב ה ש פ חו - huji.ac.illaw.huji.ac.il/sites/default/files/law/files/dm_shnr...ת י קת ו ח ת ו כ ז כ ר כ ו ה י ו

4

הצמתמ הניא הלשממה לש התבוחש תוארהלו תמייקה הקיספה תא קזחל ידכ יטרואת ךבדנ ףיסוהל ינוצרב אלא ,תוינויוושב יוטיב תולועפב ךומתל הילע ךכשמו ,תועדה קושב תונוש תועד יפלכ תילרטינ השיגב ךא תוינידמה תחת םירתוחה תועדבו תונויערב ,םיכרעב אקווד ךומתל תיביטיזופ הבוח הלשממל םוקתש רשפאש החוכב שמתשהל תשקבמ הלשממה רשאכ הלועו המק וז תיביטיזופ הבוח .םדקל תשקבמ הלשממהש .יטילופה בורל ךופהל יטילופה טועימהמ עונמל ךכבו ,תיחכונה התטילש תא רצבל ידכ יתאצקהה

לש םתרדסהל לארשיב תמייקה תיטפשמה תרגסמה תודוא לע טרפי א קלח :ןמקלדכ היהי רמאמה ךשמה הנירטקוד התואל הוושוי לארשיב ןוידה .תונוש יוטיב תולועפב הנידמה תכימתל רושקה לכב יוטיב יבאשמ אלא תונידמה יתש ןיב תיתקוחה הברקהמ תעבונ הניא הז הרקמב תירבה תוצראב הריחבה .תירבה תוצראב תונידמה ןיבמ רתויב הפיקמה הדימב יוטיבה יבאשמ תייגוס םע הדדומתה תירבה תוצראש ינפמ תישאר חתפי ב קלח 36.יאקירמאה ןויסינה לע רתיה ןיב תנעשנ ןומימה שפוח לש הקדצההש ינפמ ,תינש ;יל תורכומה ןויוושה ןורקע לע תידעלב טעמכה תוכמתסהה .תמייקה הנירטקודה לש תונורסחה תודוא לע רצק ןוידב שפוחל תוכזב תונגועמה רתוי "תובע" תוקדצהמ תומלעתהו יטרואתה דבורב תיחטש הקיספל איבהל הלולע ידכ ,החצנהה-יא ןורקע תא ,ג קלחב ,רמאמה גיצי הלא תונורסחל הנעמב .יטרקומדה רטשמה הנבמבו יוטיב .תומייקה תוקדצהה לע ףיסוהל

םיניחבמ ןיא תובר םימעפ רשא ,הנידמל הלשממ ןיב הנחבהה לע ןעשנ החצנהה-יא ןורקע ,זוגא תפילקב היצטספינמ איה אלא ,הנידמה תא תגציימ הניא איה םיוסמ ןבומבו ,הנידמה הניא הלשממה .רוריבב ןהיניב תא חיצנהל ידכ לועפל תיאשר הניא הלשממ תיטרקומד הנידמב .הנידמה לש ,ןבומכ דואמ הבושח ,תחא תודדומתה םירשפאמה םיאנת םייקל יטילופה בורה לע הבוח שי ,רמשיתו םייקתת היטרקומדש ידכ .החוכ ךופהל טועיממ עונמל ךכבו ריחמ לכב וחוכ תא רצבל יאשר וניא יטילופ בור יכ עבונ ןאכמ .טועימל בור ןיב םיכרעבו תועדב ,תונויערב תידדצ-דח הכימת תועצמאב איה בורה לש ונוטלש תא חיצנהל תחא ךרד .בורל טועימה לש ויתודמע םע םיהוזמה תונויער לש ןומימ תלילש ידכ ךות ,בורה לש הלא םע דחא הנקב םילועה םימיוסמ םירקמב יכ עובקל יואר ,ילסקודרפ ןפואבש אוה הז ןועיט לש אצוי לעופ 37.ותתחפה וא יטילופה .םדקל תשקבמ איהש תוינידמל םידגנתמה םיפוגבו םירסמב אקווד ךומתל תיתקוח הבוח הלשממל המק

יטרפ יוטיב לש ירוביצ ןומימ – יוטיב יבאשמ תרדסה .א לארשי .1

יתנווכב ןיא הז רמאמב ?יוטיב לש ירוביצ ןומימל רומאה לכב לארשיב יוטיב יבאשמ תאצקה תרדסומ דציכ וידרב רדת תאצקה ,תונגפה תחטבא תועצמאב לשמל ,יוטיבל הקינעמ הנידמהש הכימתה לולכמל סחייתהל שארב ,יטרפ יוטיב לש ירוביצ ןומימ לש םוחתל םצמוצמ הז רמאמ .םירצוי תויוכז לע תיטפשמ הנגה וא הז קלחב יתנעט .ןומימה שפוח רבדב הנעטה הלוע ולש רשקהב רשא ,יתוברת וא יתונמוא יוטיב הנושארבו תועצמאב תעצבתמ איה ,יטרפ יוטיבב הכימתל תינוטלש תיפסכ האצקה לש התויתקוח תנחבנ רשאכש איה .יוטיבה שפוחל ,םייק אל טעמכ דע ,חינז לקשמ סוחיי ידכ ךות ,ןויוושה ןורקע

,L.J. .EOG 85 ,Majoritarian Judicial Review: The Entrenchment Problem Michael J. Klarman 491 הז רשקהב ,ואר 35

(1997); JOHN HART ELY, DEMOCRACY AND DISTRUST: A THEORY OF JUDICIAL REVIEW (1980). האראש יפכ, .יוטיבה שפוח לש רשקהב אל םלוא ,תירבה תוצראב םויכ תמייק הנירטקודה תונידמב םג השענ רבדה .שודיח לכ וב ןיאו יסיסב ךרע איה הנידמל תונמאנ" ןטיב דוד תסנכה רבח לש וירבד לשמל ואר 36 ."תוברת תולועפב יוטיב ידיל אובל םג הלוכי איה ,התסהב םימחלנ ונחנא הבש וזה הפוקתב .תירבה תוצרא ומכ תורחא תויטרקומד ,)26.1.2016( תושדח – YNET "תוברתל ביצקת ןיא -תונמאנ ןיא :בגר לש שדחה קוחה" ,יאלוזא ןרומ

www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4757888,00.html. יכ םיכסמ ינאש ףא .הלילש לש טקאל רתוי הבר הרמוחב תסחייתמו "הלבגה" ןיבל "הלילש" ןיב הניחבמ הקיספה ,המוד ןפואב 37-יא ןורקע תא רפהל לאיצנטופ ןהיתשל ןכש ,ןהיניב ןיחבא אל הז רמאמ תרגסמב ,התחפה לש וזמ רתוי הרומח הלילש לש תועמשמה ץ"גב ;)2002( 259-261 ,235 )1(זנ ד"פ ,הרובחתה רש 'נ םחנמ ןור 4769/95 ץ"גב ואר ,הלבגהל הלילש ןיב הניחבמה הקיספל .החצנהה

,ובנב םסרופ( סינורג אישנה לש וניד קספל 9 הקספ ,תואירבה דרשמ 'נ תויטמוטוא תוינוכמב תוירגיסה יציפמ תביטח 5975/12 .793-791 'מעב ,1ש"ה ליעל ,הנידמ םג ואר .)3.7.2013

Page 5: י א ש פ חו חה צ נ הה - י ו ט י ב ה ש פ חו - huji.ac.illaw.huji.ac.il/sites/default/files/law/files/dm_shnr...ת י קת ו ח ת ו כ ז כ ר כ ו ה י ו

5

םדאה תויוכז 38.בוטה תסיפת ןיבל תוכזה תסיפת ןיב דירפהל תפאוש תילרביל הנידמש איה אצומה תדוקנ אוה התואש בוטה תסיפת שומימל לועפל ול תורשפאמ ןה ;ול םיבוטה םייחה תא רוחבל טרפל תורשפאמ תופכל תיאשר הניא איה ;"םיבוט םייח" לש םיוסמ גוסל יגליבירפ דמעמ קינעהל תיאשר הניא הנידמה .רחוב חתפל רשפא יא ןכש ,תונוש בוט תוסיפת יפלכ תילרטינ תויהל הילעו ,היחרזא לע הלש בוטה תסיפת תא םייח" לש הייפכ 39.תעדלו תוארל םיחרזאל יואר המ עבוק ןוטלשה ובש םוקמ תישפוחו תיטסילרולפ הביבס תא ,ןיקרובד לש ונושלב ,הריפמ איהו ,לועפלו רוחבל ונתיאמ תחאו דחא לכ לש שפוחה תחת תרתוח "םיבוט

הלשממ ,דגנמ equal concern and respect(.40( הווש הגאדבו דובכב ונילא סחייתהל הנידמה לש התבוח ללוכ רבדה ,םירבדה ינפ לע .םדקל םיניינועמ הירחובש תוינידמה תא םדקל לכות איהש םעטהמ קוידב תרחבנ אל םאש .הלשממה לע תפדעומה הדמעה םע דחא הנקב םילועה תוינכותבו םיכרעב ,תורטמב תילכלכ הכימת בוצקת רתיה ןיב ךורכ ןהב רשא ,היתורטמ תא םדקל הלוכי הניא הלשממה םא תוריחבב םעטה המ ,ןכ ?הלא םינועיט ןיב עירכהל שי דציכ ?יביטקלס

ענמיהל הנידמה לע ,הנושארה הסיפתה יפל ."תוינויווש" ןהיתש ,תוילרטינ לש תוסיפת יתש לע בושחל ןתינ בייחמה תוילרטינה ןורקעמ הטוס רבכ תרחא אלו תחא הלועפ ןומימ םצע ןכש ,והשלכ ןומימ לכמ ןיטולחל ,דירודכ ןממת אל לבא ,הרפוא ןממת הנידמה םא ,לשמל ,ךכ .תרחא ינפ לע תחא בוט תסיפת לש הפדעה-יא .דירודכ קחשל םיניינועמה הלא לש בוטה תסיפתב עגפת ךכבו ,דירודכ ינפ לע הרפוא הפידעמ הנידמהש אצמיי והשלכ דיקפת קחשל תברסמ הנידמה הז בצמב ןכש ,"יוטיבל רשאב תיקוש הסיפת" וז הסיפת תונכל ןתינ םייקוש תוחוכ יסחי םתואש איה היעבה .םייקושה תוחוכה יסחיל ותוא הריתומו יתוברתה תונויערה קושב עקרה יללכ לש האצות םהש תוחוכ יסחי תוברעתהו הנווכה אלל .םיינויווש ןכש לכ אל ,םינווגמ חרכהב םניא קזחה דצה לש םירסמה – הדוהת ולבקיו ועמשוי םיוסמ גוסמ םירסמ קרש ךכל ואיבי ןיינקהו םיזוחה יניד לש 41.וייוטיב תא ןממל ותורשפאב שי רשא ,תילכלכ

ידכ וחוכב שמתשי ןוטלשהש ןוכיסה תרמוחב הטיעממ רשא ,תוילרטינ לש תרחא הסיפת הגוהנ לארשיב לש בוטה תוסיפת יפלכ תילרטינ תויהל הנידמה לע ,וז הסיפת יפל 42.רוביצל וצפויש םינכתה לע עיפשהל תיפסכ הכימת ןתמב אקווד אלא הכימתמ תוענמיה תועצמאב הניא וז תוילרטינ םישגהל ךרדה םלוא ,היחרזא תועצמאב יוטיב תוליעפב תכמות הלשממהשכ 43.ירוביצה חישב ףתתשהל םיטרפל ורשפאיש םיאנת רצייל ידכ לכ םירבעומ םילקש ינוילימ תורשע .ותוא תבצעמו תונויערהו תועדה קושב תפתתשמ איה ,םיפסכ תאצקה קלח 44.תוברת תולועפ ללשו תוכורעת ,םיטרס ,תוגצה תבוטל ,תונמואו תוברת תודסומלו םינמואל הנש םולש( יוטיב תלבגהל םיירקיעה םילוקישה יכ רורב .םידיחיל ןתינ ונממ קלחו תודסומל ןתינ ןומימהמ םימייקתמ םניא ללכ ךרדב )תונעזג וא תומילאל התסה ,רוביצה תושגרב העיגפ ,הנידמה ןוחטיב ,רוביצה הלאכ םניא הנידמהמ הכימת םישקבמה הלא לש םבור בור .יוטיב תולועפל םיפסכ תאצקה לש הרקמב לע אופא תססובמ תונמואבו תוברתב הכימתה 45.םמצעב םיאטבתמ ויה ול םליבגהל יאשר היה ןוטלשהש

,Political LiberalismMichael J. Sandel, 107 םג ואר .30TICE USJHEORY OF T A ,AWLSROHN J-,32 451-446 (1971) ואר 38

HARV. L. REV. 1765, 1766 (1994). עבוק אוהש ופוס ,תעדל חרזאל בוט המ עובקל תושרה תא ומצעל לטונה ןוטלש" יכ בתכשכ ,יודנל טפושה ךכ לע דמע 1962-ב דוע 39 הטרסה ינפלוא 243/62 ץ"גב ."הלעמלמ 'תכרדומ' הניאש ,תיתימא היטרקומדל וזמ הלודג הריתס ןיאו ;בושחל חרזאל בוט המ םג .)1962( 2416 ,2408 זט ד"פ ,םינפה-דרשמ ,תוזחמו םיטרס תרוקיבל הצעומהו ירג יול 'נ מ"עב לארשיב40 (1978) 183–180ERIOUSLY SIGHTS RAKING T ,WORKINDONALD R. ,Coercive State-Coercion and Distribution in a Supposedly NonRobert L. Hale 38 , ואר ,הז ןועיטל יטרואתה עקרה לע 41

POL. SCI. QTLY. 470 (1923). 20 ש"ה ליעל ,ןבס ."ונוויגב עייסת אל הנידמה םא ןווגתי אל תונויערה קוש" ןבס ןליא ןעוטש יפכ, .491 'מעב .583 'מעב ,1 ש"ה ליעל ,הנידמ 42 ןיא .)תונוש תוירוטלוגר תולקהו סממ רוטפ ,תוחנה( ןיפיקעב וא )ףסכ ןתמ( ןירשימב תושעיהל הלוכי הכימת יכ שיגדהל שי .םש 43 .הרישי הכימתב לבקתהל לוכי היהש םוכס ותוא תא ףוגה ידיב ריתומ סממ רוטפ רבד לש ופוסב ןכש ,םיגוסה ינש ןיב לדבה :טרופסהו תוברתה ,ללחהו היגולונכטה עדמה ידרשמ ,2018–2017 םיפסכה תנשל ביצקת תעצה ואר 44

http://mof.gov.il/BudgetSite/statebudget/BUDGET2017_2018/MINISTERIESBUDGET/socialBudget/DocLib/MadaTechSpaceTarbutSport_Prop.pdf

עונמל תוברתה דרשמ הסינ םהבש תונורחאה םינשב תרושקתל ועיגהש םירקמה לכבש הדבועהמ םג דומלל ןתינ הז ןועיטל קוזיח 45 ילהנמה רושימב הנידמה תא םיחנמה םילוקישה ןיב לדבה שי םנמוא .הרוזנצ וא ילילפ ןידל הדמעה לש הזכ ןויסינ השענ אל ןומימ ןידל דימעהל דחא ןויסינ ולו השענ אלש הדבועהמ םלוא ,)ןידל הדמעה( ילילפה רושימב התוא םיחנמה הלא ןיבל )םיפסכ תאצקה( .םמצעלשכ םיילילפ םייוטיבב רבודמ ןיא יכ הארנ

Page 6: י א ש פ חו חה צ נ הה - י ו ט י ב ה ש פ חו - huji.ac.illaw.huji.ac.il/sites/default/files/law/files/dm_shnr...ת י קת ו ח ת ו כ ז כ ר כ ו ה י ו

6

.ול םיבוטה םייחה תא רוחבל םדא לש ותלוכיל יסיסב יאנת אוהש ,קקוש תונויערו תועד קוש חיטבהל ןוצרה ידכ ןהו םדאה לש ותוישיא תא בצעל ידכ ןה ,םיכרעו תונויער לש בחר ןווגמ קפסל בייח תועד קוש ותוא הכימת לע הדפקהב ,הנידמה לש תוילרטינה תשירד םג תעבונ ןאכמ .ויתונומא תא שדחמ ןחבי םדאהש תועד קוש ומייקתי אלו ,ןומימ ולבקי םיוסמ גוסמ תונויערו תועד קר ,ןכ אל םאש ,הלפמ אלו תינויווש 46.תיתבשחמ תויתילונומו הינומגה אלא ירוביצ חישל תורשפאו

לעב תויהל ירוביצה ןומימה לע יכ ןעוט לשמל ןבס ןליא ?יטרפה יוטיבל ירוביצה ןומימה קלוחמ אופא דציכ רקיעב ,ותליהקו ותוברת לע רומשל םדאל תעייסמה יתליהק-םינפ יוטיבב תינוטלש הכימת דחמ :ילאוד הנבמ .תויתליהק תורטמ קר תרשל ירוביצה ןומימה לש תורשפא-יא ךדיאמו ,טועימ תוברתב וא הליהקב רבודמ םא תא שממל ולכויש ידכ ,םהיתוסיפת תא תורגתאמה תודמעל אקווד םיטרפ תפישחל תובישח תעדונ שגדה 47.תויתליהק תורגסממ האיציה תוכז תא תאז ללכבו ,םהלש בוטה תסיפת תבוטל םהלש הימונוטואה חותיפ ןה רשפאל ידכ "המב" רצייל הנידמה לש התבוח לעו תויתוברת-ברו םדא תויוכז לע אוה ןבס לש לש םינונימה תודוא לע חכוותהל רשפאש ןאכמ .תונמאהו תופדעה ןתוא לש היזיבר ןהו תונמאהו תופדעה לש תועמשמה ,תורחא םילימב .וב הכימת ןיבל יוטיבה ןכות ןיב רושקל ןיא ללככ לבא ,רחא וא הזכ יוטיב המב ןתמ ןיב ןבס ןיחבמ תאז תובקעב .הרבחב תועדה לולכמל )הווש אקווד ואל( המב תקנעהב איה תוילרטינ תא אטבל ידכ וחוכב שמתשהל יאשר םג בורה םלוא ,תונוש תועדל המב דימעהל הנידמה לע .תורבוד ןיבל 48.ותפדעה

ןידה קספב ,לשמל .יוטיבה ןכותמ תקתונמה הכימת קינעמה ילרטינה לדומה תא וצמיא הקיספהו קוחה ,ןכאו ךומתל בריס תוברתהו ךוניחה דרשמ יכ ,שוג-ובאב הקיסומה לביטספ ,רתועה ןעט אשונב קסעש ןושארה םייח טפושה 49.)שיחכה אל בישמהש הנעט( "תיתייסנכ הקיסומ" איה תנגונמה הקיסומהש םושמ לביטספב תוברעתהמ ששחה םושמ 51,הכימת ןתמל ןוירטירק שמשל לוכי וניא הריציה ביט יכ 50,טועימ תעדב ,עבק ןהכ תוברעתה לכ" איה ,ןהכ טפושהד אבילא ,תיטילופ תוברעתה .יתונמואה יוטיבה שפוחבו תונמואב תיטילופ םהב רחב אוה אלש ,הנומא וא העד ,לדחמ וא השעמ" ןמואה לע תופכל ןויסינ הב שיש "יטילופ ףוג םעטמ תודסומש ךכב ריכה אוה .תיקושה תוילרטינה תסיפת תא ללש ןהכ טפושה ,דועו תאז 52."ולש ישפחה ונוצרמ לעש אוה תיטרקומד הנידמ תויה לש אצוי לעופ םלוא ,דורשל ידכ תיתלשממ הכימתל םיקקזנ תונמואו עדמ :ןהכ טפושה בתכש יפכ .יוטיבה שפוחב עוגפל ילבמ ןתניהל יתלשממה ןומימה

לכה לע םינוע םניא ףסכהו חוכהש ךכב תורחא ןוטלש-תורוצמ תלדבנ ונלש היטרקומדה" ףא קוחה ןגמ םהילעו ,הרמהלו הינקל םינתינ םניאש םיכרע שי אלא ,לכה תא םינוק םניאו שפוח תא רימהל הלוכי הלשממה ןיא ונלשכ הנידמב .הלשממה לש התמצעו הפסכו חוכ ינפמ הנתמ איהשכ .הזב הז רושקלו תונתהלו תולתל תיאשר איה ןיאו ,ףסכב יתונמאה יוטיבה-יתלב יוטיב יכרד לשב הכימת ןתמ תברסמ איהשכ וא ,הל תויוצר יוטיב יכרדב הכימת ןתמ תאצומ איהש םגפ תמחמ תויופידעה םלוסב הכימת ןתמ החוד איהשכ ףא וא ,הל תויוצר אלא ,הל קנעוהש תעדה-לוקישב הערל תשמתשמ איהש דבלב וז אל - יתונמאה יוטיבה יכרדב 53."תיקוחה התוכמסמ תגרוח איה

םוקמה תא תמצמצמה היצלוגרל איבה ילכלכ ןויווש-יא ינפמ ששחה .תוריחב תלומעתו תוגלפמ לש ירוביצ ןומימב לח המוד ןורקע 46 .3.116 'סב ,1 ש"ה ליעל ,הנידמ ואר .תועד ןווגמל רוביצה תא ףושחל תשקבמה ירוביצ ןומימ לש תכרעמו יטרפ ןומימ לש .492 'מעב ,20 ש"ה ליעל ,ןבס 47 .501 'מעב ,םש 48 .823 'מעב ,34 ש"ה ליעל ,שוג-ובא ןיינע 49 הילפה המייקתה אל יכ רבס רטסיק טפושה .הקמנהה ןיינעל דיחי תעדבו ,האצותה ןיינעל טועימ תעדב היה ןהכ טפושה .םש 50 יפל תוכימת קלחל תיאשר תילהנמה תושרה יכ רבס ןמסוז טפושהו ,היגוסב ןויוושה יניד ירקיע תא ומצע לע לביק םלוא ,תד תמחמ לש טועימה תעדכ איה ,ביצקתה תודוסי קוחב הנגוע ןכמ רחאלש ,םויכ הכלהה ךא ,1971 תנשב ןתינ ןידה קספ .ידעלבה התעד לוקיש .ןהכ טפושה .827 'מעב ,םש 51 .828 'מעב ,םש 52 .829–828 'מעב ,םש 53

Page 7: י א ש פ חו חה צ נ הה - י ו ט י ב ה ש פ חו - huji.ac.illaw.huji.ac.il/sites/default/files/law/files/dm_shnr...ת י קת ו ח ת ו כ ז כ ר כ ו ה י ו

7

,לשמל .הריציה ןכותל ןירשימב םיעגונ םניאש ,םיינויווש םינוירטירק יפל אופא ןתניהל ךירצ ירוביצ ןומימ ,לביטספב ירוביצה ןיינעה תדימ יהמ ,תונמאבו תוברתב קסועש דסומב רבודמ םא לוקשל יאשר רשה היה םילוקיש הלא לכ .הלאב אצויכו םייפולח הסנכה תורוקמ לביטספל שי םא ,לביטספה לש יפרגואגה ומוקימ 54.םילבגומ םיבאשמ לש םלועב תויופידע רדסב ךרוצהמ םיעבונו יוטיבה שפוחב םיעגופ םניאש םייטנוולר

תובקעב .תיטנוולרה תושרה לש ידעלבה התעד לוקיש יפל ןתינ ירוביצ ןומימ ,שוג-ובא ןיינעב ןידה קספל דע סיסב לע ןתניהל תוכירצ תוכימת יכ עבקנ וב רשא ,םימימת יכמות תבישי ןיד קספ תובקעבו הז ןיד קספ ןויוושה תבוח תא תססבמש היחנה הלשממל יטפשמה ץעויה םסרפ 55,םיינויוושו םייניינע ,םירורב םינוירטירק לבא ,תילהנמ הילפה לוספל ןתינ היה .תיתקוחה הכפהמה ינפלש םימיה הלא ויה םלוא 56.תוכימת ןתמב חוכ הדיצב תזכרמ םיפסכ תקולח תורשפאש ןוויכמ .תיטופיש תרוקיבמ הניסח התייה קוחב תנגועמה הילפה םיסרטניאל תוברוקמה תורטמל תוכימת קלחל ,ביצקתה יקוח תועצמאב ,תסנכה ירבח ולחה ,רכינ יטילופ ,דחא לולסמ :םילולסמ ינש ורצונ ךכ .םיינויווש אלש יאדוו ,םירורב םינוירטירק אלל ,םהלש םייטילופה ועיגהש "םיידוחיי" םיפסכ ,ינש לולסמ ;ןויוושה ןורקעל םיפופכ ויהש הלשממ ידרשממ תועיגמה תוכימת 57.תישאר הקיקח תועצמאב םרקיב וצפח תסנכה ירבחש םייפיצפס םיפוגל

ביצקתה תודוסי קוחל א3 ףיעס לש ותקיקחל הליבוה םיידוחייה םיפסכה לולסמ לע תירוביצה תרוקיבה יכ עבוק ביצקתה תודוסי קוחל )ד(א3 ףיעס 58.הנידמה יפסכ תקולחב ןויוושה תבוח לש יתקיקחה הנוגיעלו יפל גוס ותוא םע םינמנה רוביצ תודסומ ןיב קלוחי רוביצ תודסומ לש גוסל ביצקת ףיעסב עבקנש םוכסה" יטפשמה ץעויה םע תוצעייתהב ,עבקי ביצקתה ףיעס לע הנוממה" יכ עבוק )ה(א3 ףיעסו ,"םיינויווש םינחבמ ."רוביצ תודסומב הכימת ךרוצל ביצקת ףיעס ותואב עבקנש םוכסה תקולחל םיינויווש םינחבמ ,הלשממל יקוח ינפ לע תונוילעכ ביצקתה תודוסי קוח לש ויתוארוה תא ןוילעה טפשמה תיב שריפ םילשמ טקאב ויתוארוה תא תרתוס האצמנ איה םא לטבתהל הלולע ביצקתה קוחב הארוהש הז ןבומב ,םייתנשה ביצקתה ויהש םינחבמ וא "םירופת" תוכימת ינחבמ לש םמויק ענמ אל א3 ףיעסש ןבומ 59.ביצקתה תודוסי קוח לש םא עובקל ךרוצהו ןויוושה תצובק יוהיזב תוליגרה תויעבהש ןבומו 60.לעופב ולפה ךא הרואכל םיילרטינ תקולחב החנמה ןורקעל ךפה ,יוטיב שפוחל תוכזה אלו ,ןויוושה ןורקע לבא 61.ןניעב ורתונ תוקדצומ תונחבהה 62.תונמואו תוברת תודסומב רתיה ןיב ,תויתלשממ תוכימת

דע חינז היה יוטיבה שפוחל ןתינש םוקמהו ,ןויוושה תליע ךרד יוטיבב הכימתה תייגוס הנחבנ אופא התישארמ םירקמ השולשב תוארל ןתינ ירוביצה ןומימה תייגוסב יוטיבה שפוח לש תוחנה ודמעמל השחמה .םייק אל ןומימה םוחתב יוטיבה שפוח תייגוס תא חתפל תונמדזה התייה םהבש םירקמ םלוכ .הנורחאה תעהמ תיב םהבש ןוילעה טפשמה תיב לש ןידה יקספ םה םינושארה םירקמה ינש .לעופל אצי אל רבדה ךא ,ירוביצה ןושארה הרקמב .יוטיבה שפוחב יתוהמ ןויד ינפ לע ףס תליעכ תולשבה תליע לע ךמתסהל ףידעה טפשמה

.830–829 'מעב ,םש 54 .)1984( 273 )2(חל ד"פ ,לארשי תנידמ 'נ תיזכרמ םימימת יכמות תבישי 780/83 ץ"גב 55 .83 'מעב ,33 ש"ה ליעל ,ךוטרה-הד 56 יכ ץ"גב עבק םש ,33 ש"ה ליעל ,ןבצ ןיינעב ןידה קספב השענ וז היעב לע רבגתהל )חלצומ אלו( יקלח ןויסינ .84–83 'מעב ,םש 57–85 'מעב ,םש ,ךוטרה-הד םג ואר .הב ןיינע רוביצל שיש הרטמ תבוטל תישענ הכימתה רשאכ קר תושעיהל הכירצ תיתלשממ הכימת

86. תלרטונמ ךכבו ,םייעוצקמ םינוירטירק לע םידיפקמ רשא םיכוותמ םיפוג ךרד םיפסכ תקולח תועצמאב איה ןומימל תרחא ךרד 58 םלוא ,ךוניחה דרשממ עיגמ ביצקתה בור .תואטיסרבינואה ביצקת קלוחמ לשמל ךכ .םינמוממה םינכתל עגונב תיטילופה העפשהה יפל .לארשיב ההובג הלכשה לע ןומאה יעוצקמה ףוגה אוהש ,ההובג הלכשהל הצעומבש ת"תוה אלא ותקולח לע ןומא אוה אל הנידמה ןבומכ יכ םא .)םימיוסמ רקחמ יקיפא ץרמתל הלוכי איה יכ םא( רוקחל יואר המ תעבוק הניא הלשממה ,וז הסיפת קוחל 15 'ס םג ואר .34 ש"ה ליעל ,רנטואמ םחנמ :וושה .תמלשומ הניא תוילרטינה ןאכ םג ןכלו ,םימיוסמ רקחמ יקיפא תצרמתמ .1958–ח"ישתה ,ההובג הלכשהל הצעומה .358–355 'מעב ,33 ש"ה ליעל ,תיתרוסמה העונתה ןיינע 59-אל םימרז הלפה לעופבש "ילרטינ" יפרגואג ןוירטירקב שומיש וב השענש הרקמל המגוד אוה תיתרוסמה העונתה ןיד קספ 60 .םייסקודותרוא םילשוריב חותפה תיבה 343/09 ם"עע ;)2010( 142 )1(דס ד"פ ,תותד יניינעל רשה 'נ ילאיתוקי ןנרא 4124/00 ץ"גב לשמל ואר 61 .)2010( 1 )2(דס ד"פ ,םילשורי תייריע 'נ תונלבוסו הוואגל רעונל יצרא ןורטאת 3792/95 ץ"גב ואר ,ירוביצ ןומימב רבודמ רשאכ ןויוושה ןורקע לש ותובישח לע םידמועה םיפסונ ןיד יקספל 62 תטילקל דרשמה 'נ לארשיב תמדקתמ תודהיל העונתה 11585/05 ץ"גב ;)1997( 280 ,274 ,259 )4(אנ ד"פ ,תויונמאהו עדמה תרש 'נ .)19.05.2009 ,ובנב םסרופ( שיניב האישנה לש הניד קספל 11 הקספ ,הילע

Page 8: י א ש פ חו חה צ נ הה - י ו ט י ב ה ש פ חו - huji.ac.illaw.huji.ac.il/sites/default/files/law/files/dm_shnr...ת י קת ו ח ת ו כ ז כ ר כ ו ה י ו

8

םא בצקותמ ףוגמ ןומימ לולשל רצואה רשל תרשפאמה ביצקתה תודוסי קוחל ב3 ףיעסב הארוהה הפקתוה המוד הארוה הפקתוה ינשה הרקמב 63.לבא םויכ הנידמה תמקה םוי תא וא תואמצעה םוי תא ןייצמ ףוגה הרכה לולשל רצואה רשל רתיה ןיב תרשפאמה ,)4 ףיעס( םרח תועצמאב לארשי תנידמב העיגפ תעינמל קוחב רוביצ דסומכ הרכה לולשל וא סיפה לעפמ לש םיפסכל תואכז לולשל ,הסנכה סמ תדוקפ יפל ירוביצ דסומכ ףתתשהל בייחתהש יממ וא לארשי לע םרח תלטהל תיבמופ האירק םסרפש יממ ביצקתה תודוסי קוח יפל סיסב לע טפשמה תיב עירכה ןושארה הרקמב .ילוש היה יוטיבה שפוח לש ומוקמ הלא םירקמ ינשב 64.םרחב תדמועו הנטק הניה יוטיבה שפוחב העיגפה יכ קספנ ינשה הרקמב .וטקננ םרט תויצקנסה ןכש ,תולשבה תליע םירקמל ןיתמהל שי יכו ,הערכהל הלשב אל היגוסה יכ רבד לש ופוסב עבק טפשמה תיב ךא ,תויתדימה יאנתב םצעמ ןנצמ טקפא לש ותריצי רבדב םירתועה תונעט 65."תימושיי" תיטופיש תרוקיב תרגסמב םייטרקנוק 66.תענכשמ תוסחייתהל וכז אל תויצקנסה לש ןמויק

ירימ ,תוברתה תרש דגנ חרזאה תויוכזל הדוגאה הנורחאל השיגהש הריתע אלא ןיד קספ וניא ישילשה הרקמה םינחבמה 68.לוחמלו ןורטאיתל ,הקיסומל ,תוברתה דרשמ לש הכימת ינחבמ השולש תפקות הריתעה 67.בגר ועיפוי אלש םיריהצמ רשא םיפוגל ןומימ םיתיחפמו תויולחנתהב םיעיפומה םיפוגל סונוב ,רתיה ןיב ,םיקינעמ יוטיבה שפוחב העיגפ םושמ הלא םינחבמב שי םינושה םיילהנמה םימגפה דבלמ ,הדוגאה תנעטל .תויולחנתהב יוטיבה שפוחל שדקומה יסחיה קלחה יכ דמלמ הריתעב ןויע םלוא .ןויוושל תוכזב העיגפו יטילופהו יתונמואה ןהכ טפושה לש ותעיבק לע תרתועה תרזוח יטנוולרה קלחב .םידומע 23 ךותמ דבלב םידומע ינש – ןטק אוה זאמ .ידכב אלו ,יוטיבה שפוחב קימעמ ןויד ןיא 69.תוילרטינה תבוח תא תרכזאמו שוג-ובא ןיינעב ןידה קספב דצמ תוילרטינלו ןויוושל תוכזב דקמתהל ןוילעה טפשמה תיב רחב 1971-ב ןהכ טפושה לש תוצרחנה תורימאה לב תאז םע .הנידמה לש תיביטיזופה הכימתה ךרד תשמוממ יוטיב שפוחל תוכזה ובש ןפואב אל ךא ,הנידמה לע תוברעתהה-יאו תוילרטינה ןורקע לש וינדא לע תאז ססיב ,יוטיבה שפוח לע ונגהב ,ןהכ טפושה םגש חכשנ קוש לע עיפשהל הלולע רשא תינוטלש תוברעתהמ יתונמואה יוטיבה שפוח לע ןגהל התייה ותרטמ .ןכות סיסב .םירצויה לש הימונוטואב עוגפל םג ךכבו ,תועדה

ןויוושב תודקמתה .הב יד אל ,דואמ הבושח שוג-ובא ןיינעב ןידה קספ קינעמש הנגההש ףא יכ ןעטא ג קלחב לע אלו דבלב יתונמואה יוטיבה שפוח לע וסוסיבו יוטיבה שפוחל חינז לקשמ סוחיי בגא דבלב תוילרטינבו םרטב ךא .םייקלח םינדא לע יטרפ יוטיב לש ירוביצה ןומימה תנירטקוד תא הניעשמ ,םייטרקומד םילוקיש תיב חתיפ םינורחאה םירושעב .תירבה תוצראב ליבקמה בצמה תא ,הרצקב ,ןוחבל יואר ,ג קלחל עיגא לש ירוביצ ןומימבש םייתקוחה םירגתאל הנעמ תתל הסנמה תבכרומ הנירטקוד יאקירמאה ןוילעה טפשמה .יאקירמאה ןויסינל הינפהה תועצמאב תובר םימעפ תקדצומ ןומימה שפוח רבדב הנעטה לארשיב .יטרפ יוטיב יפכו ,תאז םע .םש וחתופש םיסנאוינהמ תמלעתמ איה םלוא ,דוסי תללושמ הנניא וז הנעט ,האראש יפכ לש וחוכב הערל שומיש ינפמ יטרקומדה ששחל הנעמ תנתונ הניא תירבה תוצראב הנירטקודה םג ,האראש .יטרפ יוטיב לש ירוביצ ןומימ תועצמאב בורה

תירבה תוצרא .2

טפשמב ,ןעטנ ךכ ,הל הכוז ןורקעהש הכימתה לע תנעשנ ןומימה שפוח ןורקעל תוקדצהה תחא ,ליעל רומאכ ןעטי הז קלח ,יאקירמאה טפשמב הליבקמה הנירטקודל ןומימה שפוח ןיב םיוסמ ןוימד שי יכ ףא .יאקירמאה

,הנידמ ואר ןידה קספ לע תרוקיבל .)5.1.2012 ,ובנב םסרופ( רצואה רש 'נ הפיחב יסכודותרואה יברעה ןוכיתה ירגוב 3429/11 ץ"גב 63 .453 'מעב ,1 ש"ה ליעל

.)ירנבא ןיינע :ןלהל( )15.4.2015 ,ובנב םסרופ( תסנכה 'נ ירנבא ירוא 5239/11 ץ"גב 64 .רצלמ טפושה לש וניד קספל 60–59 'ספ ,םש 65 'ספ( םירתועה ידי לע הנעטנש ףא ,ללכ תוסחייתהל הנעטה התכז אל ,63 ש"ה ליעל ,יסכודותרואה ןוכיתה ירגוב ןיינעב ןידה קספב 66

טפושה לש טועימה תעדב תוסחייתהל הנעטה התכז ,64 ש"ה ליעל ,ירנבא ןיינעב ןידה קספב .)רואנ האישנה לש הניד קספל 14 .רגיצנד טפושה לש וניד קספל 50–49 'ספ ,םש .תולשבה רסוח תליע תא החד הבש ,רגיצנד .)29.9.16 ,ובנב םסרופ( טרופסהו תוברתה תרש 'נ לארשיב חרזאה תויוכזל הדוגאה 7647/16 ץ"גב 67lemosdot-tmicha-mivchaney-16-content/uploads/2016/10/bagatz7647-http://www.acri.org.il/he/wp- ואר הריתעל 68

tarbut.pdf. 29 ש"ה ליעל ואר ,םינחבמל. .81-80 'סב ,םש 69

Page 9: י א ש פ חו חה צ נ הה - י ו ט י ב ה ש פ חו - huji.ac.illaw.huji.ac.il/sites/default/files/law/files/dm_shnr...ת י קת ו ח ת ו כ ז כ ר כ ו ה י ו

9

םושמ תיאקירמאה הקיספב שי םאו ,הז ןורקעב האלמ הכימת עיבה אל ילרדפה ןוילעה טפשמה תיב יכ .לארשיב םדוקמה ןויערל המוד הניא אליממו ,הכרוצ לכ הריהב הניא וז הכימת ,ןומימה שפוח ןויערב הכימת

רבודמ רשאכ .תרבודה איה הלשממה םהבש םיבצמ ןיבל יוטיב לש היצלוגר ןיב הניחבמ תיאקירמאה הקיספה יוטיב ףידעהל יאשר וניא אוהו ,הלאמ הלא תונוש תודמע יפלכ ילרטינ תויהל ןוטלשה לע ,יוטיב לש היצלוגרב

viewpoint neutrality.70-כ העודיה הנירטקוד יהוז .יוטיבה סיסבבש הדמעה לשב ךא רחא יוטיב ינפ לע דחא ,תיפיצפס תוינידמ תמדקמ איה ןכש ,תילרטינ ראשיהל התורשפאב ןיא ,תרבודה איה הלשממה רשאכ לבא וז הפדעה .ןמדקל תניינועמ הניא איהש תורחא תודמע ינפ לע תמיוסמ הדמע רכבמ הלש יוטיבה חרכהב ןכלו

רבודמש רמאנ יתמ ןבומכ איה הלאשה .government speech-כ העודיה הנירטקודה סיסב לע תרתומ תנמממ הלשממה רשאכש רמול לכונ םא דוחייבו ,תרבודה איה הלשממהש רמאנ יתמו ,יוטיב לש היצלוגרב םאה ?רבודה תוהז לע םג העיפשמ ןמוממ יוטיבה תויה תדבוע םאה .הלשממה לש יוטיבב רבודמ ,יוטיבה תא ?תנתונ איהש ןומימה תובקעב םלועל אב אוהש םושמ ךא הלשממה לש יוטיבל ךפוה יוטיבה

תשירדל הפופכ איה ןיא ,תרבדמש איה הלשממה רשאכש אוה יסיסבה ןויערה ,רומאכ .תובכרומ תולאש הלא והימ ,ןומיממ רצונ יוטיבה םא ןכש ,הטושפ הרואכלה הנחבהה תא תכבסמ ןומימה תלאש 71.תוילרטינה הקיספב םג ןמוקמ תא ואצמ ןקלח רשא ,תונוש תובושת הז ןיינעב הנתנ תיאקירמאה הקיספה ?רבודה

רפסה יתב תוירפסמ םירפס המכ איצוהל ירפס-תיבה זוחמה טילחה Pico72 ןיד קספב ,לשמל .תילארשיה עינמה םאש ועבוקב ,הטלחהה תא לספ ןוילעה טפשמה תיב .םיירסומ םניאו םעט ירס םה םירפסהש קומינב דדצמ וניא זוחמהש םושמ ךא תונויערל םידימלת לש השיג עונמלו תונויער אכדל ןוצרה אוה הטלחהל םירפסה תאצוהב יכ רבס ,ןידה קספל ףרטצהש ,ןומקלב טפושה .יוטיבה שפוחב העיגפ ךכב שי ,הלא תונויערב טועימה תעד תאז תמועל .תונויער יפלכ תוילרטינ לע רומשל הנידמה לעו ,תונויער ןיב הילפה םושמ םג שי העבוכב תלעופ הנידמה רשאכ ,טועימה תעד יפ לע ."ןומימה שפוח" ןויערל ךופהי םימילש המ תא החתיפ ,םיישיא םימעט לע תססובמ הטלחהה םא םג םידימלתל ריבעהל םיכרע וליא עובקל יאשר איה ,תכנחמכ רפסה תיב רשאכ :וזכ התייה טועימה תעד לש הבושחה הנחבהה ,ונניינעל .םיירסומ וא םייטילופ ,םייתרבח קזחוי אל רפסהש עבוק קר אלא ,וארוקלו ותונקל םיחרזאמ ענומ וניא אוה ,היירפסהמ רפס איצוהל טילחמ הנידמה ובש םוקמ םיישק םתוא תא ררועמ הז ןיא ,תכנחמכ תלעופ הנידמה רשאכו .תירפס-תיבה היירפסב .ןובירכ תלעופ

םיארחא אלא םירזנצמ םמצע םיאור םניא ןומימה שפוח לש ןועיטה יכמות םג .רורב ןומימה שפוחל ןוימדה ,התוינידמ שומימל תיארחא הלשממה ךכ ,ךוניחל םיארחא רפסה יתבש םשכ .רוביצ יפסכב יואר שומישל תספתנ הניא הילפהכ האר ןומקלב טפושהש המ ןכל .תירסומ וא תילכלכ ,תיתרבח ,תיטילופ תוינידמ וז אהתו .ןומימה שפוח יכמות ברקבו ןידה קספב טועימה תעדב וזככ ללכ

הרבחכ םיחרזא תצובק הנגראתה םש הרקמב Regan.73 ןיד קספב רכינ קוזיח הלביק ןומימה שפוח תנירטקוד וא תיטילופ תוליעפב םיקסוע םניאש םינוגרא לש םניינעב לבוקמכ סממ רוטפ השקיבו חוור תנווכ אלל ךכבו ,הקיקח ייוניש םדקל התסינ הצובקהש םעטהמ ,רוטפ קינעהל ובריס הסנכהה סמ תויושר .הלומעתב ןתמ-יא יכ ,תחאה :תונעט יתש התעיבתב הנעט הצובקה .הנידמהמ דוסבסל יאכז וניאש יטסיבול ףוגל הכפה ,תיטסיבול תוליעפב םג תוקסוע רשא ,םינרטו לש תוצובקש ,היינשה ;הלש יוטיבה שפוחב העיגפל לוקש רוטפ הבוח ןיא יכ עבקנ ,יוטיבה שפוחל רשא .דחא הפ העיבתה תא החד ןוילעה טפשמה תיב .סממ רוטפ תולבקמ עבקנ ןכ .אטבתהל הרבחה לש התלוכיב העיגפ םושמ סממ רוטפ תעינמב ןיאו ,הרבחל ףסכ קפסל לשממל םושמ ,תאז .תיטילופ תוליעפב תוקסוע ןה םא וליפא ,רוטפ תולבקמ םינרטו תוצובקש ךכב הילפה ןיאש

70 (1972) 96-, 408 U.S. 92, 95Police Dep’t of Chicago v. Mosley 71 1, 25 .EVR L. .ONNC46 , Public Employee Speech and the Privatization of the First Amendment, Adam Shinar

(2013). 72 457 U.S. 853 (1982) 26 v. Pico,Board of Education, Island Trees Union Free School District No. . 73 461 U.S. 540 (1983) Regan v. Taxation with Representation of Washington,.

Page 10: י א ש פ חו חה צ נ הה - י ו ט י ב ה ש פ חו - huji.ac.illaw.huji.ac.il/sites/default/files/law/files/dm_shnr...ת י קת ו ח ת ו כ ז כ ר כ ו ה י ו

10

רוטפה יכ ןכו ,תורחא תורטמ תמועל דסבסל םיחרזאה לכ לע ותעדלש תורטמ ןיב ןיחבהל יאשר סרגנוקהש .יוטיבה ןכות יפלכ ילרטינ אוה הזה ןבומבו ,םינרטו ינוגרא לש יוטיב לכל אלא ,יוטיב לש דחא גוסל ןווכמ וניא

.Rust. v אוה ,)הזה םשב אל יכ םא( ןומימה שפוח ןורקע תא תיפוס עביק רשאו ,היגוסב ליבומה ןידה קספSullivan.74 ורבעוי אל החפשמ ןונכתל תוינכותל םידעוימש םיילרדפ םיפסכ יכ ילרדפ קוח עבק םש הרקמב

םיפוגמ םג ןומימ וללש רשא תונקת ופסוה רתוי רחואמ .םינתינה םיתורישהמ דחא איה הלפה ןהבש תוינכותל יעצמאכ תולפה םידדועמ רשא םיפוגמ ןכו ,רחא םוקמב הלפה עוציבל הינפה וא הלפהל עגונב ץועיי ונתנ רשא ,םיעבותה .היצגיטיל םוזייו עדימ תצפה ,תיטסיבול תוליעפ תאז ללכבו ,ןהב םידדצמ וא יתחפשמ ןונכתל התואש הדמעה סיסב לע םהלש יוטיבה שפוחב תועגופ הלא יכ הנעטב תונקתה דגנ ורתע ,םיאפורו תואפרמ תיב .םתעיבת תא החד ,בור תעדב ,ןוילעה טפשמה תיב .)תולפהל עגונב עדימ ןתמ וא הכימת( םיעיבמ םה תוליעפ ינפ לע תחא תוליעפ ןממל הריחב קר אלא הדמע סיסב לע הילפה םושמ רוסיאב אצמ אל טפשמה :היפלש ,רחא ןיד קספב העבקנש הכלהה לע רזח טפשמה תיב .תרחא

“There is a basic difference between direct state interference with a protected activity and state encouragement of an alternative activity consonant with legislative policy”.75

רוסאל הלוכי הניא איה .תולפה דגנ איה היפלש תיכרע הפדעה שי הנידמל :הלוכ ןומימה שפוח תרות ונל ירהו יתאצקהה החוכב שמתשהל תיאשר איה םלוא 76.הקוחה תא דגונ הזכ רוסיא ןכש ,תולפה לע טלחומ ןפואב לש יוטיבה שפוחב העיגפ םושמ ךכב ןיא .הלפה עצבל אלש םישנ דדועל ידכו תולפה דגנ תוינידמ םדקל ידכ תרסוא הניא איה דוע לכו ,םהלש יוטיבה תא ןממת הנידמהש תוכז ןיא הלאל ןכש ,תואפרמה לשו םיאפורה המשלש תוינידמה תא םדקל הבוח שי הלשממל ,דגנמ .לוספ ךכב ןיא ,תולפה עצבל וא אטבתהלמ םהילע .וז תוינידמ םדקל ידכ התושרל דמועה ילכלכה חוכב שמתשת יכ קדצומ ןכלו ,תולפה תעינמ רתיה ןיב ,הרחבנ

ןורקע םשב םאה .ןושיעב המחלמ תבוטל ןרק המיקמ הנידמהש לשמל חיננ .הז ללכב םיוסמ ןויגיה שי ,ןכאו ,תילילש הבושתהש רורב ?ןושיע םדקל םיניינועמה םיפוג םג ןממל תעכ הילע הבוח יוטיבה שפוחו תוילרטינה איה ןיא ,תרתומ הרטמ בצקתל תרחוב הנידמהש ןוויכמ ,יאקירמאה ןוילעה טפשמה תיבד אבילא ?עודמ םלוא הצקמ הנידמה ובש בצמ ןיב טפשמה תיב ןיחבה רתוי תרחואמ הקיספב .תודגונמ תורטמ םג בצקתל תבייח הנידמה ובש בצמ ןיבל )םירבוד ןיב "תולפהל" תיאשר איה זאש( הב תניינועמ איהש תוינידמ םדקל ידכ םיפסכ דדועל ידכ קר םיפסכ הריבעמ אלא תכמות איה הבש הרטמ תבוטל םיפסכ הריבעמ וא תרבדמ הניא המצע וריעהש יפכ לבא 77.תילרטינ תויהל הילעו תודמע ןיב ןיחבהל הלוכי איה ןיא זאש ,תודמעו תועד לש םזילרולפ

הז לע ףסונש אלא ,םיוסמ אשונ םדקל תרחוב הנידמהש אל איה וימודו Rust ןיד קספ םע היעבה ,םידמולמ 78.בחרה רוביצה לע התדמע תא הפוכ ךכבו ,םייטרפ םירבוד לש םתואטבתה לע היצלופינמ עצבל תשקבמ איה

הז ךלהמ .ומצמצל ןויסינב לחהו ידמ בחר Rust-ב עבקנש ללכהש ןוילעה טפשמה תיב ןיבה רצק ןמז ךותב

Legal Services-ה רובע םידבועש ןיד יכרוע לע סרגנוקה רסא uezVelazq79 ןיד קספב .רכינ לובלבל ליבוהCorporation, תונעט טפשמ תיבב ןועטל ,סרגנוקה ידי לע םקוהש תלוכי יטועמל יטפשמ עויס קינעמה ףוג

תא תנמממ הנידמהש ןוויכמ יכ היה סרגנוקה לש לנויצרה .ןתונשל תועבות וא החוורה יקוח תא תורגתאמה

תוחדל ךירצ היה טפשמה תיב ,Rust יפל ,הרואכל .ןידה יכרוע ונעטי תונעט וליא עובקל תיאשר איה ,גוצייה עויסל םתוליעפ תא ןווכל הלוכי ןכלו ,םיאפור תנמממ הנידמהש םשכש םושמ ,יטפשמה עויסה תנעט תא

74 500 U.S. 173 (1991)Rust v. Sullivan . 75 , 432 U.S. 464, 475 (1977)Maher v. Roe. 76 (1973) 166-, 164Roe v. Wade, 410 U.S. 113. 77 (1995) 840-, 839a, 515 U.S. 819Visitors of University of VirginiRosenberger v. Rector and . 78577 –543, 576 .EVR L. .INNM, 80 Government Subsidies and Free ExpressionDaryl I. Kessler, Redish & artin H. M

(1996). 79 531 U.S. 533 (2001) ,zVelazqueCorp. v. Legal Services .

Page 11: י א ש פ חו חה צ נ הה - י ו ט י ב ה ש פ חו - huji.ac.illaw.huji.ac.il/sites/default/files/law/files/dm_shnr...ת י קת ו ח ת ו כ ז כ ר כ ו ה י ו

11

איה םהלש ,יטפשמה עויסהמ ןידה יכרוע לש םהיתונעט תא ןווכל הלוכי איה ךכ ,תולפה אשונב ץועיילו

לש יוטיבה היה אל Rust לש הרקמב .םירקמה ינש ןיב ןיחבה טפשמה תיב םלוא .םיקקזנ גצייל תמלשמ שפוח לש הרפה םש התייה אל ןכל .תולפה דגנ תוינידמ םדקל התסינש הנידמל אלא םהל ךייש םיאפורה יכ ,יטרפ יוטיב היה ןידה יכרוע לש יוטיבה תאז תמועל .הזה הרקמב יוטיב שפוח םהל ןיא אליממ ןכש ,יוטיבה קר יכ העיבקב םהלש תונעטה בחרמ תא םצמצל סרגנוקה ןויסינ .םהלש תוחוקלה םשב ורביד ןיד יכרוע תיב .תוילרטינה ןורקע תרפהכ והומכ ,תורתומ ןניא )החוורה יקוח תא תופקותה הלא( תומיוסמ תונעט תונעט ןועטל השרוי אל םא הנמאנ וחוקל תא גצייל לכוי אלש ןידה ךרוע לש ותדובעב העיגפה לע דמע טפשמה םהיתולפוטמל ריבסהל םישרומ םניא םיאפור רשאכ ררועתמ וניא הז ששחש הז ךיא ריבסה אל םלוא ,תופסונ

.ולובלבל איבה קר ,יטפשמה בצמה תא ריהבהל םוקמב ,Velazquez .הלפה עוציב לש תורשפאה תודוא לע

םעפה וז ןכש ,םידקת תרסח הטלחהב רבודמ יכ הנעטו וז הדוקנ לע הדמע Velazquez-ב טועימה תעד .ריבעהל הנוצרבש םירסמה םודיקב לבגות הלשממהש הנושארה

לש תלוכיה רסוח תא םישיחממ םה ןכש ,רתוי ףא בצמה תא םיכבסמ ונניינעל םיבורקה םיפסונ ןיד יקספ ינש הרקמה .הלשממה לש יוטיב ןיבל יטרפ יוטיב ןיב הנחבהל הדיחא השיג שבגל יאקירמאה ןוילעה טפשמה תיב

תילרדפ תושר איהש ,ational Endowment of the ArtsN-ה ידי לע םיפסכ תקולחב קסע Finley,80 ,ןושארה ךותב בלצה תא הגיצהש הנומתו תיטורא-ומוה תונמואל םיפסכ תקולח תובקעב .תונמואב תכמותה תיאמצע תוניוצמ דבלמ ,לוקשל תוכמס הל קינעהו תושרה תוליעפ תא רידסמה קוחה תא סרגנוקה הניש ,ןתש תילולש הדמעש הלאשה .יאקירמאה רוביצה לש םינוש םיכרעלו תונומאל דובכו תוניגה לש םילוקיש םג ,תיתונמוא תוריציל םיפסכ קלחל הצעומה לש התוכמס תא ללושכ – ךימסמה קוחה תא שרפל דציכ איה ןוידה דקומב לוספל םיבייחמ םניא הלא ךא ,לוקשל ןתינש םילוקיש ףיסומכ וא ,ןקותמה קוחבש םינוירטירקב תודמועה ןיאו ,"לוספל" ןיבל "לוקשל" ןיב לדבה שיש עבקנ תאז תובקעב .היינשה תורשפאב רחב טפשמה תיב .הריצי אצמ אל טפשמה תיב ,תורחא םילימב .תיפיצפס העד וא הדמע לוספל ןוצר םושמ םישדחה םינוירטירקב .תוילרטינה ןורקע לש הרפה

ךא ,רתויב תינכדעה השיגה תא אטבמ ןידה קספ 2013.81 תנשמ AllianceOpen ןידה קספ אוה ינשה הרקמה םחליהל דעונש קוח קקוח סרגנוקה :תיצמתב .הרורב הכרדה הדיצב ןיאש דע ,תיניילול הכ איה הכלהה ידכ םייתלשממ אל םינוגראל ונתנייש םירלוד ידראילימ סרגנוקה הצקה קוחה תרגסמב .סדייאה תלחמב תוינידמ םהל ןיאש םינוגראל ונתניי אל םיפסכה יכ היה םיפסכה תלבקל םיאנתהמ דחא .קבאמב ועייסיש העיגפ לש הנעטב וזה תוינידמה תא ץמאל ובריס םינוגראהמ קלח .םישנאב רחסל וא תונזל תדגנתמה תשרופמ עגפית ךכבו ,םילעופ םה ןהבש תונידמב יתלשממ הלועפ ףותישל וכזי אלש ששחמ ,םהלש יוטיבה שפוחב תנמוממה םתוליעפ תא רזנצל םתוא ץלאת השירדהש וששח ןכ .תונזב םישנ ברקב םתוליעפ דחוימב ,םתלועפ הלוכי הלשממה םא התייה ןידה קספב הלאשה .םירחא םימוסרפו תוחוד ,םיסוניכ לשמל ,םייטרפ תורוקממ .ןומימ לש ןיינע ןיא רשאכ רמול המ םישנאל תורוהל הלוכי הניא הלשממהש רורב ןכש ,יוטיבב ןומימ תונתהל

ץוחמ יוצמה יוטיב רידסהל ידכ ןומימ ףנמל הלוכי הניא הלשממה יכ בורה תעד העבק בכרומ ןיד קספב תוינידמ דדועי אל ןוגראהש התייה אל ןומימה תיינתהב היעבה ,טפשמה תיב יפל .תיתלשממה תינכותל ,הזה הרקמב( הניינעב ילרטינ תויהל הצור ןוגראהש הדמע לעופב תוחדל ונממ תשרוד איהש אלא ,תמיוסמ הלשממה תדמע תא ,ולשמ הדמעכ ,ץמאי ןוגראהש השירד הוולתמ ןומימה תשירדל רמולכ .)תונז יפלכ הדמע .תונז יפלכ

ידכ ןומימ "ףנמל" רשפא יאש עבק טפשמה תיב .הרהמב תסרוק איה םלוא ,וז הכלהב תמיוסמ תויטנגלא שי .אל המו תינכותהמ קלחל בשחיי המ רורב אל לבא ,תיתלשממה תינכותה יאוותל ץוחמ לפונש יוטיב רידסהל תיב ?סדייאב אלו תונזב םחליהל ןומימה תינכת לש התילכת התייה ול הנוש התייה האצותה םאה :לשמל ,דועו תאז .עודמ ריבסה אל לבא ,הרקמו הרקמ לכב תילכתב קחשל לכוי אל סרגנוקה יכ רבס טפשמה רמול ןתינ המ עובקל ידכ תיטירק רומאכ איה וז תילכתו ,תיתלשממה תילכתה תא העבק המצע הלשממהשמ

80 Finley, 32 ש"ה ליעל. 81 Agency for International Development v. Alliance for Open Society International, Inc., 570 U.S. 205 (2013).

Page 12: י א ש פ חו חה צ נ הה - י ו ט י ב ה ש פ חו - huji.ac.illaw.huji.ac.il/sites/default/files/law/files/dm_shnr...ת י קת ו ח ת ו כ ז כ ר כ ו ה י ו

12

תויעבה םע ונמצע םיאצומ בושו ,הלש התוכמס תולובג תא עובקל םוצע חוכ הלשממל םינתונ ונא ,אל המו וזכש הינתה לכ ,ןומימ לע תידעלב טעמכ תכמסנ תמיוסמ הלועפש עגרב ןכש ,יוטיבה שפוח םוחתמ תוליגרה 82.הייפכ ידכ תולעל הלולע

תוילרטינ לש תושירד וינפמ החוד רשא ,יתלשממ יוטיב לש הנירטקודב הריכמ תיאקירמאה הקיספה ,םוכיסל רכבמה ןפואב אטבתהל תויאשר ןה ,תורבדמ הנידמה וא הלשממה רשאכ .יוטיב לש הרישי הרדסהב תומייקה יפכ םלוא .יטרפה יוטיבה לש ירוביצה ןומימה םוחתב םג תמייק וז הנחבה .התוער ינפ לע תחא העד

שבגל ליכשה אל טפשמה תיב ,Open Alliance-ו ,Rust, Velazquez, Finley ןיינעב ןידה יקספ םימיגדמש לש יוניש בייחמ ןומימ םהבש םיבצמ ןיבל ,רוסא ןכלו ,יוטיב הפוכל בשחיי ןומימ יתמ ןיחבמה רורב החנמ ללכ .םיביצקת תקולחב בושח ןורקע אוה תוילרטינה ןורקע תירבה תוצראב םג ,לארשיב ומכ .רתומ םלוא ,יוטיבה םיביצקת תקולחב :לשמל .ותולפהל םוקמ ןיא ,םיינויוושו םייניינע םינוירטירק תושירדב דמוע ףוג רשאכו

Finley תשרפב ףסוותהש םינוש םיכרעל דובכו תוניגה לש לוקישה .עבוקה אוה יתונמואה לוקישה תויונמואל ירוביצה חישהמ תמיוסמ הדמע רידמ וניאש ילרטינ לוקישכ שרופ אוהש םושמ קר טפשמה תיבב לספנ אל .יתונמואהו

איה ןומימה שפוח ןורקעב הכימת עיבמכ יאקירמאה טפשמה לע תילארשיה תונעשיהה יכ אופא תוארל ןתינ תועט .הכרוצ לכ הריהב הניא וז הכימת םגו ,הז ןורקעב תגיוסמ הכימת עיבמ יאקירמאה טפשמה .תישקומ הבישח עיצהל ינוצרב רמאמה ךשמהב .תיאקירמאה הנירטקודל האוושהב םייתסמ ןוידהש רובסל אופא איה ימעטל םלוא ,תוכימת תקולחב תוילרטינהו ןויוושה תושירד לע קלוח יניא .ןומימה שפוח ןורקע לע תשדוחמ קתונמב ,תנגוהו תינויווש הקולח םיפסכ קלחל הבוחה לע ףסונ .םיקיפסמ םניא הלא "םיילרטינ" תונורקע ךא ,הז ןוויכ חתפל הסנא אבה קלחב .םימיוסמ םייוטיבל אקווד םיפסכ קלחל בושח םימעפל ,יוטיבה ןכותמ לש התעד לוקיש תא ןווכל ךירצש ןורקע לע עיבצהל איה יתרטמ .הרורב החסונ ידיב ןיאש תעכ רבכ רמוא לש ןורקע והז .יטרפ יוטיב לש ירוביצ ןומימל תורושקה תויגוסב עירכהל םאובב טפשמה תיב לשו הלשממה .םיירלוקיטרפ םיללכל לקנב םגרתימ וניאש תיטרקומדו תיתקוח הירואת

החצנהה-יא ןורקע .ב

םייקה ןידב ישוקה .1

ףידעמ טפשמה תיב ,תודדוב תורימא טעמל .תוילרטינו ןויווש לע אלא יוטיבה שפוח לע וניא םייקה ןידב שגדה לק .יטרפ יוטיב ןממל תיביטיזופ הבוח שי םא ןשארבו ,יוטיבה שפוח םוחתמ תובכרומ תולאשב ןודל אלש תעדה לוקיש תלעפה לע תולחה תובוחה לעו ,םיינויווש םינחבמ בייחמש ,הילפה-יא רוסיא לע ךמתסהל הברהב 83.םינפ אושמ לעו םירז םילוקיש תליקש לע רוסיאו תויקוחה ןורקע הנושארבו שארב ,ילהנמה

ןועיטל הנעמ ןתמב הכורא ךרד תרבכ םיכלוה ירוביצ ןומימ לע םויכ רבכ םילחה ילהנמה טפשמה תונורקע םשל .וז הנירטקודבש ישוקה לדוג תא םיספות םניא םהש איה הלא םינועיטב היעבה םלוא .ןומימה שפוח איה .תודהיהו לארשי תשרומ לש הקוזיחל םירושקה תוזחמ ןממל הטילחמ הלשממה יכ חיננ הבה השחמה דמועה הזחמ הלעמש ימ לכל תוכימת םיקלחמש ,םיינויווש םינחבמב רבודמ ןכאו ,םינחבמ ךכ םשל תעבוק תשרומה וניינעש הזחמל הכימת לבקל תשקבמ תיאזחמש חיננ .םיילרטינהו םייעוצקמה םינוירטירקב טפשמה תיב םאה .תידוהי תשרומ םודיקל דעוימ ביצקתהש ורמואב ,ברסמ תוברתה דרשמ .תיניטסלפה

,EVR L. .ARYM & .MW, 56 New Problems for Subsidized Speech Joseph Blocher. 1083 ואר ,תורחאו הלא תויעבל 82

(2015). ואר .יוטיבה שפוחל תיסחי ןטק לקשמ סוחיי בגא הילפה רוסיאבו תויקוחה ןורקעב תדקמתמ ןומימה שפוח תודוא לע הביתכה םג 83-www.haaretz.co.il/opinions/.premium 11.4.2017 תושדח – ץראה "'ןומימ שפוח' הזכ רבד ןיא" סקופ רימע ,הנורחאל

1.4010891.

Page 13: י א ש פ חו חה צ נ הה - י ו ט י ב ה ש פ חו - huji.ac.illaw.huji.ac.il/sites/default/files/law/files/dm_shnr...ת י קת ו ח ת ו כ ז כ ר כ ו ה י ו

13

םוחת םדקל הטלחהה לע אלו םמצע םינחבמה ןכות לע לעפומ ןויוושה ןורקע ןכש ,אל הארנה לככ ?ברעתי 84.םירחא ינפ לע םיוסמ יתוברת

בושח קלח תוספות ןניא ןה ,יתנעטש יפכו ,תקפסמ הדובע תושוע ןניא ןומימ שפוח דגנ תונעטה הז הרקמב איה ןומימה שפוח תנעטב תיתימאה היעבה ,אבה קלחב ןעטאש יפכ .ןומימה שפוח תודוא לע הנעטב היעבהמ ןומימה שפוח .יטילופ בורל ךופהל יטילופה טועימהמ תענומ ןכ התושעבו ,הנידמל הלשממ ןיב תלבלבמ איהש חיצנהל ידכ יתאצקהה וחוכב שמתשמ הלשממב םייקתמה )יטנגניטנוקה( יטילופה בורה רשאכ דחוימב יתייעב יתונמואה ונבומב קר אל ,יוטיבה שפוחל אלמ ןבומ ןתמ .בורל ךופהל טועימהמ עונמל ךכבו ,ורצבלו ודמעמ תא רשא יטילופה טועימה לש םיכרעבו תונויערב הכימת אקווד אופא בייחל יושע ,יטרקומדה ונבומב םג אלא ,תילסקודרפ תיארנ ןושאר טבמב רשא תיתקוח הבוח םוקתש רשפא םימיוסמ םירקמב .ןוטלשל םידגנתמ ןורקעמ תרזגנ הניא וז הבוח .ןוטלשה תא םירקבמה תונויער םיאטבמה םיפוגב ךומתל ןוטלשה לע היפלו 85.ןלהל ןודייש ,החצנהה-יא ןורקעמ אלא ,תוילרטינה

הלשממו הנידמ .2

.וזל וז ףילחת תובורק םיתיעל תושמשמ "הנידמ"ו "הלשממ" םילימה יטפשמה חישב םגו ירלופופה חישב ,"הנידמ"ה תא תגציימ תוטילקרפה יכ לבוקמ ,תעצבמה תושרב םיפוג דגנ ץ"גבל הריתע תשגומ רשאכ ,לשמל תורפסב םג .)תרחא וא ךכ תנעוט הנידמהש ןידה יקספב בתכנ ךכיפלו( תברועמ תעצבמה תושרה קרש ףא

ןיא יכ לוכל רורב .לשכמ תעבונ הניא הביסה .היבוברעב government-ו state םילימה תושמשמ תיאקירמאה – הנידמה תא תגציימ הלשממה ,ןכא .הב םילעופה םינגרואה ךס איה הנידמה ;הנידמ ןיבל הלשממ ןיב תוהז ךרדב 86.הנממ קלח קר אלא הנידמה אל איה הלשממה לבא – ילילפה ךילהב וא ימואל-ןיבה טפשמב לשמל ןיא תוחונ ימעטמ םלוא ,םייתשה ןיב תוהז ןיאש רורב ןכש ,תיתייעב הניא הלשממל הנידמ ןיב הדחאהה ללכ .ןהיניב םיניחבמ

תחת תורתוחה תויטילופ תורטמ תרשל ידכ תפנוממ תירוטרה הדחאהה רשאכ םיכבתסמ םיניינעה תאז םע ןויערה דמוע הדוסיב ןכש ,ןומימה שפוח תנעט תנעטנ רשאכ ותופירח אולמב לח הז ךוביס .הנחבהה

תא ההזמ הלשממהש ןוויכמש אוה ישוקה .)voice of the people( "םע"ל הפ תשמשמ ,איה קרו ,הלשממהש ףקתשמ וב רשא ןגרואה איה )הלשממה אלו( הנידמה ןכש ,הנידמה ןיבל הניב תלבלבמ איה ,"םע"ה םע המצע תא םדקל תיאשר איהש הרובס הלשממה םעה םע הלשממה לש הדחאהה חוכמ .םינושה וינווג לע ,םעה תובישח לש אצוי לעופ תאז םע .הנידמכ תאז השוע איה השעמלש הנעטה תא עימשהל ךכ ךותבו התוינידמ

איה .תרחאב אל ךא ,וזכ תוליעפב ךומתל תיאשר הנידמה ,שיגדהל שי" :64 ש"ה ליעל ,ירנבא ןיינעב רגיצנד טפושה ןעט לשמל ךכ 84 הנידמה הרחבשמ ,םלוא .רוביצב תקולחמב תויונשה תורטמל םיפסכ תרבעה תועצמאב רתיה ןיב ,התוינידמ תא םדקל תיאשר םילוקיש סיסב לע וז תוליעפב םיקסועה םיפוג ןיב ןיחבהל תיאשר איה ןיא ,אהתש לככ תקולחמב היונש אהת ,תוליעפב ךומתל םודיקל םיפסכ ריבעהל תיאשר הנידמה ,לשמל ,ךכ .תויתקוח תויוכזב עוגפל ידכ םהב שי רשאו הכימתה תילכתל םייטנוולר םניאש הז אשונב םילעופה תודסומ ןיב ןיחבהל תיאשר הניא הנידמה ,םלוא ...רוביצב תקולחמב יונש וניהש ןכתיש אשונ ,םיינרות תודסומ תוברל ,לכב םיהזה תודסומ ינש ןיב ןיחבהל ,המגודל ,תיאשר הניא איה .הכימתה תילכתל הרושקה תיניינע הקדצה אלל הלא תא וא ןוטלשה תגלפמ לש תויטילופה היתודמע תא יבמופב אטבמ תודסומה ןמ דחאש הדבועה דבלמ ,תוינרותה םהיתולעמב .)רגיצנד טפושה לש וניד קספל 21 'ספ( "ןכ השוע וניא רחאהו ,היצילאוקב הרבחה הגלפמ לש הבוח לש המויק לע ססובמה ןועיט ,הז רמאמ רדגמ גרוחה ,רחא גוסמ ןועיט םג ןועטל ןתינ תוילרטינהו ןויוושה ןורקע דגנכ 85 ביצקתב ףסכ יד ןיא יכ ,םייניינע ביצקת ילוקישמ ,הטילחמ הלשממה יכ חיננ הבה .איה רשאב תוברתבו תונמואב ךומתל תיביטיזופ אל תוכמס שי הלשממל .ןורטאיתה םוחתב ללכ תוכימת קלחת אל הנשה יכ הריהצמ ןכלו ,תוארטאיתבו תוזחמב ךומתל הנידמה שפוח דגנ תולבוקמה תונעטה הז בצמב .ןויוושה ןורקע רפוה יכ רמול השק ,הקולח ןיאש העשמו ,םיוסמ םוחתב תוכימת קלחל אופא םיקוקז ונא םיוסמ ףנעב ךומתל הנידמה תא בייחל ידכ .יוטיבה שפוח לע תותתשומ ,ללככ ,ןניא ןה ןכש ,תומייתסמ ןומימה תיביטיזופ הבוח החימצמ וז תובישח יכו ,תוברתו תונמוא לש תיתרבחה תובישחה דומעת ובילב רשא יוטיבה שפוח םוחתמ ןועיטל-יא ןורקע תא רתוס וניא הז ןועיט יכ שיגדהל שי םלוא ,וב ןודא אל ןכלו ,החצנהה-יא ןורקעמ גרוח הז ןועיט .תילכלכ הכימתל ,הלשממה תודמע תבוטל םיטונ ויה ולאו ,םירכינ תוחוכ ירעפ ףקשמ "ישפוח"ה קושהו היה ,לשמל .ותוא ףופחל לוכי ףאו החצנהה תאז םע .ווק סוטטסה תחצנהל ישפוחה קושה לעפי הכימת התוא אלמלא ןכש ,םוחת ותואב ךומתל הנידמה לע יכ ןועטל ןתינ היה לש התובישח רבדב ןועיטה ןכלו ,םהל תודגנתהל וא הלשממה ירסמב הכימתל ןירשימב תורושק ןניא תובר תויתונמוא תולועפ .קפסל לוכי החצנהה-יא ןורקעש וזמ הבחר הקדצה ךירצמ וזככ תונמוא , States art. 1, Dec. 26, 1933, 165 L.N.T.S 19Montevideo Convention of Rights and Duties of ,הז רשקהב ,לשמל ,ואר 86 תא ףפוח וניא הלשממ לש המויקש ךדמלל ,הלשממ היהת יכ אוה העבראה ןיבמ דחא יאנת .הנידמ לש המויקל םיאנתה תא עבוקה .הנידמה

Page 14: י א ש פ חו חה צ נ הה - י ו ט י ב ה ש פ חו - huji.ac.illaw.huji.ac.il/sites/default/files/law/files/dm_shnr...ת י קת ו ח ת ו כ ז כ ר כ ו ה י ו

14

חוכמ תננוכתמ הלשממה ,ןכא .הלשממל ןתיל שיש תלבגומה היצמיטיגלה איה הלשממל הנידמ ןיב הנחבהה .הלשממה תא וביכרה ןכמ רחאלש תוגלפמל ועיבצהש םירחוב םתוא תא הרואכל תגציימ ןכלו ,תסנכב בורה תועצמאב רתיה ןיב ,הנידמה 87.תוגלפמ ןתוא רובעב ועיבצה אלש הלא תא םג "תגציימ" הלשממה םלוא .אלש הלא לע ןיבו הלשממה רובע ועיבצהש ולא לע ןיב ,המוחתב םיטקייבוסה ללכ לע חוכ הליעפמ ,הלשממה ןיבל םעה ןיב הדחאהל תונויסינה אקווד ןכל ."םע"ה הניא הלשממה ;הלשממהמ הלודגה הדיחי איה הנידמה טילשהל ןתרטמ ;יתבשחמ םזילרולפ לש ןויערה תחת םירתוח םה ןכש ,הנכס םבוחב םינמוט הלשממה תודמע םע םמצע תא םיהזמ ,הכותב ףוג וא ,הלשממה םא .הלשממה תדמעל םידגונמה תונויער אכדלו תויתילונומ הלשממ ןיב לובלבו הציפק ןאכ שיש ירה ,)"םעה לש ונוצר תא ףקשמ ינא" ,"הצור םעהש המ השוע ינא"( םעה תגציימכ המצע תא תספות הלשממה אליממ םאו ."םע"ה לכ תא תללוכה הנידמ ןיבל רוביצהמ קלח תגציימכ תרוקיב םייקתהל הלוכי ללכב דציכ ?תרוקיבב וא תוינויציזופוא תועדב םעטה המ זא ,הצור "םעה"ש המ תא "םע"המ תרוקיב ןכתית אלש העמשמ הלשממל םעה ןיב תוהזה ,רומאכ ,ירהש ?הב קיזחמש שיא ןיא םא .ותוא תגציימ הלשממהש תויה

,ירוטרה רושימב קר אל תיתייעב ,הנידמה םע המצע הפילחמ הלשממה הב רשא ,םעל הלשממ ןיב הדחאהה םיפסכ הצקמה איה הלשממה לעופב .יתאצקהה רושימב םג אלא ,תרוקיב לש הקתשהל תנווכמ איה רשאכ תא תאלממ הלשממה ,עודיכ לבא ,תסנכב קקחנ םנמוא ביצקתה קוח .תויופידעה ירדס תודוא לע הטילחמו לבא 88."ליגר" קוחל בשחנ אוה ןיא הז םעטמ רתיה ןיבו ,ותרבעהבו ונונכתב ,ובוציעב יטננימודה דיקפתה איה ונממש יטילופה בורה לש וא הלש םניא הצקמ איהש םיפסכה ,הנידמל הלשממה ןיב תוהז ןיאש םושמ תרשל םהילע ;תונמאנב םתוא הקיזחמ איהו ,ולוכ רוביצה יפסכ םה האיצומ הלשממהש םיפסכה .תבכרומ ליבוהל הלולע םעה תא תגציימ הלשממה יכ הסיפתה 89.תוידעלבה היתורטמ תא קר אלו רוביצה ללכ תא ."םע"ה תורטמ ןה היתורטמ אליממ ןכש ,היתורטמ תא תתרשמה האצקהב ידש רובסל הלשממה תא אופא

החצנהה-יא ןורקע .3

.רוביצה ללכלו הנידמה ללכל גואדל הלשממה לעש אוה חרזאל הבח הנידמהש תונמאנה יסחי לש אצוי לעופ הלשממה .הז ןויגיה לע קוידב תססובמ ,ליעל יתאבה התואש ,תוילרטינהו ןויוושה תשירד .שדח לכ ןיא ךכב ינחבמ לע ,יוטיב לש רשקהבו .תינויווש הקולח םקלחל הילע אלא ,הלשבכ רוביצה יפסכב תושעל הלוכי הניא לש הדחאהה ינפמ ששחה .ךכב יד ןיא םלוא .םייניינע םילוקיש לע קר ססבתהלו םיילרטינ תויהל הכימתה הז קומינ .תוינויציזופואו תויתרוקיב תועד לש ןומימל ,רתוי קומע ,ףסונ קומינ הלעמ הנידמה םע הלשממה .החצנהה-יא ןורקעמ עבונ

רשא תויוליעפבו ,תונויערב ,תועדב אקווד ,םימיוסמ םירקמב ,ךומתל הבוח תלטהל תעצומה הקדצהה תונויסינ .יתונמוא ןכותב רבודמשכ תוילרטינ לע רומשל הבוחהמ קר אל תעבונ קיתשהל הסנמ הלשממה – יטנגניטנוקה בורה לש וחוכב שמתשהל םיסנמ םהש םושמ ,םילוספ םייתרוקיב םינכת לש הקתשה הלשממה רשאכש ןועטל שקבמ ינא ,תורחא םילימב .בורל ךופהל טועימהמ עונמל ידכ – תיחכונה הלשממה תוברת תויוליעפ ןתואב אקווד ךומתל תיתקוח הבוח היפלכ םוקתש רשפא ,יטרפ יוטיב תבוטל םיפסכ הצקמ ססובמ הז ןורקע .תיתלשממה תוינידמה דגנ ץצוח םיאצוי רשא םיכרעו תונויער ,תונורקע ,םירסמ תואטבמה

תא םדקל הלשממל רתומ ,הז ןורקע לש ליגרה ןבומה יפל .)anti-entrenchment( החצנהה-יא ןורקע לע .התפלחה תא עונמל ךכבו החוכ תא רצבלו חיצנהל ידכ לועפל הל רוסא ךא ,הרחבנ המשלש תוינידמה

תיב עירכה אל יחרזמה קנב ןיינעב וניד קספב םנמוא 90.יתקוחה טפשמב רכומ ןורקע אוה החצנהה-יא ןורקע ,ןלהל ראתאש יפכ ,תסנכה :דוסי-קוח םלוא 91,הז ןורקע ץמיא ילארשיה טפשמה םא הלאשב ןוילעה טפשמה

הניא ,תוריחב תומדב תיטרקומד היצמיטיגלמ תינהנ איהש יפ לע ףא ,הלשממהש םג רורב .הלא םירבדב הטשפה לש הבר הדימ שי 87 ואר ,הלשממל תוריחב ןיב בכרומה רשקל .הלשממ וביכרה ןכמ רחאלש תוגלפמב ורחבש הלא לש תונוצרה תא םג חרכהב "תגציימ"

Shinar, 44 'מעב ,71 ש"ה ליעל. העונתה ןיינע ,לשמל ,ואר .םיפסכ איצוהל האשרה אלא ,תוגהנתה תנווכה לש ןבומב ,תויביטמרונ ןניא ביצקתה קוח לש ויתוארוה 88 .356 'מעב ,33 ש"ה ליעל ,תיתרוסמה .)13.8.2017 ,ובנב םסרופ( רואנ האישנה לש הניד קספל 22 'ספ ,רצואה רש 'נ ריפש ויתס כ"הח 8749/13 ץ"גב 8990 1665 ,1665 J. L.ALE Y, 111 ReappraisalLegislative Entrenchment: A Eric A. Posner and Adrian Vermeule,

Page 15: י א ש פ חו חה צ נ הה - י ו ט י ב ה ש פ חו - huji.ac.illaw.huji.ac.il/sites/default/files/law/files/dm_shnr...ת י קת ו ח ת ו כ ז כ ר כ ו ה י ו

15

ךרדבו תקקוחמה תושרב םשוימ החצנהה-יא ןורקע ליגרב ,ןכאו .תוריחב לש רשקהב ולש דחא ןבומ ץמיא איה החנהה .יוטיבה שפוחו תעצבמה תושרה לש רשקהב ומשייל ינוצרב הז רמאמב .םיקקוחמ לש םתלועפ לועפל יותיפ שי םיקקוחמל לבא .םהירחוב ןוצר תא םיפקשמ רמולכ ,תינבורה הטישה יפל םילעופ םיקקוחמש םהל םורגל לולע הז ןוצר .שדחמ רחביהל םיניינועמ רוביצ ירחבנ ,תחא :תוביס יתשמ ,ינבור-יטנא ןפואב תכרעמב םג תמייקש ,הליגרה גיצנה תייעב יהוז .םהב ורחבש הלא לש םהיתונוצרמ תוטוסה םיכרדב לועפל הווהב תוסנל לולע )םיקקוחמה תיבב ןהו הרבחב ןה( ינמז יטילופ בורש איה היינשה הביסה 92;תיטילופה ןוצרמ תוטסל לולע אוה הז בצמב םג .יטילופ בורמ הנהיי אל אוה דיתעבש רובס אוה רשאכ וחוכ תא ןיירשל 93.םירחובה

תרוקיב עצבל טפשמה תיבל תוכמס תקנעה ,דחא :םיינש םרקיעב םה הלא םיבצמל םיידסומה תונורתפה תא חיצנהל שקבמה קקוחמב שיש הנכסה תא ןתמל םתרטמש םייטפשמ םיללכ ,ינשה ;הקיקח לע תיטופיש ודמעמ תא חיצנהל בורה לש וחוכ ינפמ ששחה – דואמ טעמ רמוא הילעש – תיטופיש תרוקיבל רשא .וחוכ חתיפ יליא טראה ןו'ג 94.ינבור-יטנאה לשכל דגנ ןועיטו תיטופיש תרוקיבל תולבוקמה תוקדצהה תחא שמשמ תופתתשהו ןיקת יטרקומד ךילה חיטבהל ןוצרה דמע הזכרמבש ,תיטופיש תרוקיב תקדצהל המלש הירואת לש "םייתוהמ" םיכרע לע הנגהל יעצמאכ תיטופיש תרוקיב קידצהש ,לשמל ,ןיקרובדל דוגינב 95.תיטילופ אלא תויתוהמ תוערכהב ברעתהל הכירצ הניא תיטופיש תרוקיבש יליא רבס ,םדא תויוכז םשארבו ,היטרקומד בורהש םימסחמ דרטומ היה יליא ,תורחא םילימב .םירמשנ היטרקומדה לש "קחשמה יללכ"ש אדוול קר ,עיבצהל םירוחשמ לעופב וענמ רשא תוריחב יללכ ,לשמל .בורל ךופהלו ףתתשהל טועימהמ עונמל ידכ דימעמ רוביצ תודסוממ םיטועימ ורידה רשא םילפמ םיקוח ,םיגצוימ תויהל וא גצייל םיטועיממ וענמ רשא םיללכ יפל ,תיטופישה תרוקיבה לש הדיקפת ןכ לע .תיגוצייה היטרקומדב םיעגופ הלא לכ – םייטילופה םייחהמו ךירצ וניא טפשמה תיב ,תיגוצייה היטרקומדה תרמשנ דוע לכ .םירמשנ קחשמה יללכש אדוול אוה ,יליא .תרציימ היטרקומד התואש תויתוהמה תוערכהב ברעתהל

םירדסה תועצמאב איה היינש ךרד 96.וחוכ תא חיצנהל בורהמ עונמל תחא ךרד איה תיטופיש תרוקיב רטשמ לש םייטמויסקאה םיללכה דחא ,לשמל .ודמעמ תא ןיירשל בורהמ עונמל םישקבמה םייפיצפס ,ןקתל וא ,לטבל לוכי טנמלרפ לכ .וירחא אבש טנמלרפה תא בייחל לוכי וניא דחא טנמלרפש אוה ירטנמלרפ 97.תיתקוח המרונב אלא ,ומדוק תא לובכל יאשר וניא טנמלרפ םושו ,ול ומדקש םיטנמלרפה לש םיקוחה תא יכ עבוק תסנכה :דוסי-קוחל 8 ףיעס ,לשמל .טנמלרפ לש הנוהכה ךשמב תקסוע תפסונ תלבוקמ הלבגה ידיל אב בורה לש וחוכ תחצנה ינפמ ששחה ."הרחביה םוימ םינש עברא היהת תסנכה לש התנוהכ תפוקת" לש בורב לבקתנש קוחב אלא התנוהכ תפוקת תא ךיראת אל תסנכה" יכ עבוקה ,)א(א9 ףיעסב דחוימב יוטיב אל הכראהה תפוקת ;ןתיעב תוריחב תכירע תוענומה תודחוימ תוביסנ ומייקתנ םאו תסנכה ירבח םינומש איה ןכש ,תיטירק איה תסנכ ירבח םינומש לש בורה תשירד "...תורומאה תוביסנהמ בייחתמה ןמזה לע הלעת בורהש ששחהמ תעבונ וז השירד .תוריחבה תייחדל יטילופה טועימהמ קלח לש המכסה ,לעופב ,תבייחמ .תוריחבה תייחד תועצמאב ודמעמ תא ןיירשל ידכ וחוכב שמתשי יטילופה

.תרחא וא וזכ הקוחמ אלו תיטרקומד הירואתמ רזגנה ינבמ יתקוח ןורקע אוה החצנהה-יא ןורקע ,יתעדל ןסחל יטנגניטנוק יטילופ בורל ןתיל ןיא היטרקומדב .הלוכ היטרקומדה סיסבבש הז אוה וסיסבבש לנויצרה

(2002).

.)1995( קרב אישנה לש וניד קספל 66 'ספ ,221 )4(טמ ד"פ ,יפותיש רפכ לדגמ 'נ דחואמה יחרזמה קנב 6821/93 א"ע 91NTRODUCTIONIRITICAL C A :HOICECUBLIC PAW AND L ,RICKEYF P.HILIP P &ARBER F A.ANIEL D יללכ ןפואב ואר 92

(1991). לש ןקוזיחל םג ליבוהל יושע חוכ ןדבוא ינפמ ששח .498 'מעב , 35ש"ה ליעל ,Klarman ואר ,הלא תויעב לש חותיפלו רואיתל 93 רבסה והז .ןושארה ףוגב וחוכ ןדבוא רחאל ולש םיסרטניאה לע ןגהל לכוי רחא ףוגש רובס דחא ףוגב בור רשאכ ,תורחא תויושר :”…Matthew C. Stephenson, “When the Devil Turns ואר .הקיקח לע תיטופיש תרוקיבב םיניינועמ םיקקוחמ עודמ ירשפא

The Political Foundations of Independent Judicial Review, 32 J. LEG. STUD. 59, 62 (2003). UPREME SHE T :RANCHBANGEROUS DEAST LHE T ,ICKELB M.LEXANDER A ואר ,הז ישוק לש רתויב םסרופמה חוסינל 94

COURT AT THE BAR OF POLITICS 16–17 (1962). 95 LYE, 73-104 'מעב ,35 ש"ה ליעל. .539-528 'מעב ,35 ש"ה ליעל ,Klarman ואר ,תואמגודל 96 .90 ש"ה ליעל,Posner and Vermeule ואר .הז ללכ לע םיקלוחה שי 97

Page 16: י א ש פ חו חה צ נ הה - י ו ט י ב ה ש פ חו - huji.ac.illaw.huji.ac.il/sites/default/files/law/files/dm_shnr...ת י קת ו ח ת ו כ ז כ ר כ ו ה י ו

16

ידכ .ןמזב םג אלא קוחב קר אל ,לבגומ אוה הלשממה וא תסנכה תלבקמש טדנמה .םייוניש ינפמ ומצע תוריחב תכירעל םיעובק םידעומ עובקל הבוח ,שמומי םעה תונוביר ןורקעש ידכו ,היצמיטיגלל הכזי ןוטלשהש םייתקוח םירדסה לש הרוש ,ןכאו .)ובור יפל רעצמלו( םעה ןוצר יפל ןוטלשה תא ףילחהל ןתינ היהיש ידכ הבשחמ ךותמ תוריכב תורשמ לש הנוהכ תלבגה תמייק תובר תונידמבו ,תוריחב ךורעל שי ןמז המכ לכ םיעבוק .ודמעמ תא חיצנהלו רמשל שקביש םיוסמ חוכ ךרעמ לש היצדילוסנוקל איבהל לולע ןוטלשב ידמ בר ןמז יכ םיצוחנה םירידס ןוטלש יפוליח רשפאמ ליגרב רשא ,החצנהה-יא ןורקע תא ליבגהל ןויגיה ןיא ,יתנעטל תמיא לכ :תיתוהמ תויהל הכירצ הניחבה .הנוהכ תלבגהו גוציי ,תוריחב לש םירשקהל ךא ,היטרקומדב-יא ןורקע לש ותלעפה תא לוקשל שי ותנוהכ תפוקתמ בר ןמזל ונוטלש תא רצבלו חיצנהל שקבמ בורהש שי תאז ךותב ךא .רחבנ אוה המשלש תוינידמה תא םדקל יאשר וניא בורהש רמוא הז ןיאש ןבומ .החצנהה תודמע קיתשהל )יתאצקהה החוכבו הלשממב םלוגמה( יטילופה בורה לש תונויסינל תדחוימ בל תמושת תתל דחוימב ןוכנ רבדה .הליחתכלמ ותקנעה-יא וא ותתחפה ,יתנידמ ןומימ תלילש תועצמאב רתיה ןיב ,תויתרוקיב תוגהונה תוסיפתה לע תיתרוקיב הריז םישמשמ המימי םימימ רשא ,תוברתהו תונמואה ימוחתב רבודמ רשאכ ידכ יתנידמ ןומימ לע םיכמסנ םיבר תונמוא ימוחת ובש ,םויכ בצמהמ עבונ וז הדמעל ףסונ קוזיח .הרבחב . דורשל ולכוי אל וידעלבש ,םייקתהל

הלשממהמ עונמל שי יכ עבוק אוה יחכונה רשקהב .םיפסונ םירשקהב לחויש יואר החצנהה-יא ןורקע ,בורל ךופהלו אטבתהל יטילופה טועימהמ ענמיש ןפואב היתודמע תא ףנמל ידכ יתאצקהה החוכב שמתשהל לש דחוימה הדמעמ לשב אקווד ,ןכא .הלשממה תודמע דגנ ץצוח תואצוי טועימה תודמע רשאכ דחוימב ךומתל הלשממה לע ,יתנידמ ןומימ לע םיבר תוברת יפוג לש םתוכמתסה לשבו תועדה קושב הלשממה םירסמה רשאכ דחוימב ,ימצע ןוטלש לע תססובמה תיטרקומד הרבח לש הדודיעל םינווכמה םייוטיבב 98.המצע הלשממהו יטילופה בורה יכרעל דגנתהל םישקבמ

םיבאשמבו יתאצקהה החוכב תשמתשמ הלשממהש חיננ .ילכלכ טביהמ םג החצנהה-יא ןורקע לע בושחל ןתינ תולועפש ןוויכמ .םדקל תניינועמ איה התואש תוינידמב קר ךומתל ידכ התושרל םידמועה םימוצעה םייפסכה תבוטל ירוביצה בחרמה תיינקש ןועטל ןתינ ,תיתלשממ הכימת לע הבר הדימב תוכמסנ תוברתו תונמוא רצונש העשמ .תועדה קוש לע לופונומל האיבמ )ןוטלשה תא תורגתאמ ןניאש תודמע וא( תחא תודמע תכרעמ-יא ןורקע .יטסילופונומה ודמעמו וחוכ תא חיצנהל תיעבט הייטנ ול שי ףאו ,ותוא קרפל ישוק םייק ,לופונומ וניאר ןכש ,תוילרטינה ןורקע ינפ לע ןורתי םג ול שי ,תאזמ בושח .לופונומה תייעב תא ןתמל שקבמ החצנהה תבייחמ הניא ןיידע ךא ,תיתלשממ הכימת תלבקמש תוליעפה תצובק ךותב קר םייקתהל הכירצ תוילרטינה יכ ותומלעתהב אוה תוילרטינה ןורקע לש )ותשלוח םג ךא( וקזוח .יתרוקיב ןכותב ךומתל הלשממה תא היהתש ילבמ ןומימל הכזי אל יתרוקיב יוטיב ובש בצמ רצוויהל לוכי ךכ לשב אקווד םלוא .םיינכות םילוקישמ ךא ,תוילרטינה ןורקע תא רפהל ילבמ הכימתה ינחבמ תא בצעל ןתינ רמולכ ,תוילרטינה ןורקע לש הרפה םייתרוקיב םייוטיבב הכימת לוקשל ונתוא בייחמ החצנהה-יא ןורקע .םייתרוקיב םינכת לש םתקתשהב ,לבגומ תוילרטינה לש החוכ ולא םירקמב .רבוג הלשממה לש יטסילופונומה החוכ ינפמ ששחה רשאכ קוידב 99.יוטיבה ןכות תא םג ןוחבל שיו

ןיד קספ ןיבש חתמב יוטיב ידיל אבש ,תיאקירמאה הקיספב ליעל יתגצהש לובלבה תא ריבסהל לוכי החצנהה-יא ןורקע ,לשמל ,ךכ 98

Rust ןיד קספל Velazquez. תא ליבגהל הלשממה לש תונויסינ לע רבוד םהינשב .םירקמה ינש ןיב לדבה תויהל ךירצ אל ,הרואכל לש הרקמב יכ טפשמה תיב עבק ןידה יקספ ינש ןיב וניחבהב .)המאתהב ,ןיד יכרועו םיאפור( םיישפוח תועוצקמ ילעב לש יוטיבה לבא .הלשממה ידי לע םינמוממ ויה םיאפורה וליאו ,וליבגהל הלשממל רוסא ןכלו ,תוחוקל םעטמ "יטרפ" יוטיבב רבודמ ןידה יכרוע איה הבושתה ?םירקמה ינש ןיב לדבהה אופא והמ .תירוביצה הפוקהמ עיגה ןיד יכרועל םולשתה ןכש ,םימ הקיזחמ הניא וז הנחבה יקוח דגנ רותעל ןיד יכרועמ עונמל יטילופה בורה הסינ Velazquez ןיד קספב .)ןידה קספב יוטיב לביק אלש( החצנהה-יא ןורקע ידכ תלעופ השעמל ,תומיוסמ תונעט ןועטל ןיד יכרועמ תענומ רשא הלשממ .הרבחב םיבאשמה תקולח תא תונשל ךכבו החוורה יטילופה טועימהמ עונמל התייה ותרטמו ,יטילופה בורה לש היה Velazquez-ב רוסיאה ,תורחא םילימב .ווק סוטטסה תא חיצנהל הנידמה ידי לע םינמוממה םיאפורמ העינמ תאז תמועל .המצע הלשממה תוינידמ תא רגתאלו יטפשמה בצמה תא תונשלו תוסנל לע העיפשמ הניא םג ךכו ווק סוטטסה תחצנה תא תתרשמ הניא איה רמולכ ,סרטניא ותוא םע תשגנתמ הניא תולפהל רשאב ץעייל ישנא לש יוטיבה שפוח לע .)עוצקמ ילעב לש יוטיב שפוחל תורושקה תורחא תוביסמ הלוספ וז הלבגה יכ םא( יטרקומד ימצע-ןוטלש תא הז רשקהב םג ואר .Claudia E. Haupt, Professional Speech, 125 YALE L.J. 1238 (2016) ,יללכ ןפואב ,ואר ,עוצקמ .Robert C. Post, Subsidized Speech, 106 YALE L.J .ירוביצה חישה תרפס ןיבל לוהינה תרפס ןיב Robert Post לש הנחבהה

151, 164-165 (1996). תאז םע .יוטיבה ןכותל רשאב תוילרטינ תויהל תוכירצ יוטיב לע תולבגהש אוה לבוקמה ללכה תירבה תוצראב ,האוושה םשל 99

Page 17: י א ש פ חו חה צ נ הה - י ו ט י ב ה ש פ חו - huji.ac.illaw.huji.ac.il/sites/default/files/law/files/dm_shnr...ת י קת ו ח ת ו כ ז כ ר כ ו ה י ו

17

הז רבסה .תיתרוקיב תוליעפב אקווד ךומתל שי עודמ רחא רבסה קפסמ החצנהה-יא ןורקע ,וז הדוקנ םוכיסל תדקמתמ רשא ,ןוילעה טפשמה תיבב תלבוקמה הנירטקודה לע ףיסומ אוה .המצע תיטרקומדה הירואתב עוטנ תיטילופ הסיפת םע יוטיב שפוחל תוכזה תא רבחמ החצנהה-יא ןורקע .תוילרטינהו ןויוושה ןורקעב תידעלב ימ ןיב דירפהל ןוצרה תא םלגמ אוה אלא ,רחא וא הזכ יוטיב קר וניא ולש דקומה ןכלו ,יתלשממ חוכ לש תא חיצנהל לעפי אל יוטיבב טלושש ימש ידכ ,אטבתמש ימ ןיבל יתאצקהה חוכה תועצמאב יוטיבב טלושש .וחוכ

תמדקמ הלשממה ובש םוקמ לכב אל רומאכ ןכש ,החצנהה-יא ןורקע תא םשייל שי דציכ איה תרחא הלאש םא םג ,ןומימל תיביטיזופ הבוח המיקמ ותרפהשו ,רפומ ןורקעה יכ רמאנ הרחבנ המשלש תוינידמה תא רמול השק היהי םירקמה לש םבור בורב יכ יל הארנ ,ןכאו .התוא המדיקש הלשממה תא דורשת וז תוינידמ םא דחוימב ,החצנהה-יא ןורקעב תעגופ םג הלועפ התוא יתמו ,תוינידמ םודיקל תלבגומ תיתאצקה הלועפ יתמ קפתסהל ןתינ היהי םירקמהמ לודג קלחב יכ יל הארנ ,ףסונב .שטשוטמ ומצע ןיחבמה וקה יכ םיכסנ רפומ החצנהה-יא ןורקע יכ העיבקש ןבומ .תויתייעב תואצקה לע עיבצהל ידכ תוילרטינהו ןויוושה תונורקעב תונורקעמ תיתוהמ הנוש אוה ןיא הז ןבומבו ,הרקמל הרקממ ונתשי רשא ,תוביסנה לש תבכרומ הקידב ךירצי .ירוביצה טפשמב םירחא דוסי

ינוצרב תאז םע .החצנהה-יא ןורקע םושייל רשאב תורמסמ עובקל ןיינועמ ינניא הז ינושאר רמאמ תרגסמב תחא תורשפא .ותנבהל תונוש תויורשפא המכ ןיב ןיחבהלו ידיתעה ותלעפה ןפוא רבדב תויורשפא המכ ןמסל לש התטילש תא תרצבמה הלועפ לע רוסיאכ החצנהה-יא ןורקע תא ןיבהל איה )הז רמאמב יתמדיק התואש( הסנמ הלשממה רשאכ .)תרתומ הלועפ( התוינידמ תא תמדקמה הלועפמ הנושב ,)הרוסא הלועפ( הלשממה רסממ ןומימ התיחפמ/תללושה הארוה תועצמאב םאו תיביטקלס האצקה תועצמאב םא( התטילש תא רצבל ,היינש השירד ;תרצבמה האצקההמ לודחל היהת תחא השירד :תושירד יתשמ תחא םוקתש רשפא ,)יתרוקיב .תרצבמה האצקהה לש חיצנמה החוכ תא לרטנתש ,תרתוס האצקהל תיביטיזופ הבוח תלטה היהת ,תיפולח רבודמש אצמנו ,םיחטשב תובשייתהה תא סנ לע םילעמה תוזחמ תבוטל םיפסכ הצקמ הלשממה לשמל םא ידכ הלעת אלש ידכ התניתנ תדימ תא ןתמל וא( וז האצקה קיספהל הלשממה שרדית ,תרצבמ האצקהב תרחבנש החנהב .תויולחנתהה לעפמ תא םירקבמה תוזחמ תבוטל םיפסכ תוצקהל וא ,)תרצבמ האצקה ןויווש שורדנ םאה – ינויציזופואה רסמה תבוטל תוצקהל המכ הלאשה דימ הלוע ,היינשה תורשפאה תא ףידעהלו םדקל תיאשר הלשממה רומאכ ןכש ,תוכובס תולאש הלא ?תואצקהב ןוימד ?תואצקהב לכ תא ןובשחב איבהל שי יכ ירב םלוא ,הרקמ לכל המיאתמה תחא הבושת אצמנב ןבומכ ןיא .התוינידמ .הרקמל הרקממ ונתשי הלאו ,תוביסנה

תורשפא .תועדה קושב רוסא בצמ ףקשמ וב בצמה םא ןוחבלו "ישפוחה קוש"ב דקמתהל איה היינש תורשפא שי םא אלא ,הרוסא התייה הלשממה לש התוליעפ םא תלאוש הניא איה ןכש ,הנושארה תורשפאהמ הנוש וז קושל תיארחא הניא המצע איה םא וליפא ,רשפאתת התפלחהש ידכ םיינויציזופוא םירסמב ךומתל הבוח הל תמייקש ןכתיי ,המצע תא חיצנהל רוסא הלשממל םא ,ןכא 100.היתודמע תא ,התוברועמ אלל ,ףקשמש ,תועדה איה םתואש םירסמל תודגנתמה תוינויציזופוא תועדב ךומתלו תועדה קוש תא בצעל תיביטיזופ הבוח הילע םג םאה .קושב םיקתעושמ םייטילופה תוחוכה יסחי תיתלשממ תוברעתה אללש חיננ ,לשמל .ליחנהל תשקבמ םיכמותה ולא ?קושה לש תינבורה העפשהה תא ןתמל ידכ םיפסכ תוצקהל הבוח הלשממל המק הז בצמב .בויחב ובישי היינשה תורשפאב

םיינויציזופוא םייוטיבל המב תתל הבוח המק הלשממלש דבלב וז אל .רתוי קוחר תכלוה תישילשה תורשפאה הבוח הלשממל שי ףא ,תישילשה תורשפאה יכמות יפלש אלא ,ישפוחה קושב תקפסמ המב םילבקמ םניאש לדבהה .תיתלשממ תוברעתה אלל םימייקה קושה ירעפ לע רבגתהל ךכבו ,ינויווש תועד קוש רוציתש המב תתל

ןכותה יכו ,יוטיבה ןכות תא םג ןוחבל שי )עוצקמ ישנא לש יוטיב לשמל( םימיוסמ םירשקהב יכ הנעטה תעמשנ תונורחאה םינשב Claudia E. Haupt, Professional Speech and the Content-Neutrality Trap, 127 YALE,לשמל ,ואר .תיתקוחה הניחבל יטנוולר

L.J. F. 150 (2017). תקלחמ תיתלשממ היצלוגר לכש םושמ תאזו ,תועדה קוש לע העפשה לכ ןיא הלשממל וב בצמ ראתל ירשפא יתלב דע השקש ןבומ 100 .תועדה קוש לע םג םיעיפשמ םרותבש ,םייקושה תוחוכה יסחי תא שדחמ

Page 18: י א ש פ חו חה צ נ הה - י ו ט י ב ה ש פ חו - huji.ac.illaw.huji.ac.il/sites/default/files/law/files/dm_shnr...ת י קת ו ח ת ו כ ז כ ר כ ו ה י ו

18

יפל וליאו ,יהשלכ הכימת תבייחמ היינשה תורשפאהש אוה תישילשה תורשפאל היינשה תורשפאה ןיב-יא לש ותורצוויהל תיארחאה איה אל םא וליפא ,ןויוושל רותחל הכירצ הלשממה תישילשה תורשפאה יתשל הנושארה תורשפאה ןיב לדבהה .טועימה תעדל בורה תועד ןיב םיילכלכ םירעפמ עבונ אוהו ,ןויוושה יתוברת םוחתב ללכ ןממל אלש הטילחמ הנידמה ובש בצמ םע דדומתהל תושקבמ תונורחאהש אוה תונורחאה ןורקעה ,הנושארה תורשפאה יפל וליאו ,)םוחתה ךותב תמיוסמ תוליעפמ לידבהל( וב ברעתהל אלש וא םיוסמ .םיוסמ רסמ ןממל תרחוב הלשממה םהבש םירקמל קר םצמוצמ

ןושארה ןבומה .הלשמ םיישק תחא לכלו ,החצנהה-יא ןורקע לש רחא ןבומ העיבנמ הלא תויורשפאמ תחא לכ םג אוה וז תורשפא לש אצוי לעופ .הרוסא הלועפ העציב הלשממה םהבש םיבצמל לבגומו רתוי םצמוצמ ןה ןכש ,רתוי תובכרומ תונורחאה תויורשפאה יתש תאז תמועל .ומושייו ןורקעה תלעפה לש תיסחיה תולקה וז העיבק .החצנהה-יא ןורקע תא רפהל יושע ,תיתלשממ הכימת אלל ףא ,תועדה קוש יכ העיבק תוכירצמ רוזגל זאו ,וילע םיכסהל )ירשפא יתלב וא( השק היהיש יתדבוע סוסיב הכירצמ איה םלוא ,ןבומכ תירשפא .)החצנהה-יא ןורקעב העיגפה תא אפרל ידכ שרדנה ןומימה רועיש לשמל( תויביטרפוא תונקסמ ונממ

,החצנהה-יא ןורקע לש הלעפהה ןפוא תודוא לע הפיקמ הנירטקוד חתפל הניא הז רמאמ לש ותרטמ ,רומאכ תונורקע חוכמ אלו ,הלשממה לש יתאצקהה חוכב שומישה תא ליבגמה ןורקעכ ומויק םצע תא ססבל אלא לש השוביג ןמזב ןובשחב איבהל שי החצנהה-יא ןורקע תא .ןוילעה טפשמה תיב לש ותקיספב םויכ םימייקה אוה רשאכ ןובשחב איבהל טפשמה תיב לעש ןורקע אוה ;תיתלשממ הכימת תודוא לע תילהנמה הטלחהה חישה יאנת יוניש ךות לא שלופו אדירג תוינידמ םודיקמ גרוחה הלשממה לש החוכ תא ףנמל ןויסינ ההזמ הכימתה ינחבמ םהבש םירקמב רקיעב איה ותובישח ןכ לע .תוינויציזופוא תויוליעפו תועד רידהל ידכ ירוביצה .תוילרטינה ינחבמ תא םיחלוצ

םוכיס

ןניא רשא תויוליעפו תועד לע תיתלשממ הרוזנצ לש םירבוגו םיכלוה תונויסינל םידע ונא תונורחאה םינשב לע רוסיא ,ללכ ךרדב ,הב ןיא .הרישי הניא וז הרוזנצ ,רבעהמ הנושב .תרחבנה הלשממה לש התעד תא תומאות תא תמתור רשא ,שדח גוסמ הרוזנצ יהוז .הזב אצויכו םיטרס תטרסה ,תוזחמ תאלעה ,תועד תעמשה הנקב תולוע ןניא רשא תויביסרפסקא תולועפ ןתואמ ןומימ תעינמל הלשממה תושרבש םיילכלכה םיבאשמה תובר תויתרוקיב תוריצי וארי אל יתלשממ ןומימ רדעיהב יכ )תססובמ( החנה ךותמ ,הלשממה יכרע םע דחא הלאש ידכ םהיתויוליעפ תא שארמ ונווכי תודסומ וא םירצוי .המויק םצעב איה היצקנסה לש "התוליעי" .רוא .ותלילשל וא ןומימה תתחפהל איבהל הלולעה תקולחמ וררועי אל

תוילרטינ לש םימעטמ הקיספבו תורפסב )תיקלח( התחדנ ,"ןומימה שפוח" םשל התכז רשא ,וז תוינידמ רמשל תשקבמה הלשממ .התייחד תא קידצמה ףסונ םעט םייק ,תוארהל שקיב הז רמאמש יפכ םלוא .ןויוושו תא םוסחל ךכבו ,הנוטלש תא חיצנהל ידכ תלעופ ,בורל ךופהל יטילופה טועימהמ העינמ תועצמאב החוכ תא תושר לשו הלשממ לש ןתלוכי לע תונוש תולבגמ תומייק םייטרקומדה םירטשמה לכב .יטרקומד יונישל ךרדה שקיב הז רמאמ .תוריחבה ינידב ללכ ךרדב תוזכרתמ הלא תולבגמ םלוא ,ןנוטלש תא חיצנהל תקקוחמ דבלב וז אלש ןועטל ידכ ,הלשממה לש יתאצקהה חוכהו יוטיבה םוחתל םג החצנהה-יא ןורקע תא ביחרהל הבוח הילע הלח םג תומיוסמ תוביסנבש אלא םיינויציזופוא םירסממ הכימת עונמל תיאשר הניא הלשממהש .םדקל תשקבמ איה התואש תוינידמל םידגנתמה םירסמב ךומתל