О ¦ À Á Ã ¤ ¯ ОШЉ ¤ ¦Њdata.sfb.bg.ac.rs/sftp/srp/Предавања...

of 50/50
ˁʫʺʫʻʤˀˁ˃ʦО, ˀʤˁʤʪʻʰˋʤˀˁ˃ʦО ʰ ʿОˌ˄ʺЉʤʦʤЊʫ 2/20/2018 ʿˀʫʪʤʦʤЊʤ, ϮϬϭ5 1 ʰʯʥОˀ ʦˀˁ˃ʤ ʯʤ ʿОШ˄ʺЉʤʦʤЊʫ ʻе потој опте пће деј етк подут (пође) у ук плт. ʪење пл употе те кој е одое пођее уе уке плте је оте елк оје пел олк у е о оое доњ дуо оподње. ʪодње дење употе те „етк подуте уе“ „уке плте“ те поет. ʿедлео д е те „етк подуте уе“ е тео „пођее уе“. ʿосађее шуе педтљју уе тле ето ее л дњо д, у у л ње. ˄ʦОʪ
 • date post

  22-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of О ¦ À Á Ã ¤ ¯ ОШЉ ¤ ¦Њdata.sfb.bg.ac.rs/sftp/srp/Предавања...

 • О, О О Љ Њ

  2/20/2018

  Њ , 5 1

  О ОШ Љ Њ

  е по тој оп те п ће де ј е т к под ут (по ђе ) у у к пл т .

  е ње п л упот е те кој е од о е по ђе е у е у кепл т е је оте ел к оје п ел о л к у е о о о е

  до њ ду о оп одње.

  о д ње де ње упот е те „ е т к под уте у е“ „ у кепл т е“ т е п о е т . едл е о д е те „ е т к под уте у е“

  е те о „по ђе е у е“.

  осађе е шу е п ед т љ ју у е т ле ет о е е л дњо д , у у л ње.

  О

 • О, О О Љ Њ

  2/20/2018

  Њ , 5 2

  О по у љ њ у ha у епу л ј у пе оду од 2003-2013. од

  • од о у укуп у по у у у ј по ђе е у е е 7,8%.

  • ед о т п о е е п е е у по ђе у (127 m3/ha) је т о њед о т у ок у , кој о 254 m3/ha (Banković et al. 2009).

  • еђут , текућ п е к п т (6,5 m3/ha) је т о ећ од о о у п од оо о ље тој око по екл (5,5 m3/ha д к у (3,1 m3/ha).

  КО

  О ОЉ

  Ц

  КО

  Ц ОЛ К

  ОЛ О

  О Љ

  ,

  К

  Л

  ОЉО О Љ

  ОЛО

  Љ

  2003 3661 2580 1960 620 1081 327 96 333 325 915 4713

  2004 3917 1977 1670 307 940 366 78 205 291 609 6890

  2005 2746 1748 1489 259 998 324 37 236 401 321 3918

  2006 4783 2188 1785 403 2595 371 646 1227 351 473 5842

  2007 10475 1128 843 285 9347 556 55 8510 226 209 18070

  2008 3320 2446 1870 576 874 314 21 285 254 535 6216

  2009 2143 1018 793 225 1125 275 17 418 415 309 5007

  2010 2154 1305 1080 225 849 154 4 393 298 237 3963

  2011 2821 1834 1307 527 987 1187 18 312 470 240 4301

  2012 2135 1413 1192 221 755 112 26 265 319 416 4040

  2013 2194 1651 1174 477 543 170 11 109 253 259 4200

  О по у љ њ у ha у епу л ј у пе оду од 2003-2013. од – пот

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

  978 902 918 894 971 726 747 530 260 6926

  јел 1 2 1 18 22 1 9 1 1 56 о 157 171 219 281 209 191 218 244 390 2080

  ел о 114 186 107 155 133 175 133 84 76 1163ј уто

  о0 0 0 0 3 1 0 0 0 4

  ду л ј 15 30 34 8 17 16 7 5 1 1330 2 0 0 0 0 0 0 0 2

  ук 17 29 2 1 5 35 0 16 47 152т 365 825 886 66 73 522 500 353 456 4046е 149 1183 2881 118 161 88 195 227 260 5262

  отл 236 276 1582 83 167 138 163 141 241 3027топол 600 1031 3273 24 336 279 741 446 373 7103о л 111 137 568 6 44 22 105 83 82 1158

 • О, О О Љ Њ

  2/20/2018

  Њ , 5 3

  0

  500

  1000

  1500

  2000

  2500

  3000

  3500

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

  јел

  о

  ел о

  ј уто о

  ду л ј

  ук

  т

  е

  отл

  топол

  о л

  • Од о т у ел кој е е е е по у љ њ – од п п е ет т до т те.

  • Лок л е те п о е је је т е д ју п ед о т п по у љ њу, је уј оље д пт е у ло е ед е.

  • д у е т е, о ло то т је о о поте еко о кло .

  • од елек ј е отпо о т , док ље по у љ њ о јуо у т т еко о ку од о т.

  • епо ољ у ло ед е, о т је о е п ед о т јуп о ке те, које е у д у ој от ј ј е ће ењују к л тет ј

  т .

  • ј е ће п о ке те које е ко те код у ел о , е , е л.

 • О, О О Љ Њ

  2/20/2018

  Њ , 5 4

  л о те по у љ ње од:1. кл ђе о т т у ло оло к о о те,

  2. т ј е те т те,

  3. т у л до т ,

  4. Отпо о т п е е т от к от к о ,

  5. о ко о њ ,

  6. о ућ о т дод т п од од п о ед о те ј л л по ед п о од .

  ј ј еколо к о у д о к , , ек по ј куп о т.

  О ут у те пе ту у л о т ду , етло т, п д е, ет , ђе о тду , л о т е љ т , уло ет ј к т , те пе ту е ду

  к п тет е љ т , љ от њ к ет.

  то лу о то у е: 1) едњ ек т е е те пе ту е, 2) ду е ет о о пе од , 3) кол по ед п д 4) ео к (ду д ).

  о од поте ј л т т је е улт т о л .

  О О Ј Ц Ј О КЛ

  ко о те, ј ј о п л ко по у љ њ је о п о е је је еп одукт о те ј л , у ут е л е те.

  о е је те то пок ују д те д ећ о у п едо т у д у ј у ло од оје о е ед е д е о е о ек т д пт ј д ду попул ј лок л е у ло е ед е, у то е е о ењ ње окл т ко ок у ењ

  те.

  п о е је ј еп одукт о те ј л о д од о т ту по у љ ње у то је о уће еће оју п ет д о к , ек по ј , т п е љ т , д ту по ледње л. .

 • О, О О Љ Њ

  2/20/2018

  Њ , 5 5

  О Ш О К Ф

  1. О е п епо уке е о к д е дњ т т у ок у п од о п о т њењ те у ут е о п о е је ј .

  2. е е е е т е д укљу ују е е еће ој лу ј о од лок ј у ут е о п о е је ј е к пој е . ко је е е купље о

  о јед е е е о п о е је ј л јед о ко пој , у т е о е е т до поло е то ко пој л е о . О о

  ећ ј у лу д о ке е ео ке ду е, е о у лу ео ке е.

  3. е е е е д о ке е по ећ к од п оп д њ у лед кл т к кто , е д о ке е по ећ к од оле т

  тето .4. Лок л е попул је у ј оље д пт е лок л е у ло е ед е, те је

  ј у је ко т т док е ду о о п о е је те то е ут де е е ту л е попул је ећо д пт л о ћу п одукт о ћу. О о је о то

  ј о т т л кл т к п о е у к тко е е ко пе оду.

  5. т е т е е е е е л о т е д уду ње д о к, е о . о е е т кође њују ло ј т т . то је

  т ј е ет к д је т те е т те дњу, д т е т е о ју т ње. е д о ке е о т ј кл под у е ју д е е о т

  по еј о у л те к т л .

  6. ко е т д л у оје оло ке е, п епо у ују е ећ у т дње одло е п п о ед , д е ко пе о о ећ о т л тет к о по лед ње

  ој д пт љ к . К ће оп одње т кође о у њ т к. 7. к од е д пт о т љ к е по ећ к д е п л ко т е е е

  ењ е од јед о т о кто . 8. о о т л ој е т к л ој п о т њењ те, дњ љ к о

  т под те е е е. 9. е еђу е о п о е је ј е т е по т т к о л је д ј њ

  е о е ет ко ј л о ћу. О л к ко е о п о е је ј је од еђе т ко д њује к од т е е е у ут то е о . то е од о ке пој е е.

  10. Лок л у ло о у ут т у попул је. ко у ут е о п о е је ј по тоје попул је л п то , њ о о е е е т е еј т т т

  ок п о од поте ј ло . 11. ел т л о т ду т кође о е т ј . е е е лок ј

  топло у о кл о , л л д т т , по ећ к од оле т . 12. е е е е к пл т е о е е ед о ко т т о у ут е о

  п о е је ј де у од тељ к т л од ј л те т . 13. епо у е ој од тељ к т л кој е купљ е е, к еће е еђу 5 –

  . ко у од тељ к т л подјед ко тупље , ој о е т њ . е о ој од тељ к т л , о о ју т о е о по еђе у ут

  е о п о е је ј , о у д оје е е к тој .

 • А О, А А А О О ЉА АЊ

  2/20/2018

  А АЊА, 5 1

  САС АВ ПОСАЂЕ ИХ А

  Од ње еђу о д е тет п л ко по у љ њ њује кеп о одње, по ећ од е тет о ућ о т п од е е е е је, ед о т

  у к п о од о е т по ећ л ње , л у ек ко пл кује до њеу (Larjavaara 2008).

  о то е е т ко о љ ње л о ње у ј е ће о љ упот е о јед ете.

  о ђе е у е о у т те – т ље е од јед е те ( о окулту е) е о те –т ље е од д е л е т (пол култу е).

 • А О, А А А О О ЉА АЊ

  2/20/2018

  А АЊА, 5 2

  ИС Е ПОСАЂЕ Е Е

  те култу е у по од је те у ћо к у о , које о ују од ју потпуклоп до к је от о до , је ој клопо т т т те.

  те по ђе е у е од т етло т е о ју п е те е о еко о к ло .

  п ед о ти едо тацил к е о ње од њејед о т је до њеујед е је п од о ћење од

  ( п л по едо дње)еко о је ко ћењеје т ј попу ко дње

  - е поп љ ју л од ју е љ те( о то те етко к у о )

  - ел к у о е о т од от к от к л

  - е ко ћ ју у потпу о тп о од поте ј л т т

  Одлук о по у љ њу о јед о то е то је у ло ље у ло т т .

  олет п ој ек по ј , т л е о јо у о е ое љ ту, е пе т т л к е њ у пе јед о о , л ел ое то т ће ј поло ј .

  ок л д поло ј до ју те у е е.

 • А О, А А А О О ЉА АЊ

  2/20/2018

  А АЊА, 5 3

  Е ОВИ Е ПОСАЂЕ Е Е

  од о јуће до ње, е е те д ећ е о у ј т у е о т у . те етко к у о т е е т о у то к у о .

  е ње о е т појед о, у едо , п у л уп о.

  лу ју уп о е њ , к уп е ње д о о е те тој е.

  ојед е је до т е т л , п к п т ћење од о јут л код т које е е ју.

  уп о е ње д је ј оље е улт те.

  е о е т т л л п е е .

  е те е о у еј т л по д т те од е л л т од .

  п ед о ти а е ећ ко ће о т п о од о

  поте ј л т т ољ к л тет д ет ећ отпо о т п е ет у, е у,

  леду, у ј к у њ у о е о т од тето ,

  оле т њ у о е о т од по у

  ет ко-л ћ к д еће д ње п д у ет ко-л ћ к д

  е л ње п о т ке, ео о њ о о у у

  - ко пл ко је до ње

 • А О, А А А О О ЉА АЊ

  2/20/2018

  А АЊА, 5 4

  О у е јо о л тополо те е д је к л тет је д о.

  еде ет од п о ло ек , јед од к кте т к д топол је под дњл ћ у еђу едо топол : е к до ћ ј е , јо , е т, ј о , дуд,

  кле , л т у пе о .

  те ко о е п о одње о е у КО ед е де ло е у д о ед (Alley coppice) п ед о т у од о у т д о л о до ње, к о по ећ њеп одукт о т п о о ње л те п о одње.

 • А О, А А А О О ЉА АЊ

  2/20/2018

  А АЊА, 1

  16. О Љ Њ

  О

  е по у љ њ пот е о је т од еђе е п п е е дње, д по ољ њу ло п е љ ње т е е д . п е т т ењ д е е( у е д ј ј , л о т те пе ту под е е (до туп о т оде, д ј

  ду , те пе ту е љ т , до туп о т њ те ј у т е љ т ) у ло е е т дњу.

  о етод п п е е по у љ ње од к оло к о от т .

  ф ке особ не б оло ке особ не т п е љ т т т о уп т т те е ду е љ т

  п у т о е ет је у о е о т од оле т тето ел ој п ње

  п е е љ т по у љ ње о у т еке од ледећ д опе ј :1. укл њ ње по тојеће е ет је;

  2. к ење п ње ;

  3. о ђ ње е љ т ;

  4. ђу ење.

 • А О, А А А О О ЉА АЊ

  2/20/2018

  А АЊА, 2

  КЛ Њ Њ О ОЈ Ћ Ј КЛ Њ Њ О Л Л О ОЈ

  о еку е т л п ео т л ко л е е е тој е кој је је лпо п ед ђе ој по у љ ње е ењ , п у упе т је л ђед ећ ).

  уње т е т кође укло т , је ет о д е љ т , о ут те екој п ет оп о т од е о је т њ уј .К уп ј те ј л, кој о т е по ле е е л ењ т л , купљ е о ле п љује, ко е е о е ек д у ко т т .пепео е о е о по ед

  е у пе ко т е љ т , т ј ко л л о т )

  Љ Њ О ОК

  ко т ол о п љ њ је о у то е д е укло епо ељ е ет ј к око ку е т по ђе д п е ђе , ећ д е у те п оу око

  оле т , кој е е то ј ју ко о к љк по ле е п ел е д еће.

  п љ ње е ет т о пок е о д к д је е њ у то о л к ддео то пок е ко о ке те. Ко о е о по тупко е у т потпу о т ј о, л е у т ој е лње о о тет о дело ње.

 • А О, А А А О О ЉА АЊ

  2/20/2018

  А АЊА, 3

  • ј оље о у п олеће п е е о то е ет ј по е. • е е, к д е ет . • кто о плу о п т п от по о око по е. • о те е у е ет т пок е п л о е т е кој је п от

  п у ду њ ет , тј. т ко д т п едује п от ет . • ут те е п к ет њ т е је е поло ј п е е . • е е док е п љ ње пот е о је о е ед т ко т олу д е по е

  п е е е у ед е по е. • О т ње т е д т је е дотле док е т потпу о е у .

  Ћ Њ Љ О КО О , Њ О Ј Л

  е ко купљ ње укл њ ње ко о , уњ е о о то о лоп ед т љ т етњу по у љ њу.Ако је пл о д е п ео е ел е , ћење укл њ ње ко о уњ

  е у п у ок око 0,5 m, л њ п ел од 0,2 до , m², тј. о о делу по е то ће е о д т .

  о ед ко о уњукл њ е по е о т л те л кој

  о о т етњ : к ење, ње д .

 • А О, А А А О О ЉА АЊ

  2/20/2018

  А АЊА, 4

  К Њ Њње е де укл њ ју у п о еду о д к д је пл потпу о д

  е љ т . о тоје оп е е п епо уке у е о о д о опе јо . по ед о љ у е т кој о о е д је ко је ко е п ње е е

  к е, то е п к .

  о ле ђењ п ње , е т де у о л о т ју ј е које т е т п т е људо о ут т .

  коп е љ е ћ о ут едо кој је ђе . о то је т е т е љ е е о ле л , до о је, д т е т е о т ло

  уду љење, е љу т ко ло т у по ко лоју д ло у ење, у ку.

  ђе п ње ко ћ ју е к о о е , п ње ело о до ј ње оле. ло к уп п ње е по ек д е де потпу о ећ е о т љ ју у е љ ту, е ју

  е л е о де ље о е ле које е ју од под по е.дел ој о д е љ т п ње е е к е по елој по , ећ е укл њ ју

  о о о дел по е кој ће т о ђе .о ле к ењ е љ те е о т , к уп је ле д у о т п ле, ко

  е е о у ко је упот е т .К ење п ње о о ућује к је п е у е је.

 • А О, А А А О О ЉА АЊ

  2/20/2018

  А АЊА, 5

  О Љ

  о ђ њ е љ т је у то е д еод т епо ељ по т е ет ј , у п о

  еду ко о ке љке, д е о о ућ то ољт к ко е о о те т кој т е д

  т е у к тој . О ђ ње е т ју у ло те оп о ет ње ( е ју) о њ е љ њлоје , т е потпу је де ње ко е

  д ећ ду о .

  п т њ је у т о ље о д је кол л е по ек д д о т уко ећ у е љ тукоје је елој по о ђе о, е о у о о које уоп те је о ђ о. О л к у л о т у о к је е е ље о то је ел к у јулу

  у ту, к д је п о е д е те пе ту е ј , п д е ј ње оде о т ло . т к , у к је о д по е ј је еђу о т ло лу к оед т о п купл ње ко е ње л е. О ђ ње е по ећ п е

  о о лој е ље кој е о ђује т е у ње у е к п л по о о т. т ј о ђе по к лој е љ т е о д је у о ућ о т д п у

  е е ећу кол у л е, ећ је о по о ље д л у коју у е е п ду о у ед .

  О О Љ

  отпу о д е љ т од е к е е е , по којеу п е то лу ле пољоп ед у п о одњу, л д т е

  к е е , л кој у п ње ле ећ т ул ле.

  е е д по ед к ењ п ње е о т ју у е љ е ђе е ле, по т је уње. т к лу је упот е љ ју е п ет од о пе ј л , те к плу о , ј е ће т кто ко у о , п е е ње л о ње уњ ,

  е е то е е о п о о ње. ље о ђ ње е тој у то е то еплу о л о , поде е о у у, по о о п ел п еко у о о е љ тпод у ло од 90 тепе п у је о њ .

  е љ те е по ле о њ под љ .

 • А О, А А А О О ЉА АЊ

  2/20/2018

  А АЊА, 6

  отпу о о до е љ т по т е е к л о п купљење л е ње јеко о ј подел . Њо е у ел ко тепе у у т ко о к о т л

  епо ељ е ет ј , п еко које , у п от о , ел ке кол е л е п лее ље. отпу о д о о ућује п е у е је у под њ е о њ у ке култу е.

  Л де по е које ду о у о е, о е у у то о ле т о ко о ко е ет јо , о ђује е т ј то е јп е плу о п л о д ко п е е

  по к лој е љ т 180 тепе , т ко д о л део додје доле, то је у лод е епо ељ е ет ј у т . потпу ој о д е љ т је до ољ о д ео о у о јед о . О о е о дњ у току од е по љ то л ко тое т д упот е љ ју к у о кој о е е ње е е ље е п е ћу е 180 тепе , ећ 135 тепе .

  Л О ЉО

  п у о е т л т : од 0,4 m п е. у к је л потпу е дел е о де је те у то е д о о то ду е д л у. Ако е у т к

  у ло о д п у е о е о ју т оке п еко 2 m. Је о ђеп у под о е е л о т је т к о ео ђе ој по , то ду по леду л е е т до ло ко п у е ле у ке.

  л ко п љењ п у е к е е п ње е о л е.

  О д п у е од е пе ј л у к л о пољоп ед плу ок о д у о уђ по ко љење е љ т : , е ,

  ото то д .

 • А О, А А А О О ЉА АЊ

  2/20/2018

  А АЊА, 7

  О Л

  О д е љ т п ел е (к пе) п ењује е е к е е , де оп у т е п ње је о ућ потпу о д о д п у е, тк е т , к е т те е њ т п о л опкље л до

  у о , к о у лу је к д е под л ђ ње под т то т е тој е.

  дел у о ду п д коп ње ј које у у т п ел е ј њ д е ј , од 30- cm у п е ку.

  О Љ

  у љ о д п ед о т у од о у пл тку ( у е под ол то т п е љ т . ду око о ђе о е љ ту е ј је потпу ј , п опу тљ о т т о е ке т ло е

  ећ , о ко о о у пе ј , то до од до оље ој .

  ок о је д е е ј је ј лој е љ т у ду до 10 cm. у ко е д е т кој е упот е љ ју у по у љ њу е

  (1,2,3, од. д е ет л 2 од. л ћ ) је ећ од cm, п о д ет е ло ћ под те ду е. о ећ ње ду е п еко 20 cm по ећ т о ко е.

 • А О, А А А О О ЉА АЊ

  2/20/2018

  А АЊА, 8

  О Љ

  е ј ко о л ко о о п епо у ује е о д о у п олеће. у к је те е у де је л у п епо у ује е је ењ о д .

  еко е е о ђе по о т епод љ д д њ л е. о у п олеће е љ те е под љ по пот е п ед ет у пл тко у о е.

  Ако е по у љ ју л де, о е е п пут пл тко у о у у п олеће к д е поје ет ј е о о д у о о ње пу у ду у. п олећ о д т о

  пој е ју е љ т , т ту т укту у е ље, те је л ео ке те је по ећ те пе ту е е љ т .

  л о т , ло т , је е љ кој д у е до т л е, т е о д т у току је е .

  пе ко т е љ т е е ет је је ење о ње е о то ј дњу у п олеће.

  е ко т е љ т о у т е л у дељ п е т д о де љ т т е т е е о лет д е л е ле по у

  у т ле.

 • А ВО, А А А ВО О ЉАВАЊ

  2/20/2018

  АВАЊА, 5 1

  К Л О Ј Л

  О Ј Л

  п д о те ј л је де т о ћу те оло јо п о одње. п д о те ј л о о је оп у е к , д ој .

  + ; + ; К+ 1/0; 1/2

  ој од у еј л ту ој од у т л ту

  т о т д е о дел

  т о т ко е

  д е (1+0, 2+0)е ђе е (1+1, 2+1, 2+2, 2+2, 2+3)

  О ље е (1/0, 2/0, 1/1, 2/2, 1/2, 2/3)

 • А ВО, А А А ВО О ЉАВАЊ

  2/20/2018

  АВАЊА, 5 2

  в та т пQuercus robur L. 1+0, 2+0, 1+2

  Quercus petraea (Matt.) Liebl. 1+0, 2+0. 1+2

  Fagus sylvatica L. 2+0. 1+2

  Fraxinus excelsior L. 1+0, 1+1, 1+2

  Acer pseudoplatanus L. 1+0, 1+1, 1+2

  Acer platanoides L. 1+0, 1+1, 1+2

  Tilia cordata Mill. 2+0, 1+1, 1+2

  Tilia platyphyllos Scop. 2+0, 1+1, 1+2

  Prunus avium L. 1+1, 1+2

  Alnus glutinosa Gaertn. 1+0, 1+2

  Pinus sylvestris L. 1+0, 2+0, 1+1

  Pinus nigra Arnold 2+0, 1+1, 1+2

  Picea abies (L.) Karst. 2+1, 2+2, 2+3

  Pseudotsuga menziesii (Mirbel.) Franco 1+1, 1+2, 2+1

  Larix deciduas Mill. 1+1, 1+2

  Abies alba Mill. 2+2, 2+3

  К Л

  Ј

 • А ВО, А А А ВО О ЉАВАЊ

  2/20/2018

  АВАЊА, 5 3

  К л тет д о е е од ед т по оћу т те п ет :

  1. о олошк па а ет – л ко дљ л ко е љ : , п е к у ко е о о ту, , од о .......

  2. олошк па а ет – те ко дљ те ју л о то ј ке по тупке: од т е , отпо о т л д оћу, до т о т пупољ к ......

  3. а а ет у пе а – о у е п о е т о те т ње д по ут ђе п отокол п ћење њ о о по њ : поте ј л т ко е ........

  К Л

  О ОЛО К К Л

  • К

  • К КО О О

  • ОЉ К

  • ОЈ

  • Ђ КО

  • Ђ О Л

  • К

  • Л Л Ћ

  • О О : К

  • О О О О О

  Л

 • А ВО, А А А ВО О ЉАВАЊ

  2/20/2018

  АВАЊА, 5 4

  К

  • јуо љ ј јл к е дете о о .

  • д оје , о е т од ле ко т .

  • Ко о п е ко ко е о о т ђо д к по т је пок тељ.

  •• В д је у ко ел ј оје л то ет , те лу к о

  пок тељ к п тет ото те е т п о е по е.

  • В оке д е ју од еђе у п ед о т у ко пет ј ко о ко е ет јо .

  • В оке д е о у пок т ке е ет ке упе о о т .

  • В оке д е је те е д т , уко т њ д т п оп о.

  • о оје е ел ке т п о е по е, у ет о оке д е у подло је у ењу љ њу.

  К КО О О

  • јко ће ј о оло к пок тељ. • ок тељ д љ о т д ел е ко е о о те .

 • А ВО, А А А ВО О ЉАВАЊ

  2/20/2018

  АВАЊА, 5 5

  • е е л у у о т њу. • еле д е, л по е о д е о дел , ко е л ћ . • д е ећо о д е о дел ју ећ к п тет ото те е

  поте ј л т . • д е ећо о ко е пок ују ећ п т п о е т п е љ њ .

  ОЉ К

  • у од о о е до пупољк .• у пупољ к је код ећ е т у

  ко ел ј оје п о д ј то о е по лу т к о д к то т л о т

  д ко поте ј л д .

  ОЈ

  • у јект е к л тет д . • д е уто , еђо етло еле о ојо ју њу т л о т од

  т о еле д .

 • А ВО, А А А ВО О ЉАВАЊ

  2/20/2018

  АВАЊА, 5 6

  Ђ КО

  • ње уо љ од д е о дел о то те п оу ње. • Од еђ вање ап е е ко е а.• Од еђ вање укуп е ду е ко е а етодо п е е ања л ја.

  Ђ О Л

  • Од кој у је т ло е д кој је по еђе о л ће.

  • деот п је оло к одел кој е о екује д е о ује л д е по п ед ђе у де у ло ед е.

  • уп к деот п . • е деот п .

 • А ВО, А А А ВО О ЉАВАЊ

  2/20/2018

  АВАЊА, 5 7

  К • еку д е ет е е ј љ ју у у т уп ок у е кул т о ко о

  токо п е д у е е ет је. • у т о о ет је у пе д к то до о ој д .

  Л Л Ћ

  • О ј п ет де д кут л , л е к о п ло о е у ет д ду ет , к о к еђу њ , оп д ју к д у д е ко т т о ло е е од о т е у.

  • Вел л о е по е је ј д к то те тет п одукт о т ото те е, п т к л тет д о те ј л .

  • е ење л е по е д т л у еђ ј .• етод л п ет .• етод ко ту л т т ј .• етод к у е к л т .

 • А ВО, А А А ВО О ЉАВАЊ

  2/20/2018

  АВАЊА, 5 8

  О О : К

  • о о о п о е у к л тет д .• Roller-о кое је т јед е до ј е дељење е д у cm

  п е ко ко е о о т у mm). • тљ ед о т од те куп . • д е око ед о ћу од о :п е к о е е

  п едпо т т д у подло је тет токо уко њ , од ет , у е .

  • ј е ће од о е д е о дел у у о т њу подеље о ко е у у о т њу.

  • о у у т д у п ет – п е е п е . • Од о е е упот е е ед о т , то то е од о д е :под е део

  ењ токо е е ел о љке, о е је те ко упо еђ т ту т до је е под тке.

  • К о о је т о ед о т о е е у ет д д е ол ко е о до о к л тет ју од о д е :под е део : , л њ ; док је код ко теј е к д до о к л тет о ј од о : л њ .

  О О О О О Л

  gPDSSM

  gMNDSS

  mmd

  cm h

  gMSSSUIk

 • А ВО, А А А ВО О ЉАВАЊ

  2/20/2018

  АВАЊА, 5 9

  ОЛО К К Л

  • О

  • О О О Л ОЋ

  • Њ Л К ОЛ КО

  • Л О Ј ЛО О Л

  О • Јед од ј т ј ј е ће ко ће

  те то .• е ут пок тељ.• Већ п е у од еђ њу о е

  л њ .

 • А ВО, А А А ВО О ЉАВАЊ

  2/20/2018

  АВАЊА, 5 10

  О О О Л ОЋ

  • у ј е ће ко ће оло к п ет .• о отпо о т еђу т екот по .• В е те то ут ђ ње.

  О Њ О О О Л ОЋ Њ Л

 • А ВО, А А А ВО О ЉАВАЊ

  2/20/2018

  АВАЊА, 5 11

  О Њ О О О Л ОЋК Ј Њ Л К ОЛ Њ

  О Њ О О О Л ОЋК

 • А ВО, А А А ВО О ЉАВАЊ

  2/20/2018

  АВАЊА, 5 12

  Њ Л К ОЛ КО• Јед о т .• о од л ћ е је од ју л ће .• е по о о т е ћел ј ко е д д е јо е.

  Л О Ј ЛО О Л• Јед о т .• еде т укт .• етод е ењ : луо о ет одул

  о о у пул пл туд , Кау к луо о ета

 • А ВО, А А А ВО О ЉАВАЊ

  2/20/2018

  АВАЊА, 5 13

  • О О ОЉ К

  • О О О

  • О Ј Л КО

  О О ОЉ К• е ње до т о т .• к те – о ње.• те – ду ок .• Од о е тк – е елу д у.

 • А ВО, А А А ВО О ЉАВАЊ

  2/20/2018

  АВАЊА, 5 14

  О Њ О О ОЉ К О О

  • Јед о т .• еде т укт .• од еђ ње е е ђењ д .• епоу д .

 • А ВО, А А А ВО О ЉАВАЊ

  2/20/2018

  АВАЊА, 5 15

  О Њ О О ОЉ К

  О Њ О О ОЉ К О Њ ОЉ К

 • А ВО, А А А ВО О ЉАВАЊ

  2/20/2018

  АВАЊА, 5 16

  О Њ О О ОЉ КЊ К О ЛО Ђ Њ О О

  О Њ О О ОЉ КО Ђ Њ О КО К

 • А ВО, А А А ВО О ЉАВАЊ

  2/20/2018

  АВАЊА, 5 17

  О О О • т е те т.• е т ње е од у д ку док т је п о одњ .

  О Ј Л КО• јпоу д ј пок тељ.

 • 20.02.2018.

  1

  А ЦА О А А КА О А А А Њ

  ој п к е д е е то де п е дње у ју у т пу, у о д ку ле ту дње у п олеће.

  п е коп т ко д јед т уде л тк ко е , до ду е кој од о дуко ењ . С д е е л у ду л тке, ко е т е, е ко е т п е љо до ко е о о

  т . В ђење д у је е т пљење п еко е к ко је п епо уку.

 • 20.02.2018.

  2

  П л ко п е о д до е т дње, ко е т л о о т у л ојед . Н ј оље је ко е о ло т л о о о , л е о у ко т т је

  д у те ј л . кође, п л ко т по т т е од т у д д е еу.

  П л ко дње, ео је о е т л ње ко е у у л ет у. т о ење д по те е у т е ко т т ко е, ко пе, то е од еп о о о пл т ,

  у кој д е т е д тоје о о т л о, д л к е ђењ . Н д о је пот е от т л у о у л е љу. Н к ко е т е до ол т д д д е

  по те е у о е у ук , ло од ко ење .

  А А ЦА А А Њ

  П е дње д ол ко е о , по ељ о је т под е ње ко е . Под е ње е т л о о ко е о д о ело о е е ут е

  е т о т, л п е ј ње ко ењ п л ко дње. ле т е к т т ду у њу од 20-25 cm. Под е ње е о т о е , ело оп дто е е о.

  О е ње д е о дел дол у о о код л ћ к д . О т о ел те к к е о е у о ој , л е к к т о т л е доекол ко ет д е ље. О о е у о п олеће, п е л т њ .

 • А ВО, А А И А ВО И О ЉАВАЊ

  2/20/2018

  АВАЊА, 5 1

  В А Њ

  о у љ ње је ј оље т у п олеће л је е .

  Ко е д к у т токо е о е, јед у п олеће јед у је е , о е јее е е ј ко ењ т д у ј .

  В е е к у ло у по ољ ј , то је о о п ће о ећо л о ћу е љ т .

  опе т е т е, едо т дње у п олеће у је е у: к ћ л д ј д , ле у п о е е е е к у ло , те е је ћ до туп у д у у.

  ко ен

  ој к

  п ечн к

  Ј н Фе Ап ј Јун Јул А еп Окт о ец

 • А ВО, А А И А ВО И О ЉАВАЊ

  2/20/2018

  АВАЊА, 5 2

  • олећ у дњу је ј оље о т у к тко пе оду п е от њ пупољ к .

  • д е по ђе е у о п олеће е у по т љ ју ко т кт ко е о .

  • дњу е т е т п к те пе ту о њ ко ењ .

  • д е по ђе е п е о у п олеће, јо у току л д о е е подло е уп оп д њу под дело ње оло е.

  • олећ дњ је о то по ољ ет е.

  • п олећ ој дњ , д е е д к де је, о то то е ет јје к еће д о к .

  • И ђе е д е т е ут п т л кл д т т те пе ту п тепед уле ел т о л о ћу ду од 98%.

  1. Је ењ дњ те ећује до е у д ку те е у.

  2. д е по ђе е у је е е к ећу то ед е од е.

  3. д у е т е, ко е е до ољ о е е д у по т ко т кт е љ те , тед е т д ју од оло е к о тећењ .

  4. Је ењ дњ је по ољ ј пе ко то е љ ту, де је пој оло е етк .

  5. е је е т те к е љ т , к о у под у ј е е , у кој е е љ те е о топ токо е.

  6. Је ењ дњ је о то по ољ л ћ е.

  7. кође под у ј кло пл љењу.

 • А ВО, А А И А ВО И О ЉАВАЊ

  2/20/2018

  АВАЊА, 5 3

  Летњ дњ е о е о љ т о д о ло е ко е о .

  Летњ дњ е о е т у пе , л до т у пе летњ по у љ њ ел о о .

  п олећн дњ је ењ дњпој то т- п л ед окто -

  о епл к пој ук е

  етп л- ј поло епте -

  окто

 • А О, А А А О О ЉА АЊ

  2/20/2018

  А АЊА, 1

  О ИЉ К И Г ИН Њ Н Н

  по у љ њуе те п л о

  по еду, је т кпо ед о о ућује

  л к е к ет њеп л ко е е, л ко уо њео у е љ к л к еп о еђ ње

  о ењете ј л .

  еп лпо ед јеуел о леп је

  од ледп од е у е.

  еп лпо ед је е то

  у ло ље у лот т . о т лт п ње ,

  ј ње келетпо у, у т

  е ет ј д у еп еп еке о уп е т дњу

  д у п л о

  по еду.

 • А О, А А А О О ЉА АЊ

  2/20/2018

  А АЊА, 2

  у ње пот е о ој љ к по у љ ње ha по е п л то по еду љ к о е е т по оћу ледећ о :

  2a

  10.000X

  у ње ој д по ект у код к д т о по едГ : – р м к м ђу к (m).

  Код п оу о о по ед к еђу едо је ећ од к љ к у едо .

  ba

  10.000X

  у ње ој д по ект у код п оу о о по ед

  Код т оу о о по ед к еђу едо јед ко т о т оу л је њ од уд ље о т љ к у едо ду т е јед ко т о т оу л . о т о ој тео е уд ље о т еђу едо

  о , дело од уд ље о т љ к у едо , т ко д је:

  866,0a

  10.000X

  2 л 155,1

  a

  10.000X

  2

  у ње ој д по ект у код т оу о о по ед

  Г ИН Њ

  у т дње од еђује пот е ој љ к дњу те е у. от е о је те т опт л ој у т дње, т ко д е по т е то е о о ње клоп у под утој култу - од , е е пот е попуњ ње , л е е пот е

  ођење п о ед .

  у т дње је т о ећ код д к тке оп одње п о одњу о е то е ед ј ју. о ј т њ , о ље у т дње од . -111.000

  д по ект у, пок ују д е ј ољ е улт т до ј ју у т о дње од . д по ект у Bullard et al . ед кој ј е ћ у т о . д

  по ект у. Ако е у ед к по ед дупл едо у е од , m еђу љ к у еду; , m еђу едо , m еђу дупл едо , до ј е око

  опт л . д по ект у.

  у т дње од у ло т т , те, к л тет еп одукт о те ј л , љ до њ . то је т те те е, у т је ећ . п от е о о

  по у љ њ у т је ећ . то је еп одукт те ј л л је к л тет , у т је ећ .

 • 20.02.2018.

  1

  К О Љ Њ Њ

  О Њ• К д е у д ко-пл к у ло п ут п ње д у

  о т п еп ек , дњ у л то , о п л о е т дњу је од одлу ујуће ј к је од п л о по ед . дњ од о јућ е т о е еђује т ту д ј о по ећ

  п о е т п е љ њ . • Непо ељ е т дњу под у е ју уду љењ пуње т ј ћо

  одо , те о т е т , је о е љ те. • д е које е л е у е п ње , о т л де л л те , ју

  еће е у пе , о то у топл т т .

  о ољ епо ољ е т дњу у те е

 • 20.02.2018.

  2

  Л К О Љ Њ ЊОО Л Њ

  о тој е л т етод дње, у о т од т п д о те ј л , т т поло о л т . е о те ку дње, по тоје оп т

  п л дње кој е т е п д т . Нек од т п л у:

  уп дњу о т ду љ од о е у њ у току к т о пе од . д у у е то дњу по т т т ко д ко е о т уде по ,

  е е ту л о 1 – 2 cm ду ље у од о у о кој је о у д ку. Н л т т д у т е по д т п ет од о ђе п

  л у ку. Н у т т д у т е по д т под оп те о те е , у

  о о л д у де. Код т п њ е т дњу, од т у д е јк л тет ј е љ

  п до ко е . Н ко т п њ , е то дњу до о у т , д е ел л

  е е ту л ду џепо .

  Њ ЉКО

  дњ д љко –(1) д љке е ј е ће тоје од ет л о д о дел д е е д ке. (2) е т к л п т ко о е ут ут д део у е љ те п т

  ј у дњу. (3) е то дњу по т т д у епо у п т т , п е у е од

  у д еп уде под о е љ т .

 • 20.02.2018.

  3

  Њ Њ

  Њ дњ е је јпо од ј к е т пе ко т т т . е

  е т те е тек ту л о т е љ т .

 • 20.02.2018.

  4

  Њ ЛО О

  Лоп то е о у д т д е ол ко е о еће ко теј е ке д е.

  Њ КО

 • 20.02.2018.

  5

  Њ Ј КО О О Л

  К Њ

 • А ВО, А А И А ВО И О ЉАВАЊ

  2/20/2018

  АВАЊА, 5 1

  А Т ТА А А АКО А Њ

  А Т ТА О ВОТ ЊА

  Ф ке п еп еке т ту о опо ђе д од д љ : е ле о к п те л пупољ к де о

 • А ВО, А А И А ВО И О ЉАВАЊ

  2/20/2018

  АВАЊА, 5 2

  Ј К Л Т

  о вод Акт вн а тојакDeer Off® ј ј , к п к п о д

  RepellexTMу пл от њ ке к , уљ луко од л тек

  Hinder® о ју о пу к ел *Tree Guard® де то ју е о т (Bitrex)Plantskydd® к пл о од л текThiram ( п к елепко

  у д

  Thiroprotect® у дTreepel® ј ј олLiquid Fence® ј ј , т ју л у л ул т (SLS), к л ју

  о тCervacol Extra® пл т е ул ј к пе ко ,

  ет ол

 • А ВО, А А И А ВО И О ЉАВАЊ

  2/20/2018

  АВАЊА, 5 3

  АЛ АЊ

  л -п те о т ту од ко о , ек т е те пе ту у њ

  КЛО ТА

 • А ВО, А А И А ВО И О ЉАВАЊ

  2/20/2018

  АВАЊА, 5 4

  А