CHI MINH TOAN TAP - TAP 1آ  u% %v% %&n>6 3 o q"

download CHI MINH TOAN TAP - TAP 1آ  

u% %v% %&n>6 3 o q"

of 835

 • date post

  30-Apr-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of CHI MINH TOAN TAP - TAP 1آ  u% %v% %&n>6 3 o q"

 • KH¤NG Cã G× QUý H¥N §éC LËP, Tù DO !

 • Hå CHÝ MINH TOµN TËP XUÊT B¶N LÇN THø BA THEO quyÕt ®Þnh cñA BAN BÝ TH¦ TRUNG ¦¥NG §¶NG CéNG S¶N VIÖT NAM Sè 299-q®/TW, NGµY 6 TH¸NG 4 N¡M 2010.

 • Héi ®ång xuÊt b¶n

  Tr−¬ng TÊn Sang Chñ tÞch Héi ®ång T« Huy Røa Phã Chñ tÞch Héi ®ång Phan DiÔn ñy viªn Héi ®ång Lª V¨n Dòng ñy viªn Héi ®ång Lª H÷u NghÜa ñy viªn Héi ®ång §ç Hoµi Nam ñy viªn Héi ®ång NguyÔn Duy Hïng ñy viªn Héi ®ång

  Ban chØ ®¹o x©y dùng b¶n th¶o

  Lª H÷u NghÜa Tr−ëng ban Ph¹m Hång Ch−¬ng Phã Tr−ëng ban NguyÔn Kh¸nh BËt ñy viªn NguyÔn Duy Hïng ñy viªn

  nhãm x©y dùng b¶n th¶o tËp 14

  NGUYÔN thÞ kim dung Tr−ëng nhãm NGUYÔN kh¸nh bËt trÇn thÞ huyÒn ng« thiÕu hiÖu ®µo thÞ diÕn nguyÔn thÞ giang lª thÞ h»ng

 • hå chÝ minh toµn tËp

  XuÊt b¶n lÇn thø ba

  14 1963 - 1965

  Nhµ xuÊt b¶n chÝnh trÞ quèc gia - Sù THËT Hµ Néi - 2011

 • VII

  Lêi Giíi thiÖu tËp 14

  TËp 14 cña bé s¸ch Hå ChÝ Minh Toµn tËp, xuÊt b¶n lÇn thø ba, gåm

  nh÷ng t¸c phÈm, bµi viÕt, bµi nãi, th−, ®iÖn,... (gäi chung lµ t¸c phÈm)

  cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh tõ n¨m 1963 ®Õn n¨m 1965. C¸c t¸c phÈm

  trong tËp nµy ph¶n ¸nh t− t−ëng vµ ho¹t ®éng cña Ng−êi trong qu¸ tr×nh

  l·nh ®¹o toµn §¶ng, toµn d©n tiÕn hµnh ®ång thêi hai chiÕn l−îc c¸ch

  m¹ng cña ®Êt n−íc, ®ã lµ: "miÒn B¾c x©y dùng chñ nghÜa x· héi; miÒn

  Nam ®Êu tranh gi¶i phãng khái sù x©m l−îc cña ®Õ quèc Mü" (tr.451).

  VÒ sù nghiÖp x©y dùng chñ nghÜa x· héi ë miÒn B¾c, Chñ tÞch Hå ChÝ

  Minh chØ râ: Trong ®iÒu kiÖn mét n−íc n«ng nghiÖp nghÌo nµn, l¹c hËu,

  bÞ chiÕn tranh tµn ph¸ nÆng nÒ, ®Êt n−íc t¹m thêi chia lµm hai miÒn,

  miÒn B¾c n−íc ta qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi, kh«ng kinh qua con ®−êng

  ph¸t triÓn t− b¶n chñ nghÜa, do vËy, ph¶i ph¸t huy nh÷ng thuËn lîi vµ

  ph¶i kh¾c phôc vµ söa ch÷a nh÷ng yÕu kÐm nh−: "ý thøc lµm chñ n−íc

  nhµ vµ tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cßn kÐm. ChÕ ®é vµ ph−¬ng ph¸p qu¶n lý

  kinh tÕ tµi chÝnh cña chóng ta cßn nhiÒu thiÕu sãt vµ láng lÎo. Kû luËt lao

  ®éng ch−a ®−îc thËt nghiªm tóc, sö dông lao ®éng ch−a ®−îc hîp lý. Kh¶

  n¨ng thiÕt bÞ m¸y mãc tuy cã kh¸ nhiÒu nh−ng ch−a ®−îc sö dông ®Çy

  ®ñ" (tr.139).

  Trong ®iÒu kiÖn ®ã, Ng−êi ®ßi hái toµn d©n ta "cµng ph¶i nªu cao

  tinh thÇn tù lùc c¸nh sinh" (tr.27-28), "ph¶i n©ng cao tinh thÇn lµm chñ,

  ra søc cÇn kiÖm x©y dùng n−íc nhµ, kÕt hîp thËt chÆt chÏ phong trµo thi

  ®ua yªu n−íc víi 3 cuéc vËn ®éng Êy. C¸n bé, ®¶ng viªn, ®oµn viªn thanh

  niªn ph¶i xung phong g−¬ng mÉu. Nh− vËy th× chóng ta nhÊt ®Þnh kh¾c

  phôc ®−îc mäi khã kh¨n vµ giµnh ®−îc th¾ng lîi nhiÒu h¬n n÷a, to h¬n

  n÷a" (tr.118).

 • Hå CHÝ MINH TOµN TËP

  VIII

  Trong ho¹ch ®Þnh ®−êng lèi, chñ tr−¬ng còng nh− khi chØ ®¹o thùc tiÔn,

  Chñ tÞch Hå ChÝ Minh lu«n nhÊn m¹nh vai trß vµ chØ râ mèi quan hÖ gi÷a

  n«ng nghiÖp vµ c«ng nghiÖp. Ng−êi cho r»ng: Muèn n©ng cao ®êi sèng nh©n

  d©n th× nhÊt ®Þnh ph¶i ph¸t triÓn n«ng nghiÖp. §Ó x©y dùng th¾ng lîi chñ

  nghÜa x· héi, chóng ta ph¶i quyÕt t©m ph¸t triÓn tèt c«ng nghiÖp nÆng vµ

  ph¸t triÓn n«ng nghiÖp ph¶i g¾n bã chÆt chÏ víi c«ng nghiÖp nÆng, c«ng

  nghiÖp nhÑ. Ng−êi nhiÒu lÇn nh¾c nhë: T¨ng gia s¶n xuÊt tèt, ph¶i g¾n bã

  chÆt chÏ víi thùc hµnh tiÕt kiÖm tèt.

  §èi víi gi¸o dôc, ®µo t¹o, Chñ tÞch Hå ChÝ Minh chØ râ: "Cã g× vÎ vang

  h¬n lµ nghÒ ®µo t¹o nh÷ng thÕ hÖ sau nµy tÝch cùc gãp phÇn x©y dùng chñ

  nghÜa x· héi vµ chñ nghÜa céng s¶n?" (tr.402) vµ cho r»ng: "D¹y còng nh−

  häc ph¶i biÕt chó träng c¶ tµi lÉn ®øc. §øc lµ ®¹o ®øc c¸ch m¹ng. §ã lµ

  c¸i gèc, rÊt lµ quan träng. NÕu kh«ng cã ®¹o ®øc c¸ch m¹ng th× cã tµi

  còng v« dông" (tr.400). Theo Ng−êi, khoa häc, kü thuËt còng cã vai trß rÊt

  quan träng trong viÖc n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, c¶i thiÖn ®êi sèng vËt

  chÊt vµ tinh thÇn cña nh©n d©n, phôc vô quèc phßng. Do vËy, chóng ta

  cÇn "®Èy m¹nh c«ng t¸c nghiªn cøu vµ phæ biÕn khoa häc vµ kü thuËt mét

  c¸ch cã träng ®iÓm, cã tõng b−íc v÷ng ch¾c" (tr.96).

  Sím cã nhËn thøc ®óng ®¾n vÒ sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng, g¾n ph¸t

  triÓn kinh tÕ víi b¶o vÖ m«i tr−êng sinh th¸i, Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®·

  khëi x−íng phong trµo TÕt trång c©y vµ nªu lªn mét quan niÖm míi vÒ

  mïa xu©n:

  "Mïa xu©n lµ TÕt trång c©y

  Lµm cho ®Êt n−íc cµng ngµy cµng Xu©n" (tr.445).

  LuËn gi¶i s©u s¾c ý nghÜa cña TÕt trång c©y, Ng−êi viÕt: "Trong lóc bän

  Mü - DiÖm d· man bá thuèc ®éc ph¸ ho¹i c©y cèi nói rõng ë miÒn Nam,

  th× ë miÒn B¾c nh©n d©n ta thi ®ua trång c©y g©y rõng. ChØ mét viÖc ®ã

  còng ®ñ lµm cho ng−êi ta so s¸nh gi÷a hai chÕ ®é ta vµ ®Þch, vµ nhËn râ

  sù tèt ®Ñp cña chÕ ®é ta. Ta trång c©y cho ta vµ cho c¶ ®ång bµo miÒn

  Nam n÷a" (tr.20-21).

 • LêI GIíI THIÖU TËP 14

  IX

  Tõ th¸ng 8-1964, bÞ thÊt b¹i nÆng nÒ trªn chiÕn tr−êng miÒn Nam,

  ®Õ quèc Mü dïng kh«ng qu©n vµ h¶i qu©n ®¸nh ph¸ miÒn B¾c víi quy m«

  ngµy cµng më réng, tÝnh chÊt ngµy cµng d· man, tµn b¹o. Trong ®iÒu

  kiÖn ®ã, toµn miÒn B¾c dÊy lªn phong trµo thi ®ua: c«ng nh©n tay bóa,

  tay sóng; n«ng d©n tay cµy, tay sóng; ra søc thi ®ua mçi ng−êi lµm viÖc

  b»ng hai. Tr¶ lêi pháng vÊn cña b¸o chÝ n−íc ngoµi, Chñ tÞch Hå ChÝ

  Minh lu«n kh¼ng ®Þnh tinh thÇn kiªn quyÕt cña d©n téc ViÖt Nam lµ dï

  chiÕn tranh ph¸ ho¹i cña ®Õ quèc Mü cã thÓ g©y ra nhiÒu khã kh¨n

  nh−ng kh«ng ®e däa næi nh©n d©n ViÖt Nam vµ kh¼ng ®Þnh: "Nh©n d©n

  miÒn B¾c võa s¶n xuÊt, võa chiÕn ®Êu, kiªn quyÕt b¶o vÖ ®Êt n−íc m×nh,

  hÕt lßng ñng hé cuéc ®Êu tranh yªu n−íc cña ®ång bµo chóng t«i ë miÒn

  Nam, ®ång thêi tiÕp tôc ®Èy m¹nh sù nghiÖp x©y dùng chñ nghÜa x· héi ë

  miÒn B¾c" (tr.707). QuyÕt t©m x©y dùng chñ nghÜa x· héi trong ®iÒu kiÖn

  chiÕn tranh ®· lan ra c¶ n−íc lµ mét s¸ng t¹o, mét cèng hiÕn cña Chñ

  tÞch Hå ChÝ Minh vµo kho tµng lý luËn cña chñ nghÜa M¸c - Lªnin.

  C¸c t¸c phÈm trong tËp 14 ph¶n ¸nh kh¸t väng vµ quyÕt t©m cña

  Chñ tÞch Hå ChÝ Minh vµ d©n téc ta trong sù nghiÖp ®Êu tranh gi¶i

  phãng miÒn Nam. Ng−êi chØ râ: "Mü lµ mét n−íc ®Õ quèc lín nhÊt, giµu

  nhÊt, m¹nh nhÊt trong phe ®Õ quèc chñ nghÜa. N−íc ta chØ cã h¬n 30 triÖu

  d©n, l¹i nghÌo, nh−ng chóng ta d¸m ®¸nh ®Õ quèc Mü vµ nhÊt ®Þnh ®¸nh

  th¾ng" (tr.692).

  V¹ch trÇn ©m m−u cña "tÊt c¶ c¸c chÝnh phñ Mü vµ tÊt c¶ bän tay sai

  cña chóng muèn dïng søc m¹nh tµn b¹o cña chóng hßng ®Ì bÑp søc

  kh¸ng chiÕn cña nh©n d©n mét d©n téc anh hïng. Chóng muèn biÕn 14

  triÖu ®ång bµo miÒn Nam chóng t«i thµnh nh÷ng ng−êi n« lÖ, biÕn miÒn

  Nam ®Êt n−íc chóng t«i thµnh thuéc ®Þa kiÓu míi, mét c¨n cø qu©n sù,

  ®Ó uy hiÕp nÒn ®éc lËp cña c¸c n−íc ë §«ng D−¬ng vµ §«ng Nam ¸, ®Ó

  tiÕn c«ng miÒn B¾c" (tr.329), Chñ tÞch Hå ChÝ Minh cho r»ng, cuéc ®ông

  ®Çu cña nh©n d©n miÒn Nam víi ®Õ quèc Mü vµ tay sai lµ mét cuéc ®ông

  ®Çu lÞch sö cã ý nghÜa quèc tÕ, thêi ®¹i s©u s¾c vµ th¾ng lîi ch¾c ch¾n

  thuéc vÒ nh©n d©n ta.

  Trong cuéc chiÕn tranh x©m l−îc miÒn Nam ViÖt Nam, ®Õ quèc Mü

  ®· sö dông tÊt c¶ c¸c lo¹i vò khÝ, trõ bom nguyªn tö. Tõ th¸ng 12-1961,

  ®Õ quèc Mü b¾t ®Çu dïng m¸y bay r¶i chÊt ®éc hãa häc xuèng lµng m¹c

 • Hå CHÝ MINH TOµN TËP

  X

  miÒn Nam. Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®· v¹ch trÇn hµnh ®éng d· man ®ã vµ

  kh¼ng ®Þnh hµnh ®éng ®iªn cuång, d· man cña Mü - DiÖm sÏ nhanh

  chãng ®−a chóng ®Õn thÊt b¹i.

  BÞ thÊt b¹i nÆng nÒ trong “ChiÕn tranh ®Æc biÖt”, tõ ®Çu n¨m 1965,

  ®Õ quèc Mü å ¹t ®−a hµng chôc v¹n qu©n Mü vµ ch− hÇu vµo miÒn Nam

  vµ tiÕn hµnh chiÕn tranh ph¸ ho¹i miÒn B¾c n−íc ta. Tr−íc hµnh ®éng

  më réng chiÕn tranh cña ®Õ quèc M