Е Л A Б О Р А Т - tfb.uklo.edu.mk · Извештај за последна...

of 183 /183
УНИВЕРЗИТЕТСВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ - БИТОЛА Е Л A Б О Р А Т ЗА РЕАКРЕДИТАЦИЈА НА СТУДИСКА ПРОГРАМА ОД ТРЕТ ЦИКЛУС УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ ПО ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН Битола, Jануари 2016

Embed Size (px)

Transcript of Е Л A Б О Р А Т - tfb.uklo.edu.mk · Извештај за последна...

Page 1: Е Л A Б О Р А Т - tfb.uklo.edu.mk · Извештај за последна спроведена евалуација на ниво на УКЛО во Битола за период

УНИВЕРЗИТЕТ„СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ - БИТОЛА

Е Л A Б О Р А Т

ЗА РЕАКРЕДИТАЦИЈА НА СТУДИСКА ПРОГРАМА ОД

ТРЕТ ЦИКЛУС УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ ПО

ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН

Битола, Jануари 2016

Page 2: Е Л A Б О Р А Т - tfb.uklo.edu.mk · Извештај за последна спроведена евалуација на ниво на УКЛО во Битола за период

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 7000 БИТОЛА, ул. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ

СТУДИСКА ПРОГРАМА - ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН ТРЕТ циклус на студии

2

СОДРЖИНА

1. Карта на високообразовната установа ............................................................................... 3 1.a. Општи дескриптори на квалификации за секој циклус на студии согласно со

Уредбата за националната рамка на високо-образовните квалификации .......................... 6

1.б. Специфични дескриптори на квалификацијата со кои се одредуваат резултатите

од учењето за поединечна студиска програма согласно со Уредбата за националната

рамка на високо-образовните квалификации ........................................................................ 7 2. Одлука за усвојување на студиската програма од Наставно научниот совет на

единицата, односно Советот на научната установа .............................................................. 8

3. Одлука за усвојување на студиската програма од Ректорската управа или

Универзитетскиот сенат, односно Советот на научната установа ...................................... 9

4. Научно-истражувачко подрачје,поле и област,каде припаѓа студиската програма .... 10 5. Степен на образование (трет циклус) ............................................................................... 10 6. Цел и оправданост за воведување на студиската програма ........................................... 10 7. Години и семестри на траење на студиската програма .................................................. 13

8. ЕКТС кредити со кои се стекнува студентот .................................................................. 13 9. Начин на финансирање, а за приватните високоо- бразовни и научни установи и

доказ за обезбедена квалитетна финансиска гаранција за студиската програмa ............. 13

10. Услови за запишување ..................................................................................................... 14 11. Структура на студиската програма согласно правилникот за организирање на до

кторски студии на единицата, број на предвидени предмети и стекнати кредити,

како и број на кредити стекнати со изработката на докторскиот труд ............................. 15

12. Податоци за просторот предвиден за реализација на студиската програма .............. 19 13. Листа на опрема предвидена за реализација на студиската програма ........................ 19

14. Предметни програми согласно член 4 од Правилникот (Прилог бр. 3)...................... 22 15. Список на наставен кадар со податоци наведени во членот 5 од Правилникот

(Прилог бр. 4) ......................................................................................................................... 63

16. Изјава од наставникот за давање согласност за учество во изведување на настава

по одредени предмети од студиската програма ................................................................ 151

17. Согласност од високообразовната установа за учество на наставникот во

реализацијата на студиската програма ............................................................................... 170 18. Информација за бројот на ментори .............................................................................. 172

19. Информација за бројот на студенти за запишување во првата година на

студиската програма ............................................................................................................ 173 20. Информација за бројот на наставници во полето односно областа од научно-

истражувачкото подрачје неопходни за организирање на докторски студии................ 173

21. Информација за обезбедена задолжителна и дополнителна литература .................. 173 22. Информација за веб страница ....................................................................................... 173 23. Информација за реализација на научно истражувачки проекти со кои се

опфатени најмалку 20% од наставниот кадар ................................................................... 174 24. Научниот назив со кој се стекнува студентот по завршување на студиската

програма ................................................................................................................................ 177 25. Обезбедена меѓународна мобилност на студентите ................................................... 177 26. Активности и механизми преку кои се развива и се одржува квалитетот на

наставата ............................................................................................................................... 178

27. Додадок на диплома ....................................................................................................... 179

Page 3: Е Л A Б О Р А Т - tfb.uklo.edu.mk · Извештај за последна спроведена евалуација на ниво на УКЛО во Битола за период

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 7000 БИТОЛА, ул. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ

СТУДИСКА ПРОГРАМА - ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН ТРЕТ циклус на студии

3

1. Карта на високообразовната установа

Назив на високообразовната

установа

Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола

Технички факултет – Битола

Седиште Ул. „Македонска фаланга“ бб, Битола

Вид на високообразовната

установа (јавна, приватно-

јавна непрофитна,

приватна непрофитна,

приватна профитна)

Јавна, високо образовна установа – факултет

Веб страница www.tfb.uklo.edu.mk

Податоци за основачот (на приватна

високообразовна установа)

Собрание на Р. Македонија

Податоци за последната акредитација Прв циклус, 2012 год.

Втор циклус, 2012 год.

Трет циклус, 2010 год.

Студиски и научноистражувачки

подрачја за кои е добиена

акредитација

Научно подрачје на техничко –технолошки науки

Научни полиња:

Електротехника, Електромашинство, Електроника и

автоматика, Енергетика, Графичко инженерство,

Индустриско инженерство и менаџмент,

Машинство, Сообраќај и транспорт, Животна

средина

Единици во состав на

високообразовната установа

Во состав на Универзитетот „Св. Климент

Охридски“- Битола во Битола, Прилеп, Охрид,

Кичево и Велес

12 единици (11 факултети и 1 институт)

2 придружни членки

Студиски програми што се реализираат

во единицата која

бара проширување на дејноста со

воведување на нова/и студиска/и

програма/и

Прв циклус

Универзитетски студиски програми –

четиригодишни студии:

- Машинство

- Индустриски менаџмент

- Сообраќајно - транспортно инженерство

- Сообраќајно - транспортна телематика

- Сообраќајно - транспортни системи и

технологии

- Графичко инженерство

- Електроенергетски системи

- Инженерство за заштита на животната и

работна средина – во мирување

- Мехатроника

Универзитетски студиски програми – тригодични

студии:

Page 4: Е Л A Б О Р А Т - tfb.uklo.edu.mk · Извештај за последна спроведена евалуација на ниво на УКЛО во Битола за период

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 7000 БИТОЛА, ул. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ

СТУДИСКА ПРОГРАМА - ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН ТРЕТ циклус на студии

4

- Мехатроника

- Мехатроника – англиски јазик

- Сообраќајно – транспортно инженерство –

англиски јазик

Стручни студии – тригодишни

- Енергетика и заштита на животната средина

Втор циклус

Универзитетски студиски програми – едногодишни

студии:

- Машинство

- Индустриски менаџмент

- Сообраќајно - транспортно инженерство

а) Патен сообраќај и транспорт

б) Патен сообраќај и транспорт – англиски

јазик

- Графичко инженерство

- Електротехника

- Инженерство за заштита на животната и

работна средина

- Мехатроника

Универзитетски студиски програми – двегодишни

студии:

- Мехатроника

- Мехатроника – англиски јазик

Трет циклус

Универзитетски студиски програми – тригодишни

студии:

- Машинство

- Сообраќајно - транспортно инженерство

- Графичко инженерство и дизајн

- Индустриски менаџмент

Податоци за меѓународна соработка на

планот на наставата, истражувањето

и мобилноста на студентите

На Техничкиот факултет во Битола се негува

меѓународна соработка на планот на наставата,

истражувањето и мобилноста на студентите во

рамките на програмите за мобилност на наставен и

студенски кадар (Erasmus, Erasmus + програмата и

др.), што се спроведува преку повеќе потпишани

договори со странски универзитети и други

институции

Подетални информации достапни на

http://www.tfb.uklo.edu.mk

Податоци за просторот наменет за

изведување на наставната и

истражувачката дејност

Техничкиот факултет - Битола располага со корисна

површина од 5.583,44 m2, и тоа:

• амфитеатар 1 227,00 m2

• предавални 19 1613,42 m2

Page 5: Е Л A Б О Р А Т - tfb.uklo.edu.mk · Извештај за последна спроведена евалуација на ниво на УКЛО во Битола за период

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 7000 БИТОЛА, ул. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ

СТУДИСКА ПРОГРАМА - ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН ТРЕТ циклус на студии

5

• лаборатории 9 598,24 m2

• компј. училници 5 310,00 m2

• мултимедијален центар 1 150,00 m2

• работилници 4 24,64 m2

• библиотека сo читална 1 13,95 m2

• кабинети 34 545,10 m2

• администрација 7 201,52 m2

• сала за седници 1 58,91 m2

• простор за општ. активн. 1 30,00 m2

• магацини 1 53,50 m2

• котларница 1 46,52 m2

• тел. цент. и просторија за

одржување 1 233,22 m2

• холови, скали и

санитарни јазли 1 1686,72 m2

Податоци за опремата за изведување на

наставната и истражувачката дејност

Компјутерската и мернo-регулциона опрема која се

користи во едукативниот и научно-истражувачкиот

процес е организирана во 8 лаборатории и 5

компјутерски училници.

1. Термотехничка лабораторија

2. Лабораторија за машински материјали

3. Лабораторија за електро енергетски системи

4. Лабораторија за моторни возила

5. Лабораторија за електротехника

6. Лабораторија за електроника и електр. мерења

7. Лабораторија за мултимедија

8. Мехатроничка лабораторија

1. Компјутерска училница 304

2. Компјутерска училница 305

3. Компјутерска училница 307

4. Компјутерска училница 408

5. Компјутерска училница 413

Во елаборатот е даден детален список на опремата

која ќе се користи во студиската програма.

Број на студенти за кои е добиена

Акредитација

520 (прв циклус) +155 (втор циклус) + 26 (трет

циклус)

Број на студенти (прв пат запишани) 195 (прв циклус) +15 (втор циклус) + 2(трет циклус)

Број на лица во наставно-научни,

научни и наставни звања

57 наставници од кои:

24 редовни професори

16 вонредни професори

17 доценти

Број на лица во соработнички звања 1 асистент

Однос на наставник студенти (број на

студенти на еден наставник) за секоја

единица одделно

3,4 - прв циклус

0,3 - втор циклус

Page 6: Е Л A Б О Р А Т - tfb.uklo.edu.mk · Извештај за последна спроведена евалуација на ниво на УКЛО во Битола за период

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 7000 БИТОЛА, ул. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ

СТУДИСКА ПРОГРАМА - ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН ТРЕТ циклус на студии

6

Внатрешни механизми за обезбедување

и контрола на квалитетот на студиите

Развојот на наставните содржини

Реализација на наставниот процес

Оценување на студентите

Изработка на дипломски и магистерски труд

Оценка на квалитетот на наставата од страна на

студентите со анкети на крајот од секој

семестар за секој предмет

Оценка на квалитетот на студиската програма

од страна на дипломираните студентите

Други процедури кои се однесуваат на

ресурсите и логистиката на наставниот процес

Фрекфенција на самоевалуациониот

процес (секоја година, на две

години, на три години)

Со цел да се обезбедат услови за континуитрано

подобрување на квалитетот на наставата

(образовниот процес), се предвидува

самоевалуација согласно важечките законски

регулативи

Податоци за последната спроведена

надворешна евалуација на установата

Извештај за последна спроведена евалуација на

ниво на УКЛО во Битола за период 2012/13, 13/14 и

14/15 год. Извештајот за периодот на

самоевалуација на ниво на ТФБ даден на веб

страната, линк

http://www.tfb.uklo.edu.mk/

Други податоци кои установата сака да

ги наведе како аргумент за нејзината

успешност

ТФБ како високообразовна институција во повеќе

облици опстојува од 1961 год., и до ден денес е

единствена установа во југо – западниот регион на

Македонија која образува кадри од овој профил

1.a. Општи дескриптори на квалификации за секој циклус на студии согласно со

Уредбата за националната рамка на високо-образовните квалификации

1. Знаење и разбирање

Покажувааат систематско разбирање на полето на истражување и совршено

познавање на методи и вештини за истражување во рамките на тоа поле согласно со

највисоките меѓународни стандарди

2. Примена на знаењето и разбирањето

Покажува способност да толкува, дизајнира, применува и адаптира суштински

предмет на истражувањето со научен интегритет

Дава придонес преку оргинални истражувања кои ги надминуваат постојните

граници на знаење, развивајќи нови знаења, вреднувани на ниво на национални и

меѓународни рецензирани публикации

Page 7: Е Л A Б О Р А Т - tfb.uklo.edu.mk · Извештај за последна спроведена евалуација на ниво на УКЛО во Битола за период

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 7000 БИТОЛА, ул. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ

СТУДИСКА ПРОГРАМА - ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН ТРЕТ циклус на студии

7

3. Способност за проценка

Способност за критичка анализа, оценување и синтеза на нови и сложени идеи,

имајќи компетенции за проценка

Способност за независно иницирање и учество во национални и меѓународни

истражувачки мрежи и настани со научен интегритет

Спосбност за независно иницирање на истражувачки и развојни проекти, преку кои

ќе генерира ново знаење и вештини за развој на истражувачкото поле

4. Комуникациски вештини

Може да комуницира со своите колеги, пошироката закадемска заедница и со

општеството во целина во рамките на својата област на експертиза

5. Вештини на учење

Се очекува да биде способен да промовира во академски и професионални рамки и

во технолошкиот, општествениот и културниот развој на општество засновано на

знаење.

1.б. Специфични дескриптори на квалификацијата со кои се одредуваат резултатите

од учењето за поединечна студиска програма согласно со Уредбата за националната

рамка на високо-образовните квалификации

1. Знаење и разбирање

Покажувааат систематско разбирање на полето Графичко инженерство и совршено

познавање на методите и вештините за истражување во рамките на тоа поле

согласно со највисоките меѓународни стандарди

2. Примена на знаењето и разбирањето

Покажува способност да толкува, дизајнира, применува и адаптира суштински

предмет на истражувањето од полето Графичко инженерство со научен интегритет

Дава придонес преку оргинални истражувања од графичкото инженерство кои ги

надминуваат постојните граници на знаење, развивајќи нови знаења, вреднувани на

ниво на национални и меѓународни рецензирани публикации

Истражува, анализира даден проблем од областа на Графичко инженерство и дизајн,

го развива своето критично мислење, собира решенија и ги предвидува

позитивните и негативните страни на тие решенија

Покажува способност за самостојна и квалитетна научно-истражувачка работа во

склад со потребите

Способен е за развивање на нови технологии и постапки во својата област,

користејќи ги најсовременените знаење

Page 8: Е Л A Б О Р А Т - tfb.uklo.edu.mk · Извештај за последна спроведена евалуација на ниво на УКЛО во Битола за период

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 7000 БИТОЛА, ул. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ

СТУДИСКА ПРОГРАМА - ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН ТРЕТ циклус на студии

8

3. Способност за проценка

Способност за критичка анализа, оценување и синтеза на нови и сложени идеи,

имајќи компетенции за проценка во полето на Графичкото инженерство

Способност за независно иницирање и учество во национални и меѓународни

истражувачки мрежи и настани со научен интегритет во полето на Графичкото

инженерство

Способност за критичка процена на истражувачката работа на други, како и за

самостојно и независно иницирање и водење на оригинални и научно релевантни

истражувачки и развојни проекти во полето на Графичкото инженерство, преку кои

ќе генерира ново знаење и вештини за развој на истражувачкото поле

4. Комуникациски вештини

Може да комуницира и да ги пренесе своите стручни знаења и идеи на своите

колеги, пошироката закадемска заедница и општеството во целина во рамките на

својата област на експертиза, преку пишани извештаи и усни презентации,

користејќи соодветна терминологија

Може да го промовира технолошкиот, општествениот и културниот напредок на

полето на Графичкото инженерство во академската и професионалната средина

Способен е за тимска работа

5. Вештини на учење

Се очекува да биде способен да промовира во академски и професионални рамки и

во технолошкиот, општествениот и културниот развој на општество засновано на

знаење.

Оспособен е да продолжи со усовршување преку сопствена научно-истражувачка

работа

Оспособен е за следење на современите достигнувања во полето Графичко

инженерство.

2. Одлука за усвојување на студиската програма од Наставно научниот совет на

единицата, односно Советот на научната установа

На седницата на Наставно- научниот совет на Технички факултет – Битола, одржана

на 21.01.2016 год., беше разгледан и со одлука бр. 02-33/7, беше усвоен елаборатот за

организирање трет циклус универзитетски студии по Графичко инженерство и дизајн на

Технички факултет. Одлуката е дадена во прилог.

Page 9: Е Л A Б О Р А Т - tfb.uklo.edu.mk · Извештај за последна спроведена евалуација на ниво на УКЛО во Битола за период

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 7000 БИТОЛА, ул. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ

СТУДИСКА ПРОГРАМА - ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН ТРЕТ циклус на студии

9

3. Одлука за усвојување на студиската програма од Ректорската управа или

Универзитетскиот сенат, односно Советот на научната установа

На седницата на Сенатот на Универзитетот „Св. Климент Охридски“- Битола,

одржана на 28.01.2016 год., со одлука бр. 14-37/6-4 од 28.01.2016 год., е усвоен елаборатот

за организирање трет циклус универзитетски студии по Графичко инженерство и дизајн

на Технички факултет. Одлуката е дадена во прилог, на крајот од Елаборатот.

Page 10: Е Л A Б О Р А Т - tfb.uklo.edu.mk · Извештај за последна спроведена евалуација на ниво на УКЛО во Битола за период

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 7000 БИТОЛА, ул. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ

СТУДИСКА ПРОГРАМА - ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН ТРЕТ циклус на студии

10

4. Научно-истражувачко подрачје, поле и област,каде припаѓа студиската програма

Согласно Меѓународната Фраскатиева класификација, студиската програма на

трет циклус студии припаѓа на научното подрачје на Техничко- технолошки науки (2),

во полето 208 Графичко инженерство .

5. Степен на образование (трет циклус)

Студиската програма е од трет циклус универзитетски студии, според моделот

4+1+3. Според Националната рамка на високообразовните квалификации е VIII ниво.

Докторските студии се организираат преку акредитирани студиски програми во

согласност со Европскиот систем за пренос и акумулација на кредити (во

понатамошниот текст ЕКТС), односно во согласност со Правилникот за единствениот

кредит трансфер систем и преминот од една на друга студиска програма, односно од една

на друга единица на Универзитетот.

Докторските студии траат три години (шест семестри) и притоа се остваруваат 180

европски кредити, односно 60 кредити во текот на една учебна година. Студентите

запишани на докторски студии истите треба да ги завршат најдоцна шест години од

запишувањето.

По полагањето на сите испити и реализацијата на сите други предвидени

активности од третиот циклус - докторски студии, со изработката и јавната одбрана на

докторскиот труд се стекнува научен назив Доктор на науки (dr. sc.) од полето на

графичкото инженерство.

6. Цел и оправданост за воведување на студиската програма

Брзиот развој на техниката и технологијата, поттикнат од развојот на

информационите и комуникациските технологии поттикнуваат сé поголема

интердисциплинарност и мултидисциплинарност на науката, потреба за

систематизација на знаењата за совладување на одредени процеси и нивна постојна

надоградба поради совладување на сé побрзите технолошки и работни промени. Ова

претставува барање за преиспитување на постојните додипломски и последипломски

студии и нивен постојан редизајн и обврска на Универзитетот да студиските програми ги

усклади со ставовите на Болоњската декларација. Целта е графичките инженери да ги

совладаат потребните знаења, поради вклучување на стопанството во европските

интеграции.

Меѓу стручните области за кои се очекува натамошен силен подем во XXI век,

секако може да се вброи и графичко инженерство и дизајн. Брзиот развој на графичката

индустрија, посебно на новите мултимедијални технологии доведе до зголемен интерес за

графичката област.

Оттаму и значењето на графичкото инженерство и дизајн, кое треба да обезбеди

брз, ефикасен и најдобар начин на управување со производствените капацитети.

Page 11: Е Л A Б О Р А Т - tfb.uklo.edu.mk · Извештај за последна спроведена евалуација на ниво на УКЛО во Битола за период

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 7000 БИТОЛА, ул. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ

СТУДИСКА ПРОГРАМА - ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН ТРЕТ циклус на студии

11

Техничкиот факултет интензивно се развиваше, така што денес прерасна во една

од најугледните научно-образовни институции во Република Македонија. Мисијата

на факултетот е организирање и изведување на академски и стручни студиски

програми и развој и реализација на научна и стручна работа во областа на техничко-

технолошките науки. Визијата на факултетот е да биде лидер во областа на високото

образование и научно-истражувачка работа во Македонија и да е препознатлив

во светската академска средина.

Денес, во остварувањето на мисијата и визијата на факултетот, работат 58

наставници и соработници.

На Техничкиот факултет при Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола, во

рамките на техничките науки, во научното поле Графичко инженерство, се организираат и

изведуваат следните академски студии:

3 години

ТРЕТ циклус

Докторски студии

180 ЕКТС

До

кто

р н

а

на

ук

и о

д

по

лет

о н

а

гр

аф

ич

ко

ин

жен

ер

ств

о

1 година

ВТОР циклус

Последипломски

студии

60 ЕКТС

М

аги

стер

по

гр

аф

ич

ко

ин

жен

ер

ств

о

4 години

ПРВ циклус

Додипломски студии

240 ЕКТС

Ди

пл

ом

ир

ан

ун

ив

ер

зитет

ски

гр

аф

ич

ки

ин

жен

ер

Студиската програма на докторските студии по Графичко инженерство и дизајн

е составена од задолжителни и изборни предмети.

Вкупниот ангажман на студентите за совладување на студиската програма на

докторските студии се состои од активна настава (предавања и студиска истражувачка

работа), самостојна работа и испити. Дел од вкупниот фонд на часови на одделни

предмети кои се предвидени за студиско-истражувачка работа, студентот ги реализира со

работа во лабораторија, припрема за истражување во рамките на докторскиот труд,

учество на научно-стручни семинари, симпозиуми, конгреси, научно-

истражувачка работа и со задолжително објавување на трудови. Подетален опис на

видовите на активности на часовите со активна настава е даден во содржината на

студиската програма.

Page 12: Е Л A Б О Р А Т - tfb.uklo.edu.mk · Извештај за последна спроведена евалуација на ниво на УКЛО во Битола за период

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 7000 БИТОЛА, ул. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ

СТУДИСКА ПРОГРАМА - ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН ТРЕТ циклус на студии

12

Студиската програма на докторските студии по Графичко инженерство и

дизајн претставува надоградба на стекнатите фундаментални знаења и вештини од

општите и стручните предмети на додипломските и последипломските студии по

графичко инженерство на Техничкиот факултет во Битола.

Со завршувањето на студиите студентот добива диплома и уверение за

завршен трет циклус студии, односно докторски студии.

Како дополнување на дипломата, се издава Додаток на дипломата (Diploma

Supplement), во согласност со принципите на ЕКТС.

Целта на студиската програма на докторските студии по графичко

инженерство и дизајн е образување на кадри способни за:

Самостојно водење на оригинални и научно релевантни истражувања;

Развој на нови технологии и постапки кои допринесуваат за развој на општеството;

Критички проценки на истражувањата;

Активно пратење на светските, посебно на европските текови во високото

образование и развојот на индустријата.

Студиската програма на докторските студии по Графичко инженерство и дизајн,

на студентите им овозможува стекнување на научни познавања, развој на

истражувачки вештини, развој на способности за креативно размислување и

заклучување, самостојна и тимска работа. Преку истражувачките активности, кај

студентите се развива систематски и аналитички пристап кон решавањето на проблемите

кои првенствено се засновани врз проучување и анализа на досегашните знаења и

достигнувања во рамките на областите на истражување објавени во научните списанија,

зборниците од меѓународни научни конференции и други извори на научни информации

вклучително и светските референтни бази на научни податоци. Од студентите на

докторските студии се очекува самостојно истражување, пишување и објавување на

научноистражувачки трудови, учество и презентација на резултатите од истражувањето

на домашни и меѓународни научни собири.

Основните цели на студиската програма на докторските студии по графичко

инженерство и дизајн се:

Студентите да стекнат знаења и вештини кои одговараат на научниот назив

доктор на науки;

Студентите да можат да ги применат стекнатите знаења и вештини во научно-

стручната област графичко инженерство и дизајн;

Кај студентите да се развијат аналитички способности, критички начин на

размислување и лидерство;

Кај студентите да се развива научно- истражувачки пристап при решавање на сложени

теоретски феномени и практични проблеми;

Студентите да се оспособат за јавно објавување на научните резултати;

Студентите да се оспособат за активно учество на домашни и меѓународни

истражувачки и развојни проекти.

Page 13: Е Л A Б О Р А Т - tfb.uklo.edu.mk · Извештај за последна спроведена евалуација на ниво на УКЛО во Битола за период

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 7000 БИТОЛА, ул. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ

СТУДИСКА ПРОГРАМА - ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН ТРЕТ циклус на студии

13

7. Години и семестри на траење на студиската програма

Студиската програма од трет циклус е со времетраење од 3 години, односно

6 семестри.

8. ЕКТС кредити со кои се стекнува студентот

Студиите на трет циклус траат три години (шест семестри) и притоа се остваруваат

180 европски кредити, односно 60 кредити во текот на една учебна година.

Студентите запишани на трет циклус истите треба да ги завршат најдоцна шест години

од запишувањето.

3 години

ТРЕТ циклус

Докторски студии

180 ЕКТС

До

кто

р н

а

на

ук

и

9. Начин на финансирање, а за приватните високоо- бразовни и научни установи и

доказ за обезбедена квалитетна финансиска гаранција за студиската програмa

Бидејќи станува збор за студиска програма што е веќе акредитирана и функционира

на Техничкиот факултет – Битола, а се врши само реакредитирање согласно Законот за

високо образование, таа ќе се реализира со постојните кадровски, технички и просторни

ресурси што ги поседува Техничкиот факултет -Битола и истата нема да имплицира

дополнителни финансиски оптоварувања врз буџетот на Република Македонија.

Третиот циклус студии има карактер на приватни студии и се финансира со

средства на студентите.

Кандидатите за докторски студии самостојно ги покриваат трошоците за

студирање.

Кандидатите за докторски студии плаќаат износ за кофинансирање определен

во Конкурсот за запишување на трет циклус и износ за пријава, оценка и одбрана на

докторскиот труд.

Износите ги определува единицата/единиците на Универзитетот што ја

организираат студиската програма за трет циклус.

Финансии за третиот циклус на студии можат да се обезбедат и од други извори.

Page 14: Е Л A Б О Р А Т - tfb.uklo.edu.mk · Извештај за последна спроведена евалуација на ниво на УКЛО во Битола за период

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 7000 БИТОЛА, ул. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ

СТУДИСКА ПРОГРАМА - ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН ТРЕТ циклус на студии

14

10. Услови за запишување

На докторски студии може да се запише лице коешто завршило соодветни

академски студии од втор циклус, односно постдипломски студии и има остварено

минимум 300 ЕКТС.

Услов за запишување е завршениот втор циклус, односно постдипломските

студии да бидат компатибилни (соодветни) со профилот на докторските студии.

За лицето коешто не завршило соодветни академски студии од втор циклус,

односно за кандидатите од сродна научна област, факултетот утврдува дополнителни

услови за запишување на докторски студии.

На докторски студии можат да се запишат и лица кои дипломирале според

студиски програми за постдипломски студии со кои се стекнале со звање Магистер, до

влегувањето во сила на Законот за високото образование.

На овие студенти може да им се признаат до 60 кредити од докторските студии,

во зависност од нивото на компатибилност на завршената студиска програма на

постдипломски студии со студиската програма на докторските студии на која се

запишуваат, за што одлука носи Универзитетот, односно единицата на Универзитетот.

Запишувањето на докторски студии се врши врз основа на Конкурс што го

објавува Универзитетот, пред почетокот на студиите.

Во Конкурсот прецизно се дефинирани условите и критериумите за пријавување и

запишување на докторските студии. Овие услови, на предлог на Наставно- научниот

совет (ННС), односно Научниот совет на единицата на Универзитетот, ги определува

Ректорската управа на Универзитетот.

Конкурсот содржи: име и адреса на високообразовната установа, назив на

студиската програма за докторски студии, место на изведување на студиската

програма, времетраењето на студиите, условите за упис, бројот на студентите за

запишување, потребната документација за пријавување и запишување, роковите за

пријавување и постапката за изведување на уписот.

Кандидатите се пријавуваат на објавениот Конкурс со пополнување образец што

е подготвен од страна на единицата/те каде што се организира студиската програма.

Образецот и документација предвидена со Конкурсот, кандидатите ја

доставуваат до Универзитетот/единицата на Универзитетот којашто ги организира

соодветните докторски студии.

Кандидатите коишто ги исполнуваат условите на Конкурсот и завршиле

соодветни академски студии од втор циклус, се запишуваат на соодветните докторски

студии за што одлучува Советот за докторски студии на единицата на Универзитетот.

Кандидатите од сродна научна област се запишуваат откако ќе ги исполнат

дополнителните услови утврдени со Конкурсот и по позитивно оценетото интервју

спроведено од страна на комисија определена од Советот за докторските студии на

единицата на Универзитетот.

Page 15: Е Л A Б О Р А Т - tfb.uklo.edu.mk · Извештај за последна спроведена евалуација на ниво на УКЛО во Битола за период

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 7000 БИТОЛА, ул. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ

СТУДИСКА ПРОГРАМА - ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН ТРЕТ циклус на студии

15

11. Структура на студиската програма согласно правилникот за организирање на до

кторски студии на единицата, број на предвидени предмети и стекнати кредити, како

и број на кредити стекнати со изработката на докторскиот труд

Шематскиот приказ на структурата на студиската програма на докторските

студии по Графичко инженерство и дизајн е даден во следната табела:

Табела1. Распределба на предмети и кредити по семестри

Докторски студии: 3 години, 6 семестри, 180 кредити

Година I II III

Број на

предмет

и

ЕКТС

Семестар 1 2 3 4 5 6

Задолжителни општи

предмети

1x10

кредити 1 10

Изборни општи

предмети

2x10

кредити

листа 1

2 20

Изборни

специјалистички

предмети

3x10

кредити

листа 2

3 30

Пилот-истражувачки

труд, објавување на

научен труд, учество

на меѓународен собир

2x10

кредити

1x9

кредити

29

Студиски престој од

минимум една седмица 1 1

Подготовка и одбрана на

предлог тема за

докторска дизертација

1x30

кредити 30

Извештај за напредок

во курсот * * * * * *

ДОКТОРСКИ ТРУД * * * 60

Вкупно кредити 30 30 30 30 30 3

0 180

Page 16: Е Л A Б О Р А Т - tfb.uklo.edu.mk · Извештај за последна спроведена евалуација на ниво на УКЛО во Битола за период

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 7000 БИТОЛА, ул. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ

СТУДИСКА ПРОГРАМА - ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН ТРЕТ циклус на студии

16

Во Табела 2 е даден распоредот на предмети по семестри за потесната научна

област Графичко инженерство и дизајн.

Табела 2. Распоред на предмети по семестри, Графичко инженерство и дизајн

Р.бр. Шифра Име на предметот Сем. Статус

(З/И) ЕКТС

ПРВА ГОДИНА

1 А1.1

Методи и организација на научно-

истражувачка работа од областа во која се

работи докторската дисертација

1 З 10

2 А1.2 Изборен предмет од Листа 1 1 И 10

3 А1.2 Изборен предмет од Листа 1 1 И 10

4 А1.3 Изборен предмет од Листа 2 2 И 10

5 А1.3 Изборен предмет од Листа 2 2 И 10

6 А1.3 Изборен предмет од Листа 2 2 И 10

Вкупно 60

*секој предмет содржи семинарска работа

Р.бр. Шифра Име на предметот Сем. Статус

(З/И) ЕКТС

ВТОРА ГОДИНА

1 А1.7 Пилот - истражувачки труд 3 З 10

2 А1.8

Подготовка и објавување на рецензиран

научен труд во научно или стручно списание

или конференција

3 И 10

3 А1.9

Учество на меѓународни научни собири од

областа со сопствен научен труд / или

учество во едукативен процес

3 И 9

4 Остварување на студиски престој од

минимум една седмица 3 З 1

5 А1.10 Подготовка на предлог тема за докторска

дисертација и одбрана на предлог темата 4 З 30

Вкупно 60

Р.бр. Шифра Име на предметот Сем. Статус

(З/И) ЕКТС

ТРЕТА ГОДИНА

1 Е1 Научно - истражувачка работа во функција

на изработката на докторскиот труд 5 З 30

2 Е2

Научно - истражувачка работа во функција

на изработката на докторскиот труд -

Одбрана

6 З 30

Вкупно 60

Page 17: Е Л A Б О Р А Т - tfb.uklo.edu.mk · Извештај за последна спроведена евалуација на ниво на УКЛО во Битола за период

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 7000 БИТОЛА, ул. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ

СТУДИСКА ПРОГРАМА - ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН ТРЕТ циклус на студии

17

Во Табелата 3 е дадена структурата на студиската програма, со задолжителните и

изборни предмети, бројот на кредити и нивната процентуална застапеност.

Табела 2. Процентуална застапеност на задолжителните и изборните предмети.

Ред.

бр. Структура на студиската програма Број

Статус

З/И ЕКТС %

1. Задолжителни предмети 1 З 1x10=10 5,56

2. Изборни предмети 5 И 5x10=50 27,8

3. Пилот - истражувачки труд 1 З 1x10=10 5,56

4. Објавување на научен труд 1 И 1x10=10 5,56

5. Учество на меѓународен собир 1 И 1x9=9 5,0

6. Студиски престој 1 З 1x1=1 0,56

7. Подготовка и одбрана на предлог тема за докторска

дизертација

1 З 30 16,67

8. Докторски труд 1 З 60 33,33

Вкупно задолжителни 111 61,67

Вкупно изборни 69 38,33

Вкупно 180 100

ЛИСТА 1 - Општи изборни предмети (се избираат два предмети)

1. Одбрани поглавја од современи графички технологии

2. Одбрани поглавја од теорија на дизајн

3. Нумерички методи во процесите на современите графички технологии

4. Одбрани поглавја од физика

5. Одбрани поглавја од хемија

6. Стратегиски планирања во графичката индустрија

7. Современи материјали во графичката индустрија

8. Одбрани поглавја од компјутерска графика

9. Одбрани поглавја од проектирање во графичката индустрија

10. Современи методи за програмирање во графичката индустрија

11. Предмет од јавните универзитети во Република Македонија.

ЛИСТА 2 - Специјалистички изборни предмети (се избираат три предмети)

1. Квалитет на производи - напреден курс

2. Графички web технологии

3. Одбрани поглавја од визуелизација на податоци

4. Одбрани поглавја од книговрзување и современо амбалажирање

5. Одбрани поглавја од менаџмент на мултимедијални проекти

6. Нови технологии и животна средина

7. Современа графичка подготовка

8. Одбрани поглавја од операциони истражувања

9. Надежност на технички системи - напреден курс.

Page 18: Е Л A Б О Р А Т - tfb.uklo.edu.mk · Извештај за последна спроведена евалуација на ниво на УКЛО во Битола за период

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 7000 БИТОЛА, ул. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ

СТУДИСКА ПРОГРАМА - ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН ТРЕТ циклус на студии

18

Распределбата на предмети и кредити е според условите од Правилникот за

условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на трет циклус

студии на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола (член 14 и член 15).

Прва фаза - прв и втор семестар, задолжителни и изборни предмети - 30 кредити;

Втора фаза - трет семестар, пилот - истражувачки труд како вовед во докторскиот

труд, објавување нaучни трудови и учество на конференции - 29 кредити;

Трет семестар – студиски престој од минимум една седмица – 1 кредит;

Четврти семестар - почеток на докторскиот труд, подготовка на предлог - темата

и нејзина одбрана;

Петти и шести семестар по 30 кредити - работа на докторскиот труд - оригинално

истражување на кандидатот. Можност за вклучување во наставниот процес.

Поднесување извештаи за прогресот во работата на докторскиот труд.

Во првиот семестар има задолжително еден предмет од методологијата на научно-

истражувачката работа од областа во која се работи докторската дисертација.

Во втора година, во предметните програми на наставните дисциплини треба да

бидат инкорпорирани содржини што се однесуваат на изучувањето и примената на

методите на истражување во областа на предметната програма.

Докторскиот труд е самостоен научен труд, којшто е резултат на самостојна

научна работа и претставува придонес во развојот на соодветната научна, односно

уметничка област.

Во текот на втората фаза – фазата на докторскиот труд кандидатот е должен до

менторот да поднесува годишен извештај за постигнатиот напредок.

Студентот се стекнува со право за поднесување барање за формирање на

Комисија за оценка на докторскиот труд по полагањето на предвидените испити и

реализацијата на сите останати обврски предвидени со студиската програма.

Барањето се поднесува до надлежниот референт во службата за студенстки

прашања.

Поднесеното барање за формирање Комисија за оценка на докторскиот труд,

секретарот на докторските студии на единицата го проследува до Комисијата за

проверка на студентското досие. Комисијата ја сочинуваат продеканот за настава,

секретарот на факултетот, раководителот на докторските студии на единицата и

надлежниот референт за студентски прашања.

Докторскиот труд го оценува Комисија составена од 5 (пет) члена, одредени според

Законот за високо образование.

По формирањето на Комисијата за оценка на докторскиот труд, трудот се

поставува на интернет страната на единицата на Универзитетот во времетраење од 20

дена. Заедно со трудот се објавуваат и електронските адреси на членовите на

Комисијата за оценка на докторскиот труд, заради евентуални забелешки и сугестии од

страна на заинтересираната научна и стручна јавност во врска со истражувањето во

трудот.

Постапката и начинот на изработка, предавање и јавна одбрана на докторскиот труд

Page 19: Е Л A Б О Р А Т - tfb.uklo.edu.mk · Извештај за последна спроведена евалуација на ниво на УКЛО во Битола за период

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 7000 БИТОЛА, ул. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ

СТУДИСКА ПРОГРАМА - ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН ТРЕТ циклус на студии

19

се детално дефинирани во Правилникот за условите, критериумите и правилата за

запишување и студирање на трет циклус студии на Универзитетот „Св. Климент

Охридски“ - Битола.

12. Податоци за просторот предвиден за реализација на студиската програма

Техничкиот факултет - Битола располага со површина од 5.583,44 m2, и тоа:

Опис Број Површина,

m2

амфитеатар 1 227,00

предавални 19 1613,42

лаборатории 9 598,24

сметачки центар 3 310,00

мултимедијален центар 1 150,00

работилници 4 245,64

библиотека со читална 2 113,95

кабинети 34 545,10

администрација 7 201,52

сала за седници 1 58,91

простор за општествена активност 1 30,00

магацини 1 53,50

котларница 1 46,52

телефон. централа и просторија за

одржување

233,22

холови, ходници, скали и санитарни јазли 1686,72

Според приложеното Техничкиот факултет – Битола има и просторен капацитет за

изведување на наставата од овој вид на студии.

Секако дека потреба од проширување и доопремување со нови лаборатории

и помагала има, па затоа во континуитет тоа се планира и секогаш се има во вид во

зависност од можностите.

13. Листа на опрема предвидена за реализација на студиската програма

Компјутерската и мернo-регулциона опрема која се користи во едукативниот и

научно-истражувачкиот процес е организирана во 8 лаборатории и 5 компјутерски

училници, и тоа:

1. Термотехничка лабораторија

2. Лабораторија за машински материјали

3. Лабораторија за електро енергетски системи

Page 20: Е Л A Б О Р А Т - tfb.uklo.edu.mk · Извештај за последна спроведена евалуација на ниво на УКЛО во Битола за период

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 7000 БИТОЛА, ул. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ

СТУДИСКА ПРОГРАМА - ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН ТРЕТ циклус на студии

20

4. Лабораторија за моторни возила

5. Лабораторија за електротехника

6. Лабораторија за електроника и електр. мерења

7. Лабораторија за мултимедија

8. Мехатроничка лабораторија

1. Компјутерска училница 304

2. Компјутерска училница 305

3. Компјутерска училница 307

4. Компјутерска училница 408

5. Компјутерска училница 413

Во следната табела е даден список на опремата која ќе се користи во наставниот

процес на студиската програма од трет циклус.

Вид на опрема Намена Број

1 Rotaprint

R37K Еднобојна офсет машина, Формат: А3+ 1

2 Wohlenberg Нож за сечење хартија, 80cm 1

3

Печатар за

пробен отисок

HP Design Jet

130

InkJet технологија за пробен отисок, предконтрола на

отисокот 1

4

Печатар за

пробен отисок

Canon

ImageProGraph

670

InkJet технологија за пробен отисок, предконтрола на

отисокот 1

5

Скенер HP

Scanjet 8300

Professional

Image Scanner

Професионален скенер за дигитализација 1

6 Софтвер за

растеризација Raster Image Processor, софтвер за растеризација 1

7 Рефлексионен

микроскоп со

USB излез

Контрола на квалитетот на растерските точки на плоча и

отисок 1

8 pH мерач Контрола на остварени услови на репроматеријали 1

9 Visco метар Контрола на вискозност на графички бои 1

10 Транспарентен

дензитометар Инструментална контрола на печатарски филмови 1

11 Рефлексионен

дензитометар Инструментална контрола на печатарски плочи и отисок 1

Page 21: Е Л A Б О Р А Т - tfb.uklo.edu.mk · Извештај за последна спроведена евалуација на ниво на УКЛО во Битола за период

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 7000 БИТОЛА, ул. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ

СТУДИСКА ПРОГРАМА - ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН ТРЕТ циклус на студии

21

12 Спектро -

фотометар Инструментална контрола на печатарски плочи и отисок 1

13 Мерач на

плочи Контрола на квалитет за печатарска плоча 1

14 Копир рамка

за офсет плочи Вакуум копир рамка во B2 формат 1

15

Машина за

правење на

превојни

линии

Превојна линија во процесот на книговрзување 1

16

Прохром

држачи за

сито печат со

рамки за сито

печат

Сито печат со различни линијатури на растер 1

17

Персонални -

desktop

компјутери

Pentium 4, со

монитор

SAMSUNG

21" TFT

Примена на специјализирани софтверски решенија од

областите кои ги покриваат предметите од студиската

програма

10

18

Преносен

видео

проектор -

видео бим

Предавања и вежби од студиската програма 10

19 Преносен

графоскоп Предавања и вежби од студиската програма 15

Page 22: Е Л A Б О Р А Т - tfb.uklo.edu.mk · Извештај за последна спроведена евалуација на ниво на УКЛО во Битола за период

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 7000 БИТОЛА, ул. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ

СТУДИСКА ПРОГРАМА - ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН ТРЕТ циклус на студии

22

14. Предметни програми согласно член 4 од Правилникот (Прилог бр. 3)

Прилог 3 Содржина на студиската програма - Општи задолжителни предмети

Прилог бр. 3 Предметна програма од трет циклус на студии

1. Наслов на наставниот предмет Методи и организација на научно-

истражувачка работа од областа во која се

работи докторската дисертација

2. Код А.1.1

3. Студиска програма Графичко инженерство и дизајн

4. Организатор на студиската

програма (единица, институт,

отсек, катедра)

Универзитет „Св. Климент Охридски“,

Технички факултет

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Трет циклус

6. Академска година/семестар 7. Број на ЕКТС

кредити

10

8. Наставник Ред. проф. д-р Витомир Стојановски

Ред. проф. д-р Елизабета Бахтовска

9. Предуслови за запишување на

предметот

10. Цели на предметната програма (компетенции): Припрема и оспособување на

студентот за научни и стручни истражувања, за вреднување, интерпретација и

користење на истражувачките резултати.

11. Содржина на предметната програма: Научни методи и методологија. Хипотеза,

модел, теорија и закон. Избор и дефинирање на предметот на истражување.

Избор и обработка на научна и стручна литература. Формулирање на хипотеза.

Дефинирање на програма и организирање на истражувањата. Теориски

истражувања. Планирање и реализација на експериментални истражувања.

Обработка на експериментални резултати и на други достапни релевантни

податоци. Можни грешки и заблуди во интерпретацијата на резултатите.

Методологија на презентирање на истражувачките резултати. Припрема на

извештаи и на статии. Методологија на изработка и на одбрана на докторски

дисертации.

12. Методи на учење: предавања, презентации, вежби, колоквиуми, испит

13. Вкупен расположлив фонд на време 300 часови

14. Распределба на расположливото време настава, вежби, колоквиуми,

испит

15. Форми на наставните

активности

15.1 Предавања-теоретска

настава

75 часови

Page 23: Е Л A Б О Р А Т - tfb.uklo.edu.mk · Извештај за последна спроведена евалуација на ниво на УКЛО во Битола за период

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 7000 БИТОЛА, ул. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ

СТУДИСКА ПРОГРАМА - ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН ТРЕТ циклус на студии

23

15.2 Вежби (лабораториски,

аудиторски), семинари,

тимска работа

15 часови

16 Други форми на

активности

16.1 Проектни задачи 70 часови

16.2 Самостојни задачи 70 часови

16.3 Домашно учење 70 часови

17. Начин на оценување

17.1 Тестови 0 бодови

17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и

усмена)

80 бодови

17.3 Активност и учество 20 бодови

18. Критериуми за оценување

(бодови/оценка)

до 50 бода 5 (пет) (F)

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E)

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D)

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C)

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B)

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A)

19. Услов за потпис и полагање на

завршен испит

самостојно изработената семинарска работа.

20. Јазик на кој се изведува

наставата

македонски, англиски

21. Метод на следење на квалитетот

на наставата

Испитот се полага со одбрана на самостојно

изработената семинарска работа.

22. Литература

22.1

Задолжителна литература

Автор Наслов Издавач Година

1 Стојановски, В. Печатени предавања 2012

2 Science Fair Project Ideas, Answers &

Tools

http://www.scie

ncebuddies.org

2009

3 Wolfs, F. Introduction to

the Scientific

Method

http://teacher.nsr

l.rochester.edu/

2010

22.2

Доплнителна литература

Автор Наслов Издавач Година

1

2

3

Page 24: Е Л A Б О Р А Т - tfb.uklo.edu.mk · Извештај за последна спроведена евалуација на ниво на УКЛО во Битола за период

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 7000 БИТОЛА, ул. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ

СТУДИСКА ПРОГРАМА - ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН ТРЕТ циклус на студии

24

Содржина на студиската програма - Општи изборни предмети, Листа 1

Прилог бр. 3 Предметна програма од трет циклус на студии

1. Наслов на наставниот предмет Одбрани поглавја од современи графички

технологии

2. Код А.1.2 -1

3. Студиска програма ГИД

4. Организатор на студиската

програма (единица, институт,

отсек, катедра)

ТФБ

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Трет циклус

6. Академска година/семестар 1 7. Број на ЕКТС

кредити

10

8. Наставник Ред. Проф. Д-р Томе Јолевски, во пензија

Доц. Д-р Роберто Пашиќ

9. Предуслови за запишување на

предметот

/

10. Цели на предметната програма (компетенции):

Стекнување на специфични знаења во областа на современите графички

технологии

11. Содржина на предметната програма:

Современите достигнувања во областа на графичките технологии, подготовка

на печат, техниките на Висок печат, Длабок печат, Рамен печат, Пропусен

печат, Дигитален печат, Специјални постапки, Печатење на различни подлоги,

Оплеменување и слични постапки, Печатарско технички проблеми, завршна

обработка, испитување на отисоците. Современи методи за анализа и синтеза.

12. Методи на учење:

Индивидуално учење, интерактивна настава, консултации

13. Вкупен расположлив фонд на време 300

14. Распределба на расположливото време

15. Форми на наставните

активности

15.1 Предавања-теоретска

настава

75 часови

15.2 Вежби (лабораториски,

аудиторски), семинари,

тимска работа

15 часови

16 Други форми на

активности

16.1 Проектни задачи 70 часови

16.2 Самостојни задачи 10 часови

16.3 Домашно учење 130 часови

17. Начин на оценување

Page 25: Е Л A Б О Р А Т - tfb.uklo.edu.mk · Извештај за последна спроведена евалуација на ниво на УКЛО во Битола за период

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 7000 БИТОЛА, ул. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ

СТУДИСКА ПРОГРАМА - ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН ТРЕТ циклус на студии

25

17.1 Тестови 50 бодови

17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и

усмена)

40 бодови

17.3 Активност и учество 10 бодови

18. Критериуми за оценување

(бодови/оценка)

до 50 бода 5 (пет) (F)

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E)

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D)

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C)

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B)

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A)

19. Услов за потпис и полагање на

завршен испит

20. Јазик на кој се изведува

наставата

Македонски

21. Метод на следење на

квалитетот на наставата

22. Литература

22.1

Задолжителна литература

Автор Наслов Издавач Година

1 H.Kipphan Handbook of

Print Media

Springer 2012

2 Р.Трајковиќ Технологии на

печатење

ТМФ, Београд 2010

3 Драгољуб

Новаковиќ

Технике штампе ФТН Нови Сад 2010

22.2

Доплнителна литература

Автор Наслов Издавач Година

1 Р. Пашиќ Технологии на

печатење

ТФБ, Интерна

скрипта

2015

2

3

Page 26: Е Л A Б О Р А Т - tfb.uklo.edu.mk · Извештај за последна спроведена евалуација на ниво на УКЛО во Битола за период

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 7000 БИТОЛА, ул. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ

СТУДИСКА ПРОГРАМА - ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН ТРЕТ циклус на студии

26

Прилог бр. 3 Предметна програма од трет циклус на студии

1. Наслов на наставниот предмет Одбрани поглавја од теорија на дизајн

2. Код А.1.2 -2

3. Студиска програма ГИД

4. Организатор на студиската

програма (единица, институт,

отсек, катедра)

ТФБ

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Трет циклус

6. Академска година/семестар 1 7. Број на ЕКТС

кредити

10

8. Наставник Вонр. проф. д-р Илиос Вилос

Доц. д-р Светлана Мијаковска

9. Предуслови за запишување на

предметот

Способност за научно-истражувачка работа

во областа на дизајнот

10. Цели на предметната програма (компетенции):

Стекнување на специфични знаења од областа на дизајнот

11. Содржина на предметната програма:

Современи начела во обликувањето (дизајнот). Дефинирање на современиот

дизајн, теорија на дизајн, тесно профилирани стручни пристапи. Современ

дизајн на производи. Стопански дизајн - Графички дизајн, фонтови, идентитет

на компанијата, насловни страни на списанија, дизајн на амбалажа во текот на

времето до денес. Дизајн во менаџментот (интернет технологија), експлицитно

знаење, значење на дизајнот во Knowledge Management-от (KM).

Размислувањата на Бил Гејтс во книгата „Стопанисување со брзина на

мислата“. Како со помош на дизајнот се зголемува IQ на организацијата,

формирање на знаење од областа на дизајнот, поделби, примена, деловен

процес, информациони технологии, лидерство, корпоративна култура,

менаџирање на човечки ресурси, контролата и иновативноста, взаемен однос на

КМ си другите концепти, организација која што учи, компетентностите на

дизајнот, TQM - технолошко квалитативен менаџмент, Патцхингот и дизајнот,

БЦС и дизајнот, Мотивацијата во менаџментот за подобар дизајн, поврзување

на визурата со реалноста преку дизајнот. Корелација на графичкиот со

индустрискиот дизајн. Употреба на бои. Типографија. Графички дизајн на

современи производи.

12. Методи на учење:

Индивидуално учење, интерактивна настава, консултации

13. Вкупен расположлив фонд на време 300

14. Распределба на расположливото време

15. Форми на наставните

активности

15.1 Предавања-теоретска

настава

75 часови

Page 27: Е Л A Б О Р А Т - tfb.uklo.edu.mk · Извештај за последна спроведена евалуација на ниво на УКЛО во Битола за период

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 7000 БИТОЛА, ул. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ

СТУДИСКА ПРОГРАМА - ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН ТРЕТ циклус на студии

27

15.2 Вежби (лабораториски,

аудиторски), семинари,

тимска работа

15 часови

16 Други форми на

активности

16.1 Проектни задачи 70 часови

16.2 Самостојни задачи 10 часови

16.3 Домашно учење 130 часови

17. Начин на оценување

17.1 Тестови 50 бодови

17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и

усмена)

40 бодови

17.3 Активност и учество 10 бодови

18. Критериуми за оценување

(бодови/оценка)

до 50 бода 5 (пет) (F)

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E)

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D)

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C)

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B)

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A)

19. Услов за потпис и полагање на

завршен испит

20. Јазик на кој се изведува

наставата

Македонски

21. Метод на следење на

квалитетот на наставата

22. Литература

22.1

Задолжителна литература

Автор Наслов Издавач Година

1 С.Соколовиќ Дизајн и

проектирање на

производи

Београд

2

22.2

Доплнителна литература

Автор Наслов Издавач Година

1

2

3

Page 28: Е Л A Б О Р А Т - tfb.uklo.edu.mk · Извештај за последна спроведена евалуација на ниво на УКЛО во Битола за период

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 7000 БИТОЛА, ул. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ

СТУДИСКА ПРОГРАМА - ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН ТРЕТ циклус на студии

28

Прилог бр. 3 Предметна програма од трет циклус на студии

1. Наслов на наставниот предмет Нумерички методи во процесите на

современите графички технологии

2. Код А.1.2 -3

3. Студиска програма Графичко инженерство и дизајн

4. Организатор на студиската

програма (единица, институт,

отсек, катедра)

Универзитет „Св. Климент Охридски“,

Технички факултет

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Трет циклус

6. Академска година/семестар 1 Број на ЕКТС

кредити

10

8. Наставник Проф. д-р Линда Стојановска

Проф. д-р Кире Поповски

9. Предуслови за запишување на

предметот

нема

10. Цели на предметната програма (компетенции): Стекнување на знаења за

решавање на проблеми во современите графички технологии што можат да се

решат единствено нумерички

11. Содржина на предметната програма: Нумеричко решавање на обични

диференцијални равенки. Нумеричко решавање на парцијални диференцијални

равенки.

12. Методи на учење: предавања, презентации, вежби, колоквиуми, испит

13. Вкупен расположлив фонд на време 300 часови

14. Распределба на расположливото време настава, вежби, колоквиуми,

испит

15. Форми на наставните

активности

15.1 Предавања-теоретска

настава

75 часови

15.2 Вежби (лабораториски,

аудиторски), семинари,

тимска работа

15 часови

16 Други форми на

активности

16.1 Проектни задачи 70 часови

16.2 Самостојни задачи 70 часови

16.3 Домашно учење 70 часови

17. Начин на оценување

17.1 Тестови 0 бодови

17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и

усмена)

80 бодови

17.3 Активност и учество 20 бодови

18. Критериуми за оценување

(бодови/оценка)

до 50 бода 5 (пет) (F)

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E)

Page 29: Е Л A Б О Р А Т - tfb.uklo.edu.mk · Извештај за последна спроведена евалуација на ниво на УКЛО во Битола за период

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 7000 БИТОЛА, ул. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ

СТУДИСКА ПРОГРАМА - ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН ТРЕТ циклус на студии

29

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D)

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C)

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B)

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A)

19. Услов за потпис и полагање на

завршен испит

самостојно изработената семинарска работа

20. Јазик на кој се изведува

наставата

македонски, англиски

21. Метод на следење на

квалитетот на наставата

Испитот се полага со одбрана на

изработената семинарска работа

22. Литература

22.1

Задолжителна литература

Автор Наслов Издавач Година

1 Butcher J.C Numerical

methods for

ordinary

differential

equations

John Wiley &

Sons

2003

2 Morton K.W. and

Mayers D.F

Numerical

Solution of Partial

Differential

Equations: An

Introduction

Cambridge

University Press

2005

3

22.2

Доплнителна литература

Автор Наслов Издавач Година

1

2

3

Page 30: Е Л A Б О Р А Т - tfb.uklo.edu.mk · Извештај за последна спроведена евалуација на ниво на УКЛО во Битола за период

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 7000 БИТОЛА, ул. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ

СТУДИСКА ПРОГРАМА - ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН ТРЕТ циклус на студии

30

Прилог бр. 3 Предметна програма од трет циклус на студии

1. Наслов на наставниот предмет Одбрани поглавја од физика

2. Код А.1.2 - 4

3. Студиска програма Графичко инженерство и дизајн

4. Организатор на студиската

програма (единица, институт,

отсек, катедра)

Технички факултет – Битола

Отсек за графичко инженерство

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Трет циклус

6. Академска година/семестар Прв 7. Број на ЕКТС

кредити

10

8. Наставник Вонр. проф. д-р Ратка Нешковска

Ред. проф. д-р Атена Андреевска

9. Предуслови за запишување на

предметот

нема

10. Цели на предметната програма (компетенции):

Стекнување знаења од некои области на физиката, кои имаат примена во

современата техника и овозможуваат поставување модел за решавање на

практични проблеми, како и оспособување за вклучување во научно-

истражувачка работа од соодветните области

11. Содржина на предметната програма:

Физика на тврдо тело.

Полуспроводници.

Спектроскопија.

Физика на нови материјали.

Ласери и нивна примена во графичката индустрија.

Физички процеси, физички испитувања, методи и инструменти во

графичката технологија.

12. Методи на учење: предавања, самостојно учење, тимска работа

13. Вкупен расположлив фонд на време 300 часови

14. Распределба на расположливото време

15. Форми на наставните

активности

15.1 Предавања-теоретска

настава

75 часови

15.2 Вежби (лабораториски,

аудиторски), семинари,

тимска работа

15 часови

16 Други форми на

активности

16.1 Проектни задачи 50 часови

16.2 Самостојни задачи 20 часови

16.3 Домашно учење 140 часови

17. Начин на оценување

Page 31: Е Л A Б О Р А Т - tfb.uklo.edu.mk · Извештај за последна спроведена евалуација на ниво на УКЛО во Битола за период

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 7000 БИТОЛА, ул. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ

СТУДИСКА ПРОГРАМА - ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН ТРЕТ циклус на студии

31

17.1 Тестови 60 бодови

17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и

усмена)

40 бодови

17.3 Активност и учество бодови

18. Критериуми за оценување

(бодови/оценка)

до 50 бода 5 (пет) (F)

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E)

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D)

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C)

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B)

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A)

19. Услов за потпис и полагање на

завршен испит

Изработени и одбранети самостојни задачи,

семинарска работа

20. Јазик на кој се изведува

наставата

Македонски

21. Метод на следење на

квалитетот на наставата

Самоевалуација, анкета на студентите

22. Литература

22.1

Задолжителна литература

Автор Наслов Издавач Година

1 Ѓ. Синадиновски Физика на тврдо

тело

Универзитет

„Св. Кирил и

Методиј“

1998

2 V. Georgiević at all Predavanja iz

fizike

Tehnički

fakultet

Univerziteta u

Beogradu

2005

3

22.2

Доплнителна литература

Автор Наслов Издавач Година

1 Јуџин Хехт Оптика Влада на РМ 2012

2 Стивен Т. Тортон,

Ендру Рекс

Модерна физика Влада на РМ 2012

3

Page 32: Е Л A Б О Р А Т - tfb.uklo.edu.mk · Извештај за последна спроведена евалуација на ниво на УКЛО во Битола за период

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 7000 БИТОЛА, ул. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ

СТУДИСКА ПРОГРАМА - ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН ТРЕТ циклус на студии

32

Прилог бр. 3 Предметна програма од трет циклус на студии

1. Наслов на наставниот предмет Одбрани поглавја од хемија

2. Код А.1.2 - 5

3. Студиска програма Графичко инженерство и дизајн

4. Организатор на студиската

програма (единица, институт,

отсек, катедра)

Технички факултет – Битола

Отсек за графичко инженерство

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Трет циклус

6. Академска година/семестар Прв 7. Број на ЕКТС

кредити

10

8. Наставник Вонр. проф. д-р Ратка Нешковска

Ред. проф. д-р Атена Андреевска

9. Предуслови за запишување на

предметот

нема

10. Цели на предметната програма (компетенции):

Стекнување специфични знаења од одбрани поглавја на хемијата, применливи

во графичката индустрија, како и оспособување за научно-истражувачка работа

од областа на графичкото инженерство и дизајн.

11. Содржина на предметната програма:

Хемиски врски во органските соединенија и структура на органските молекули.

Видови хемиски реакции во органската хемија. Полимерни материјали.

Полимеризациони процеси. Корозија и заштита на материјалите.

Наноматеријали. Електрохемиски методи во графичката технологија. Основни

структури и физичко-хемиски својства на графичките материјали. Интеракција

на материјалите при печатење.

Влијание на графичката индустрија врз околината. Видови отпад во графичката

индустрија. Опасни отпадни материи: хемиски отпад, обработка и одлагање на

хемискиот отпад (физички процеси, хемиски третман); одлагање на опасните

материи во земјата; органски контаминати. Деградација на опасните материи.

Влијание на бучавата и вибрациите врз графичкото опкружување.

12. Методи на учење: предавања, самостојно учење, тимска работа

13. Вкупен расположлив фонд на време 300 часови

14. Распределба на расположливото време

15. Форми на наставните

активности

15.1 Предавања-теоретска

настава

75 часови

15.2 Вежби (лабораториски,

аудиторски), семинари,

тимска работа

15 часови

16 16.1 Проектни задачи 50 часови

Page 33: Е Л A Б О Р А Т - tfb.uklo.edu.mk · Извештај за последна спроведена евалуација на ниво на УКЛО во Битола за период

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 7000 БИТОЛА, ул. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ

СТУДИСКА ПРОГРАМА - ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН ТРЕТ циклус на студии

33

Други форми на

активности

16.2 Самостојни задачи 20 часови

16.3 Домашно учење 140 часови

17. Начин на оценување

17.1 Тестови 60 бодови

17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и

усмена)

40 бодови

17.3 Активност и учество бодови

18. Критериуми за оценување

(бодови/оценка)

до 50 бода 5 (пет) (F)

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E)

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D)

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C)

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B)

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A)

19. Услов за потпис и полагање на

завршен испит

Изработени и одбранети самостојни задачи,

семинарска работа

20. Јазик на кој се изведува

наставата

Македонски

21. Метод на следење на

квалитетот на наставата

Самоевалуација, анкета на студентите

22. Литература

22.1

Задолжителна литература

Автор Наслов Издавач Година

1 М. Димески, А.

Димеска

Органска хемија Универзитет

„Св. Кирил и

Методиј“

1999

2 Lj. Đaković Hemija sintetskih

polimera

Univerzitet u

Novom Sadu,

Tehnološki

fakultet

1992

3 C. R. Noller Kemija organskih

spojeva

Tehnička knjiga,

Zagreb

1962

22.2

Доплнителна литература

Автор Наслов Издавач Година

1 М. Рубинштајн и

др.

Структура на

полимери

Влада на РМ 2012

2 П. В. Аткинс и др. Аткинсонова

физичка хемија

– студентски

прирачник со

решенија

Влада на РМ 2012

3

Page 34: Е Л A Б О Р А Т - tfb.uklo.edu.mk · Извештај за последна спроведена евалуација на ниво на УКЛО во Битола за период

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 7000 БИТОЛА, ул. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ

СТУДИСКА ПРОГРАМА - ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН ТРЕТ циклус на студии

34

Page 35: Е Л A Б О Р А Т - tfb.uklo.edu.mk · Извештај за последна спроведена евалуација на ниво на УКЛО во Битола за период

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 7000 БИТОЛА, ул. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ

СТУДИСКА ПРОГРАМА - ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН ТРЕТ циклус на студии

35

Прилог бр. 3 Предметна програма од трет циклус на студии

1. Наслов на наставниот предмет Стратегиски планирања во графичката

индустрија

2. Код А.1.2 -6

3. Студиска програма Графичко инженерство и дизајн

4. Организатор на студиската

програма (единица, институт,

отсек, катедра)

Отсек за графичко инженерство

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Трет циклус

6. Академска година/семестар 7. Број на ЕКТС

кредити

10

8. Наставник Д-р Томе Јолевски, ред.проф.во пензија

Вонр.проф.д-р Силвана Ангелевска

9. Предуслови за запишување на

предметот

Способност за научно-истражувачка работа во

областа на стратегиското планирање

10. Цели на предметната програма (компетенции):

Стекнување на специфични вештини и техники од областа на стратегиското

планирање

11. Содржина на предметната програма:. Менаџментот и стратегијата на компанијата

(стратегиска анализа, избор и опции). Стратегијата и деловниот успех (анализа на

изворите и способноста на компанијата, стратегиски фактори на деловниот успех и

создавање на одржлива конкурентска предност). Стратегиско реагирање на промените

на средината (усогласување на компанијата со средината и нејзино прилагодување на

промените). Стратегија на иновациите. Стратегијата и современите технолошки

промени. Производството во стратегијата на компанијата. Меѓународна компаниска

стратегија (процесот на глобализација на светското стопанство, глобализацијата и

однесувањето на компаниите, однесувањето на компанијата на глобалниот светски

пазар). Природата на процесот на стратегиско планирање. Временски хоризонт на

плановите. Техники за унапредување на процесот на стратегиско планирање.

Стратегиско планирање кај меѓународно ориентираните компании. Имплементирање на

стратегиските планови.

12. Методи на учење:

13. Вкупен расположлив фонд на време 300

14. Распределба на расположливото време

15. Форми на наставните

активности

15.1 Предавања-теоретска

настава

70 часови

15.2 Вежби (лабораториски,

аудиторски), семинари,

тимска работа

30 часови

16 Други форми на

активности

16.1 Проектни задачи 50 часови

16.2 Самостојни задачи 50 часови

Page 36: Е Л A Б О Р А Т - tfb.uklo.edu.mk · Извештај за последна спроведена евалуација на ниво на УКЛО во Битола за период

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 7000 БИТОЛА, ул. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ

СТУДИСКА ПРОГРАМА - ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН ТРЕТ циклус на студии

36

16.3 Домашно учење 100 часови

17. Начин на оценување

17.1 Тестови 80 бодови

17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и

усмена)

10 бодови

17.3 Активност и учество 10 бодови

18. Критериуми за оценување

(бодови/оценка)

до 50 бода 5 (пет) (F)

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E)

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D)

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C)

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B)

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A)

19. Услов за потпис и полагање на

завршен испит

20. Јазик на кој се изведува наставата македонски

21. Метод на следење на квалитетот

на наставата

22. Литература

22.1

Задолжителна литература

Автор Наслов Издавач Година

1 Т.Јолевски Стратегиски

менаџмент

Технички

факултет Битола

2007

2 GarethR. Jones,

JenniferM. George

Contemporary

management

McGraw-Hill 2008

3 Frank T. Rothaermel Strategic

management:

concepts

McGraw-Hill 2014

22.2

Доплнителна литература

Автор Наслов Издавач Година

1 S.J.Stowell, S.S.Mead Ahead of the curve

– A Guide to

Applied Strategic

Thinking

CMOE Press 2005

2

3

Page 37: Е Л A Б О Р А Т - tfb.uklo.edu.mk · Извештај за последна спроведена евалуација на ниво на УКЛО во Битола за период

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 7000 БИТОЛА, ул. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ

СТУДИСКА ПРОГРАМА - ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН ТРЕТ циклус на студии

37

Прилог бр. 3 Предметна програма од трет циклус на студии

1. Наслов на наставниот предмет Современи материјали во графичката

индустрија

2. Код А.1.2 -7

3. Студиска програма ГИД

4. Организатор на студиската

програма (единица, институт,

отсек, катедра)

ТФБ

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Трет циклус

6. Академска година/семестар 1 7. Број на ЕКТС

кредити

10

8. Наставник Ред. проф. д-р Стојанче Нусев

Доц. д-р Светлана Мијаковска

9. Предуслови за запишување на

предметот

10. Цели на предметната програма (компетенции):

Стекнување на специфични знаења од областа на дизајнот

11. Содржина на предметната програма:

Нови трендови на развој на: хартијата,металите, керамиката, полимерите,

композитите, графички бои, лепаци, биоматеријали и наноматеријалите;

Хартија: производство на целулоза, производство на стара хартија, производство на

хартија, производство на картони, производство на лепенки, завршна обработка на

хартија, особини и методи на испитување;

Метали и легури: карактеризација и карактеристики на легурите;

Керамика: врски, кристална и аморфна микроструктура, рамнотежа и реакции,

механички, електрични, термички, магнетни и оптички карактеристики;

Полимери: молекуларни структури, полимеризација, методи на карактеризација,

морфологија, механички карактеристики и преодна температурна скала;

Композити: партикулитни, ламинарни композитни материјали и засилени со влакна;

композити со полимерна, метална, керамичка и јаглеродна основа;

Графички бои: состав, производство,физички хемиски својства на графичките бои,

специфичности на графичките бои во зависност од техниките на печатење.

Биоматеријали и наноматеријали;Методи и критериуми за избор и примена на

современите материјали во графичката индустрија.

12. Методи на учење:

Индивидуално учење, интерактивна настава, консултации

13. Вкупен расположлив фонд на време 300

14. Распределба на расположливото време

15. Форми на наставните

активности

15.1 Предавања-теоретска

настава

75 часови

15.2 Вежби (лабораториски,

аудиторски), семинари,

тимска работа

15 часови

16 16.1 Проектни задачи 70 часови

Page 38: Е Л A Б О Р А Т - tfb.uklo.edu.mk · Извештај за последна спроведена евалуација на ниво на УКЛО во Битола за период

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 7000 БИТОЛА, ул. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ

СТУДИСКА ПРОГРАМА - ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН ТРЕТ циклус на студии

38

Други форми на

активности

16.2 Самостојни задачи 10 часови

16.3 Домашно учење 130 часови

17. Начин на оценување

17.1 Тестови 50 бодови

17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и

усмена)

40 бодови

17.3 Активност и учество 10 бодови

18. Критериуми за оценување

(бодови/оценка)

до 50 бода 5 (пет) (F)

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E)

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D)

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C)

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B)

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A)

19. Услов за потпис и полагање на

завршен испит

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски

21. Метод на следење на квалитетот

на наставата

22. Литература

22.1

Задолжителна литература

Автор Наслов Издавач Година

1 Krgovic M., Perviz

O

Graficki materijali Tehnoloski

metalurski

fakultet Beograd

2005

2 Peric B Poznavanje celuloze I

papira

Gradjevinska

knjiga, Beograd

2004

3 Endters A One Platform

Concept, Voith

Paper- Graphic

Papers

Salzburg, Austrija 2002

4. Brady S., Clauser H.,

Vaccari J.

Materials Handbook,

15th edition

, McGraw-Hill

Professional

2002

5. Painter P., Coleman

M.

Fundamentals of

Polymer Science: An

Introductory Text,

2nd edition

CRC 1998

6. Crane F., Charles J.,

Furness J.,

Selection and Use of

Engineering

Materials, 3rd edition

Butterworth-

Heinemann

1997

7. Kalpankin, Serope,

Schmid, Steven

Manufacturing

Engineering and

Tehnology,

Premtice Hall 2006

Page 39: Е Л A Б О Р А Т - tfb.uklo.edu.mk · Извештај за последна спроведена евалуација на ниво на УКЛО во Битола за период

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 7000 БИТОЛА, ул. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ

СТУДИСКА ПРОГРАМА - ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН ТРЕТ циклус на студии

39

Прилог бр. 3 Предметна програма од трет циклус на студии

1. Наслов на наставниот предмет Одбрани поглавја од Компјутерска графика

2. Код А.1.2 -8

3. Студиска програма ГИД

4. Организатор на студиската

програма (единица, институт,

отсек, катедра)

ТФБ

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Трет циклус

6. Академска година/семестар 1 7. Број на ЕКТС

кредити

10

8. Наставник Доц. д-р Светлана Мијаковска

Доц. д-р Филип Поповски

9. Предуслови за запишување на

предметот

Способност за научно-истражувачка работа во

областа на компјутерската графика.

10. Цели на предметната програма (компетенции):

Научно да се елаборираат одредени поглавја од компјутерската графика преку

изучување на суштината на компјутерската графика и развој на методи за иновативна

примена на компјутерската графика во инженерството.

11. Содржина на предметната програма:

Одбрани поглавја од моделирање на 3D графика, рендерирање на 3D графика и 3D

анимации.

12. Методи на учење:

Индивидуално учење, интерактивна настава, консултации

13. Вкупен расположлив фонд на време 300

14. Распределба на расположливото време

15. Форми на наставните

активности

15.1 Предавања-теоретска

настава

75 часови

15.2 Вежби (лабораториски,

аудиторски), семинари,

тимска работа

15 часови

16 Други форми на

активности

16.1 Проектни задачи 70 часови

16.2 Самостојни задачи 10 часови

16.3 Домашно учење 130 часови

17. Начин на оценување

17.1 Тестови 50 бодови

17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и

усмена)

40 бодови

17.3 Активност и учество 10 бодови

18. Критериуми за оценување

(бодови/оценка)

до 50 бода 5 (пет) (F)

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E)

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D)

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C)

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B)

Page 40: Е Л A Б О Р А Т - tfb.uklo.edu.mk · Извештај за последна спроведена евалуација на ниво на УКЛО во Битола за период

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 7000 БИТОЛА, ул. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ

СТУДИСКА ПРОГРАМА - ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН ТРЕТ циклус на студии

40

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A)

19. Услов за потпис и полагање на

завршен испит

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски

21. Метод на следење на квалитетот

на наставата

22. Литература

22.1

Задолжителна литература

Автор Наслов Издавач Година

1 Dragan Cvetkovic Racunarska grafika. 2006

2 Peter Shirley Fundamentals of

Computer Graphics

2002

3 Foley Computer graphics:

Principles and

Practice in C

Addison-Wesley 1995

4. Алан Ватт 3Д компјутерска

графика

Абакус

Комерц/Давид

Компјутери

2010

22.2

Доплнителна литература

Автор Наслов Издавач Година

1

2

3

Page 41: Е Л A Б О Р А Т - tfb.uklo.edu.mk · Извештај за последна спроведена евалуација на ниво на УКЛО во Битола за период

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 7000 БИТОЛА, ул. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ

СТУДИСКА ПРОГРАМА - ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН ТРЕТ циклус на студии

41

Прилог бр. 3 Предметна програма од трет циклус на студии

1. Наслов на наставниот предмет Одбрани поглавја од проектирање во

графичката индустрија

2. Код А.1.2 - 9

3. Студиска програма ГИД

4. Организатор на студиската

програма (единица, институт,

отсек, катедра)

ТФБ

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Трет циклус

6. Академска година/семестар 1 7. Број на ЕКТС

кредити

10

8. Наставник Вонр. проф. д-р Илиос Вилос

Доц. д-р Филип Поповски

9. Предуслови за запишување на

предметот

Способност за научно-истражувачка работа во

областа на проектирањето на графичките погони.

10. Цели на предметната програма (компетенции):

Изучување на специфични методи од областа на проектирањето во графичката

индустрија.

11. Содржина на предметната програма:

Интегрален пристап кај проектирање на графички погони од техничко - технолошки

аспект, услови во погоните, пропратни и помошни постројки и инсталации, влијанија

врз околината.

12. Методи на учење:

Индивидуално учење, интерактивна настава, консултации

13. Вкупен расположлив фонд на време 300

14. Распределба на расположливото време

15. Форми на наставните

активности

15.1 Предавања-теоретска

настава

75 часови

15.2 Вежби (лабораториски,

аудиторски), семинари,

тимска работа

15 часови

16 Други форми на

активности

16.1 Проектни задачи 70 часови

16.2 Самостојни задачи 10 часови

16.3 Домашно учење 130 часови

17. Начин на оценување

17.1 Тестови 50 бодови

17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и

усмена)

40 бодови

17.3 Активност и учество 10 бодови

18. Критериуми за оценување

(бодови/оценка)

до 50 бода 5 (пет) (F)

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E)

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D)

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C)

Page 42: Е Л A Б О Р А Т - tfb.uklo.edu.mk · Извештај за последна спроведена евалуација на ниво на УКЛО во Битола за период

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 7000 БИТОЛА, ул. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ

СТУДИСКА ПРОГРАМА - ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН ТРЕТ циклус на студии

42

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B)

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A)

19. Услов за потпис и полагање на

завршен испит

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски

21. Метод на следење на квалитетот

на наставата

22. Литература

22.1

Задолжителна литература

Автор Наслов Издавач Година

1 Ѓорѓи Тромбев Проектирање на

графички погони

ТФБ

2 Bogner M., Petrovic

A.,

Procena usluga u

izgradnji objekata

SMEITS,

Beograd

1999

3

22.2

Доплнителна литература

Автор Наслов Издавач Година

1

2

3

Page 43: Е Л A Б О Р А Т - tfb.uklo.edu.mk · Извештај за последна спроведена евалуација на ниво на УКЛО во Битола за период

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 7000 БИТОЛА, ул. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ

СТУДИСКА ПРОГРАМА - ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН ТРЕТ циклус на студии

43

Прилог бр. 3 Предметна програма од трет циклус на студии

1. Наслов на наставниот предмет Современи методи за програмирање во

графичката индустрија

2. Код А.1.2 -10

3. Студиска програма Графичко инженерство и дизајн

4. Организатор на студиската

програма (единица, институт,

отсек, катедра)

Универзитет „Св. Климент Охридски“, Технички

факултет

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Трет циклус

6. Академска година/семестар 1 Број на ЕКТС

кредити

10

8. Наставник Проф. д-р Линда Стојановска

Проф. д-р Митко Костов

9. Предуслови за запишување на

предметот

10. Цели на предметната програма (компетенции): Стекнување на продлабочени знаења

од областа на современата теорија на програмирање и пратечките технологии во

рамките на графичката индустрија. Остручување за критично оценување на клучните

програмски концепти, критично оценување на алтернативите во изборот на

програмската парадигма во однос на зададениот проблем.

11. Содржина на предметната програма: Модерна теорија на програмирање. Одбрани

парадигми на програмирање. Алгоритми и нивна програмска имплементација.

Технологии и развојни алатки за поддршка на современите парадигми на

програмирање. Објектно ориентирано програмирање. Релевантни програмски јазици.

Автоматизација на процеси во графичката индустрија со помош на софтвер и негово

програмирање. VBA - Visual Basic for Applications платформа Автоматизација на PDF

документи. PDF workflow

12. Методи на учење: предавања, презентации, вежби, колоквиуми, испит

13. Вкупен расположлив фонд на време 300 часови

14. Распределба на расположливото време настава, вежби, колоквиуми, испит

15. Форми на наставните

активности

15.1 Предавања-теоретска

настава

75 часови

15.2 Вежби (лабораториски,

аудиторски), семинари,

тимска работа

15 часови

16 Други форми на

активности

16.1 Проектни задачи 70 часови

16.2 Самостојни задачи 70 часови

16.3 Домашно учење 70 часови

17. Начин на оценување

17.1 Тестови 0 бодови

17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и

усмена)

80 бодови

17.3 Активност и учество 20 бодови

Page 44: Е Л A Б О Р А Т - tfb.uklo.edu.mk · Извештај за последна спроведена евалуација на ниво на УКЛО во Битола за период

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 7000 БИТОЛА, ул. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ

СТУДИСКА ПРОГРАМА - ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН ТРЕТ циклус на студии

44

18. Критериуми за оценување

(бодови/оценка)

до 50 бода 5 (пет) (F)

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E)

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D)

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C)

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B)

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A)

19. Услов за потпис и полагање на

завршен испит

усмена одбрана на семинарска работ

20. Јазик на кој се изведува наставата македонски, англиски

21. Метод на следење на квалитетот

на наставата

Одбрана на семинарски труд

22. Литература

22.1

Задолжителна литература

Автор Наслов Издавач Година

1 Peter Van Roy, Seif

Haridi

Concepts,

Techniques, and

Models of

Computer

Programming

MIT Press 2004

2 Guy Hart-Davis Mastering VBA 2005 2005

3

22.2

Доплнителна литература

Автор Наслов Издавач Година

1 По препорака на наставникот во зависност од избраната тема. Типичен

избор се релевантни книги, статии од часописи или пак конференции кои

ја обработуваат соодветната тема.

2

3

Page 45: Е Л A Б О Р А Т - tfb.uklo.edu.mk · Извештај за последна спроведена евалуација на ниво на УКЛО во Битола за период

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 7000 БИТОЛА, ул. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ

СТУДИСКА ПРОГРАМА - ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН ТРЕТ циклус на студии

45

Содржина на студиската програма - Специјалистички изборни предмети, Листа 2

Прилог бр. 3 Предметна програма од трет циклус на студии

1. Наслов на наставниот предмет Квалитет на производи – напреден курс

2. Код А 1.3 - 1

3. Студиска програма Графичко Инженерство

4. Организатор на студиската

програма (единица, институт,

отсек, катедра)

Технички Факултет Битола, отсек за Графичко

Инженерство

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Трет циклус

6. Академска година/семестар 7. Број на ЕКТС

кредити

10

8. Наставник ред. проф. д-р. Зоре Ангелевски, доц. д-р. Иво

Кузманов

9. Предуслови за запишување на

предметот

Способност за научно истражувачка работа и

самостојно истражување во областа на

обезбедување и контрола на квалитетот во

графичката индустрија

10. Цели на предметната програма (компетенции):

Проширување на знаењата на функцијата контрола и обезбедување на квалитетот во

индустриските капацитети со посебен акцент на обезбедување и контрола на квалитетот

во графичката индустрија

11. Содржина на предметната програма:

Квалитетот во индустриските системи, видови на контрола на квалитет, обезбедување

на квалитетот, унапредување на квалитетот, видови на контролни карти и нивна

примена, основи за стандардизирање и примена на стандарди за квалитет, потреба и

примена на контролата на квалитетот.

12. Методи на учење:

13. Вкупен расположлив фонд на време 300 часови

14. Распределба на расположливото време

15. Форми на наставните

активности

15.1 Предавања-теоретска

настава

75 часови

15.2 Вежби (лабораториски,

аудиторски), семинари,

тимска работа

25 часови

16 Други форми на

активности

16.1 Проектни задачи 50 часови

16.2 Самостојни задачи 50 часови

16.3 Домашно учење 100 часови

17. Начин на оценување

17.1 Тестови 80 бодови

Page 46: Е Л A Б О Р А Т - tfb.uklo.edu.mk · Извештај за последна спроведена евалуација на ниво на УКЛО во Битола за период

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 7000 БИТОЛА, ул. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ

СТУДИСКА ПРОГРАМА - ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН ТРЕТ циклус на студии

46

17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и

усмена)

10 бодови

17.3 Активност и учество 10 бодови

18. Критериуми за оценување

(бодови/оценка)

до 50 бода 5 (пет) (F)

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E)

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D)

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C)

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B)

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A)

19. Услов за потпис и полагање на

завршен испит

Комплетно завршување на зададени обврски и

реализација на домашните активности,

вклучувајќи го комплетниот процес на самостојно

истражување и научно истражувачка работа која

ќе се финализира со комплетна проектна работа

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски

21. Метод на следење на квалитетот

на наставата

22. Литература

22.1

Задолжителна литература

Автор Наслов Издавач Година

1 Dale H.Besterfield Quality Control Prentice hall 2003

2 Douglas C.

Montgomеry

Introdusction to

Statistical Quality

Control

John Wiley &

Sons

1996

3

22.2

Доплнителна литература

Автор Наслов Издавач Година

1 Иво Кузманов, Зоре

Ангелевски

Контрола на

квалитет, интерна

скрипта

ТФБ 2015

2

3

Page 47: Е Л A Б О Р А Т - tfb.uklo.edu.mk · Извештај за последна спроведена евалуација на ниво на УКЛО во Битола за период

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 7000 БИТОЛА, ул. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ

СТУДИСКА ПРОГРАМА - ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН ТРЕТ циклус на студии

47

Прилог бр. 3 Предметна програма од трет циклус на студии

1. Наслов на наставниот предмет Графички web технологии

2. Код А.1.3 -2

3. Студиска програма ГИД

4. Организатор на студиската

програма (единица, институт,

отсек, катедра)

ТФБ

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Трет циклус

6. Академска година/семестар 1 7. Број на ЕКТС

кредити

10

8. Наставник Доц. д-р Светлана Мијаковска

Доц. д-р Филип Поповски

9. Предуслови за запишување на

предметот

Способност за научно-истражувачка работа во

областа на компјутерската графика.

10. Цели на предметната програма (компетенции):

Стекнување на продлабочени знаења од областа на современата теорија на веб

технологиите во рамките на графичката индустрија. Остручување за критично

оценување на различните начини на употреба на графиката во веб програмирањето и

нејзиното севкупно влијание. Најнови текови за графички кориснички интерфејси на

веб. Интеракција помеѓу човек и компјутер преку веб медиум.

11. Содржина на предметната програма:

Основни поими од стандардно веб програмирање и краток осврт на неговата

примена

Модерна теорија на веб програмирање

Технологии и развојни алатки за веб технологии

Релевантни интеграциски платформи

Web

Веб базирани кориснички интерфејси

Javascript UI базирани технологии

HTML 5, AJAX

Интеракција помеѓу човек и компјутер преку веб (HCI)

12. Методи на учење:

Индивидуално учење, интерактивна настава, консултации

13. Вкупен расположлив фонд на време 300

14. Распределба на расположливото време

15. Форми на наставните

активности

15.1 Предавања-теоретска

настава

75 часови

15.2 Вежби (лабораториски,

аудиторски), семинари,

тимска работа

15 часови

16 Други форми на

активности

16.1 Проектни задачи 70 часови

16.2 Самостојни задачи 10 часови

16.3 Домашно учење 130 часови

17. Начин на оценување

Page 48: Е Л A Б О Р А Т - tfb.uklo.edu.mk · Извештај за последна спроведена евалуација на ниво на УКЛО во Битола за период

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 7000 БИТОЛА, ул. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ

СТУДИСКА ПРОГРАМА - ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН ТРЕТ циклус на студии

48

17.1 Тестови 50 бодови

17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и

усмена)

40 бодови

17.3 Активност и учество 10 бодови

18. Критериуми за оценување

(бодови/оценка)

до 50 бода 5 (пет) (F)

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E)

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D)

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C)

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B)

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A)

19. Услов за потпис и полагање на

завршен испит

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски

21. Метод на следење на квалитетот

на наставата

22. Литература

22.1

Задолжителна литература

Автор Наслов Издавач Година

1 Nicholas C. Zakas,

Jeremy McPeak, Joe

Fawcett

Professional Ajax,

2nd Ed

Wrox 2007

2 Peter Lubbers, Brian

Albers, Frank Salim,

Ric Smith

Pro HTML5

Programming,

Apress 2010

3 По препорака на наставникот во зависност од избраната тема.

Типичен избор се релевантни книги, статии од часописи или

пак конференции кои ја обработуваат соодветната тема.

4.

22.2

Доплнителна литература

Автор Наслов Издавач Година

1

2

3

Page 49: Е Л A Б О Р А Т - tfb.uklo.edu.mk · Извештај за последна спроведена евалуација на ниво на УКЛО во Битола за период

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 7000 БИТОЛА, ул. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ

СТУДИСКА ПРОГРАМА - ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН ТРЕТ циклус на студии

49

Прилог бр. 3 Предметна програма од трет циклус на студии

1. Наслов на наставниот предмет Одбрани поглавја од Визуелизација на

податоци

2. Код А.1.3 -3

3. Студиска програма ГИД

4. Организатор на студиската

програма (единица, институт,

отсек, катедра)

ТФБ

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Трет циклус

6. Академска година/семестар 2 7. Број на ЕКТС

кредити

10

8. Наставник Доц. д-р Филип Поповски

Доц. д-р Светлана Мијаковска

9. Предуслови за запишување на

предметот

Способност за научно-истражувачка работа во

областа на научната визуелизација во

компјутерската графика

10. Цели на предметната програма (компетенции):

Научно елаборирање на креирањето визуелни репрезентации од големи количества на

податоци. Развој на апликации за визуeлизација, развој на системи за донесување

одлуки врз база на визуелни податоци.

11. Содржина на предметната програма:

Одбрани поглавја од репрезентација на податоци, алатки за визуeлизација, научна

визуелизација, медицинска визуелизација, визуелизација на струења, визуeлизација на

информации, визуeлизација на знаење, техники на просторно рендерирање. Развој на

алатки за визуелизација и системи за донесување одлуки врз база на визуелни

податоци.

12. Методи на учење:

Индивидуално учење, интерактивна настава, консултации

13. Вкупен расположлив фонд на време 300

14. Распределба на расположливото време

15. Форми на наставните

активности

15.1 Предавања-теоретска

настава

75 часови

15.2 Вежби (лабораториски,

аудиторски), семинари,

тимска работа

15 часови

16 Други форми на

активности

16.1 Проектни задачи 70 часови

16.2 Самостојни задачи 10 часови

16.3 Домашно учење 130 часови

17. Начин на оценување

17.1 Тестови 50 бодови

17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и

усмена)

40 бодови

17.3 Активност и учество 10 бодови

18. Критериуми за оценување

(бодови/оценка)

до 50 бода 5 (пет) (F)

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E)

Page 50: Е Л A Б О Р А Т - tfb.uklo.edu.mk · Извештај за последна спроведена евалуација на ниво на УКЛО во Битола за период

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 7000 БИТОЛА, ул. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ

СТУДИСКА ПРОГРАМА - ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН ТРЕТ циклус на студии

50

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D)

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C)

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B)

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A)

19. Услов за потпис и полагање на

завршен испит

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски

21. Метод на следење на квалитетот

на наставата

22. Литература

22.1

Задолжителна литература

Автор Наслов Издавач Година

1 Georges-Pierre

Bonneau et al

Scientific

Visualization: The

Visual Extraction

of Knowledge from

Data

Springer 2006

2 Colin Ware Information

Visualization:

Perception for

Design

Elsevier 2013

3 Chandrajit Bajaj, Bala

Krishnamurthy

Data Visualization

Techniques

Wiley 1999

22.2

Доплнителна литература

Автор Наслов Издавач Година

1

2

3

Page 51: Е Л A Б О Р А Т - tfb.uklo.edu.mk · Извештај за последна спроведена евалуација на ниво на УКЛО во Битола за период

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 7000 БИТОЛА, ул. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ

СТУДИСКА ПРОГРАМА - ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН ТРЕТ циклус на студии

51

Прилог бр. 3 Предметна програма од трет циклус на студии

1. Наслов на наставниот предмет Одбрани поглавја од книговрзување и

современо амбалажирање

2. Код А.1.3 -4

3. Студиска програма ГИД

4. Организатор на студиската

програма (единица, институт,

отсек, катедра)

ТФБ

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Трет циклус

6. Академска година/семестар 2 7. Број на ЕКТС

кредити

10

8. Наставник Доц. д-р Филип Поповски

Ред. Проф. д-р Зоре Ангелевски

9. Предуслови за запишување на

предметот

Способност за научно-истражувачка работа во

областа на графичката доработка

10. Цели на предметната програма (компетенции):

Научно истражувачка работа во технологијата на графичката доработка, пронаоѓање

нови начини на пресметки на искористеност на материјалот за употреба во

доработката и амбалажата на производите. Пронаоѓање на нови идејни решенија во

процесот на проектирањето на амбалажата иизработка на нов амбалажен производ.

11. Содржина на предметната програма:

Технолошки процеси за доработка на графичките производи, машини за доработка и

материјали, технологии на книговрзување. Амбалажа, цовремена подршка за

дизајнирање и изработка на амбалажа, технологија на изработка на амбалажа.

12. Методи на учење:

Индивидуално учење, интерактивна настава, консултации

13. Вкупен расположлив фонд на време 300

14. Распределба на расположливото време

15. Форми на наставните

активности

15.1 Предавања-теоретска

настава

75 часови

15.2 Вежби (лабораториски,

аудиторски), семинари,

тимска работа

15 часови

16 Други форми на

активности

16.1 Проектни задачи 70 часови

16.2 Самостојни задачи 10 часови

16.3 Домашно учење 130 часови

17. Начин на оценување

17.1 Тестови 50 бодови

17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и

усмена)

40 бодови

17.3 Активност и учество 10 бодови

18. Критериуми за оценување

(бодови/оценка)

до 50 бода 5 (пет) (F)

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E)

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D)

Page 52: Е Л A Б О Р А Т - tfb.uklo.edu.mk · Извештај за последна спроведена евалуација на ниво на УКЛО во Битола за период

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 7000 БИТОЛА, ул. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ

СТУДИСКА ПРОГРАМА - ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН ТРЕТ циклус на студии

52

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C)

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B)

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A)

19. Услов за потпис и полагање на

завршен испит

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски

21. Метод на следење на квалитетот

на наставата

22. Литература

22.1

Задолжителна литература

Автор Наслов Издавач Година

1 Филип Поповски Завршна графичка

доработка -

скрипта

2015

2 В. Константиновиќ Графичка дорада I

и II

Технолошки

факултет,

Белград

1995

3 N. Stričević Sаvremena

ambalaža 1 i 2

Graficki fakultet

Zagreb

22.2

Доплнителна литература

Автор Наслов Издавач Година

1

2

3

Page 53: Е Л A Б О Р А Т - tfb.uklo.edu.mk · Извештај за последна спроведена евалуација на ниво на УКЛО во Битола за период

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 7000 БИТОЛА, ул. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ

СТУДИСКА ПРОГРАМА - ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН ТРЕТ циклус на студии

53

Прилог бр.3 Предметна програма од трет циклус на студии

1. Наслов на наставниот предмет Одбрани поглавја од менаџмент на

мултимедијални проекти

2. Код А.1.3 -5

3. Студиска програма ГИД

4. Организатор на студиската

програма (единица, институт,

отсек, катедра)

ТФБ

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Трет циклус

6. Академска година/семестар 2 7. Број на ЕКТС

кредити

10

8. Наставник Ред. Проф. Д-р Томе Јолевски, во пензија

Ред. проф. д-р Кире Поповски

9. Предуслови за запишување на

предметот

/

10. Цели на предметната програма (компетенции):

Запознавање со теориските основи, современите технолошки решенија и соодветната

примена на компјутерски подржаните мултимедијални системи со посебен акцент на

Интернет - ориентираните мултимедијални системи.

11. Содржина на предметната програма:

Презентирање, репрезентирање, организирање, стокирање и пребарување на

мултимедијални податоци. Интернет мултимедија. Архитектура на напредните

Интернет ориентирани мултимедијални системи. Софтверски решенија во областа на

Интернет ориентираните мултимедијални системи.

12. Методи на учење:

Индивидуално учење, интерактивна настава, консултации

13. Вкупен расположлив фонд на време 300

14. Распределба на расположливото време

15. Форми на наставните

активности

15.1 Предавања-теоретска

настава

75 часови

15.2 Вежби (лабораториски,

аудиторски), семинари,

тимска работа

15 часови

16 Други форми на

активности

16.1 Проектни задачи 70 часови

16.2 Самостојни задачи 10 часови

16.3 Домашно учење 130 часови

17. Начин на оценување

17.1 Тестови 50 бодови

17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и

усмена)

40 бодови

17.3 Активност и учество 10 бодови

18. Критериуми за оценување

(бодови/оценка)

до 50 бода 5 (пет) (F)

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E)

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D)

Page 54: Е Л A Б О Р А Т - tfb.uklo.edu.mk · Извештај за последна спроведена евалуација на ниво на УКЛО во Битола за период

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 7000 БИТОЛА, ул. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ

СТУДИСКА ПРОГРАМА - ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН ТРЕТ циклус на студии

54

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C)

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B)

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A)

19. Услов за потпис и полагање на

завршен испит

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски

21. Метод на следење на квалитетот

на наставата

22. Литература

22.1

Задолжителна литература

Автор Наслов Издавач Година

1 Т. Јолевски, Р.

Пашиќ

Менаџмент на

мултимедијални

проекти

ISBN9989-786-

08-9

2012

2

3

22.2

Доплнителна литература

Автор Наслов Издавач Година

1

2

3

Page 55: Е Л A Б О Р А Т - tfb.uklo.edu.mk · Извештај за последна спроведена евалуација на ниво на УКЛО во Битола за период

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 7000 БИТОЛА, ул. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ

СТУДИСКА ПРОГРАМА - ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН ТРЕТ циклус на студии

55

Прилог бр. 3 Предметна програма од трет циклус на студии

1. Наслов на наставниот предмет Нови технологии и животна средина

2. Код А.1.3-6

3. Студиска програма Графичко инженерство и дизајн

4. Организатор на студиската

програма (единица, институт,

отсек, катедра)

Технички факултет Битола

Отсек за графичко инженерство и дизајн

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Трет циклус

6. Академска година/семестар 1/II 7. Број на ЕКТС

кредити

10

8. Наставник Ред. проф. д-р Кире Поповски

Доц. д-р Бети Анѓелевска

9. Предуслови за запишување на

предметот

/

10. Цели на предметната програма (компетенции):

Научно елаборирање на најновите технологии за заштита на животната средина во

графичката индустрија и овозможување на студентите да се стекнат со продлабочени

знаења за самостојно истражување, идентификација и научно истражување на

идентифицираните проблеми, конципирање на нови идеи за решавање на проблемите,

и анализирање na можностите за практична имплементација на научните сознанија.

11. Содржина на предметната програма:

Преглед и анализа на постоечки и нови технологии за превенција, заштита и

унапредување на животната средина.

Проценка на трошоците при замена на постоечките технологии со нови.

Системи за поддршка при донесувањето на одлуки.

Иновации во животната средина.

Примена на GIS технологии во заштита на животната средина.

Нано-технологија и животната средина.

Напредни методи за моделирање на животната средина.

Напредни информатички технологии за менаџмент на животната средина.

Концепти на енвиронментална етика и филозофија.

Концепти за дизајн на нови „environmental frendly“ производи и услуги.

Напредни агент-базирани енвиронментални менаџмент системи.

12. Методи на учење:

Индивидуално учење, интерактивна настава, консултации

13. Вкупен расположлив фонд на време 300

14. Распределба на расположливото време

15. Форми на наставните

активности

15.1 Предавања-теоретска

настава

75 часови

15.2 Вежби (лабораториски,

аудиторски), семинари,

тимска работа

15 часови

16 16.1 Проектни задачи 70 часови

Page 56: Е Л A Б О Р А Т - tfb.uklo.edu.mk · Извештај за последна спроведена евалуација на ниво на УКЛО во Битола за период

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 7000 БИТОЛА, ул. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ

СТУДИСКА ПРОГРАМА - ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН ТРЕТ циклус на студии

56

Други форми на

активности

16.2 Самостојни задачи 10 часови

16.3 Домашно учење 130 часови

17. Начин на оценување

17.1 Тестови 50 бодови

17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и

усмена)

40 бодови

17.3 Активност и учество 10 бодови

18. Критериуми за оценување

(бодови/оценка)

до 50 бода 5 (пет) (F)

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E)

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D)

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C)

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B)

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A)

19. Услов за потпис и полагање на

завршен испит

20. Јазик на кој се изведува наставата македонски

21. Метод на следење на квалитетот

на наставата

22. Литература

22.1

Задолжителна литература

Автор Наслов Издавач Година

1 R.C. Gaur Basic

Environmental

Engineering

New Age

International (P)

Ltd., Publishers,

ISBN (13) : 978-

81-224-2701-1

2008

2 Y.Krozer Innovations and the

Environment

Springer, ISBN

978-1-84800-196-1

2008

3 U. Cortes, M. Poch Advanced Agent-

based

Environmental

Management

Systems

Birkhauser, ISBN

978-3-7643-8897-3

2009

22.2

Дополнителна литература

Автор Наслов Издавач Година

1 K. Sellers et all Nanotechnology

and the

Environment

CRC Press, Taylor

and Francis group,

ISBN

978‑1‑4200‑6019

‑5

2009

2 N. Nirmala Khandan Modeling tools for

Environmental

Engineeres and

Scientists

CRC Press, 1-

56676-995-7

2002

3

Page 57: Е Л A Б О Р А Т - tfb.uklo.edu.mk · Извештај за последна спроведена евалуација на ниво на УКЛО во Битола за период

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 7000 БИТОЛА, ул. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ

СТУДИСКА ПРОГРАМА - ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН ТРЕТ циклус на студии

57

Прилог бр. 3 Предметна програма од трет циклус на студии

1. Наслов на наставниот предмет Современа графичка подготовка

2. Код А.1.3 -7

3. Студиска програма ГИД

4. Организатор на студиската

програма (единица, институт,

отсек, катедра)

ТФБ

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Трет циклус

6. Академска година/семестар 2 7. Број на ЕКТС

кредити

10

8. Наставник Доц. Д-р Роберто Пашиќ

Ред. Проф. Д-р Кире Поповски

9. Предуслови за запишување на

предметот

/

10. Цели на предметната програма (компетенции):

Стекнување со специфични знаења од областа на современата графичка подготовка.

11. Содржина на предметната програма:

Структура на дигитално печатени материјали, Технолошки можности и дигитални

работни текови, Дигитален опис на печатена страна, Процеси на дигитална

растеризација, RT растеризација, Суперкелии, Ирационално растеризирање, Излезни

можности, Барања во поглед на квалитет, Влезни и излезни резолуции, RIP структури

и функции, Колор менаџмент, Колор профили.

12. Методи на учење:

Индивидуално учење, интерактивна настава, консултации

13. Вкупен расположлив фонд на време 300

14. Распределба на расположливото време

15. Форми на наставните

активности

15.1 Предавања-теоретска

настава

75 часови

15.2 Вежби (лабораториски,

аудиторски), семинари,

тимска работа

15 часови

16 Други форми на

активности

16.1 Проектни задачи 70 часови

16.2 Самостојни задачи 10 часови

16.3 Домашно учење 130 часови

17. Начин на оценување

17.1 Тестови 50 бодови

17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и

усмена)

40 бодови

17.3 Активност и учество 10 бодови

18. Критериуми за оценување

(бодови/оценка)

до 50 бода 5 (пет) (F)

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E)

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D)

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C)

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B)

Page 58: Е Л A Б О Р А Т - tfb.uklo.edu.mk · Извештај за последна спроведена евалуација на ниво на УКЛО во Битола за период

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 7000 БИТОЛА, ул. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ

СТУДИСКА ПРОГРАМА - ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН ТРЕТ циклус на студии

58

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A)

19. Услов за потпис и полагање на

завршен испит

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски

21. Метод на следење на квалитетот

на наставата

22. Литература

22.1

Задолжителна литература

Автор Наслов Издавач Година

1 H.Kipphan Handbook of Print

Media

Springer 2012

2 H. Hinderliter Digital Imposition GATF, Sewickley 2012

3 IFRATrack CIP4, PS, PDF,

PJTF

IFRA 2013

22.2

Доплнителна литература

Автор Наслов Издавач Година

1 Р. Пашиќ Современа

графичка

подготовка

ТФБ, Интерна

скрипта

2015

2

3

Page 59: Е Л A Б О Р А Т - tfb.uklo.edu.mk · Извештај за последна спроведена евалуација на ниво на УКЛО во Битола за период

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 7000 БИТОЛА, ул. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ

СТУДИСКА ПРОГРАМА - ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН ТРЕТ циклус на студии

59

Прилог бр. 3 Предметна програма од трет циклус на студии

1. Наслов на наставниот предмет Одбрани поглавја од операциони

истражувања

2. Код А.1.3 -8

3. Студиска програма Графичко инженерство и дизајн

4. Организатор на студиската

програма (единица, институт,

отсек, катедра)

Универзитет „Св. Климент Охридски“, Технички

факултет

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Трет циклус

6. Академска година/семестар 2 Број на ЕКТС

кредити

10

8. Наставник Проф. д-р Линда Стојановска

Проф. д-р Гордана Јаневска

9. Предуслови за запишување на

предметот

10. Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање со основните методи на

операциони истражувања и нивната примена. Запознавање и користење на Софтверски

пакет SOLVER.

11. Содржина на предметната програма: Моделирање на операционо истражувачки

проблеми, Линеарна оптимизација, Симплекс метод, Графичко прикажување,

Табеларно прикажување, Дуален проблем, Анализа на осетливост, Транспортен

проблем, Оптимално распоредување, Оптимирање на залихи, Примена на линеарното

програмирање: оптимален програм на производство, оптимизација на потрошувачка на

материјали, оптимално проширење на капацитети, деловна соработка. Примена на

софтверски пакет за линеарна и нелинеарна оптимизација SOLVER за решавање на

карактеристични примери.

12. Методи на учење: предавања, презентации, вежби, колоквиуми, испит

13. Вкупен расположлив фонд на време 300 часови

14. Распределба на расположливото време настава, вежби, колоквиуми, испит

15. Форми на наставните

активности

15.1 Предавања-теоретска

настава

75 часови

15.2 Вежби (лабораториски,

аудиторски), семинари,

тимска работа

15 часови

16 Други форми на

активности

16.1 Проектни задачи 70 часови

16.2 Самостојни задачи 70 часови

16.3 Домашно учење 70 часови

17. Начин на оценување

17.1 Тестови 0 бодови

17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и

усмена)

80 бодови

17.3 Активност и учество 20 бодови

18. до 50 бода 5 (пет) (F)

Page 60: Е Л A Б О Р А Т - tfb.uklo.edu.mk · Извештај за последна спроведена евалуација на ниво на УКЛО во Битола за период

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 7000 БИТОЛА, ул. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ

СТУДИСКА ПРОГРАМА - ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН ТРЕТ циклус на студии

60

Критериуми за оценување

(бодови/оценка)

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E)

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D)

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C)

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B)

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A)

19. Услов за потпис и полагање на

завршен испит

Услов за полагање на испитот е одбрана на

самостојно изработената семинарска работа.

20. Јазик на кој се изведува наставата македонски, англиски

21. Метод на следење на квалитетот

на наставата

Усмен испит

22. Литература

22.1

Задолжителна литература

Автор Наслов Издавач Година

1 Frederick S. Hillier,

Gerald J. Lieberman

Introduction to

Operational

Research (with

Tutorial Software),

7th ed.

McGraw-Hill 2001

2 SOLVER – софтверски пакет за решавање на проблеми на линеарна и

нелинеарна оптимизација: http://office.microsoft.com/en-

us/excel/HA102190021033.aspx

3

22.2

Доплнителна литература

Автор Наслов Издавач Година

1

2

3

Page 61: Е Л A Б О Р А Т - tfb.uklo.edu.mk · Извештај за последна спроведена евалуација на ниво на УКЛО во Битола за период

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 7000 БИТОЛА, ул. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ

СТУДИСКА ПРОГРАМА - ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН ТРЕТ циклус на студии

61

Прилог бр. 3 Предметна програма од трет циклус на студии

1. Наслов на наставниот предмет Надежност на технички системи-напреден курс

2. Код А.1.3-9

3. Студиска програма Графичко инженерство и дизајн

4. Организатор на студиската

програма (единица, институт,

отсек, катедра)

Технички факултет-Битола, Отсек за графичко

инженерство

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Трет циклус

6. Академска година/семестар Прва/

втор

7. Број на ЕКТС

кредити

10

8. Наставник Ред. проф. д-р Елизабета Христовска

Ред. проф. д-р Томе Јолевски

9. Предуслови за запишување на

предметот

10. Цели на предметната програма (компетенции):

Насочување на студентите во примената на теоријата на надежноста за анализа на

техничките системи од аспект на надежност

11. Содржина на предметната програма:

Проучување и разработување на најчесто користени модели за анализа на надежност на

технички системи. Продлабочено третирање на основите за појава на откази. Анализа

на причините за губење на работната способност и развојот на процесот на откази.

Практични мерки за зголемување на надежноста.

12. Методи на учење: теоретски предавања и вежби, тимска и индивидуална работа на

проектна и други задачи, самостојно учење дома

13. Вкупен расположлив фонд на време 300 часови

14. Распределба на расположливото време 3+2

15. Форми на наставните

активности

15.1 Предавања-теоретска

настава

45 часови

15.2 Вежби (лабораториски,

аудиторски), семинари,

тимска работа

30 часови

16 Други форми на

активности

16.1 Проектни задачи 30 часови

16.2 Самостојни задачи 40 часови

16.3 Домашно учење 155 часови

17. Начин на оценување

17.1 Тестови 80 бодови

17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и

усмена)

10 бодови

17.3 Активност и учество 10 бодови

18. Критериуми за оценување

(бодови/оценка)

до 50 бода 5 (пет) (F)

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E)

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D)

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C)

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B)

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A)

Page 62: Е Л A Б О Р А Т - tfb.uklo.edu.mk · Извештај за последна спроведена евалуација на ниво на УКЛО во Битола за период

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 7000 БИТОЛА, ул. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ

СТУДИСКА ПРОГРАМА - ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН ТРЕТ циклус на студии

62

19. Услов за потпис и полагање на

завршен испит

Редовност на предавања, вежби и други

активности

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски

21. Метод на следење на квалитетот

на наставата

Анкета на студенти

22. Литература

22.1

Задолжителна литература

Автор Наслов Издавач Година

1 Тодор Давчев

Надежност и

одржување на

техничките

системи

Машински

факултет -

Скопје

2009

2 Тодор Давчев Надежност на

технички системи

Машински

факултет -

Скопје

1992

3 Елизабета

Христовска

Надежност на

технички системи

(предавања за

втор циклус)

Технички

факултет -

Битола

2010

22.2

Доплнителна литература

Автор Наслов Издавач Година

1 Igor Bazovsky Reliability Theory

and Practice

Dover

publications, INC.

USA

2004

2 Patrick O’Connor,

Andre Kleyner

Practical Reliability

Engineering

John Wiley &

Sons, Ltd, United

Kingdom

2012

3 Bryan Dodson,

Dennis Nolan

Reliability

Engineering,

Handbook

QA Publiching,

LLC, USA

2002

Page 63: Е Л A Б О Р А Т - tfb.uklo.edu.mk · Извештај за последна спроведена евалуација на ниво на УКЛО во Битола за период

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 7000 БИТОЛА, ул. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ

СТУДИСКА ПРОГРАМА - ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН ТРЕТ циклус на студии

63

15. Список на наставен кадар со податоци наведени во членот 5 од Правилникот

(Прилог бр. 4)

Во реализација на наставата на третиот циклус учествуваат следните наставници:

1. Ред. проф. д-р Томе Јолевски

2. Ред. проф. д-р Стојанче Нусев

3. Ред. проф. д-р Витомир Стојановски

4. Ред. проф. д-р Линда Стојановска

5. Ред. проф. д-р Елизабета Бахтовска

6. Ред. проф. д-р Зоре Ангелевски

7. Ред. проф. д-р Елизабета Христовска

8. Ред. проф. д-р Кире Поповски

9. Ред. проф. д-р Атена Андреевска

10. Вонр. проф. д-р Илиос Вилос

11. Вонр. проф. д-р Ратка Нешковска

12. Вонр. проф. д-р Силвана Ангелевска

13. Вонр. проф. д-р Митко Костов

14. Вонр. проф. д-р Гордана Јаневска

15. Доц. д-р Роберто Пашиќ

16. Доц. д-р Иво Кузманов

17. Доц. д-р Светлана Мијаковска

18. Доц. д-р Филип Поповски

19. Доц. д-р Бети Ангелевска

Ангажираноста на наставниците по предмети е следна:

1. Методи и организација на научно-истражувачка работа од областа во која се

работи докторската дисертација

- Ред. проф. д-р Витомир Стојановски

- Ред. проф. д-р Елизабета Бахтовска

2. Одбрани поглавја од современи графички технологии

- Ред. проф. д-р Томе Јолевски

- Доц. д-р Роберто Пашиќ

3. Одбрани поглавја од теорија на дизајн

- Вонр. проф. д-р Илиос Вилос

- Доц. д-р Светлана Мијаковска

4. Нумерички методи во процесите на современите графички технологии

- Ред. проф. д-р Линда Стојановска

- Ред. проф. д-р Кире Поповски

Page 64: Е Л A Б О Р А Т - tfb.uklo.edu.mk · Извештај за последна спроведена евалуација на ниво на УКЛО во Битола за период

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 7000 БИТОЛА, ул. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ

СТУДИСКА ПРОГРАМА - ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН ТРЕТ циклус на студии

64

5. Одбрани поглавја од физика

- Вонр. проф. д-р Ратка Нешковска

- Ред. проф. д-р Атена Андреевска

6. Одбрани поглавја од хемија

- Вонр. проф. д-р Ратка Нешковска

- Ред. проф. д-р Атена Андреевска

7. Стратегиски планирања во графичката индустрија

- Ред. проф. д-р Томе Јолевски

- Вонр. проф. д-р Силвана Ангелевска

8. Современи материјали во графичката индустрија

- Ред. проф. д-р Стојанче Нусев

- Доц. д-р Светлана Мијаковска

9. Одбрани поглавја од компјутерска графика

- Доц. д-р Светлана Мијаковска

- Доц. д-р Филип Поповски

10. Одбрани поглавја од проектирање во графичката индустрија

- Вонр. проф. д-р Илиос Вилос

- Доц. д-р Филип Поповски

11. Современи методи за програмирање во графичката индустрија

- Ред. проф. д-р Линда Стојановска

- Вонр. проф. д-р Митко Костов

12. Квалитет на производи - напреден курс

- Ред. проф. д-р Зоре Ангелевски

- Доц. д-р Иво Кузманов

13. Графички web технологии

- Доц. д-р Светлана Мијаковска

- Доц. д-р Филип Поповски

14. Одбрани поглавја од визуелизација на податоци

- Доц. д-р Филип Поповски

- Доц. д-р Светлана Мијаковска

15. Одбрани поглавја од книговрзување и современо амбалажирање

- Доц. д-р Филип Поповски

- Ред. проф. д-р Зоре Ангелевски

16. Одбрани поглавја од менаџмент на мултимедијални проекти

- Ред. проф. д-р Томе Јолевски

- Ред. проф. д-р Кире Поповски

17. Нови технологии и животна средина

- Ред. проф. д-р Кире Поповски

- Доц. д-р Бети Ангелевска

18. Современа графичка подготовка

- Доц. д-р Роберто Пашиќ

- Ред. проф. д-р Кире Поповски

Page 65: Е Л A Б О Р А Т - tfb.uklo.edu.mk · Извештај за последна спроведена евалуација на ниво на УКЛО во Битола за период

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 7000 БИТОЛА, ул. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ

СТУДИСКА ПРОГРАМА - ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН ТРЕТ циклус на студии

65

19. Одбрани поглавја од операциони истражувања

- Ред. проф. д-р Линда Стојановска

- Вонр. проф. д-р Гордана Јаневска

20. Надежност на технички системи - напреден курс

- Ред. проф. д-р Елизабета Христовска

- Ред. проф. д-р Томе Јолевски

Page 66: Е Л A Б О Р А Т - tfb.uklo.edu.mk · Извештај за последна спроведена евалуација на ниво на УКЛО во Битола за период

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 7000 БИТОЛА, ул. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ

СТУДИСКА ПРОГРАМА - ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН ТРЕТ циклус на студии

66

Прилог

бр. 4

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската

програма од трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови

1. Име и презиме Томе Јолевски

2. Датум на раѓање 28.02.1948

3. Степен на образование III циклус на студии

4. Наслов на научен степен Доктор на технички науки

5. Каде и кога го завршил

образованието односно се

стекнал со научен степен

Образование Институција Година

I циклус на студии Факултет

техничких наука,

Нови Сад, Србија

1972

II циклус на студии Електротехнички

Факултет, Загреб,

Хрватска

1981

III циклус на студии Машински

Факултет, Скопје

1988

6. Подрачје, поле и област на

научниот степен магистер

Подрачје Поле Област

Техничко -

технолошки науки

Електромашинство Електромотор

ни погони

7. Подрачје, поле и област на

научниот степен доктор

Подрачје Поле Област

Техничко -

технолошки науки

Индустриско

инженерство и

менаџмент

Планирање

8. Доколку во работен однос да се

наведе институцијата каде работи,

звањето во кое е избран и во која

област

Институција Звање во кое е

избран

Редовен проф. во

пензија

9. Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии

9.1 Наслов на предмет Студиска програма/институција

1

2

3

4

9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии

Наслов на предмет Студиска програма/институција

1 Стратегиски менаџмент напреден

курс ИM/ТФБ

2 Менаџмент во графичкото

производство ГИ/ТФБ

3

9.3 Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии

Наслов на предмет Студиска програма/институција

Page 67: Е Л A Б О Р А Т - tfb.uklo.edu.mk · Извештај за последна спроведена евалуација на ниво на УКЛО во Битола за период

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 7000 БИТОЛА, ул. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ

СТУДИСКА ПРОГРАМА - ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН ТРЕТ циклус на студии

67

1 Одбрани поглавја од

современи графички

технологии

ГИД/ТФБ

2 Стратегиски планирања во

графичката индустрија

ГИД/ТФБ

3 Одбрани поглавја од

менаџмент на мултимедијални

проекти

ГИД/ТФБ

4 Одбрани поглавја од

современиот индустриски

Менаџмент

ИМ/ТФБ

5 Оперативен менаџмент ИМ/ТФБ

10. Селектирани резултати во последните пет години

10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет)

Автори Наслов Издавач/година

1

T.Jolevski, R.Pašić,

S.Angelevska, I.Jolevski

Sprovodljivost, pH i viskoznost,

značaj merenja ovih veličina i

njihov uticaj u procesu ofset

štampe

Treći naučno-

stručni

simpozijum GRID

2006, Novi Sad

2

R. Markoska, T.Jolevski

Metodologija procene stanja IKT

sistema - Link koji obedinuje

teoriju digitalnih biznis

ekosistema i praksu e-biznis

transformacije malih i srednih

kompanija

Majska

konferencija o

strategijskom

menadžmentu,

2010, Kladovo,

Srbija

3

R.Markoska, T.Jolevski,

I.Jolevski

Concept and role of digital

business ecosystems in e-business

and economic processes in

development countries

Majska

konferencija o

strategijskom

menadžmentu,

2009, Zaječar,

Srbija

4

R.Markoska, T.Jolevski,

I.Jolevski

Pilot model za merenje e-biznis

performansi u malim i srednim

kompanijama u grafickoj

industriji

XV Međunarodni

simpozijum iz

oblasti celuloze,

papira, ambalaže i

grafike, Zlatibor,

Srbija, 2009

5

Z.Kotevski,

I.Nedelkovski,

T.Jolevski

Interaktivna fotorealistična

vizuelizacija

XIII Međunarodni

simpozijum iz

oblasti celuloze,

papira, ambalaže i

grafike, Zlatibor,

Srbija, 2007

10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)

Page 68: Е Л A Б О Р А Т - tfb.uklo.edu.mk · Извештај за последна спроведена евалуација на ниво на УКЛО во Битола за период

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 7000 БИТОЛА, ул. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ

СТУДИСКА ПРОГРАМА - ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН ТРЕТ циклус на студии

68

Автори Наслов Издавач/го

дина

1

2

3

4

5

10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет)

Автори Наслов Издавач/го

дина

1 Т. Јолевски, Р. Пашиќ Менаџмент на

мултимедијални проекти

ISBN9989-

786-08-9/

2012

2

Т. Јолевски, Ц. Димитриевска Проектен менаџмент

Технички

факултет,

Битола,

2008

3

4

5

10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)

Автори Наслов Издавач/го

дина

1

2

3

4

5

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии

11.1 Дипломски работи >120

11.2 Магистерски работи 1. Поповски Д., Примена и анализа на

софтверска поддршка при планирање на

мултимедијални проекти, ТФБ, 2010

2. Јаневски М., Прилагодување на 6σ во

малите производствени организации, ТФБ,

2010

3. Села Н., Внатрешно претприемаштво во

проектниот менаџмент на малите

претпријатија, ТФБ, 2008

4. Маркоска Р., Стратегиски менаџмент на е-

бизнис трансформација за мали и средни

претпријатија, ТФБ, 2008

5. Грозданоски В., Проценка и менаџмент со

ризици при изработка на инвестициони

проекти, ТФБ, 2008

Page 69: Е Л A Б О Р А Т - tfb.uklo.edu.mk · Извештај за последна спроведена евалуација на ниво на УКЛО во Битола за период

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 7000 БИТОЛА, ул. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ

СТУДИСКА ПРОГРАМА - ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН ТРЕТ циклус на студии

69

6. Тасевски Г., Модел за определување на

трошоците за одржување на термоцентрали

кои работата на комбинирано гориво (мазут

и гас), ТФБ, 2007

7. Таневски З., Менаџерски систем за

теренско одржување на булдожери, ТФБ,

2006

11.3 Докторски дисертации 1. Ангелевска С., Benchmarking модел за

континуирано подобрување на

одржувањето во индустриските системи,

ТФБ, 2007

2. Маркоска Р., Менаџмент на

информациско - комуникациските

технологии кај дигиталните бизнис

екосистеми во процесот на степенеста е-

бизнис трансформација на малите и средни

претпријатија, ТФБ, 2011 (во тек)

3. Бошевска Л., Модел за стратешко

менаџирање за континуирано подобрување

на успешноста на бизнис организацијата со

користење на соодветни форми на

комуникација и односи со јавноста, ТФБ,

2011

12. ЗА ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните пет години

12.1 Доказ за печатени научно-истражувачки трудови во меѓународни научни

списанија или меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во

последните пет години

Автори Наслов Издавач/го

дина

1

2

3

12.2 Доказ за најмалку два печатени научно-истражувачки трудови во меѓународни

научни списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години

Автори Наслов Издавач/го

дина

1

2

12.3 Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири

години

Автори Наслов на трудот Меѓународен

собир/конференција

Год.

1

2

3

Page 70: Е Л A Б О Р А Т - tfb.uklo.edu.mk · Извештај за последна спроведена евалуација на ниво на УКЛО во Битола за период

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 7000 БИТОЛА, ул. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ

СТУДИСКА ПРОГРАМА - ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН ТРЕТ циклус на студии

70

Прилог

бр. 4

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската

програма од трет циклус на студии и за ментори на докторски

трудови

1. Име и презиме Атена Андреевска

2. Датум на раѓање 05.05.1950

3. Степен на образование VIII

4. Наслов на научен степен Доктор на физички науки

5. Каде и кога го завршил

образованието односно се

стекнал со научен степен

Образование Институција Година

Дипл.инж.по физика Природно-

математички

факултет-Скопје

1974

Магистер на физички

науки

Природно-

математички

факултет-Скопје

1986

Доктор на физички

науки

Природно-

математички

факултет-Скопје

1996

6. Подрачје, поле и област на

научниот степен магистер

Подрачје Поле Област

Природно-математички

науки

Физика (103) Сончева

енергија(

10323)

7. Подрачје, поле и област на

научниот степен доктор

Подрачје Поле Област

Природно-математички

науки

Физика (103) Сончева

енергија(

10318)

8. Доколку во работен однос да

се наведе институцијата каде

работи, звањето во кое е

избран и во која област

Институција Звање во кое е избран

Универзитет „Св.

Климент Охридски“,

Технички факултет -

Битола

Редовен професор, во

пензија

/ Физика

9. Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии

9.1 Наслов на предмет Студиска програма/институција

1

2

3

4

9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии

Наслов на предмет Студиска програма/институција

1

2

3

9.3 Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии

Наслов на предмет Студиска програма/институција

Page 71: Е Л A Б О Р А Т - tfb.uklo.edu.mk · Извештај за последна спроведена евалуација на ниво на УКЛО во Битола за период

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 7000 БИТОЛА, ул. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ

СТУДИСКА ПРОГРАМА - ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН ТРЕТ циклус на студии

71

1 Одбрани поглавја од физика Графичко инженерство и дизајн, УКЛО,

Технички факултет - Битола

2

3

10. Селектирани резултати во последните пет години

10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет)

Автори Наслов Издавач

/година

1 А. Андреевска Амплитудни промени на

Гаусов ласерски сноп при

трансфер низ GRIN-филм со

линеарна нехомогеност на

комплексниот индекс на

прекршување

Зборник

на

трудови

Технич

ки

факулте

т-

Битола/

2011

2 А. Андреевска Експериментална илустрација

на трансфер на Гаусов ласерски

сноп при трансфер низ GRIN-

елемент со параболичен

градиент на ком-плексниот

индекс на прекршу-вање

Зборник

на

трудови

Технич

ки

факулте

т-

Битола/

2012

3 А. Андреевска Промени на фазниот фронт на

Гаусов ласерски сноп при

трансфер низ линеарен GRIN-

елемент

Зборник

на

трудови

Технич

ки

факулте

т-

Битола/

2013

4 А. Андреевска Теориски модел за

амплитудните промени на

Гаусов сноп при трансферот

низ комплексно-градиентен

оптички елемент

Зборник

на

трудови

Технич

ки

факулте

т-

Битола/

2014

5

Page 72: Е Л A Б О Р А Т - tfb.uklo.edu.mk · Извештај за последна спроведена евалуација на ниво на УКЛО во Битола за период

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 7000 БИТОЛА, ул. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ

СТУДИСКА ПРОГРАМА - ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН ТРЕТ циклус на студии

72

10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)

Автори Наслов Издавач/г

одина

1

2

3

4

5

10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет)

Автори Наслов Издавач/г

одина

1

2

3

4

5

10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)

Автори Наслов Издавач/г

одина

1

2

3

4

5

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии

11.1 Дипломски работи

11.2 Магистерски работи

11.3 Докторски дисертации

12. ЗА ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните пет години

12.1 Доказ за печатени научно-истражувачки трудови во меѓународни научни

списанија или меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во

последните пет години

Автори Наслов Издавач/г

одина

1

2

3

4

5

6

12.2 Доказ за најмалку два печатени научно-истражувачки трудови во меѓународни

научни списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години

Автори Наслов Издавач/г

одина

Page 73: Е Л A Б О Р А Т - tfb.uklo.edu.mk · Извештај за последна спроведена евалуација на ниво на УКЛО во Битола за период

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 7000 БИТОЛА, ул. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ

СТУДИСКА ПРОГРАМА - ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН ТРЕТ циклус на студии

73

1

2

12.3 Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири

години

Автори Наслов на трудот Меѓународен

собир/конфере

нција

Год.

1

2

3

Page 74: Е Л A Б О Р А Т - tfb.uklo.edu.mk · Извештај за последна спроведена евалуација на ниво на УКЛО во Битола за период

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 7000 БИТОЛА, ул. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ

СТУДИСКА ПРОГРАМА - ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН ТРЕТ циклус на студии

74

Прилог бр.4

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма

од прв, втор и трет циклус на студии и за ментори на магистерски трудови

1. Име и презиме Стојанче Нусев

2. Дата на раѓање 21.02.1963 год.

3. Степен на образование Доктор на технички науки

4. Наслов на научниот степен 8-2

5. Каде и кога го завршил

образованието односно се

стекнал со научен степен

Образование Институција Година

Доктор на технички

науки

Машински

факултет

Скопје

1999

Магистер по технички

науки

Машински

факултет

Ниш

1993

Дипл.маш.инженер Технички

факултет

Битола

1987

6. Подрачје, поле и област на

научниот степен магистер

Подрачје Поле Област

2-Техничко

технолошки науки

Машинство Производно

машинство,

технологии и

системи

7. Подрачје, поле и област на

научниот степен доктор

Подрачје Поле Област

2-Техничко

технолошки науки

Машинство Производно

машинство,

технологии и

системи

8. Доколку е во работен однос да

се наведе институцијата каде

работи и звањето во кое е

избран и во која област

Институција Звање во кое е избран и

област

Технички факултет Битола Redoven profesor od

oblastite: „Proizvodno

ma{instvo, tehnologii i

sistemi”, „Ma{inski

materijali”, „Grafi~ki

materijali (boi,

galvanotehnika)”.

9. Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на

студии

9.1. Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии

Ред.

број

Наслов на предметот Студиска програма / институција

1. Технологија на материјалите Машински отсек/ Технички факултет

Битола

2. Машинска обработка и алатни машини Машински отсек/ Технички факултет

Битола

Page 75: Е Л A Б О Р А Т - tfb.uklo.edu.mk · Извештај за последна спроведена евалуација на ниво на УКЛО во Битола за период

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 7000 БИТОЛА, ул. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ

СТУДИСКА ПРОГРАМА - ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН ТРЕТ циклус на студии

75

3. Машини и обработка со деформација Машински отсек/ Технички факултет

Битола

4. Графички материјали Графички отсек/Технички факултет

Битола

9.2. Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии

Ред.

број

Наслов на предметот Студиска програма / институција

1. Современи конструктивни материјали Машинство/ Технички факултет Битола

2. Одбрани поглавија од областа на

CAD/CAM технологиите

Машинство/ Технички факултет Битола

3. Современи производствени технологии Машинство/ Технички факултет Битола

4. Современи графички материјали Графичко инженерство/ Технички

факултет Битола

9.3. Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии

Ред.

број

Наслов на предметот Студиска програма / институција

1. Современи методи на испитување на

материјалите

Maшинство/Технички факултет Битола

2. Физичко моделирање и симулација на

технологиите за пластична деформација

со помош на компјутер

Maшинство/Технички факултет Битола

3. Современи инженерски материјали во

конструкциите

Maшинство/Технички факултет Битола

4. Состојба и тренд на развој во

обработката со пластична деформација

Maшинство/Технички факултет Битола

5. Современи материјали во графичката

индустрија

Графичко инженерство и

дизајн/Технички факултет Битола

10. Селектирани резултати во последните пет години

10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет)

Ред.

број

Автори Наслов Издавач / година

1. Temeljkovski D.,

Milovancenic M.,

Temrljkovski D., Nusev S.

Productioon Proces

Reengineering – Human

Resource Management

THE 3rt

INTERNATIONAL

CONFERENCE

MECHANICAL

ENGINEERING IN

XXI CENTURU, Nis

September 17-18,

(pp.395- 398)/ 2015

2. Temeljkovski D., Nusev S,

Temrljkovski D.,

Stone in the world of

architecture and desingn-

reenginering stone processing

12th

INTERNATIONAL

CONFERENCE ON

ACCOMPLISHMENTS

IN

Page 76: Е Л A Б О Р А Т - tfb.uklo.edu.mk · Извештај за последна спроведена евалуација на ниво на УКЛО во Битола за период

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 7000 БИТОЛА, ул. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ

СТУДИСКА ПРОГРАМА - ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН ТРЕТ циклус на студии

76

ELECTRICAL,

MECHANICAL

ENGINEERING AND

INFORMATION

TECHNOLOGY, DEMI

2015, Banja Luka,

(pp 105-110)/2015

3. Nusev S., Stojanovski B.,

Temeljkovski D.

Use of ethil acetate in flexo

printing with solvent inks-risks

and protection

INTERNATIONAL

CONFERENCE

SAFETY

ENGINEERING IN

FUNCTION OF

IMPROVEMENT OF

THE WORKING

CONDITIONS

Ohrid, 10th-12th of

May,2013 (pp.256-

261)/2013

4. Dancevska V., Ristic C.,

Nusev S., Bogoevska B.

Fatigue of professional drivers

as a work safety problem

10. NACIONALNA

KONFERENCIJA,

TARA 26-26

OKTOBAR 2013,

(pp.152-160)/2013

5.

Temeljkovski D., Nusev S., A Basic Theoretical Static

Model of the Support of Open

Structural Members of

Deformation Processing

Machines for the Aplication of

Calculation Methods

THE 2nd

INTERNATIONAL

CONFERENCE

“MECHANICAL

ENRINEERING IN XXI

CENTRURY , June 20-

21,2013, Nis Serbia

(pp.79-82)/2013

10.2. Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)

Ред.

број

Автори Наслов Издавач / година

10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет)

Ред.

број

Автори Наслов Издавач / година

1.

2.

3.

4.

5.

10.4. Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)

Page 77: Е Л A Б О Р А Т - tfb.uklo.edu.mk · Извештај за последна спроведена евалуација на ниво на УКЛО во Битола за период

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 7000 БИТОЛА, ул. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ

СТУДИСКА ПРОГРАМА - ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН ТРЕТ циклус на студии

77

Ред.

број

Автори Наслов Издавач / година

1.

Нусев С.

Аксијално отстапување на

ролни-делови од

транспортери со гумена

лента на компанијата

„ВИРОН” – Битола

Технички факултет

Битола, 2014.

2.

Нусев С.

Испитување на

навлегувањето на вода во

ролни-делови од

транспортери со гумена

лента на компанијата

„ВИРОН” – Битола

Технички факултет

Битола, 2014.

3.

Нусев С.

Радијално отстапување на

ролни-делови од

транспортери со гумена

лента на компанијата

„ВИРОН” – Битола

Технички факултет

Битола, 2014.

4.

Нусев С.,Гацов.П.

Испитување на механичките

карактеристики на челно

заварени споеви

Технички факултет

Битола, 2013.

5. Нусев С., Силјановски М.

Статичка носивост на

металната конструкција на

“Соларната централа од II

категорија во с.Дуброво-

Неготино”

Технички факултет

Битола, 2013.

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии

11.1. Дипломски работи 60

11.2. Магистерски работи 5

11.3. Докторски дисертации 1

12. За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/ пет години

12.1. Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или

меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години

Ред.

број

Автори Наслов Издавач / година

1. Temeljkovski D.,

Milovancenic M.,

Temrljkovski D., Nusev S.

Productioon Proces

Reengineering – Human

Resource Management

THE 3rt

INTERNATIONAL

CONFERENCE

MECHANICAL

ENGINEERING IN

XXI CENTURU, Nis

September 17-18, 2015

(pp.395- 398)/ 2015

2. Temeljkovski D., Nusev S,

Temrljkovski D.,

Stone in the world of

architecture and desingn-

reenginering stone processing

12th

INTERNATIONAL

CONFERENCE ON

Page 78: Е Л A Б О Р А Т - tfb.uklo.edu.mk · Извештај за последна спроведена евалуација на ниво на УКЛО во Битола за период

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 7000 БИТОЛА, ул. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ

СТУДИСКА ПРОГРАМА - ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН ТРЕТ циклус на студии

78

ACCOMPLISHMENTS

IN

ELECTRICAL,

MECHANICAL

ENGINEERING AND

INFORMATION

TECHNOLOGY, DEMI

2015, Banja Luka,

(pp 105-110)/2015

3. Nusev S., Stojanovski B.,

Temeljkovski D.

Use of ethil acetate in flexo

printing with solvent inks-risks

and protection

INTERNATIONAL

CONFERENCE

SAFETY

ENGINEERING IN

FUNCTION OF

IMPROVEMENT OF

THE WORKING

CONDITIONS

Ohrid, 10th-12th of

May,2013 (pp.256-

261)/2013

4. Temeljkovski D., Nusev S., A Basic Theoretical Static

Model of the Support of Open

Structural Members of

Deformation Processing

Machines for the Aplication of

Calculation Methods

THE 2nd

INTERNATIONAL

CONFERENCE

“MECHANICAL

ENRINEERING IN XXI

CENTRURY , June 20-

21,2013, Nis Serbia

(pp.79-82)/2013

5. Vrtanoski G.Andonovic V.,

Nusev S.

Rapid Tehnology In Dental

Biomechanics

10th ANNIVERSARY

INTERNATIONAL

CONFERENCE ON

ACCOMPLISHMENTS

IN

ELECTRICAL,

MECHANICAL AND

INFORMATIC

ENGINEERING, DEMI

2011, Banja Luka,26-28

May 2011 (pp 335-

342)/2011

6. Vrtanoski G.Andonovic V.,

Nusev S.

CAD/CAM TECHNOLOGY

IN DENTAL MEDICINE

10th ANNIVERSARY

INTERNATIONAL

CONFERENCE ON

ACCOMPLISHMENTS

IN

ELECTRICAL,

MECHANICAL AND

INFORMATIC

ENGINEERING, DEMI

2011, Banja Luka,26-28

Page 79: Е Л A Б О Р А Т - tfb.uklo.edu.mk · Извештај за последна спроведена евалуација на ниво на УКЛО во Битола за период

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 7000 БИТОЛА, ул. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ

СТУДИСКА ПРОГРАМА - ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН ТРЕТ циклус на студии

79

May 2011 (pp 437-

443)/2011

12.2. Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни

списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години

Ред.

број

Автори Наслов Издавач / година

1.

2.

12.3. Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години

Ред.

број

Автори Наслов на трудот Меѓународен

собир/

конференција

Година

1. Temeljkovski D.,

Milovancenic M.,

Temrljkovski D., Nusev

S.

Productioon Proces

Reengineering – Human

Resource Management

THE 3rt

INTERNATIONAL

CONFERENCE

MECHANICAL

ENGINEERING IN

XXI CENTURU,

Nis September 17-

18, 2015

(pp.395- 398)

2015

2. Dancevska V., Ristic C.,

Nusev S., Bogoevska B.

Fatigue of professional

drivers as a work safety

problem

10. NACIONALNA

KONFERENCIJA,

TARA 26-26

OKTOBAR 2013,

(pp.152-160)

2013

3. Temeljkovski D., Nusev

S.,

A Basic Theoretical Static

Model of the Support of

Open Structural Members

of Deformation

Processing Machines for

the Aplication of

Calculation Methods

THE 2nd

INTERNATIONAL

CONFERENCE

“MECHANICAL

ENRINEERING IN

XXI CENTRURY ,

June 20-21,2013,

Nis Serbia (pp.79-

82)

2013

Page 80: Е Л A Б О Р А Т - tfb.uklo.edu.mk · Извештај за последна спроведена евалуација на ниво на УКЛО во Битола за период

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 7000 БИТОЛА, ул. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ

СТУДИСКА ПРОГРАМА - ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН ТРЕТ циклус на студии

80

Прилог

бр. 4

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската

програма од трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови

1. Име и презиме Витомир Стојановски

2. Датум на раѓање 05.10.1955 год.

3. Степен на образование Доктор

4. Наслов на научен степен Доктор по технички науки

5. Каде и кога го завршил

образованието односно се

стекнал со научен степен

Образование Институција Година

Доктор УКЛО, Битола 1992

Магистер УКИМ, Скопје 1987

Диплома УКИМ, Скопје 1979

6. Подрачје, поле и област на

научниот степен магистер

Подрачје Поле Област

2. Техничко-

технолошки науки

2.14

Машинство

2.14.24

Друго

7. Подрачје, поле и област на

научниот степен доктор

Подрачје Поле Област

2. Техничко-

технолошки науки

2.14

Машинство

2.14.24

Друго

8. Доколку во работен однос

да се наведе институцијата

каде работи, звањето во кое

е избран и во која област

Институција Звање во кое е избран

Технички факултет,

УКЛО, Битола,

Р.Македонија

Редовен професор

9.1 Наслов на предмет Студиска програма/институција

1 Компресори, вентилатори,

пумпи

ТФБ УКЛО Битола

2 Компресорски постројки ТФБ УКЛО Битола

3 Топлотни машини и уреди ТФБ УКЛО Битола

4 Техничко цртање,

дизајнирање со CAD

ТФБ УКЛО Битола

5 Инженерско цртање ТФБ – УКЛО Битола

6 Техничко цртање со

графички основи

ТФБ – УКЛО Битола

7 Солид моделирање ИТО ТФБ/ПФ – УКЛО Битола

9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии

Наслов на предмет Студиска програма/институција

1 Напреден курс Солид

моделирање

ТФБ – УКЛО Битола

2 Методи на организација на

научно-истражувачката

работа

ТФБ – УКЛО Битола

3 Нафтоводи и гасоводи ТФБ – УКЛО Битола

9.3 Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии

Наслов на предмет Студиска програма/институција

1 Методи на организација на

научно-истражувачката

работа од областа во која се

работи докторската

дисертација

ТФБ – УКЛО Битола

Page 81: Е Л A Б О Р А Т - tfb.uklo.edu.mk · Извештај за последна спроведена евалуација на ниво на УКЛО во Битола за период

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 7000 БИТОЛА, ул. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ

СТУДИСКА ПРОГРАМА - ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН ТРЕТ циклус на студии

81

2 Напреден курс Солид

моделирање

ТФБ – УКЛО Битола

3

10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет)

Автори Наслов Издавач/годи

на

1 Стојановски, В. Mатематички модел на

струењето во магистрален

гасовод

ТФБ, 2015

2 Stojanovski, V., Stojanovska. L А comparison of methods of

interpolation

for solving pdes with

boundary conditions

TFB, 2014

3 Стојановsки, В., Боцевски А,

Ристевски, Р.

Подобрување на перфор-

мансите на камин- печки

ТФБ , 2011

4 Stojanovska. L, Stojanovski, V. GeoGebra in the College

Classroom- multiple

representations

Ithaca College,

NY, USA, pp.

147-153, 2010

5 Fahlberg-Stojanovska L.,

Stojanovski V.

GeoGebra: Freedom to

Explore and Learn.

Oxford Journals,

Oxford, UK,

Teaching

Mathematics and

its Applications,

vol.28, no.2,

pp.69-76, 2009

10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до

пет)

Автори Наслов Издавач/

година

1 Стојановски, В. Главен

истражувач

Нови печки за загревање на

простории, Развојно-

истражувачки проект

МОН, Металец –

Битола, 2006-

2007

2 Стојановски, В. Истражувач Да изградиме мала

централа, НИП

МОН, 2004-2007

3 Стојановска, Л. Стојановски, В.

Ко-координатор “Development of University

Information System”, pilot-

host institution: Faculty of

Technical Sciences - Bitola

with EU partners: South Bank

University, London, UK and

Independent Science &

Technology Studies, Athens,

GR

TEMPUS 1998-

2000.

10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет)

Автори Наслов Издавач/

година

1 Стојановска Л., Стојановски В.

Боцевска А.

Микрософт Oфис 2013 со

Ворд и Ексел

2013

2 Стојановски В., Боцевска А. Солид моделирање –

практикум

2012

3 Стојановски В., Боцевска А. АutoCad 2010 2011

4 Стојановска Л., Стојановски В.

Боцевска А.

Информатика 2006

Page 82: Е Л A Б О Р А Т - tfb.uklo.edu.mk · Извештај за последна спроведена евалуација на ниво на УКЛО во Битола за период

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 7000 БИТОЛА, ул. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ

СТУДИСКА ПРОГРАМА - ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН ТРЕТ циклус на студии

82

5 Стојановска В., Боцевска А. Техничко цртање и CAD,

основен учебник

2003

10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)

Автори Наслов Издавач

/година

1 Стојановски, В., Боцевска А.,

Ристевски Р.

Подобрување на

перформансите на камин-

печки

ТФБ-Битола

2011

11.1 Дипломски работи ~100

11.2 Магистерски работи 4

11.3 Докторски дисертации 1

12.1 Доказ за печатени научно-истражувачки трудови во меѓународни научни

списанија или меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест)

во последните пет години

Автори Наслов Издавач/

година

1

12.2 Доказ за најмалку два печатени научно-истражувачки трудови во

меѓународни научни списанија со импакт фактор во даденото поле во

последните пет години

Автори Наслов Издавач/годи

на

1

12.3 Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните

четири години

Автори Наслов на трудот Меѓународен

собир/конференциј

а

Год.

1

3

Page 83: Е Л A Б О Р А Т - tfb.uklo.edu.mk · Извештај за последна спроведена евалуација на ниво на УКЛО во Битола за период

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 7000 БИТОЛА, ул. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ

СТУДИСКА ПРОГРАМА - ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН ТРЕТ циклус на студии

83

Прилог

бр. 4

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската

програма од трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови

1. Име и презиме Елизабета Бахтовска

2. Дата на раѓање 24.08.1958

3. Степен на образование VIII

4. Наслов на научниот степен Доктор на технички науки

5. Каде и кога го завршил

образованието односно се

стекнал со научен степен

Образование Институција Година

Дипломиран

инжењер по физика

Факултет за Физика -

Скопје

1981

Магистер по

машински науки

Машински Факултет

Скопје

1986

Доктор на технички

науки

Институт за

земјотресно

инњенерство и

инженерска

сеизмологија - Скопје

1994

6. Подрачје, поле и област на

научниот степен магистер

Подрачје Поле Област

Техничко-

технолошки науки

Машинство

(214)

Животна

средина (225)

Техничка

механика и

механика на

цврсто тело

(21417)

Бучава и

вибрации (22503)

7. Подрачје, поле и област на

научниот степен доктор

Подрачје Поле Област

Техничко-

технолошки науки

Машинство

(214)

Животна

средина (225)

Градежништво

и

водостопанство

(207)

Техничка

механика и

механика на

цврсто тело

(21417)

Бучава и

вибрации (22503)

Механика на

цврсто и

деформабилно

тело (20705)

8. Доколку во работен однос да се

наведе институцијата каде работи,

звањето во кое е избран и во која

област

Институција Звање во кое е избран

Технички

Факултет -

Битола

Редовен Професор

Техничка механика и механика на

цврсто тело (21417)

Бучава и вибрации (22503)

Механика на цврсто и

деформабилно тело (20705)

9. Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии

Page 84: Е Л A Б О Р А Т - tfb.uklo.edu.mk · Извештај за последна спроведена евалуација на ниво на УКЛО во Битола за период

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 7000 БИТОЛА, ул. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ

СТУДИСКА ПРОГРАМА - ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН ТРЕТ циклус на студии

84

9.1 Наслов на предмет Студиска програма/институција

1 Техничка Механика

2 Статика и кинематика

3 Јакост на материјалите

4 Заштита на бучава и виврации

9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии

Наслов на предмет Студиска програма/институција

1 Теорија на удари и судари Специјалистички студии по сообраќај -

Технички Факултет - Битола

2

3

9.3 Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии

Наслов на предмет Студиска програма/институција

1 Методи и организација на

научно-истражувачка работа

од областа во која се работи

докторската дисертација

Графичко инженерство и дизајн

2

3

10. Селектирани резултати во последните пет години

10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет)

Автори Наслов Издавач/година

1. E.Bahtovska On the computation of the

optimal damping of a bundle

of conductors equipped with

spacer dampers, by means of

FEM

International

Conference on

Innovative

technologies,

Bratislava,

2011

2. Е. Бахтовска Влијание на НРК врз

реформите во ВО

3. Нучно

стручен

собир”Образов

анието во 21.

Век”, Битола,

2011

3. Е. Бахтовска Динамички тестови на

издржливост на

еднозглобен просторен

дампер DP60

Зборник на

трудови,

Технички

Факултет,

Битола, 2011

4. Е. Бахтовска Споредба на облиците на

осцилирање на слободен

сноп од проводни јажиња

за пренос на електричната

енергија и сноп опремен со

просторни дампери

Зборник на

трудови,

Технички

Факултет,

Битола, 2013

Page 85: Е Л A Б О Р А Т - tfb.uklo.edu.mk · Извештај за последна спроведена евалуација на ниво на УКЛО во Битола за период

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 7000 БИТОЛА, ул. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ

СТУДИСКА ПРОГРАМА - ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН ТРЕТ циклус на студии

85

5 Е. Бахтовска Определување на

енергијата на

пригушување на

просторен дампер

Зборник на

трудови,

Технички

Факултет,

Битола, 2015

10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)

Автори Наслов Издавач/година

1 E. Bahtovska

Glaven koordinator

Designing and

implementation of the NQF

in R. Macedonia

TEMPUS ETF-

SM-00050-2008

Project “–2009-

2012

2 E. Bahtovska

Nacionalen koordinator

Waste management

curricula development in

partnership with

public and private sector /

WaMPPP

ERASMUS+

561821-EPP-1-

2015-1-RS-

EPPKA2-

CBHE-JR (2015

- 3206 / OO1 -

001 )

3

4

5

10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет)

Автори Наслов Издавач/год

ина

1 Бахтовска Е. Практични совети за

пишување на резултатите од

учењето - Прирачник

Универзитет

Св. Климент

Охридски –

Битола, 2011

2 Бахтовска Е.

Јаневска Г.

Нешковска Р.

Национална рамка за

високообразовните

квалификации за Република

Македонија - Водич

Универзитет

Св. Климент

Охридски -

Битола, 2011

3

4

5

10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)

Автори Наслов Издавач/год

ина

1

2

3

4

5

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии

11.1 Дипломски работи да

Page 86: Е Л A Б О Р А Т - tfb.uklo.edu.mk · Извештај за последна спроведена евалуација на ниво на УКЛО во Битола за период

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 7000 БИТОЛА, ул. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ

СТУДИСКА ПРОГРАМА - ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН ТРЕТ циклус на студии

86

11.2 Магистерски работи

11.3 Докторски дисертации

12. ЗА ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните пет години

12.1 Доказ за печатени научно-истражувачки трудови во меѓународни научни списанија

или меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните

пет години

Автори Наслов Издавач/год

ина

1 E. Bahtovska On the computation of the

optimal damping of a bundle of

conductors equipped with

spacer dampers, by means of

FEM

International

Conference

on Innovative

technologies,

Bratislava,

2011

2

3

4

5

6

12.2 Доказ за најмалку два печатени научно-истражувачки трудови во меѓународни

научни списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години

Автори Наслов Издавач/год

ина

1

2

12.3 Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири

години

Автори Наслов на трудот Меѓународен

собир/конференција

Год.

1 E. Bahtovska Participant in

Developing of

Regional

Interdisciplinary study

programmes in

mechatronics

Conference in Aachen

Germany in the frame

of the TEMPUS IV

project 158644-

TEMPUS-I-2009_1-

DE - DRIMS

2012

2 E. Bahtovska Designing and

Implementing the QF

for HE for R.

Macedonia

5th Regional Network

meeting on

Qualifications

Frameworks for South

East Europe,

Bucharest, Romania

2012

3 E. Bahtovska State of art of the QF

for HE in R.

Macedonia

Third joint meeting of

the National

Coordination Points

and the EHEA

2012

Page 87: Е Л A Б О Р А Т - tfb.uklo.edu.mk · Извештај за последна спроведена евалуација на ниво на УКЛО во Битола за период

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 7000 БИТОЛА, ул. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ

СТУДИСКА ПРОГРАМА - ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН ТРЕТ циклус на студии

87

Coordinators,

Mechelen, Belgium

E. Bahtovska Leading a workshop Regional conference

under the auspices of

the Western Balkans

Platform on education

and training ”How

does higher education

remain relevant in a

changing world” in

Dubrovnik, Croatia

2012

E. Bahtovska Participant 6th Regional Network

meeting on

qualifications

Frameworks for SEE

in Strasbourg, France

2013

E, Bahtovska Poster presentation on

Designing and

implementing the NQF

in RM

Western Balkans

Platform on Education

and Training: Regional

Conference on

Cooperation

Opportunities in the

Erasmus+ Programme,

Athens, Greece

2014

E. Bahtovska Implementing the

NQF in RM

8th Regional Network

meeting on

qualifications

Frameworks for SEE

in Istanbul, Turkey

2015

E. Bahtovska Participant Regional Conference

on Practice and

Standards in Doctoral

Studies and Quality of

Doctoral Degrees,

Zagreb, Croatia

2015

Page 88: Е Л A Б О Р А Т - tfb.uklo.edu.mk · Извештај за последна спроведена евалуација на ниво на УКЛО во Битола за период

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 7000 БИТОЛА, ул. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ

СТУДИСКА ПРОГРАМА - ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН ТРЕТ циклус на студии

88

Прилог

бр. 4

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската

програма од трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови

1. Име и презиме Зоре Ангелевски

2. Датум на раѓање 13.02.1960 г.

3. Степен на образование Доктор на науки

4. Наслов на научен степен Редовен професор

5. Каде и кога го завршил

образованието односно се

стекнал со научен степен

Образование Институција Година

Доктор на

технички науки

1999 Технички факултет

– Битола,

Универзитет

Св.„Климент

Охридски“ -

Битола

Магистер на

технички науки

1987 Машински

факултет – Скопје,

Универзитет

„Кирил и Методиј

“ - Скопје

Дипл. маш. инж. 1982 Технички факултет

– Битола

6. Подрачје, поле и област на

научниот степен магистер

Подрачје Поле Област

7. Подрачје, поле и област на

научниот степен доктор

Подрачје Поле Област

8. Доколку во работен однос да се

наведе институцијата каде

работи, звањето во кое е избран

и во која област

Институција Звање во кое е

избран

Технички Факултет

Битола

Редовен професор

9. Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии

9.1 Наслов на предмет Студиска програма/институција

1 Операциони истражувања Индустриско Инженерство и менаџмент

2 Веројатност и статистика Индустриско Инженерство и менаџмент

3 Инжиненерско проектирање Индустриско Инженерство и менаџмент

4 3Д моделирање Индустриско Инженерство и менаџмент

5 Инжинерско проектирање Графичко инженерство

9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии

Наслов на предмет Студиска програма/институција

1 Методи на опримирање Индустриско инженерство и менаџмент

2 Дизајн и амабалажа Графичко инженерство

3

9.3 Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии

Наслов на предмет Студиска програма/институција

1 Методи на оптимирање Индустриско инженерство

2

3

10. Селектирани резултати во последните пет години

10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет)

Page 89: Е Л A Б О Р А Т - tfb.uklo.edu.mk · Извештај за последна спроведена евалуација на ниво на УКЛО во Битола за период

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 7000 БИТОЛА, ул. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ

СТУДИСКА ПРОГРАМА - ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН ТРЕТ циклус на студии

89

Автори Наслов Издавач/го

дина

1 prof. Ivo Kuzmanov, PhD. 1,

prof. Silvana Angelevska,

PhD. 2, prof. Zore

Angelevski, PhD. 3

Effective environmental

performance as a part of a

model for organizational

perfection

Internation

al Journal

of

Informatio

n, Business

and

Manageme

nt, Vol. 5,

No.1,

2013, труд

со импакт

фактор

2 Иво Кузманов, Силвана

Ангелевска, Зоре

Ангелевски, Стојанче

Нусев, Васко Стојановски

ПОВРЕДИТЕ КАКО

ЕЛЕМЕНТ ОД

СЕКОЈДНЕВНОТО

ФУНКЦИОНИРАЊЕ НА

ИНДУСТРИСКИТЕ

КАПАЦИТЕТИ ВО

БИТОЛАСКИОТ РЕГИОН

INJURIES AS EVERYDAY

ELEMENT INTO

INDUSTRIAL ENTITIES

FROM BITOL

OSN –

BON –

TON

Internation

al

Conference

held in

Ohrid 2015

10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до

пет)

Автори Наслов Издавач/го

дина

1

2

3

4

5

10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет)

1

2

3

4

5

10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)

Автори Наслов Издавач/го

дина

1 prof. Ivo Kuzmanov, PhD. 1,

prof. Silvana Angelevska,

Effective environmental

performance as a part of a

Internation

al Journal

of

Page 90: Е Л A Б О Р А Т - tfb.uklo.edu.mk · Извештај за последна спроведена евалуација на ниво на УКЛО во Битола за период

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 7000 БИТОЛА, ул. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ

СТУДИСКА ПРОГРАМА - ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН ТРЕТ циклус на студии

90

PhD. 2, prof. Zore

Angelevski, PhD. 3

model for organizational

perfection

Informatio

n, Business

and

Manageme

nt, Vol. 5,

No.1,

2013, труд

со импакт

фактор

2 Иво Кузманов, Силвана

Ангелевска, Зоре

Ангелевски, Стојанче

Нусев, Васко Стојановски

ПОВРЕДИТЕ КАКО

ЕЛЕМЕНТ ОД

СЕКОЈДНЕВНОТО

ФУНКЦИОНИРАЊЕ НА

ИНДУСТРИСКИТЕ

КАПАЦИТЕТИ ВО

БИТОЛАСКИОТ РЕГИОН

INJURIES AS EVERYDAY

ELEMENT INTO

INDUSTRIAL ENTITIES

FROM BITOL

OSN –

BON –

TON

Internation

al

Conference

held in

Ohrid 2015

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии

11.1 Дипломски работи Повеќе од 30

11.2 Магистерски работи Повеќе од 10

11.3 Докторски дисертации 1

12. ЗА ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните пет

години

12.1 Доказ за печатени научно-истражувачки трудови во меѓународни научни

списанија или меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест)

во последните пет години

Автори Наслов Издавач/го

дина

1

2

3

4

5

6

12.2 Доказ за најмалку два печатени научно-истражувачки трудови во

меѓународни научни списанија со импакт фактор во даденото поле во

последните пет години

Автори Наслов Издавач/го

дина

1 prof. Ivo Kuzmanov, PhD. 1,

prof. Silvana Angelevska,

PhD. 2, prof. Zore

Angelevski, PhD. 3

Effective environmental

performance as a part of a

model for organizational

perfection

Internation

al Journal

of

Informatio

n, Business

and

Page 91: Е Л A Б О Р А Т - tfb.uklo.edu.mk · Извештај за последна спроведена евалуација на ниво на УКЛО во Битола за период

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 7000 БИТОЛА, ул. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ

СТУДИСКА ПРОГРАМА - ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН ТРЕТ циклус на студии

91

Manageme

nt, Vol. 5,

No.1,

2013, труд

со импакт

фактор

12.3 Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните

четири години

Автори Наслов на трудот Меѓународен

собир/конференциј

а

Год.

1

2

3

Page 92: Е Л A Б О Р А Т - tfb.uklo.edu.mk · Извештај за последна спроведена евалуација на ниво на УКЛО во Битола за период

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 7000 БИТОЛА, ул. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ

СТУДИСКА ПРОГРАМА - ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН ТРЕТ циклус на студии

92

Прилог

бр. 4

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската

програма од трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови

1. Име и презиме Кире Поповски

2. Датум на раѓање 24.07.1962

3. Степен на образование Доктор на технички науки

4. Наслов на научен степен Редовен професор

5. Каде и кога го завршил

образованието односно се

стекнал со научен степен

Образование Институција Година

Магистер на технички

науки

Машински

факултет Скопје

1993

Доктор на технички

науки

Машински

факултет Скопје

2003

6. Подрачје, поле и област на

научниот степен магистер

Подрачје Поле Област

Техничко -

технолошки науки

Енергетика Енергетско и

процесно

машинство

(Размена на

топлина,

Повеќефазни

системи)

7. Подрачје, поле и област на

научниот степен доктор

Подрачје Поле Област

Техничко -

технолошки науки

Енергетика Енергетско и

процесно

машинство

(Размена на

топлина,

Повеќефазни

системи)

8. Доколку во работен однос да се

наведе институцијата каде работи,

звањето во кое е избран и во која

област

Институција Звање во кое е

избран

Технички факултет - Битола Редовен професор

9. Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии

9.1 Наслов на предмет Студиска програма/институција

1 Примена на дигиталното видео

во техниката

Графичко инженерство

2 Композиција на

мултимедијални проекти

Графичко инженерство

3 Наука за животната средина Графичко инженерство

4 Заштита за животната средина Графичко инженерство

5 Машини за графичка

подготовка

Графичко инженерство

Page 93: Е Л A Б О Р А Т - tfb.uklo.edu.mk · Извештај за последна спроведена евалуација на ниво на УКЛО во Битола за период

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 7000 БИТОЛА, ул. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ

СТУДИСКА ПРОГРАМА - ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН ТРЕТ циклус на студии

93

6 Машини за графичка

доработка

Графичко инженерство

9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии

Наслов на предмет Студиска програма/институција

1 Менаџмент на мултимедијални

елементи

Графичко инженерство

2

3

9.3 Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии

Наслов на предмет Студиска програма/институција

1 Нумерички методи во

процесите на современите

графички технологии

Графичко инженерство

2 Одбрани поглавја од

менаџмент на мултимедијални

проекти

Графичко инженерство

3 Нови технологии и животна

средина

Графичко инженерство

4 Современа графичка

подготовка

Графичко инженерство

5 Напредни термоенергетски

циклуси

Машинство

6 Транспортни процеси во

термоенергетиката

Машинство

7 Технологии за примена на

обновливите извори на

енергија

Машинство

8 Одбрани поглавја од

менаџмент на животна

средина

Индустриски менаџмент

10. Селектирани резултати во последните пет години

10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет)

Автори Наслов Издавач/го

дина

1 Popovski K., Mitrevska C.,

Mitrevski V., Popovski I.,

Ristovski B.

MATHEMATICAL MODEL

AND COMPUTER

PROGRAM FOR

CALCULATING ENERGY

LOSSES OF FRICTION AT

BRANCH TYPE WATER

SUPPLY NETWORK

V

International

Conference

Industrial

Engineering

And

Environmen

tal

Protection

2015 (IIZS

2015),

Page 94: Е Л A Б О Р А Т - tfb.uklo.edu.mk · Извештај за последна спроведена евалуација на ниво на УКЛО во Битола за период

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 7000 БИТОЛА, ул. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ

СТУДИСКА ПРОГРАМА - ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН ТРЕТ циклус на студии

94

October

15th, 2015,

Zrenjanin,

Serbia.

2 Popovski K., Mitrevska C.,

Mitrevski V., Popovski I.,

Ristovski B.

MATHEMATICAL MODEL

AND COMPUTER

PROGRAM FOR

CALCULATING ENERGY

LOSSES OF FRICTION AT

RING-TYPE WATER

NETWORKS

V

International

Conference

Industrial

Engineering

And

Environmen

tal

Protection

2015 (IIZS

2015),

October

15th, 2015,

Zrenjanin,

Serbia.

3 Popovski K., Ristovski B.,

Popovski I. (2015).

NONLINEAR

MATHEMATICAL

METHOD, COMPUTER

PROGRAM AND ITS

IMPLEMENTATION FOR

SOLVING ENGINEERING

PROBLEMS

XIII

INTERNAT

IONAL

SCIENTIFI

C

CONFERE

NCE

”MANAGE

MENT

AND

ENGINEER

ING ’15”,

Sozopol,

Bulgaria.

4 Popovski K., Mitrevska C.,

Popovski I., Ristovski B..

ANALYSIS OF HEAT

EXCHANGERS WITH

DIFFERENT SHAPED RIBS

USED IN THE GRAPHIC

INDUSTRY

IV

International

Conference

Industrial

Engineering

And

Environmen

tal

Protection

2014 (IIZS

2014),

October

15th, 2014,

Page 95: Е Л A Б О Р А Т - tfb.uklo.edu.mk · Извештај за последна спроведена евалуација на ниво на УКЛО во Битола за период

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 7000 БИТОЛА, ул. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ

СТУДИСКА ПРОГРАМА - ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН ТРЕТ циклус на студии

95

Zrenjanin,

Serbia.

5 Petkovski K., Popovski K.,

Joshevska F.

Factors For Good Climate In

Educational Organizations,

XII

INTERNAT

IONAL

SCIENTIFI

C

CONFERE

NCE

”MANAGE

MENT

AND

ENGINEER

ING ’14”,

Sozopol,

Bulgaria.

10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)

Автори Наслов Издавач/го

дина

1

2

3

4

5

10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет)

Автори Наслов Издавач/го

дина

1 Кире Поповски Мултимедијални елементи Технички

факултет/2

013

2 Кире Поповски Машини за графичка

доработка

Технички

факултет/2

013

3

4

5

10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)

Автори Наслов Издавач/го

дина

1

2

3

4

5

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии

Page 96: Е Л A Б О Р А Т - tfb.uklo.edu.mk · Извештај за последна спроведена евалуација на ниво на УКЛО во Битола за период

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 7000 БИТОЛА, ул. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ

СТУДИСКА ПРОГРАМА - ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН ТРЕТ циклус на студии

96

11.1 Дипломски работи Околу 200

11.2 Магистерски работи 1 (во тек)

11.3 Докторски дисертации нема

12. ЗА ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните пет години

12.1 Доказ за печатени научно-истражувачки трудови во меѓународни научни

списанија или меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во

последните пет години

Автори Наслов Издавач/го

дина

1

2

3

4

5

6

12.2 Доказ за најмалку два печатени научно-истражувачки трудови во меѓународни

научни списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години

Автори Наслов Издавач/го

дина

1

2

12.3 Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири

години

Автори Наслов на трудот Меѓународен

собир/конференција

Год.

1

2

3

Page 97: Е Л A Б О Р А Т - tfb.uklo.edu.mk · Извештај за последна спроведена евалуација на ниво на УКЛО во Битола за период

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 7000 БИТОЛА, ул. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ

СТУДИСКА ПРОГРАМА - ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН ТРЕТ циклус на студии

97

Прилог

бр. 4

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма

од трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови

1. Име и презиме Елизабета Христовска

2. Датум на раѓање 12.11.1969 година

3. Степен на образование VIII степен

4. Наслов на научен степен доктор на технички науки

5. Каде и кога го завршил

образованието односно се

стекнал со научен степен

Образование Институција Година

Дипломиран машински

инженер

Технички факултет -

Битола

1993

Магистер Машински факултет -

Скопје

1997

Доктор на технички

науки

Машински факултет -

Скопје

2000

6. Подрачје, поле и област на

научниот степен магистер

Подрачје Поле Област

2. Техничко-

технолошки науки

214 Машинство 21400 Општо машинство,

проектирање и машински

конструкции

7. Подрачје, поле и област на

научниот степен доктор

Подрачје Поле Област

2. Техничко-

технолошки науки

214 Машинство 21400 Општо машинство,

проектирање и машински

конструкции

21413 Транспортна

механизација

21417 Техничка механика

и механика на цврсто

тело

8. Доколку во работен однос да се

наведе институцијата каде работи,

звањето во кое е избран и во која

област

Институција Звање во кое е избран

Технички факултет - Битола

Редовен професор

21400 Општо машинство,

проектирање и машински

конструкции

21413 Транспортна механизација

21412 Земјоделско машинство и

механизација

21417 Техничка механика и

механика на цврсто тело

9. Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии

9.1 Наслов на предмет Студиска програма/институција

1 Средства за транспорт Машинство , Индустриски менаџмент / Технички

факултет

2 Метални конструкции Машинство / Технички факултет

3 Основи на машинство Индустриски менаџмент / Технички факултет

4 Современи експериментални

испитувања

Индустриски менаџмент / Технички факултет

9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии

Наслов на предмет Студиска програма/институција

1 Надежност на технички

системи

Индустриски менаџмент, Графичко инженерство

и дизајн / Технички факултет

Page 98: Е Л A Б О Р А Т - tfb.uklo.edu.mk · Извештај за последна спроведена евалуација на ниво на УКЛО во Битола за период

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 7000 БИТОЛА, ул. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ

СТУДИСКА ПРОГРАМА - ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН ТРЕТ циклус на студии

98

2 Современи експериментални

испитувања – напреден курс

Индустриски менаџмент / Технички факултет

9.3 Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии

Наслов на предмет Студиска програма/институција

1 Методологија на научна и

стручна работа

Индустриски менаџмент / Технички факултет

2 Надежност на технички

системи – напреден курс

Индустриски менаџмент, Графичко инженерство

и дизајн / Технички факултет

3 Напредни техники за развој и

унапредување на производи и

процеси

Индустриски менаџмент / Технички факултет

4 Надежност на машински

системи

Машинство / Технички факултет

10. Селектирани резултати во последните пет години

10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет)

Автори Наслов Издавач/година

1 Елизабета Христовска Структурна анализа на

турбината К-210-130-3 од

блок 1 во РЕК-Битола

Научно списание

“Хоризонти” на

Универзитетот “Св.

Климент Охридски”-

Битола / 2011

2 Елизабета Христовска Анализа на параметрите на

надежност за турбина во

термоелектрана

Меѓународно

научно советување

“Енергетика 2012”,

Охрид, Македонија /

04-06 октомври 2012

3 Elizabeta Hristovska Guidelines for modelling lattice

girder structure with cantilever

design

8 th International

Congress of Croatian

Society of Mechanics,

Opatia, Croatia / 29

September-2 October

2015

4 Elizabeta Hristovska, Sevde

Stavreva

Methodology for assessing the

safety of a gearbox under

dynamic load

Trans &

MOTAUTO’15,

XXIII International

and technical

conference on

transport, road-

building, agricultural,

hoisting & hauling

and military technics

and technologies,

Varna, Bulgaria, 24-

27.06.2015

5 Stavreva, S., Dimitrieska, C.,

Andreevski, I., Vasilevska, S.,

Hristovska, E.

Improving energy efficiency of

data centres

12 th International

Conference on

Accomplishments of

Electrical and

Page 99: Е Л A Б О Р А Т - tfb.uklo.edu.mk · Извештај за последна спроведена евалуација на ниво на УКЛО во Битола за период

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 7000 БИТОЛА, ул. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ

СТУДИСКА ПРОГРАМА - ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН ТРЕТ циклус на студии

99

Mechanical

Engineering and

Information

Technology DEMI

2012, Banja Luka,

Bosnia and

Herzegovina /

May 2015

10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)

Автори Наслов Издавач/година

1 Елизабета Бахтовска,

Елизабета Христовска и др.

Истражување на влијанието

на механичките

оптоварувања врз

динамичката издржливост на

еднозглобен просторен

дампер за сноп од две

проводни јажиња

МОН на РМ /

2001-2004

2 Elizabeta Hristovska и др. Development of cultivator’s

production in the Pelagonian

region

GTZ / 2003

3 Elizabeta Bahtovska, Elizabeta

Hristovska и др.

Implementation of ECTS at

University St. Kliment

Ohridski, Tempus UM_JEP-

15058-2000

EU / 2001-2003

4 Bozin Donevski, Elizabeta

Hristovska и др.

Developing Quality in Higher

Education, TEMPUS-CARDS

Project No SM-SCM-

CO22A06-2006

EU / 2007-2008

5 Kiril Popovski, Elizabeta

Hristovska и др.

Cooperation among

educational & research

institutions, INTEREG IIIA

PROGRAMME, Greеce-

FYROM, Project coordinator

Aristotle University of

Thessalonica, Macedonian

partner Faculty of Technical

Sciences Bitola

2007

10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет)

Автори Наслов Издавач/година

1 Елизабета Христовска Земјоделски машини и

механизација, учебник

Македонско научно

друштво – Битола /

2011

2 Елизабета Христовска Земјоделско машинство,

учебно помагало

Македонско научно

друштво – Битола /

2011

3 Елизабета Христовска Современи експериментални Технички факултет -

Битола / 2012

Page 100: Е Л A Б О Р А Т - tfb.uklo.edu.mk · Извештај за последна спроведена евалуација на ниво на УКЛО во Битола за период

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 7000 БИТОЛА, ул. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ

СТУДИСКА ПРОГРАМА - ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН ТРЕТ циклус на студии

100

испитувања, учебник

4 Елизабета Христовска Современи експериментални

испитувања - Практикум,

учебно помагало

Технички факултет -

Битола / 2012

5 Елизабета Христовска Средства за транспорт Технички факултет -

Битола / 2013

6 Елизабета Христовска Програмски задачи по

средства за транспорт,

учебно помагало

Технички факултет -

Битола / 2013

7 Елизабета Христовска Метални конструкции,

учебник

Технички факултет -

Битола / 2014

8 Елизабета Христовска Збирка задачи по метални

конструкции

Технички факултет -

Битола / 2014

10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)

Автори Наслов Издавач/година

1 Елизабета Христовска Параметри на надежност за

турбина во термоелектрана

Технички факултет -

Битола, Зборник на

трудови / 2011

2 Елизабета Христовска Дефинирање на методологија

за пресметка на силите на

оптоварување и

деформациите на јажето

помеѓу потпорните столбови

на жичара седишница

Технички факултет -

Битола, Зборник на

трудови / 2012

3 Елизабета Христовска Методологија за пресметка

на оптоварувањето на

потпорните столбови на

жичара седишница

Технички факултет -

Битола, Зборник на

трудови / 2013

4 Елизабета Христовска, Севде

Ставрева

Критериуми за оценка на

сигурноста на редуктор

Технички факултет -

Битола, Зборник на

трудови / 2014

5 Елизабета Христовска Анализа на оптоварувањето

од ветер кај машинските

конструкции

Технички факултет -

Битола, Зборник на

трудови / 2015

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии

11.1 Дипломски работи 20

11.2 Магистерски работи 2

11.3 Докторски дисертации 1

12. Зa ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните пет години

12.1 Доказ за печатени научно-истражувачки трудови во меѓународни научни списанија или

меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години

Автори Наслов Издавач/година

1 Elizabeta Hristovska Modelling of riveted truss -

joints in lattice girder

International

scientific magazine

UKLO, Horizonts /

2012

Page 101: Е Л A Б О Р А Т - tfb.uklo.edu.mk · Извештај за последна спроведена евалуација на ниво на УКЛО во Битола за период

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 7000 БИТОЛА, ул. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ

СТУДИСКА ПРОГРАМА - ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН ТРЕТ циклус на студии

101

2 Elizabeta Hristovska Methodology for determining

of the tensile force within the

steel rope of conveyor

International

scientific magazine

UKLO, Horizonts /

2014

3 Elizabeta Hristovska, Sevde

Stavreva

Methodology for assessing the

safety of a gearbox under

dynamic load

International journal

for science, technics

and innovations for

the industry MTM-

Machines,

Technologies,

Materials / 2015

4 Elizabeta Hristovska Access to modeling of truss-

joints on carrying structure-

lattice girder

International journal

for science, technics

and innovations for

the industry MTM-

Machines,

Technologies,

Materials / 2016

5

6

12.2 Доказ за најмалку два печатени научно-истражувачки трудови во меѓународни научни

списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години

Автори Наслов Издавач/година

1 Elizabeta Hristovska Establishing a methodology for

experimental measuring of

loads and stress state

determination on clamp dogs of

carrying structures

Tribology in industry,

Vol. 37, No. 4, pp.

464-472, 2015

2 Elizabeta Hristovska Stress and deformation analysis

of joint plate depending on the

truss-joint design in rotating

excavator carrying structure

Journal of strain

analysis of

engineering design

(во постапка на

издавање)

12.3 Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години

Автори Наслов на трудот Меѓународен

собир/конференција

Год.

1 Elizabeta Hristovska Анализа на

параметрите на

надежност за турбина

во термоелектрана

Меѓународно научно

советување

“Енергетика 2012”

Охрид, Македонија

04-06

октомври

2012

2 Elizabeta Hristovska Guidelines for

modelling lattice

girder structure with

cantilever design

8 th International

Congress of Croatian

Society of Mechanics,

Opatia, Croatia

29 September-

2 October

2015

3 Elizabeta Hristovska,

Sevde Stavreva

Methodology for

assessing the safety of

Trans & MOTAUTO’15,

XXIII International and

technical conference on

24-27.06.2015

Page 102: Е Л A Б О Р А Т - tfb.uklo.edu.mk · Извештај за последна спроведена евалуација на ниво на УКЛО во Битола за период

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 7000 БИТОЛА, ул. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ

СТУДИСКА ПРОГРАМА - ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН ТРЕТ циклус на студии

102

a gearbox under

dynamic load

transport, road-building,

agricultural, hoisting &

hauling and military

technics and

technologies, Varna,

Bulgaria

Page 103: Е Л A Б О Р А Т - tfb.uklo.edu.mk · Извештај за последна спроведена евалуација на ниво на УКЛО во Битола за период

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 7000 БИТОЛА, ул. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ

СТУДИСКА ПРОГРАМА - ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН ТРЕТ циклус на студии

103

Прилог

бр. 4

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската

програма од трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови

1. Име и презиме Линда Стојановска (Linda Fahlberg-Stojanovska)

2. Датум на раѓање 04.10.1954 год.

3. Степен на образование Доктор

4. Наслов на научен степен Доктор по математички науки

5. Каде и кога го завршил

образованието односно се

стекнал со научен степен

Образование Институција Година

Доктор У. Аз, Аризона, САД 1989

Магистер УКИМ, Скопје 1980

Диплома Аз.ДУ,Аризона, САД 1972

6. Подрачје, поле и област на

научниот степен магистер

Подрачје Поле Област

1.Природно-

математички науки 109 Математика

10914

Друго

7. Подрачје, поле и област на

научниот степен доктор

Подрачје Поле Област

1.Природно-

математички науки 110 Информатика

11011

Друго

8. Доколку во работен однос да

се наведе институцијата каде

работи, звањето во кое е

избран и во која област

Институција Звање во кое е

избран

Технички факултет, УКЛО,

Битола, Р.Македонија

Редовен професор

11011, 10914

9.1 Наслов на предмет Студиска програма/институција

1 Основи на ИКТ во образование ИТО ТФБ/ПФ – УКЛО Битола

2 Основи на работа со

комупјутери

ИТО ТФБ/ПФ – УКЛО Битола

3 Математика 1 и 2 ТФБ – УКЛО Битола

4 Математика за инжењери ТФБ – УКЛО Битола

9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии

Наслов на предмет Студиска програма/институција

1 Напреден курс Солид

моделирање

НУМА-МО

2

3

9.3 Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии

Наслов на предмет Студиска програма/институција

1

2

3

10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет)

Автори Наслов Издавач/година

1 Dijana Capeska

Bogatinoska, Linda

Fahlberg Stojanovska,

Biljana Janakievska

Simulations of Using Vectors in

Natural Sciences Education

David

Publishing 2013

Page 104: Е Л A Б О Р А Т - tfb.uklo.edu.mk · Извештај за последна спроведена евалуација на ниво на УКЛО во Битола за период

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 7000 БИТОЛА, ул. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ

СТУДИСКА ПРОГРАМА - ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН ТРЕТ циклус на студии

104

2 Zoran Trifunov, Linda

Fahlberg Stojanovska

Validating the Use of Technology

in Mathematics Education with

Statistics

Union of

Bulgarian

Mathematicians,

2012

3 Novak D., Fahlberg-

Stojanovska L., DiRenzo

A

Chapter 5: Building Simulators

with GeoGebra. Model-Centered

Learning: Pathways to

Mathematical Understanding Using

Geogebra

Rotterdam:

Sense Publishers

/ 2011

4 Stojanovska L., Trifunov

Z.

Constructing and Exploring

Triangles with GeoGebra.

Timişoara Anale

Seria

Informatica,Vol

VIII, Fac2, pp

45-54 /2010

5 Fahlberg-Stojanovska

L., Stojanovski V.

GeoGebra: Freedom to Explore and

Learn.

Oxford Journals,

Oxford, UK,

Teaching

Mathematics

and its

Applications,

vol.28, no.2,

pp.69-76, 2009

10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)

Автори Наслов Издавач/

година

1

2

3

10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет)

Автори Наслов Издавач/

година

1 Стојановска Л., Боцевска А. Corel Draw X4 и

Microsoft Office Power

Point 2010

2011

2 Стојановска Л., Стојановски В.

Боцевска А.

Микрософт Ворд 2010 и

Ексел 2010

2010

3 Стојановска Л., Трифунов З. ИКТ Пристап во Конечна

Математика

2010

10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)

Автори Наслов Издавач

/година

1

2

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии

11.1 Дипломски работи ~15

Page 105: Е Л A Б О Р А Т - tfb.uklo.edu.mk · Извештај за последна спроведена евалуација на ниво на УКЛО во Битола за период

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 7000 БИТОЛА, ул. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ

СТУДИСКА ПРОГРАМА - ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН ТРЕТ циклус на студии

105

11.2 Магистерски работи 10 +0+ 4

11.3 Докторски дисертации 2 + 0 + 3

12.1 Доказ за печатени научно-истражувачки трудови во меѓународни научни

списанија или меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во

последните пет години

Автори Наслов Издавач/

година

1

2

12.2 Доказ за најмалку два печатени научно-истражувачки трудови во меѓународни

научни списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години

Автори Наслов Издавач/година

1

2

12.3 Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири

години

Автори Наслов на трудот Меѓународен

собир/конференција

Год.

1

2

3

Page 106: Е Л A Б О Р А Т - tfb.uklo.edu.mk · Извештај за последна спроведена евалуација на ниво на УКЛО во Битола за период

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 7000 БИТОЛА, ул. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ

СТУДИСКА ПРОГРАМА - ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН ТРЕТ циклус на студии

106

Прилог

бр. 4

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската

програма од трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови

1. Име и презиме Ратка Нешковска

2. Датум на раѓање 19.04.1967

3. Степен на образование VIII

4. Наслов на научен степен Доктор на физички науки

5. Каде и кога го завршил

образованието односно се

стекнал со научен степен

Образование Институција Година

Доктор на физички науки Универзитет „Св.

Кирил и Методиј“,

ПМФ, Институт за

физика

2007

Магистер по физички

науки

Универзитет „Св.

Кирил и Методиј“,

ПМФ, Институт за

физика

1998

Професор по физика Универзитет „Св.

Кирил и Методиј“,

ПМФ, Институт за

физика

1989

Дипломиран инженер по

физика

Универзитет „Св.

Кирил и Методиј“,

ПМФ, Институт за

физика

1991

6. Подрачје, поле и област на

научниот степен магистер

Подрачје Поле Област

1. Природно-

математички науки

103 Физика 10309 Физика

на

кондензирана

материја

7. Подрачје, поле и област на

научниот степен доктор

Подрачје Поле Област

1. Природно-

математички науки

103 Физика 10309 Физика

на

кондензирана

материја

8. Доколку во работен однос да се

наведе институцијата каде работи,

звањето во кое е избран и во која

област

Институција Звање во кое е

избран

Универзитет „Св. Климент

Охридски“, Технички

факултет - Битола

Вонреден професор/

10300 Физика

9. Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии

9.1 Наслов на предмет Студиска програма/институција

1

Физика

Графичко инженерство, Индустриско

инженерство и менаџмент, Мехатроника,

Сообраќајно-транспортно инженерство,

Сообраќајно транспортни системи и

технологии, Енергетика и заштита на

Page 107: Е Л A Б О Р А Т - tfb.uklo.edu.mk · Извештај за последна спроведена евалуација на ниво на УКЛО во Битола за период

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 7000 БИТОЛА, ул. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ

СТУДИСКА ПРОГРАМА - ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН ТРЕТ циклус на студии

107

животната средина; УКЛО, Технички

факултет - Битола

2 Одбрани поглавја од физика Енергетика; УКЛО, Технички факултет -

Битола

3 Физика 1 Електроенергетски системи, Сообраќајно

транспортна телематика; УКЛО, Технички

факултет – Битола

4 Физика 2 Електроенергетски системи; УКЛО,

Технички факултет - Битола

5

Физички основи на

изработката на печатарските

форми

Графичко инженерство; УКЛО, Технички

факултет - Битола

6 Биофизика Физиотерапевт, медицинско-

лабораториски аналитичар, радиолошки

технолог; УКЛО, Висока медицинска

школа - Битола

9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии

Наслов на предмет Студиска програма/институција

1 Физички основи на

изработката на печатарските

форми – напреден курс

Графичко инженерство; УКЛО, Технички

факултет - Битола

2 Микроелектромеханички

системи

Мехатроника; УКЛО, Технички факултет -

Битола

3 Биофизика – одбрани поглавја Инструментарка; УКЛО, Висока

медицинска школа - Битола

4 Применета физика во

експертизата на сообраќајните

незгоди

Експертиза на сообраќајни незгоди; УКЛО,

Технички факултет - Битола

5 Теорија на удари и судари Експертиза на сообраќајни незгоди; УКЛО,

Технички факултет - Битола

9.3 Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии

Наслов на предмет Студиска програма/институција

1 Одбрани поглавја од физика Графичко инженерство и дизајн, УКЛО,

Технички факултет - Битола

2

3

10. Селектирани резултати во последните пет години

10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет)

Автори Наслов Издавач/го

дина

1

M. M. Ristova, V. Mirceski, R.

Neskovska

Voltammetry of chemically

deposited CuxO electrochromic

films, coated with ZnO or TiO2

electrocatalyst layers

Journal of

Solid State

Electrochem

istry

Page 108: Е Л A Б О Р А Т - tfb.uklo.edu.mk · Извештај за последна спроведена евалуација на ниво на УКЛО во Битола за период

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 7000 БИТОЛА, ул. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ

СТУДИСКА ПРОГРАМА - ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН ТРЕТ циклус на студии

108

ISSN 1432-

8488

DOI

10.1007/s10

008-014-

2666-x

2

R. Neshkovska

Electrochromic copper(I) oxide

thin film as a candidate for

smart windows

DEMI,

Banja Luka,

BiH, 2015

3 R. Neshkovska, M. Ristova, J.

Velevska

Low vacuum evaporated

cuprous oxide thin film for

solar cell application

HORIZONS

INTERNAT

IONAL

SCIENTIFI

C

JOURNAL

SERIES B,

„St. Kliment

Ohridski“

University –

Bitola, 2014

(pp 25-32)

4 Р. Нешковска Спектрална трансмисија на

електрохроматски филмови

од бакар(I) оксид

Зборник на

трудови,

Технички

факултет –

Битола,

2015

5 Р. Нешковска Механизам на

електрохромизмот

Зборник на

трудови,

Технички

факултет –

Битола,

2014

10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)

Автори Наслов Издавач/го

дина

1 Под раководство на проф. д-р

Мимоза Ристова

Добивање на тенки филмови

од никел оксид и од некои

оксиди на преодните метали

и компарација на нивните

електрохроматски параметри.

МОН на

РМ (2003-

2006)

2 Координатор: проф. д-р

Елизабета Бахтовска

Implementation of ECTS at the

University St. Kliment

Ohridski, TEMPUS JEP

TEMPUS

JEP 2001-

2003

Page 109: Е Л A Б О Р А Т - tfb.uklo.edu.mk · Извештај за последна спроведена евалуација на ниво на УКЛО во Битола за период

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 7000 БИТОЛА, ул. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ

СТУДИСКА ПРОГРАМА - ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН ТРЕТ циклус на студии

109

3 Координатор: проф. д-р

Елизабета Бахтовска

Exchange of best practices in

establishing ECTS

TEMPUS

SCM, 2004

– 2005

4 Координатор за РМ: проф. д-р

Елизабета Бахтовска

West Balcan Bologna

Promoters Network

TEMPUS

SCM C-

032B0

5 Координатор: проф. д-р

Елизабета Бахтовска

Designing and implementing

of the NQF in RM–

TEMPUS

ETF-SM-

00050-2008

Project,

2009-2012

10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет)

Автори Наслов Издавач/го

дина

1 Бахтовска Е, Јаневска Г,

Нешковска Р.

Национална Рамка за

Високообразовните

квалификации на Република

Македонија - Водич

Универзите

т „Св.

Климент

Охридски“

Битола,

2011

2 E. Bahtovska, G. Janevska, R.

Neshkovska

National Framework for HE

qualifications for R. Macedonia

– Guide,

UKLO,

Bitola 2011

3 Ратка Нешковска Решени задачи по физика Скрипта за

интерна

употреба,

2011

4 Ратка Нешковска Белешки од предавања Скрипта за

интерна

употреба,

2015

5

10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)

Автори Наслов Издавач/го

дина

1

2

3

4

5

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии

11.1 Дипломски работи Три

11.2 Магистерски работи /

11.3 Докторски дисертации /

12. ЗА ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните пет години

Page 110: Е Л A Б О Р А Т - tfb.uklo.edu.mk · Извештај за последна спроведена евалуација на ниво на УКЛО во Битола за период

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 7000 БИТОЛА, ул. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ

СТУДИСКА ПРОГРАМА - ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН ТРЕТ циклус на студии

110

12.1 Доказ за печатени научно-истражувачки трудови во меѓународни научни

списанија или меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во

последните пет години

Автори Наслов Издавач/го

дина

1

2

3

4

5

6

12.2 Доказ за најмалку два печатени научно-истражувачки трудови во меѓународни

научни списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години

Автори Наслов Издавач/го

дина

1

2

12.3 Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири

години

Автори Наслов на трудот Меѓународен

собир/конференци

ја

Год.

1

2

3

Page 111: Е Л A Б О Р А Т - tfb.uklo.edu.mk · Извештај за последна спроведена евалуација на ниво на УКЛО во Битола за период

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 7000 БИТОЛА, ул. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ

СТУДИСКА ПРОГРАМА - ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН ТРЕТ циклус на студии

111

Прилог

бр. 4

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската

програма од трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови

1. Име и презиме Силвана Ангелевска

2. Датум на раѓање 23-10-1968

3. Степен на образование Доктор на науки

4. Наслов на научен степен Вонреден професор

5. Каде и кога го завршил

образованието односно се

стекнал со научен степен

Образование Институција Г

о

д

и

на

Дипл.маш.инг. Технички фак. Битола 19

92

М-р по индустриско инж.

и менаџмент

Машински фак.Скопје 19

98

Д-р по технички науки Технички фак.Битола 20

07

6. Подрачје, поле и област на

научниот степен магистер

Подрачје Поле Област

2 211 21105

7. Подрачје, поле и област на

научниот степен доктор

Подрачје Поле Област

2 211 21101

8. Доколку во работен однос да се

наведе институцијата каде работи,

звањето во кое е избран и во која

област

Институција Звање во кое е

избран

Технички факултет Битола Вонреден професор

9. Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии

9.1 Наслов на предмет Студиска програма/институција

1 Индустриски менаџмент Графичко инженерство

2 Менаџмент на квалитет Графичко инженерство

3 Менаџмент на одржување Графичко инженерство

4

9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии

Наслов на предмет Студиска програма/институција

1

2

3

9.3 Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии

Наслов на предмет Студиска програма/институција

1 Стратегиски планирања во

графичката индустрија

Графичко инженерство

2

3

10. Селектирани резултати во последните пет години

10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет)

Page 112: Е Л A Б О Р А Т - tfb.uklo.edu.mk · Извештај за последна спроведена евалуација на ниво на УКЛО во Битола за период

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 7000 БИТОЛА, ул. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ

СТУДИСКА ПРОГРАМА - ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН ТРЕТ циклус на студии

112

Автори Наслов Издавач/го

дина

1

2

3

4

5

10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)

Автори Наслов Издавач/го

дина

1

2

3

4

5

10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет)

Автори Наслов Издавач/го

дина

1

2

3

4

5

10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)

Автори Наслов Издавач/го

дина

1

2

3

4

5

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии

11.1 Дипломски работи 25

11.2 Магистерски работи 10

11.3 Докторски дисертации

12. ЗА ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните пет години

12.1 Доказ за печатени научно-истражувачки трудови во меѓународни научни

списанија или меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во

последните пет години

Автори Наслов Издавач/го

дина

1

2

3

Page 113: Е Л A Б О Р А Т - tfb.uklo.edu.mk · Извештај за последна спроведена евалуација на ниво на УКЛО во Битола за период

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 7000 БИТОЛА, ул. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ

СТУДИСКА ПРОГРАМА - ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН ТРЕТ циклус на студии

113

4

5

6

12.2 Доказ за најмалку два печатени научно-истражувачки трудови во меѓународни

научни списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години

Автори Наслов Издавач/го

дина

1

2

12.3 Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири

години

Автори Наслов на трудот Меѓународен

собир/конференција

Год.

1

2

3

Page 114: Е Л A Б О Р А Т - tfb.uklo.edu.mk · Извештај за последна спроведена евалуација на ниво на УКЛО во Битола за период

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 7000 БИТОЛА, ул. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ

СТУДИСКА ПРОГРАМА - ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН ТРЕТ циклус на студии

114

Прилог

бр. 4

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската

програма од трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови

1. Име и презиме Илиос Вилос

2. Датум на раѓање 08.02.1962

3. Степен на образование Доктор на науки

4. Наслов на научен степен 8-2

5. Каде и кога го завршил

образованието односно се

стекнал со научен степен

Образование Институција Година

Доктор на технички

науки

Технички факултет

Битола

2006

Магистер по

технички науки

Градежен факултет

Скопје

1994

Дипл. Маш. Инж. Градежен факултет

Скопје

1986

6. Подрачје, поле и област на

научниот степен магистер

Подрачје Поле Област

2-Технички

науки

Машинств

о

Механика на цврсто

деформабилно тело

7. Подрачје, поле и област на

научниот степен доктор

Подрачје Поле Област

2-Технички

науки

Машинств

о

Механика на цврсто

деформабилно тело

8. Доколку во работен однос

да се наведе институцијата

каде работи, звањето во

кое е избран и во која

област

Институција Звање во кое е

избран

Технички факултет Битола Вонреден професор

од областите:

Механика на цврсто

и деформабилно

тело

Челични

конструкции

Патишта и

аеродроми

Комунална

хидротехника и

заштита на водите

Прирпрема за

печатење и ДТП

9. Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии

9.1 Наслов на предмет Студиска програма/институција

1 Апликативен софтвер Сите отсеци /Технички факултет Битола

2 Дигитално цртање Графички отсек/ Технички факултет

Битола

3 Графички дизајн Графички отсек /Технички факултет

Битола

4 Комунална

инфраструктура

Патен сообраќај и транспорт/Технички

факултет Битола

5 Основи на градежништво Сообраќајно Транспорно Инженерство

/Технички факултет Битола

Page 115: Е Л A Б О Р А Т - tfb.uklo.edu.mk · Извештај за последна спроведена евалуација на ниво на УКЛО во Битола за период

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 7000 БИТОЛА, ул. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ

СТУДИСКА ПРОГРАМА - ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН ТРЕТ циклус на студии

115

6 Основи на геодезија Сообраќајно Транспорно

Инженерство/Технички факултет Битола

9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии

Наслов на предмет Студиска програма/институција

1 Виш курс од теорија на

еластичност

Машинство, Конструктивно машинство и

НУМА/Технички факултет Битола

2 Метод на конечни

елементи

Машинство, Конструктивно машинство и

НУМА/Технички факултет Битола

9.3 Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии

Наслов на предмет Студиска програма/институција

1 -

2 -

3 -

10. Селектирани резултати во последните пет години

10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет)

Автори Наслов Издавач/година

1 Tale Geramitcioski,

Vangelce Mitrevski,

Ilios Vilos,

Pece Mitrevski

CIRRICULA INNOVATION OF THE

STUDY PROGRAM IN

ENVIRONMENTAL PROTECTION

ENGINEERING

XLVIII International

Scientific Conference on

Information,

Communication and energy

Systems and Technologies,

ICEST 2013, 26-29 June,

Ohrid, Macedonia

2 Vilos E. Ilios IMPACT OF VARIATION OF THE

GEOMETRIC CHARACTERISTICS

AND PROPERTY OF THE

MATERIALS TO THE BEARING

CAPACITRY OF SIMPLE SINGLE

BOLT SHEAR LOADED

CONNECTION

The 8th International

Working Conference “Total

Quality Management –

Advanced and Intelegent

Approaches” 1-5 june

Belgrade, Serbia 2015

3 A.Karamandi,

S.Nusev,

I,Vilos,

C.Mitrevska

COMPARISON AND ANALYSIS OF

THE WASTE RECYCLING

MANAGEMENT IN MACEDONIA

AND GERMANY

V International Conference

Industrial Engineering and

Environmental Protection

(IIZS 2015), Zrenjanin,

Serbia, October 2015

4 I.Vilos,

C.Mitrevska

IMPACT OF THE THICKNESS OF

THE END PLATE OF THE END

PLATE CONECTIONS WITH HIGH

STRENGHT BOLTS SCREWS ON THE

CAPACITY OF ROTATION OF THE

JOINTS

International Conference

Industrial Engineering and

Environmental Protection

(IIZS 2015), Zrenjanin,

Serbia, October 2015

5 A. Karamandi,

S. Nusev,

I. Vilos,

C. Mitrevska

RECYCLING TODAY: COMPARISON

AND ANALYSIS OF THE WASTE

RECYCLING MANAGEMENT IN

MACEDONIA AND GERMANY

Jurnal of Modern

Environment Science and

Engineering, 2016

6 I. Vilos,

C. Mitrevska

INFLUENCE OF THE THICKNESS OF

THE END PLATE CONNECTIONS

WITH HIGH STRENGTH BOLTS ON

THE LOAD CAPACITY OF THE

JOINTS

Jurnal of Modern

Environment Science and

Engineering, 2016

7 И. Вилос ВЛИЈАНИЕ НА ВАРИЈАЦИЈАТА НА

ГЕОМЕТРИСКИТЕ И ЈАКОСТНИТЕ

КАРАКТЕРИСТИКИ НА

ЕЛЕМЕНТИТЕ ВРЗ НОСИВОСТА НА

ЕДНОСТАВНО ПОПРЕЧНО

ОПТОВАРЕНА ВРСКА ОД

НАГОДЕНИ ЗАВРТКИ

Зборник на трудови 2012,

Технички Факултет

Битола, 2012

Page 116: Е Л A Б О Р А Т - tfb.uklo.edu.mk · Извештај за последна спроведена евалуација на ниво на УКЛО во Битола за период

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 7000 БИТОЛА, ул. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ

СТУДИСКА ПРОГРАМА - ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН ТРЕТ циклус на студии

116

8 T.Geramitcioski,

V.Mitrevski,

I.Vilos,

P.Mitrevski

CIRRICULA INOVATION OF THE

STUDY PROGRAMS IN

ENVIROMENTAL PROTECTION

ENGINEERING

XLVIII International

Scientific Conference on

Information, Comunication

and Energy Sistems and

Technologies, Ohrid,

Macedonia June 2013

9 I. Vilos, L. Trajcevski OBTAINIG THE MAXIMUM LOAD

OF THE BENDING LOAD ELEMENT

CONSIDERING THE VARIATION OF

THE GEOMETRIC CARACTERISTIC

AND PROPERTY OF THE

MATERIALS

16th International syposium

of MASE, Ohrid, Octomber

2015

10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до

пет)

Автори Наслов Издавач/година

1 М. Гугуловски,

Љ. Лазаров,

И. Вилос

СИСТЕМИ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА

СОПСТВЕНИ ВРЕДНОСТИ ВО

МЕТОДОТ НА КОНЕЧНИ

ЕЛЕМЕНТИ

научно-истражувачки

проект „Современ пристап

во решавањето на

проблемите од

конструктивната механика

и конструкциите“, Скопје

1990.

2 Т. Герамитчиоски, Ѓ.

Тромбев, И. Вилос, В.

Митревски

АНАЛИЗА НА ПРИЧИНИТЕ ЗА

ПОЈАВА НА ПОВИШЕНА БУЧАВА,

ВИБРАЦИИ, ТЕМПЕРАТУРА НА

АМБИЕНТОТ И НИВНО ШТЕТНО

ВЛИЈАНИЕ ВРЗ

РАБОТОСПОСОБНОСТА НА

РАБОТНИЦИТЕ ВО

ИНДУСТРИЈАТА СО ИЗНАОЃАЊЕ

НА РЕШЕНИЈА ЗА НИВНО

НАМАЛУВАЊЕ

Министерство за Наука на

Република Македонија,

1996-1999

3 Т. Герамитчиоски, Ѓ.

Тромбев, И. Вилос, В.

Митревски

БУЧАВА И ВИБРАЦИИ ВО

ГРАФИЧКАТА ИНДУСТРИЈА

Технички факултет

Битола, Научно-

истражувачки проект

финансиран од

Министерството за

образование на Р.

Македонија, 2001-2003

4 Неделковски И.,

Вилос И.,

Кондински И.,

Боцевска А.,

Костадинова З.

ПРЕ-ПАИД СИСТЕМ ЗА

НАВОДНУВАЊЕ

Научно истражувачки

проект финансиран од

Министерсво за

образование на

Р.Македонија, 2005

5 Митревски Б.,

Каневче Г.,

Каневче Љ.,

Герамитчиоски Т.,

Вилос И.

ПОДОБРУВАЊЕ НА

ТЕХНОЛОШКИТЕ

КАРАКТЕРИСТИКИ И

ЕНЕРГЕТСКАТА ЕФИКАСНОСТ НА

КОНВЕКТИВНИ СУШАРИ, МЗТ

ИНЖЕНЕРИНГ

Развоен истражувачки

проект финансиран од

Министерсво за

образование и наука на

Р.Македонија, 2011

10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет)

Автори Наслов Издавач/година

1 Герамитчиоски Т.,

Тромбев Ѓ.,

Вилос И.,

Митревски В.

БУЧАВА ВО ПРЕХРАНБЕНАТА

ИНДУСТРИЈА НА

ПЕЛАГОНИСКИОТ РЕГИОН

Монографија, Технички

факултет, Битола 1999

2 Митревски В.,

Вилос И.,

Герамитчиоски Т.

ПРЕСМЕТКА НА РЕМЕНИ

ПРЕНОСНИЦИ

Учебно помагало,

Технички факултет,

Битола 2008

3 Вилос И.,

Митревски В.

ЗБИРКА РЕШЕНИ ЗАДАЧИ ПО

МАШИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ

Учебно помагало,

Технички факултет,

Битола 2010

Page 117: Е Л A Б О Р А Т - tfb.uklo.edu.mk · Извештај за последна спроведена евалуација на ниво на УКЛО во Битола за период

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 7000 БИТОЛА, ул. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ

СТУДИСКА ПРОГРАМА - ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН ТРЕТ циклус на студии

117

(НАВОЈНИ ПРЕНОСНИЦИ И

НАВОЈНИ ВРСКИ)

4 З. Котевски,

И. Вилос

ЕЛЕМЕНТИ И ПРИНЦИПИ НА

ГРАФИЧКИОТ ДИЗАЈН ЗА

ИНЖИНЕРИ

основен учебник,

Технички факултет,

Битола 2013

10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)

Автори Наслов Издавач/година 1 И. Вилос,

В. Митревски

РЕВИЗИЈА НА ЕЛАБОРАТ ЗА

ГРАДЕЖНА ФИЗИКА ЗА ОБЈЕКТ

СЕМЕЈНО ДОМУВАЊЕ ВО

СТАНБЕНИ ЗГРАДИ, ГП 1.10,

РЕОНСКИ ЦЕНТАР АЕРОДРОМ

СКОПЈЕ

Технички факултет

Битола, Битола 2011

2 И. Вилос,

В. Митревски

РЕВИЗИЈА НА ЕЛАБОРАТ ЗА

ГРАДЕЖНА ФИЗИКА ЗА ОБЈЕКТ

КОЛЕКТИВНА СТАНБЕНА ЗГРАДА

БЛОК К1,П+4 УЕ27 НА ДЕЛ ОД КП

1005/1 УЛ.Х.ТОДОРОВСКИ

КАРПОШ, ПРОБИШТИП

Технички факултет

Битола, Битола 2011

3 И. Вилос,

В. Митревски,

Т. Герамитчиоски

СТАТИЧКА ПРЕСМЕТКА НА

НОСИВА ЧЕЛИЧНА

КОНСТРУКЦИЈА НА ФАСАДА ЗА

ЛИФТ ЗА ОЈЕКТ ЗГРАДА НА БС

ИНЃЕНЕРИНГ-СКОПЈЕ

Технички факултет

Битола, Битола 2011

4 И. Вилос,

В. Митревски,

Т. Герамитчиоски

ЕЛАБОРАТ ЗА ОЦЕНКА НА

НОСИВОСТА НА ЧЕЛИЧНИ

ПОКРИВНО-ФАСАДНИ

ПРОФИЛИРАНИ ЛИМОВИ ТИП

20/150 И ТИП 36/167

ПРОИЗВОДСТВО НА МЗТ

ИНЖЕНЕРИНГ ДОО - Битола

Технички факултет

Битола, Битола 2011

5 И. Вилос,

Т. Герамитчиоски,

В. Митревски

РЕВИЗИЈА НА АНАЛИЗАТА НА

НОСИВОСТА НА

АРМИРАНОБЕТОНСКА

КОНСТРУКЦИЈА НА ГАЛЕРИЈА ЗА

ОБЈЕКТОТ ПРОИЗВОДЕН ПОГОН

НА ИМБ МЛЕКАРА АД-БИТОЛА

Технички факултет

Битола, Битола 2011

6 И. Вилос,

Т. Герамитчиоски,

В. Митревски

РЕВИЗИЈА НА ПРОЕКТНО

РЕШЕНИЕ ЗА ТЕМЕЛНА ПЛОЧА ЗА

ЦИСТЕРНА ОД 100Т ВО КРУГОТ НА

ИМБ МЛЕКАРA АД БИТОЛА

Технички факултет

Битола, Битола 2011

7 И. Вилос ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА (РЕВИЗИЈА)

НА ОСНОВЕН ПРОЕКТ ЗА

РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЦРН МОСТ,

БИТОЛА

Технички факултет

Битола, Битола 2012

8 Љ. Трпезановски,

И. Вилос

ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД (НАДЗОР)

НАД ГРАДЕЖНИОТ ДЕЛ ПРИ

ИЗГРАДБАТА НА

ФОТОНАПОНСКАТА

ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛА „ТОРПЕДО-

СОЛАР ГТ“ 993,6 kW ВО С.ЕГРИ,

БИТОЛА

Технички факултет

Битола, Битола 2012

9 Г. Јанкова,

И. Вилос,

Б. Пенџеркова,

Љ.Трпезановски,

С.Пановски

ИЗВЕШТАЈ ОД ИЗВРШЕНАТА

РЕВИЗИЈА НА ОСНОВЕН –ПРОЕКТ

ЗА ДЕПОНИЈА ЗА ИНДУСТРИСКИ

ИНЕРТЕН И НЕОПАСЕН ОТПАД, КО

ПЕПЕЛИШТЕ ОПШТИНА

НЕГОТИНО

Технички факултет

Битола, Битола 2012

10 З. Софревски,

Д. Најденов,

И. Вилос

ПРОЦЕНКА НА ИМОТОТ НА РУЕН

ИНТЕРНАШНАЛ ТЕХНОЛОЏИС

ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ДООЕЛ

КОЧАНИ

Агенција за судски

вештачења А.С.В. дооел

Скопје, Скопје 2013

Page 118: Е Л A Б О Р А Т - tfb.uklo.edu.mk · Извештај за последна спроведена евалуација на ниво на УКЛО во Битола за период

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 7000 БИТОЛА, ул. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ

СТУДИСКА ПРОГРАМА - ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН ТРЕТ циклус на студии

118

11 И. Вилос РЕВИЗИЈА НА ПРОЕКТ ЗА

ИНФРАСТРУКТУРНА ГРАДБА

Проект за одржување на коловоз на ул.

„Васко Карангелевски“ со промена на

режим на сообраќај на крстосниците

на ул. „Васко Карангелевски“ и ул.

„Борис Кидриќ“ и на ул. „Васко

Карангелевски“ и „Партизанска“ и на

делот „Васко Карангелевски“ и

„Партизанска“

Технички факултет

Битола, Октомври 2013

12 Наташа Мојсоска,

Сотир Пановски,

Илиос Вилос

ЗАВРШЕН ИЗВЕШТАЈ за извршен

надзор над изградбата на

фотоволтаична сончева

електроцентрала „ЕНЕРГО СДЛВ“ –

Демир Капија

Технички факултет

Битола, Октомври 2014

13 Наташа Мојсоска,

Сотир Пановски,

Илиос Вилос

ЗАВРШЕН ИЗВЕШТАЈ за извршен

надзор над изградбата на

фотоволтаична сончева

електроцентрала „ЕНЕРГОПОВЕР-Н“

- Демир Капијa

Технички факултет

Битола, Октомври 2014

14 Наташа Мојсоска,

Сотир Пановски,

Илиос Вилос

ЗАВРШЕН ИЗВЕШТАЈ за извршен

надзор над изградбата на

фотоволтаична сончева

електроцентрала „ЕНЕРГОПОВЕР-Н-

Е1“ - Демир Капија

Технички факултет

Битола, Октомври 2014

15 Наташа Мојсоска,

Сотир Пановски,

Илиос Вилос

ЗАВРШЕН ИЗВЕШТАЈ за извршен

надзор над изградбата на

фотоволтаична сончева

електроцентрала „ЕНЕРГОПОВЕР-Н-

Е2“ - Демир Капија

Технички факултет

Битола, Октомври 2014

16 Наташа Мојсоска,

Сотир Пановски,

Илиос Вилос

ЗАВРШЕН ИЗВЕШТАЈ за извршен

надзор над изградбата на

фотоволтаична сончева

електроцентрала „ЕНЕРГОПОВЕР-

СДЛ-ЕХ1“ - Демир Капија

Технички факултет

Битола, Октомври 2014

17 Наташа Мојсоска,

Сотир Пановски,

Илиос Вилос

ЗАВРШЕН ИЗВЕШТАЈ за извршен

надзор над изградбата на

фотоволтаична сончева

електроцентрала „ЕНЕРГОПОВЕР-

СДЛ-ЕХ2“ - Демир Капија

Технички факултет

Битола, Октомври 2014

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии

11.1 Дипломски работи 70

11.2 Магистерски работи

11.3 Докторски дисертации

12. ЗА ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните пет

години

12.1 Доказ за печатени научно-истражувачки трудови во меѓународни научни

списанија или меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест)

во последните пет години

Автори Наслов Издавач/година

1

2

3

4

5

6

Page 119: Е Л A Б О Р А Т - tfb.uklo.edu.mk · Извештај за последна спроведена евалуација на ниво на УКЛО во Битола за период

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 7000 БИТОЛА, ул. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ

СТУДИСКА ПРОГРАМА - ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН ТРЕТ циклус на студии

119

12.2 Доказ за најмалку два печатени научно-истражувачки трудови во

меѓународни научни списанија со импакт фактор во даденото поле во

последните пет години

Автори Наслов Издавач/го

дина

1

2

12.3 Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните

четири години

Автори Наслов на трудот Меѓународен

собир/конференциј

а

Год.

1

2

3

Page 120: Е Л A Б О Р А Т - tfb.uklo.edu.mk · Извештај за последна спроведена евалуација на ниво на УКЛО во Битола за период

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 7000 БИТОЛА, ул. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ

СТУДИСКА ПРОГРАМА - ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН ТРЕТ циклус на студии

120

Прилог

бр.4

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската

програма од прв, втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски

трудови

1. Име и презиме Митко Костов

2. Дата на раѓање 20.08.1973

3. Степен на образование VIII

4. Наслов на научниот

степен

д-р на технички науки

5. Каде и кога го завршил

образованието односно

се стекнал со научен

степен

Образование Година Институција

Дипл. ел. инж. 1997 ФЕИТ Скопје

М-р по

електротехника

2000 ФЕИТ Скопје

Д-р на техн. науки 2008 ФЕИТ Скопје

6. Подрачје, поле и област

на научниот степен

магистер

Подрачје Поле Област

Техничко

Технолошки

Науки

Електротехника Електротехника,

Електронски кола,

Теорија на кола,

Друго – Применети

Информациско

комуникациски технологии

7. Подрачје, поле и област

на научниот степен

доктор

Подрачје Поле Област

Техничко

Технолошки

Науки

Електротехника Електротехника,

Електронски кола,

Теорија на кола,

Друго – Применети

Информациско

комуникациски технологии

8. Доколку е во работен

однос да се наведе

институцијата каде

работи и звањето во кое е

избран и во која област

Институција Звање во кое е избран и област

Технички факултет Битола Вонр. професор

Електротехника, Теорија на кола,

Обработка на информации,

Процесирање на податоци

9. Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на

студии

9.1. Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии

Ред.

број

Наслов на предметот Студиска програма / институција

1. Теорија на електрични кола Електроенергетски системи, Стручни студии по

Електроенергетика и Електроника

2. Програмирање за инженери Електроенергетски системи, Стручни студии по

Електроенергетика и Електроника, Мехатроника,

Сообраќајно-транспортна телематика

3. Бази на податоци Сообраќајно-транспортна телематика

Page 121: Е Л A Б О Р А Т - tfb.uklo.edu.mk · Извештај за последна спроведена евалуација на ниво на УКЛО во Битола за период

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 7000 БИТОЛА, ул. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ

СТУДИСКА ПРОГРАМА - ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН ТРЕТ циклус на студии

121

4. Основи на

телекомуникациски системи

Сообраќајно-транспортна телематика

5. Анализа и синтеза на

електрични кола

Мехатроника

6. Основи на бази на податоци ИТО, Индустриски менаџмент

9.2. Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии

Ред.

број

Наслов на предметот Студиска програма / институција

1. Обработка на сигнали Електроенергетски системи

2. Фреквенциска анализа на

сигнали

Електроенергетски системи

3. Обработка на сигнали Мехатроника

9.3. Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии

Ред.

број

Наслов на предметот Студиска програма / институција

1. Избрани поглавја од

програмирање

Сообраќај и транспорт

2. Избрани поглавја од

програмирање

Графичко инженерство и дизајн

10. Селектирани резултати во последните пет години

10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет)

Ред.

број

Автори Наслов Издавач / година

1. M. Petkovski, M.

Kostov, S. Bogdanova

and M. Bogdanov

Adaptive Sampling

Algorithm Applied to

SCADA Datalog Database

Shrinkage

18th Int. Conf. on Systems,

Signals and Image Processing

IWSSIP 2011, Sarajevo,

Bosnia and Herzegovina, Jun.

2011

2. M. Kostov, M.

Petkovski, I. Jolevski

Application of

Multiresolution Technique

for Efficient Querying in

Images Database

Summer Symposium For

Electronics And Signal

Processing - LEOS 2012,

Mavrovo, Macedonia, Sept.

2012

3. R.Markoska,

A.Markoski,

M.Kostov,

M.Petkovski

E-maintenance management

in e-business processes of

digital companies

International May Conference

on Strategic Management, Bor,

2014

4. M. Kostov, A.

Markoski, M.

Petkovski, R.

Markoska

Plume Boundaries

Extraction by

Multiresolution and Least

Squares Approximation

International conference on

Applied Internet and

Information Technologies,

Zrenjanin, Oct. 2013

5. M.Kostov, B.Gegov,

M.Atanasovski,

M.Petkovski,

C.Mitrovski,

Power Disturbances

Simulation and Analysis in

Wavelet Domain

Int. Scientific Conf. on

Information, Communication

and Energy Systems and

Page 122: Е Л A Б О Р А Т - tfb.uklo.edu.mk · Извештај за последна спроведена евалуација на ниво на УКЛО во Битола за период

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 7000 БИТОЛА, ул. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ

СТУДИСКА ПРОГРАМА - ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН ТРЕТ циклус на студии

122

Technologies ICEST 2014,

Nis, Serbia, Jun. 2014

10.2. Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)

Ред.

број

Автори Наслов Издавач / година

1. Tempus IV Project,

158644 JPCR

Development of Regional

Interdisciplinary

Mechatronic Studies –

DRIMS

2010 –2013

2. Tempus JEP-CD-

19010-2004

Introducing two-tier studies

in the field of metrology

2005-2007

3.

4.

5.

10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет)

Ред.

број

Автори Наслов Издавач / година

1. Весна Чешелкоска,

Митко Костов

Основи на електротехника

I, збирка решени задачи

Технички факултет Битола /

2010

2. Цветко Митровски,

Митко Костов

Електроника, збирка

решени задачи

Технички факултет Битола /

2011

3.

4.

10.4. Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)

Ред.

број

Автори Наслов Издавач / година

1. M. Kostov, M.

Petkovski, I. Jolevski

Fast Querying in Database

with Images by Using

Multiresolution

Int. Scientific Conf. on

Information, Communication

and Energy Systems and

Technologies ICEST 2011,

Nis, Serbia, Jun. 2011

2. M.Kostov, B.Gegov,

M.Atanasovski,

M.Petkovski

Short Time Fourier

Transform for Power

Disturbances Analysis

Int. Scientific Conf. on

Information, Communication

and Energy Systems and

Technologies ICEST 2015,

Sofia, Bulgaria, Jun. 2015

3. M. Petkovski, M.

Kostov, V. Ceselkoska

Real Time Measurement

and Analysis of Magnetic

Field Disturbances

International Conference on

Applied Electromagnetics, Niš,

Serbia, Sept. 2013

4. R.Markoska,

M.Kostov,

M.Petkovski,

A.Markoski

Cognitive mapping in

robotics using genetic

algorithms

International conference on

Applied Internet and

Information Technologies,

Zrenjanin, Oct. 2013

Page 123: Е Л A Б О Р А Т - tfb.uklo.edu.mk · Извештај за последна спроведена евалуација на ниво на УКЛО во Битола за период

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 7000 БИТОЛА, ул. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ

СТУДИСКА ПРОГРАМА - ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН ТРЕТ циклус на студии

123

5. M. Petkovski, M.

Kostov, R. Markoska,

A. Markoski

DWT Coefficients

Estimation In Images With

Missing Samples

Journal of Association for

Information Communication

Technology, Education,

Science – TEM Journal, ISSN

2217-8309, Vol.2, No.4, pp.

277-282, Nov. 2013

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии

11.1. Дипломски работи 35

11.2. Магистерски работи

11.3. Докторски дисертации

12. За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/ пет години

12.1. Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или

меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години

Ред.

број

Автори Наслов Издавач / година

1. M. Petkovski, M.

Kostov, V. Ceselkoska

Real Time Measurement

and Analysis of Magnetic

Field Disturbances

Russian Electrical Engineering,

DOI:

10.3103/S1068371214120190,

Print ISSN 1068-3712, Online

ISSN 1934-8010, Volume 85,

Issue 12 , pp 794-799, Dec.

2014, (SJR impact factor

(2014) = 0.189)

2. M. Kostov, V.

Kostova, R. Markoska

AGV Guidance System

Simulations with a

Programmable Robotics

Kit

International Journal of

Reasoning-based Intelligent

Systems, DOI:

10.1504/IJRIS.2015.070911,

ISSN 17550564, Vol.7, No.1/2,

pp.42-46, 2015 (SJR impact

factor (2014) = 0.109)

3. M. Petkovski, M.

Kostov, R. Markoska,

A. Markoski

DWT Coefficients

Estimation In Images With

Missing Samples

Journal of Association for

Information Communication

Technology, Education,

Science – TEM Journal, ISSN

2217-8309, Vol.2, No.4, pp.

277-282, Nov. 2013.

4. M. Petkovski, M.

Kostov

Model Based Design and

Hardware in the Loop

Testing in Power

Electronics Courses

Journal of Association for

Information Communication

Technology, Education,

Science – TEM Journal, ISSN

2217-8309, Vol.1, No.4, pp.

292-296, Nov. 2012

5. M. Kostov, M.

Petkovski, I. Jolevski

Images pseudo-hash by

using wavelet coefficients

Annual Journal of Electronics,

2012, ISSN 1314-0078, vol. 1,

Page 124: Е Л A Б О Р А Т - tfb.uklo.edu.mk · Извештај за последна спроведена евалуација на ниво на УКЛО во Битола за период

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 7000 БИТОЛА, ул. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ

СТУДИСКА ПРОГРАМА - ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН ТРЕТ циклус на студии

124

pp. 148–151, 19-21, Sept.

2012

6. M. Kostov, C.

Mitrovski, and M.

Bogdanov

Non-uniform threshold as

an alternative to uniform

threshold in denoising in

wavelet domain

Facta Universitatis, Nis,

Serbia, Series: Electronics and

Energetics, ISSN 2217-5997,

COBISS.SR-ID 12826626, vol.

23, no. 1, pp. 139–146, April

2010, p-ISSN 0353-3670

(Print), e-ISSN 2217-5997

(Online), COBISS.SR-ID

12826626

12.2. Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни

списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години

Ред.

број

Автори Наслов Издавач / година

1.

2.

12.3. Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години

Ред.

број

Автори Наслов на трудот Меѓународен

собир/

конференција

Година

1. M.Kostov,

B.Gegov,

M.Atanasovski,

M.Petkovski,

C.Mitrovski

Power Disturbances

Simulation and

Analysis in Wavelet

Domain

Int. Scientific

Conf. on

Information,

Communication

and Energy

Systems and

Technologies

ICEST 2014, Nis,

Serbia

Jun. 2014

2. M. Kostov, A.

Markoski, M.

Petkovski, R.

Markoska

Plume Boundaries

Extraction by

Multiresolution and

Least Squares

Approximation

International

conference on

Applied Internet

and Information

Technologies,

Zrenjanin

Oct. 2013

3. A.Markoski,

M.Kostov,

R.Markoska,

M.Petkovski

Knowledge Discovery

from Plume Rise

Images Using Wavelet

Transform and

Genetic Programming

The 8th

International

Conference on

Machine Vision,

Barcelona, Spain

Nov. 2015

Page 125: Е Л A Б О Р А Т - tfb.uklo.edu.mk · Извештај за последна спроведена евалуација на ниво на УКЛО во Битола за период

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 7000 БИТОЛА, ул. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ

СТУДИСКА ПРОГРАМА - ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН ТРЕТ циклус на студии

125

Прилог

бр. 4

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската

програма од трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови

1. Име и презиме Гордана Јаневска

2. Датум на раѓање 01.01.1964

3. Степен на образование VIII

4. Наслов на научен степен Доктор на науки од областа на техничките науки

5. Каде и кога го завршил

образованието односно се

стекнал со научен степен

Образование Институција Година

Доктор на науки од областа

на техничките науки

Технички

факултет -

Битола

2009

Магистер по машински

науки

Машински

факултет -

Скопје

1998

Дипломиран машински

инженер

Машински

факултет -

Скопје

1989

6. Подрачје, поле и област на

научниот степен магистер

Подрачје Поле Област

2.Техничко-

технолошки науки

214

Машинство

21422

Автоматика

21421

Хидроенергетиак

а

7. Подрачје, поле и област на

научниот степен доктор

Подрачје Поле Област

2.Техничко-

технолошки науки

214

Машинство

21422

Автоматика

21421

Хидроенергетиак

а

8. Доколку во работен однос да се

наведе институцијата каде работи,

звањето во кое е избран и во која

област

Институција Звање во кое е

избран

Технички факултет - Битола Вонреден професор

Автоматика;

Хидроенергетика;

Теорија и

проектирање на

енергетски постројки

9. Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии

9.1 Наслов на предмет Студиска програма/институција

1 Компјутерски управувани

машини и процеси

Машинство, Електротехника / Технички

факултет – Битола

2 Мерење и управување со

графички процеси

Графичко инженерство / Технички

факултет – Битола

3 Системи за автоматско

управување

Мехатроника / Технички факултет – Битола

4 Мехатронички системи Мехатроника / Технички факултет – Битола

Page 126: Е Л A Б О Р А Т - tfb.uklo.edu.mk · Извештај за последна спроведена евалуација на ниво на УКЛО во Битола за период

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 7000 БИТОЛА, ул. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ

СТУДИСКА ПРОГРАМА - ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН ТРЕТ циклус на студии

126

9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии

Наслов на предмет Студиска програма/институција

1 Моделирање и симулација на

мехатронички системи

Мехатроника / Технички факултет – Битола

2 Когенеративни

термоенергетски постројки

Енергетско машинство /Технички

факултет – Битола

3 Специфични услови на

проектирање во заштита на

животната средина

Инженерство за заштита на животната и

работна средина / Технички факултет –

Битола

9.3 Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии

Наслов на предмет Студиска програма/институција

1

2

3

10. Селектирани резултати во последните пет години

10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет)

Автори Наслов Издавач/година

1 Janevska G.,

Modeling Thermal Processes

Using Bond Graphs

SIMTERM

2013: Energy–

Ecology –

Efficiency,

Serbia 2013,

pp.252-257

2 Janevska G., Mathematical Modeling of Pump

System

EIIC 2013,

Slovak Republic

2013,

pp.455-458

3 Janevska G., The State of Renewable Electricity

– Worldwide, in EU and in

R.Macedonia

ICEST 2013,

Macedonia

2013,

pp.341-344

(Volume 1)

4 Г.Јаневска, Моделирањето како клучен

елемент во процесот на

дизајнирање на

мехатроничките системи

Зборник на

трудови,

Технички

факултет,

Битола, 2012

5 Panovski S.,

Janevska G.,

Concessions Possibilities for

Small Hydropower plants

(SHPPs) in Macedonia with

emphasis on the model DBOT as

a special case study

ESHA

Conference:

Hidroenergia

2010, Lausanne,

Switzerland,

2010.

10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)

Автори Наслов Издавач/година

Page 127: Е Л A Б О Р А Т - tfb.uklo.edu.mk · Извештај за последна спроведена евалуација на ниво на УКЛО во Битола за период

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 7000 БИТОЛА, ул. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ

СТУДИСКА ПРОГРАМА - ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН ТРЕТ циклус на студии

127

1 Проф. А.Маркоски

Координатор за УКЛО

Development of Regional

Interdisciplinary Mechatronic

Studies - DRIMS

TEMPUS IV

Prject: 158644 –

DE – JPCR

(2010-2013)

2 Бахтовска Е.

Координатор

Designing and implementation of

the NQF in R. Macedonia

TEMPUS ETF-

SM-00050-2008

Project

(2009-2012)

3 И.Неделковски,

Координатор за

Р.Македонија

Development of a knowledge

network of educational and

research institutes for the

harmonization with EU legislation

and know-how transfer

INTERREG

IIIA/CARDS,

(2007 –2008)

4 E. Бахтовска,

Координатор за

Р.Македонија

Cross border cooperation between

universities and educational

institutes in the field of natural

disasters and environmental

education

INTERREG

IIIA program

(2004-2007)

5 Под раководство на

проф. д-р С. Пановски

Да изградиме мала

хидроцентрала,

Научноистражувачки проект

МОН на РМ

(2003-2006)

10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет)

Автори Наслов Издавач/година

1 Пановски С.,

Јаневска Г.

Системи на автоматско

управување, збирка задачи

Технички

факултет,

Битола, 2010

2 Бахтовска Е.

Јаневска Г.

Нешковска Р.

Национална Рамка за

Високообразовните

квалификации за Република

Македонија - Водич

Универзитет

Св. Климент

Охридски -

Битола, 2011

3 Janevska G., Modelng and Simulation of

Mechatronic Systems (teaching

material)

TEMPUS

DRIMS Prject,

2012

4 Gavriloski V., Tasevski

G., Mijanovic Markus M.,

Janevska G.,

Mechatronic Systems (teaching

material)

TEMPUS

DRIMS Prject,

2012

5

10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)

Автори Наслов Издавач/година

1

2

3

4

5

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии

Page 128: Е Л A Б О Р А Т - tfb.uklo.edu.mk · Извештај за последна спроведена евалуација на ниво на УКЛО во Битола за период

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 7000 БИТОЛА, ул. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ

СТУДИСКА ПРОГРАМА - ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН ТРЕТ циклус на студии

128

11.1 Дипломски работи

11.2 Магистерски работи

11.3 Докторски дисертации

12. ЗА ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните пет години

12.1 Доказ за печатени научно-истражувачки трудови во меѓународни научни

списанија или меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во

последните пет години

Автори Наслов Издавач/година

1 Janevska G.,

Modeling Thermal Processes

Using Bond Graphs

SIMTERM 2013:

Energy–Ecology –

Efficiency, Serbia

2013, pp.252-257

2 Janevska G.,

Mathematical Modeling of

Pump System

EIIC 2013,

Slovak Republic

2013,

pp.455-458

3 Janevska G.,

The State of Renewable

Electricity – Worldwide, in EU

and in R.Macedonia

ICEST 2013,

Macedonia 2013,

pp.341-344

(Volume 1)

4

5

6

12.2 Доказ за најмалку два печатени научно-истражувачки трудови во меѓународни

научни списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години

Автори Наслов Издавач/година

1

2

12.3 Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири

години

Автори Наслов на трудот Меѓународен

собир/конференција

Год.

1 Janevska G.,

Modeling Thermal

Processes Using Bond

Graphs

SIMTERM 2013:

Energy–Ecology –

Efficiency, Serbia,

2013

2 Janevska G.,

Mathematical

Modeling of Pump

System

EIIC 2013,

Slovak Republic,

2013

3 Janevska G.,

The State of

Renewable Electricity

– Worldwide, in EU

and in R.Macedonia

ICEST 2013,

Ohrid, Macedonia,

2013

Page 129: Е Л A Б О Р А Т - tfb.uklo.edu.mk · Извештај за последна спроведена евалуација на ниво на УКЛО во Битола за период

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 7000 БИТОЛА, ул. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ

СТУДИСКА ПРОГРАМА - ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН ТРЕТ циклус на студии

129

Прилог

бр. 4

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската

програма од трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови

1. Име и презиме Филип Поповски

2. Датум на раѓање 27.11.1982 година

3. Степен на образование III циклус на студии

4. Наслов на научен степен Доктор на технички науки

5. Каде и кога го завршил

образованието односно се

стекнал со научен степен

Образование Институција Година

I циклус на студии ТФБ 2006

II циклус на студии ТФБ 2009

III циклус на студии ТФБ 2015

6. Подрачје, поле и област на

научниот степен магистер

Подрачје Поле Област

Технички науки 208 20800,20801,2

0802,20803

7. Подрачје, поле и област на

научниот степен доктор

Подрачје Поле Област

Технички науки 208 20800,20801,2

0802,20803

8. Доколку во работен однос да се

наведе институцијата каде работи,

звањето во кое е избран и во која

област

Институција Звање во кое е

избран

Технички факултет Битола Доцент,

20800, 20801,

20802,20803

9. Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии

9.1 Наслов на предмет Студиска програма/институција

1 Технологија на графичка доработка ГИ/ТФБ

2 Менаџмент на мултимедијални

проекти

ГИ/ТФБ,

3 Електронско издаваштво ГИ/ТФБ

4 Специјални постапки на печатење ГИ/ТФБ

5 Современи постапки на печатење ГИ/ТФБ

6 Инженерски експертски системи ГИ/ТФБ, ИТО/ПФ

7 Виртуелно инженерство ОИМ/ТФБ

8 Проектирање на графички погони ГИ/ТФБ

9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии

Наслов на предмет Студиска програма/институција

1

2

3

9.3 Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии

Наслов на предмет Студиска програма/институција

1 Одбрани поглавја од

визуелизација на податоци

ГИД/ТФБ

2 Одбрани поглавја од

книговрзување и современо

амбалажирање

ГИД/ТФБ

Page 130: Е Л A Б О Р А Т - tfb.uklo.edu.mk · Извештај за последна спроведена евалуација на ниво на УКЛО во Битола за период

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 7000 БИТОЛА, ул. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ

СТУДИСКА ПРОГРАМА - ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН ТРЕТ циклус на студии

130

3 Одбрани поглавја од

компјутерска графика

ГИД/ТФБ

4 Одбрани поглавја од

проектирање во графичката

индустрија

ГИД/ТФБ

5 Графички web технологии ГИД/ТФБ

10. Селектирани резултати во последните пет години

10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет)

Автори Наслов Издавач/го

дина

1 Popovski F., Nedelkovski I.,

Mijakovska S

Virtual Environment of Real

sport Hall and Analyzing

Rendering Quality

TEM

Journal,

Serbia/2015

2 Popovski F., Nedelkovski I.,

Mijakovska S.

Generating 3D model in

Virtual Reality and analyzing

it’s performance

IJCSIT/

2014

3 Popovski Filip, Nedelkovski Igor Comparation of several models

for interaction in Virtual

Reality

Mechanical

Scientific

Engeneering

Journal/

2014

4 Filip Popovski, Igor Nedelkovski Analysis and comparation of

models for interaction in virtual

environments

PDC papers,

Senj,

Croatia /

2013

5 Filip Popovski, Igor Nedelkovski Comparation of Physically

Based Rendering and Photo

Realistic Rendering

PDC papers,

Senj,

Croatia /

2013

10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)

Автори Наслов Издавач/го

дина

1

2

3

4

5

10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет)

Автори Наслов Издавач/го

дина

1

2

3

4

Page 131: Е Л A Б О Р А Т - tfb.uklo.edu.mk · Извештај за последна спроведена евалуација на ниво на УКЛО во Битола за период

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 7000 БИТОЛА, ул. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ

СТУДИСКА ПРОГРАМА - ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН ТРЕТ циклус на студии

131

5

10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)

Автори Наслов Издавач/го

дина

1 Филип Поповски Креирање на виртуелна

околина од реални објекти

ТФБ/2015

2 Филип Поповски, Игор

Неделковски

Анализа и споредба на

неколку модели за

интеракција во виртуелната

околина

ТФБ/2013

3

4

5

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии

11.1 Дипломски работи 1

11.2 Магистерски работи /

11.3 Докторски дисертации /

12. ЗА ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните пет години

12.1 Доказ за печатени научно-истражувачки трудови во меѓународни научни

списанија или меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во

последните пет години

Автори Наслов Издавач/го

дина

1 Popovski F., Nedelkovski I.,

Mijakovska S

Virtual Environment of Real

sport Hall and Analyzing

Rendering Quality

TEM

Journal,

Serbia/2015

2 Popovski F., Nedelkovski I.,

Mijakovska S.

Generating 3D model in

Virtual Reality and analyzing

it’s performance

IJCSIT/

2014

3 Popovski Filip, Nedelkovski Igor Comparation of several models

for interaction in Virtual

Reality

Mechanical

Scientific

Engeneering

Journal/

2014

12.2 Доказ за најмалку два печатени научно-истражувачки трудови во меѓународни

научни списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години

Автори Наслов Издавач/го

дина

1 Vangelce Mitrevski, Monika

Lutovska, Ivan Pavkov, Filip

Popovski

The Power Series as Water

Sorption Isotherm Models

JFPE/2015

2 Vangelce Mitrevski, Vladimir

Mijakovski, Filip Popovski,

Dusan Popovski

Influence of Boundary

Conditions on Particle Density

JAST/2012

Page 132: Е Л A Б О Р А Т - tfb.uklo.edu.mk · Извештај за последна спроведена евалуација на ниво на УКЛО во Битола за период

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 7000 БИТОЛА, ул. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ

СТУДИСКА ПРОГРАМА - ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН ТРЕТ циклус на студии

132

12.3 Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири

години

Автори Наслов на трудот Меѓународен

собир/конференција

Год.

1 Filip Popovski, Igor

Nedelkovski

Analysis and

comparation of models

for interaction in

virtual environments

PDC papers, Senj,

Croatia /

2013

2 Filip Popovski, Igor

Nedelkovski

Comparation of

Physically Based

Rendering and Photo

Realistic Rendering

PDC papers, Senj,

Croatia /

2013

2013

3

Page 133: Е Л A Б О Р А Т - tfb.uklo.edu.mk · Извештај за последна спроведена евалуација на ниво на УКЛО во Битола за период

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 7000 БИТОЛА, ул. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ

СТУДИСКА ПРОГРАМА - ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН ТРЕТ циклус на студии

133

Прилог

бр. 4

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската

програма од трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови

1. Име и презиме Светлана Мијаковска

2. Датум на раѓање 16.10.1980 година

3. Степен на образование III циклус на студии

4. Наслов на научен степен Доктор на технички науки

5. Каде и кога го завршил

образованието односно се

стекнал со научен степен

Образование Институција Година

I циклус на студии ТФБ 2004

II циклус на студии ТФБ 2009

III циклус на студии ТФБ 2015

6. Подрачје, поле и област на

научниот степен магистер

Подрачје Поле Област

Технички науки 208 20800,20801,2

0802,20803

7. Подрачје, поле и област на

научниот степен доктор

Подрачје Поле Област

Технички науки 208 20800,20801,2

0802,20803

8. Доколку во работен однос да се

наведе институцијата каде работи,

звањето во кое е избран и во која

област

Институција Звање во кое е

избран

Технички факултет Битола Доцент,

20800, 20801,

20802,20803

9. Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии

9.1 Наслов на предмет Студиска програма/институција

1 Вовед во графичка техника ГИ/ТФБ

2 Интернет и мултимедија ГИ/ТФБ, ИТО/ПФ

3 Веб дизајн ГИ/ТФБ

4 Дигитални анимации ГИ/ТФБ

5 Графички материјали ГИ/ТФБ

6 Компјутерска графика ГИ/ТФБ, ИТО/ПФ

7 Е-бизнис ИМ/ТФБ

9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии

Наслов на предмет Студиска програма/институција

1

2

3

9.3 Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии

Наслов на предмет Студиска програма/институција

1 Одбрани поглавја од теорија

на дизајн

ГИД/ТФБ

2 Современа графичка

технологија

ГИД/ТФБ

3 Современи материјали во

графичката индустрија

ГИД/ТФБ

Page 134: Е Л A Б О Р А Т - tfb.uklo.edu.mk · Извештај за последна спроведена евалуација на ниво на УКЛО во Битола за период

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 7000 БИТОЛА, ул. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ

СТУДИСКА ПРОГРАМА - ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН ТРЕТ циклус на студии

134

4 Одбрани поглавја од

компјутерска графика

ГИД/ТФБ

5 Графички web технологии ГИД/ТФБ

6 Одбрани поглавја од

визуелизација на податоци

ГИД/ТФБ

10. Селектирани резултати во последните пет години

10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет)

Автори Наслов Издавач/го

дина

1 Popovski F., Nedelkovski I.,

Mijakovska S

Virtual Environment of Real

sport Hall and Analyzing

Rendering Quality

TEM

Journal,

Serbia/2015

2 S.Mijakovska, I.Nedelkovski,

F.Popovski

Overview of the process of 3D

modelling from video

IJESET/

2014

3 F. Popovski, I. Nedelkovski and

S. Mijakovska

Generating 3D model in virtual

reality and analyzing its

performance

IJCSIT/

2014

4 S.Mijakovska, I.Nedelkovski,

F.Popovski

Generating 3D model from

Video

ACIJ /

2014

5 Mijakovska, S., Nedelkovski I., 3D Modeling from video ICEST /

2013

10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)

Автори Наслов Издавач/го

дина

1

2

3

4

5

10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет)

Автори Наслов Издавач/го

дина

1

2

3

4

5

10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)

Автори Наслов Издавач/го

дина

1 С.Мијаковска Елиминирање на

замаглување при креирање

на панорами

ТФБ/2015

Page 135: Е Л A Б О Р А Т - tfb.uklo.edu.mk · Извештај за последна спроведена евалуација на ниво на УКЛО во Битола за период

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 7000 БИТОЛА, ул. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ

СТУДИСКА ПРОГРАМА - ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН ТРЕТ циклус на студии

135

2 С. Мијаковска, И. Неделковски Принципи на кои се основа

3D моделирањето од видео

ТФБ/2013

3

4

5

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии

11.1 Дипломски работи 1

11.2 Магистерски работи /

11.3 Докторски дисертации /

12. ЗА ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните пет години

12.1 Доказ за печатени научно-истражувачки трудови во меѓународни научни

списанија или меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во

последните пет години

Автори Наслов Издавач/го

дина

1

2

3

4

5

6

12.2 Доказ за најмалку два печатени научно-истражувачки трудови во меѓународни

научни списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години

Автори Наслов Издавач/го

дина

1

2

12.3 Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири

години

Автори Наслов на трудот Меѓународен

собир/конференција

Год.

1

2

3

Page 136: Е Л A Б О Р А Т - tfb.uklo.edu.mk · Извештај за последна спроведена евалуација на ниво на УКЛО во Битола за период

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 7000 БИТОЛА, ул. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ

СТУДИСКА ПРОГРАМА - ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН ТРЕТ циклус на студии

136

Прилог

бр. 4

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската

програма од трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови

1. Име и презиме Роберто Пашиќ

2. Датум на раѓање 18.01.1970 година

3. Степен на образование III циклус на студии

4. Наслов на научен степен Доктор на технички науки

5. Каде и кога го завршил

образованието односно се

стекнал со научен степен

Образование Институција Година

I циклус на студии ТФБ 1994

II циклус на студии ТФБ 2008

III циклус на студии ТФБ 2013

6. Подрачје, поле и област на

научниот степен магистер

Подрачје Поле Област

Технички науки 208 20801

7. Подрачје, поле и област на

научниот степен доктор

Подрачје Поле Област

Технички науки 208 20802

8. Доколку во работен однос да се

наведе институцијата каде работи,

звањето во кое е избран и во која

област

Институција Звање во кое е

избран

Технички факултет Битола Доцент,

20800, 20801, 21207

9. Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии

9.1 Наслов на предмет Студиска програма/институција

1 Технолошка подготовка за печатење ГИ/ТФБ

2 Интеграција и одржување на К.С. ГИ/ТФБ, ИТО/ПФ

3 Дигитално сликање ГИ/ТФБ

4 Технологии на печатење ГИ/ТФБ

9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии

Наслов на предмет Студиска програма/институција

1 Напредни постапки на печатење ГИ/ТФБ

2

3

9.3 Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии

Наслов на предмет Студиска програма/институција

1 Одбрани поглавја од

современи графички

технологии

ГИД/ТФБ

2 Современа графичка

технологија

ГИД/ТФБ

3

10. Селектирани резултати во последните пет години

10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет)

Автори Наслов Издавач/го

дина

1 I. Kuzmanov; R. Pasic Evaluating the integrated

management systems into

Bitola's region with a special

IJERG,

2015, ISSN

2091-2730,

Page 137: Е Л A Б О Р А Т - tfb.uklo.edu.mk · Извештај за последна спроведена евалуација на ниво на УКЛО во Битола за период

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 7000 БИТОЛА, ул. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ

СТУДИСКА ПРОГРАМА - ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН ТРЕТ циклус на студии

137

accent on injuries spotted in

larger industrial capacities

IF 3.843

2 R. Pasic, I. Jolevski, A.

Markoski

Vehicle sensor node for smart

parking's of the future

FINKI/

2014

3 R. Pasic, A. Markoski, I.

Jolevski

Development of student

training environment for

embedded sensor applications

TEMPUS

DRIMS/

2012

4 R. Pasic, S. Andonovska, A.

Markoski, I. Jolevski

Possibility of using a low cost

RGB color sensor in printing

quality control

PDC

Croatia/

2011

5 R. Pasic, A. Markoski, S.

Angelevska, C. Dimitrieska

Measurment of Halftone

Values on CtP Offset Printing

Plates in CtP Device

Calibration

CPAG

Serbia/

2011

10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)

Автори Наслов Издавач/го

дина

1 Development of Regional

Interdisciplinary Mechatronic

Studies - DRIMS

2012

2

3

4

5

10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет)

Автори Наслов Издавач/го

дина

1 Т. Јолевски, Р. Пашиќ Менаџмент на

мултимедијални проекти

ISBN9989-

786-08-9/

2012

2

3

4

5

10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)

Автори Наслов Издавач/го

дина

1 Р. Пашиќ Деформации на растерски

елементи и импликации во

процесот на офсет печатење

ТФБ/2015

2 Р. Пашиќ, Ц. Димитриеска Влијаниjа на додатоците за

избелување на хартијата во

контролата на квалитетот на

офсет отпечаток согласно

ISO12647-2 и ISO13655

ТФБ/2013

Page 138: Е Л A Б О Р А Т - tfb.uklo.edu.mk · Извештај за последна спроведена евалуација на ниво на УКЛО во Битола за период

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 7000 БИТОЛА, ул. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ

СТУДИСКА ПРОГРАМА - ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН ТРЕТ циклус на студии

138

3 Р. Пашиќ, Ц. Димитриеска G7 (graybalance,

CMYK/RGB) метод за

калибрација, пробен отисок и

комерцијално печатење

ТФБ/2012

4

5

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии

11.1 Дипломски работи 3

11.2 Магистерски работи /

11.3 Докторски дисертации /

12. ЗА ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните пет години

12.1 Доказ за печатени научно-истражувачки трудови во меѓународни научни

списанија или меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во

последните пет години

Автори Наслов Издавач/го

дина

1

2

3

4

5

6

12.2 Доказ за најмалку два печатени научно-истражувачки трудови во меѓународни

научни списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години

Автори Наслов Издавач/го

дина

1

2

12.3 Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири

години

Автори Наслов на трудот Меѓународен

собир/конференција

Год.

1

2

3

Page 139: Е Л A Б О Р А Т - tfb.uklo.edu.mk · Извештај за последна спроведена евалуација на ниво на УКЛО во Битола за период

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 7000 БИТОЛА, ул. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ

СТУДИСКА ПРОГРАМА - ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН ТРЕТ циклус на студии

139

Прилог

бр. 4

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската

програма од трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови

1. Име и презиме Иво Кузманов

2. Датум на раѓање 21.12.1984

3. Степен на образование Доктор на науки

4. Наслов на научен степен Доцент д-р.

5. Каде и кога го завршил

образованието односно се

стекнал со научен степен

Образование Институција Годи

на

Дипломиран

машински инженер

Технички Факултет

Битола

2007

м-р по индустриско

инженерство и

менаџмент

Технички Факултет

Битола

2009

д-р. по технички науки Технички Факултет

Битола

2012

6. Подрачје, поле и област на

научниот степен магистер

Подрачје Поле Област

7. Подрачје, поле и област на

научниот степен доктор

Подрачје Поле Област

8. Доколку во работен однос да се

наведе институцијата каде работи,

звањето во кое е избран и во која

област

Институција Звање во кое е

избран

Технички Факултет Битола Доцент д-р.

9. Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии

9.1 Наслов на предмет Студиска програма/институција

1 Контрола на квалитет Индустриско Инженерство и менаџмент

2 Производни системи Индустриско Инженерство и менаџмент

3 Производствен менаџмент Индустриско Инженерство и менаџмент

4 Теорија на одлучување Индустриско Инженерство и менаџмент

5 Контрола на квалитет во

графичката индустрија

Графичко инженерство

9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии

Наслов на предмет Студиска програма/институција

1 Напредни методи во

менаџмент на квалитет

Индустриско инженерство и менаџмент

2 Менаџмент во графичкото

производство

Графичко инженерство

3

9.3 Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии

Наслов на предмет Студиска програма/институција

1 Одлучување и менаџмент Индустриско инженерство

2

3

10. Селектирани резултати во последните пет години

Page 140: Е Л A Б О Р А Т - tfb.uklo.edu.mk · Извештај за последна спроведена евалуација на ниво на УКЛО во Битола за период

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 7000 БИТОЛА, ул. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ

СТУДИСКА ПРОГРАМА - ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН ТРЕТ циклус на студии

140

10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет)

Автори Наслов Издавач/го

дина

1 prof. Ivo Kuzmanov, PhD. 1,

prof. Silvana Angelevska, PhD.

2, prof. Zore Angelevski, PhD. 3

Effective environmental

performance as a part of a

model for organizational

perfection

International

Journal of

Information,

Business

and

Managemen

t, Vol. 5,

No.1, 2013,

труд со

импакт

фактор

2 Ivo Kuzmanov, PhD Konstantin

Petkovski, PhD.

Konstantin Petkovski, PhD.

RESEARCH BASED ON THE

PSILOGOGICAL ASPECTS

ON THE ENTERPRENEURS

HIP AS A PESON AND ANA

LUSIS ON THE RESULTS FR

OM THE CONDUCTED RES

EARCH BASED ON ENTERP

RENEURSHIP PROGRAMS I

N BITOLA'S REGION IN 201

2

The Third

International

Scientific

Congress –

Biennale –

ICON

BEST 2013

3 Иво Кузманов, Силвана

Ангелевска, Зоре Ангелевски,

Стојанче Нусев, Васко

Стојановски

ПОВРЕДИТЕ КАКО

ЕЛЕМЕНТ ОД

СЕКОЈДНЕВНОТО

ФУНКЦИОНИРАЊЕ НА

ИНДУСТРИСКИТЕ

КАПАЦИТЕТИ ВО

БИТОЛАСКИОТ РЕГИОН

INJURIES AS EVERYDAY

ELEMENT INTO

INDUSTRIAL ENTITIES

FROM BITOL

OSN – BON

–TON

International

Conference

held in

Ohrid 2015

4 Ivo Kuzmanov, PhD. Case study of the number of

injuries (considering several

key indicators) in 2012 in real

enterprises in Bitola region,

Republic of Macedonia

International

Journal of

Innovation

and Applied

Studies

ISSN 2028-

9324 Vol. 3

No. 1 May

201, труд

Page 141: Е Л A Б О Р А Т - tfb.uklo.edu.mk · Извештај за последна спроведена евалуација на ниво на УКЛО во Битола за период

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 7000 БИТОЛА, ул. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ

СТУДИСКА ПРОГРАМА - ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН ТРЕТ циклус на студии

141

со импакт

фактор

5 Ivo Kuzmanov Cost benefit analysis of the

recycling process with regard

of the environmental protection

and financial benefits for

organizations

INTERNAT

IONAL

JOURNAL

OF TRADE

AND

COMMERC

E-IIARTC,

труд со

импакт

фактор

6 Ivo Kuzmanov1, Roberto Pasic2 EVALUATING THE

INTEGRATED

MANAGEMENT SYSTEMS

INTO BITOLA’S REGION

WITH A SPECIAL ACCENT

ON INJURIES SPOTTED IN

LARGER INDUSTRIAL

CAPACITIES

International

Journal of

Engineering

Research

and General

Science

Volume 3,

Issue 6,

November-

December,

2015

ISSN 2091-

2730, труд

со импакт

фактор 3.8

10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)

Автори Наслов Издавач/го

дина

1

2

3

4

5

10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет)

Автори Наслов Издавач/го

дина

1 Иво Кузманов Производствен Менаџмент 2012

2

3

4

5

10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)

Page 142: Е Л A Б О Р А Т - tfb.uklo.edu.mk · Извештај за последна спроведена евалуација на ниво на УКЛО во Битола за период

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 7000 БИТОЛА, ул. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ

СТУДИСКА ПРОГРАМА - ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН ТРЕТ циклус на студии

142

Автори Наслов Издавач/го

дина

1 prof. Ivo Kuzmanov, PhD. 1,

prof. Silvana Angelevska, PhD.

2, prof. Zore Angelevski, PhD. 3

Effective environmental

performance as a part of a

model for organizational

perfection

International

Journal of

Information,

Business

and

Managemen

t, Vol. 5,

No.1, 2013,

труд со

импакт

фактор

2 Ivo Kuzmanov, PhD Konstantin

Petkovski, PhD.

Konstantin Petkovski, PhD.

RESEARCH BASED ON THE

PSILOGOGICAL ASPECTS

ON THE ENTERPRENEURS

HIP AS A PESON AND ANA

LUSIS ON THE RESULTS FR

OM THE CONDUCTED RES

EARCH BASED ON ENTERP

RENEURSHIP PROGRAMS I

N BITOLA'S REGION IN 201

2

The Third

International

Scientific

Congress –

Biennale –

ICON

BEST 2013

3 Иво Кузманов, Силвана

Ангелевска, Зоре Ангелевски,

Стојанче Нусев, Васко

Стојановски

ПОВРЕДИТЕ КАКО

ЕЛЕМЕНТ ОД

СЕКОЈДНЕВНОТО

ФУНКЦИОНИРАЊЕ НА

ИНДУСТРИСКИТЕ

КАПАЦИТЕТИ ВО

БИТОЛАСКИОТ РЕГИОН

INJURIES AS EVERYDAY

ELEMENT INTO

INDUSTRIAL ENTITIES

FROM BITOL

OSN – BON

–TON

International

Conference

held in

Ohrid 2015

4 Ivo Kuzmanov, PhD. Case study of the number of

injuries (considering several

key indicators) in 2012 in real

enterprises in Bitola region,

Republic of Macedonia

International

Journal of

Innovation

and Applied

Studies

ISSN 2028-

9324 Vol. 3

No. 1 May

201, труд

Page 143: Е Л A Б О Р А Т - tfb.uklo.edu.mk · Извештај за последна спроведена евалуација на ниво на УКЛО во Битола за период

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 7000 БИТОЛА, ул. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ

СТУДИСКА ПРОГРАМА - ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН ТРЕТ циклус на студии

143

со импакт

фактор

5 Ivo Kuzmanov Cost benefit analysis of the

recycling process with regard

of the environmental protection

and financial benefits for

organizations

INTERNAT

IONAL

JOURNAL

OF TRADE

AND

COMMERC

E-IIARTC,

труд со

импакт

фактор

6 Ivo Kuzmanov1, Roberto Pasic2 EVALUATING THE

INTEGRATED

MANAGEMENT SYSTEMS

INTO BITOLA’S REGION

WITH A SPECIAL ACCENT

ON INJURIES SPOTTED IN

LARGER INDUSTRIAL

CAPACITIES

International

Journal of

Engineering

Research

and General

Science

Volume 3,

Issue 6,

November-

December,

2015

ISSN 2091-

2730, труд

со импакт

фактор 3.8

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии

11.1 Дипломски работи 12

11.2 Магистерски работи 1

11.3 Докторски дисертации

12. ЗА ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните пет години

12.1 Доказ за печатени научно-истражувачки трудови во меѓународни научни

списанија или меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во

последните пет години

Автори Наслов Издавач/го

дина

1

2

3

4

5

6

12.2 Доказ за најмалку два печатени научно-истражувачки трудови во меѓународни

научни списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години

Page 144: Е Л A Б О Р А Т - tfb.uklo.edu.mk · Извештај за последна спроведена евалуација на ниво на УКЛО во Битола за период

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 7000 БИТОЛА, ул. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ

СТУДИСКА ПРОГРАМА - ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН ТРЕТ циклус на студии

144

Автори Наслов Издавач/го

дина

1 prof. Ivo Kuzmanov, PhD. 1,

prof. Silvana Angelevska, PhD.

2, prof. Zore Angelevski, PhD. 3

Effective environmental

performance as a part of a

model for organizational

perfection

International

Journal of

Information,

Business

and

Managemen

t, Vol. 5,

No.1, 2013,

труд со

импакт

фактор

2 Ivo Kuzmanov, PhD. Case study of the number of

injuries (considering several

key indicators) in 2012 in real

enterprises in Bitola region,

Republic of Macedonia

International

Journal of

Innovation

and Applied

Studies

ISSN 2028-

9324 Vol. 3

No. 1 May

201, труд

со импакт

фактор

3 Ivo Kuzmanov Cost benefit analysis of the

recycling process with regard

of the environmental protection

and financial benefits for

organizations

INTERNAT

IONAL

JOURNAL

OF TRADE

AND

COMMERC

E-IIARTC,

труд со

импакт

фактор

4 Ivo Kuzmanov1, Roberto Pasic2 EVALUATING THE

INTEGRATED

MANAGEMENT SYSTEMS

INTO BITOLA’S REGION

WITH A SPECIAL ACCENT

ON INJURIES SPOTTED IN

LARGER INDUSTRIAL

CAPACITIES

International

Journal of

Engineering

Research and

General

Science

Volume 3,

Issue 6,

November-

December,

2015

ISSN 2091-

2730, труд

Page 145: Е Л A Б О Р А Т - tfb.uklo.edu.mk · Извештај за последна спроведена евалуација на ниво на УКЛО во Битола за период

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 7000 БИТОЛА, ул. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ

СТУДИСКА ПРОГРАМА - ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН ТРЕТ циклус на студии

145

со импакт

фактор 3.8

12.3 Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири

години

Автори Наслов на трудот Меѓународен

собир/конференција

Год.

1

2

Page 146: Е Л A Б О Р А Т - tfb.uklo.edu.mk · Извештај за последна спроведена евалуација на ниво на УКЛО во Битола за период

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 7000 БИТОЛА, ул. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ

СТУДИСКА ПРОГРАМА - ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН ТРЕТ циклус на студии

146

Прилог

бр. 4

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската

програма од трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови

1. Име и презиме Бети Анѓелевска

2. Датум на раѓање 12.08.1977

3. Степен на образование VIII

4. Наслов на научен степен доктор на науки од областа на техничките науки

5. Каде и кога го завршил

образованието односно

се стекнал со научен

степен

Образование

Институција Годи

на

Постдокторски студии

(стипендија Erasmus

Mundus SIGMA

programme)

Faculty of geo-information

science and earth

observation, Twente

University, The

Netherlands

2014

Докторат

(стипендија Erazmus

Mundus – project Basileus)

(VIII)

Универзитет „Св.

Климент Охридски“

Битола,

Технички факултет –

Битола,

Универзитет во Лунд,

Шведска (Traffic & Roads,

Department of Technology

and Society, Lund

University, Sweden)

2012

Постдипломски студии

(VII/2)

Универзитет „Св.

Климент Охридски“

Битола,

Технички факултет -

Битола

2007

Дипломски студии (VII/1)

Универзитет „Св.

Климент Охридски“

Битола,

Технички факултет -

Битола

2001

6. Подрачје, поле и област

на научниот степен

магистер

Подрачје Поле Област

2.00 Техничко-

технолошки науки

2.20 Сообраќај и

транспорт

22014/3

Транспорт и

животна

средина

7. Подрачје, поле и област

на научниот степен

доктор

Подрачје Поле Област

2.00 Техничко-

технолошки науки

2.20 Сообраќај и

транспорт

2.25 Животна

средина

22014/3

Транспорт и

животна

средина

Page 147: Е Л A Б О Р А Т - tfb.uklo.edu.mk · Извештај за последна спроведена евалуација на ниво на УКЛО во Битола за период

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 7000 БИТОЛА, ул. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ

СТУДИСКА ПРОГРАМА - ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН ТРЕТ циклус на студии

147

22500

Животна

средина

8. Доколку во работен однос да се

наведе институцијата каде работи,

звањето во кое е избран и во која

област

Институција Звање во кое е

избран

Универзитет „Св.Климент

Охридски“, Технички

факултет – Битола, Отсек за

сообраќај и транспорт

Доцент/ Транспорт и

животна

средина/Животна

средина

9. Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии

9.1 Наслов на предмет Студиска програма/институција

1 Транспорт и животна средина Академски студии по Сообраќајно-

транспортни системи и

технологии/Сообраќајно-транспортно

инженерство/ ТФБ

2 Вреднување на влијанието од

сообраќајот врз животната

средина

Академски студии по Сообраќајно-

транспортни системи и технологии/

Сообраќајно-транспортно инженерство/

Сообраќајно-транспортна телематика/ТФБ

3 Управување и контрола на

загадувањето на воздухот

од сообраќајот

Академски студии по Сообраќајно-

транспортни системи и технологии/ТФБ

4 Моделирање на загадувањето

на воздухот од сообраќајот

Академски студии по Сообраќајно-

транспортна телематика/ТФБ

9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии

Наслов на предмет Студиска програма/институција

1

2

3

9.3 Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии

Наслов на предмет Студиска програма/институција

1

2

3

10. Селектирани резултати во последните пет години

10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет)

Автори Наслов Издавач/година

1 Angelevska, B., Markoski, A. The role of urban

vehicle fleet

technology in

exhaust emission

amount – example

of Bitola town

XIII European Transport

Congress – European

Union transport: demand

meeting supply, 23-24

April 2015, Zagreb,

Croatia (journal -

Suvremeni promet, Vol.

35, No. 3-4, Zagreb,

Page 148: Е Л A Б О Р А Т - tfb.uklo.edu.mk · Извештај за последна спроведена евалуација на ниво на УКЛО во Битола за период

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 7000 БИТОЛА, ул. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ

СТУДИСКА ПРОГРАМА - ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН ТРЕТ циклус на студии

148

Croatia, 2015, pp. 222-

226).

2 Angelevska, B., Atanasova, V. Sustainability and

urban transport in

the Bitola town:

approaching

options

5th International

Conference “Towards a

humane city”, Novi Sad,

Serbia, 5-6 November

2015 (Proceedings, pp.

369-375)

3 Angelevska, B., Markoski, A. Building an air

quality

management

system –

approaches and

challenges

International may

conference on strategic

management, Bor,

Serbia, 23-25 May 2014,

(Proceedings, pp. 349-

356).

4 Angelevska, B., Markoski, A. Calculation of

urban transport

emissions: a case

study for the town

of Bitola

31st Conference on

transportation systems

with international

participation –

Automation in

transportation,

KoREMA, Pula/Croatia-

Milano/Italy, 2011,

Proceedings, pp.7-12

5 Angelevska, B., Markoski, A. Estimation

methods for road

transport

emissions: A

review

18th International

symposium on

electronics in traffic

ISEP 2010, Proceedings:

The role of ITS in the

near future, R12,

Ljubljana, Slovenia,

March 29, 2010.

10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)

Автори Наслов Издавач/год

ина

1 Бети Анѓелевска, член на

тимот

FP7 project

Project acronym:

RENAISSANCE

Project full title: Testing

Innovative Strategies For

Clean Urban Transport For

Historic European Cities

2008-2012

Page 149: Е Л A Б О Р А Т - tfb.uklo.edu.mk · Извештај за последна спроведена евалуација на ниво на УКЛО во Битола за период

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 7000 БИТОЛА, ул. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ

СТУДИСКА ПРОГРАМА - ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН ТРЕТ циклус на студии

149

Grant agreement no.: 219120

2 Бети Анѓелевска, член на

тимот

Сообраќајна студија на град

Битола

Технички

факултет -

Битола,

2010-2011

3 Beti Angelevska, exchange

researcher

INTERREG IIIA

Project title: Development of

a knowledge network of

educational and research

institutes active in

environmental issues for the

development of a common

cooperation framework, for

the harmonization with EU

legislation and know-how

transfer

Faculty of

Technical

Sciences, St.

Kliment

Ohridski

University -

Bitola/

CPERI-

CERTH,

Thessaloniki,

October/2006

October/2007

4

5

10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет)

Автори Наслов Издавач/го

дина

1

2

3

4

5

10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)

Автори Наслов Издавач/година

1 Toth-Szabo, Zs., Várhelyi, A.,

Hiselius, L.,Koglin, T.,

Angjelevska, B.

Measuring sustainability of

transport in the city –

development of an

indicator-set

Bulletin 261,

Traffic & Roads,

Department of

Technology and

Society, Lund

University,

Lund, Sweden,

2011.

2 Маркоски, А., Анѓелевска, Б.,

Оценка на влијанијата од

сообраќајот врз

животната средина

Сообраќајна

студија на град

Битола, пилот

проект 8, мај

2011

3 Атанасова, В., Анѓелевска, Б.,

Идејни решенија во

јавниот градски

Сообраќајна

студија на град

Page 150: Е Л A Б О Р А Т - tfb.uklo.edu.mk · Извештај за последна спроведена евалуација на ниво на УКЛО во Битола за период

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 7000 БИТОЛА, ул. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ

СТУДИСКА ПРОГРАМА - ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН ТРЕТ циклус на студии

150

патнички превоз во град

Битола

Битола, пилот

проект 5, мај

2011

4

5

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии

11.1 Дипломски работи

11.2 Магистерски работи

11.3 Докторски дисертации

12. ЗА ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните пет години

12.1 Доказ за печатени научно-истражувачки трудови во меѓународни научни

списанија или меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во

последните пет години

Автори Наслов Издавач/го

дина

1

2

3

4

5

6

12.2 Доказ за најмалку два печатени научно-истражувачки трудови во меѓународни

научни списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години

Автори Наслов Издавач/го

дина

1

2

12.3 Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири

години

Автори Наслов на

трудот

Меѓународен

собир/конференција

Год.

1

2

3

Page 151: Е Л A Б О Р А Т - tfb.uklo.edu.mk · Извештај за последна спроведена евалуација на ниво на УКЛО во Битола за период

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 7000 БИТОЛА, ул. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ

СТУДИСКА ПРОГРАМА - ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН ТРЕТ циклус на студии

151

16. Изјава од наставникот за давање согласност за учество во изведување на настава

по одредени предмети од студиската програма

Page 152: Е Л A Б О Р А Т - tfb.uklo.edu.mk · Извештај за последна спроведена евалуација на ниво на УКЛО во Битола за период

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 7000 БИТОЛА, ул. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ

СТУДИСКА ПРОГРАМА - ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН ТРЕТ циклус на студии

152

Page 153: Е Л A Б О Р А Т - tfb.uklo.edu.mk · Извештај за последна спроведена евалуација на ниво на УКЛО во Битола за период

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 7000 БИТОЛА, ул. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ

СТУДИСКА ПРОГРАМА - ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН ТРЕТ циклус на студии

153

Page 154: Е Л A Б О Р А Т - tfb.uklo.edu.mk · Извештај за последна спроведена евалуација на ниво на УКЛО во Битола за период

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 7000 БИТОЛА, ул. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ

СТУДИСКА ПРОГРАМА - ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН ТРЕТ циклус на студии

154

Page 155: Е Л A Б О Р А Т - tfb.uklo.edu.mk · Извештај за последна спроведена евалуација на ниво на УКЛО во Битола за период

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 7000 БИТОЛА, ул. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ

СТУДИСКА ПРОГРАМА - ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН ТРЕТ циклус на студии

155

Page 156: Е Л A Б О Р А Т - tfb.uklo.edu.mk · Извештај за последна спроведена евалуација на ниво на УКЛО во Битола за период

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 7000 БИТОЛА, ул. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ

СТУДИСКА ПРОГРАМА - ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН ТРЕТ циклус на студии

156

Page 157: Е Л A Б О Р А Т - tfb.uklo.edu.mk · Извештај за последна спроведена евалуација на ниво на УКЛО во Битола за период

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 7000 БИТОЛА, ул. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ

СТУДИСКА ПРОГРАМА - ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН ТРЕТ циклус на студии

157

Page 158: Е Л A Б О Р А Т - tfb.uklo.edu.mk · Извештај за последна спроведена евалуација на ниво на УКЛО во Битола за период

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 7000 БИТОЛА, ул. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ

СТУДИСКА ПРОГРАМА - ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН ТРЕТ циклус на студии

158

Page 159: Е Л A Б О Р А Т - tfb.uklo.edu.mk · Извештај за последна спроведена евалуација на ниво на УКЛО во Битола за период

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 7000 БИТОЛА, ул. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ

СТУДИСКА ПРОГРАМА - ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН ТРЕТ циклус на студии

159

Page 160: Е Л A Б О Р А Т - tfb.uklo.edu.mk · Извештај за последна спроведена евалуација на ниво на УКЛО во Битола за период

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 7000 БИТОЛА, ул. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ

СТУДИСКА ПРОГРАМА - ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН ТРЕТ циклус на студии

160

Page 161: Е Л A Б О Р А Т - tfb.uklo.edu.mk · Извештај за последна спроведена евалуација на ниво на УКЛО во Битола за период

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 7000 БИТОЛА, ул. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ

СТУДИСКА ПРОГРАМА - ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН ТРЕТ циклус на студии

161

Page 162: Е Л A Б О Р А Т - tfb.uklo.edu.mk · Извештај за последна спроведена евалуација на ниво на УКЛО во Битола за период

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 7000 БИТОЛА, ул. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ

СТУДИСКА ПРОГРАМА - ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН ТРЕТ циклус на студии

162

Page 163: Е Л A Б О Р А Т - tfb.uklo.edu.mk · Извештај за последна спроведена евалуација на ниво на УКЛО во Битола за период

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 7000 БИТОЛА, ул. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ

СТУДИСКА ПРОГРАМА - ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН ТРЕТ циклус на студии

163

Page 164: Е Л A Б О Р А Т - tfb.uklo.edu.mk · Извештај за последна спроведена евалуација на ниво на УКЛО во Битола за период

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 7000 БИТОЛА, ул. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ

СТУДИСКА ПРОГРАМА - ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН ТРЕТ циклус на студии

164

Page 165: Е Л A Б О Р А Т - tfb.uklo.edu.mk · Извештај за последна спроведена евалуација на ниво на УКЛО во Битола за период

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 7000 БИТОЛА, ул. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ

СТУДИСКА ПРОГРАМА - ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН ТРЕТ циклус на студии

165

Page 166: Е Л A Б О Р А Т - tfb.uklo.edu.mk · Извештај за последна спроведена евалуација на ниво на УКЛО во Битола за период

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 7000 БИТОЛА, ул. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ

СТУДИСКА ПРОГРАМА - ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН ТРЕТ циклус на студии

166

Page 167: Е Л A Б О Р А Т - tfb.uklo.edu.mk · Извештај за последна спроведена евалуација на ниво на УКЛО во Битола за период

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 7000 БИТОЛА, ул. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ

СТУДИСКА ПРОГРАМА - ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН ТРЕТ циклус на студии

167

Page 168: Е Л A Б О Р А Т - tfb.uklo.edu.mk · Извештај за последна спроведена евалуација на ниво на УКЛО во Битола за период

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 7000 БИТОЛА, ул. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ

СТУДИСКА ПРОГРАМА - ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН ТРЕТ циклус на студии

168

Page 169: Е Л A Б О Р А Т - tfb.uklo.edu.mk · Извештај за последна спроведена евалуација на ниво на УКЛО во Битола за период

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 7000 БИТОЛА, ул. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ

СТУДИСКА ПРОГРАМА - ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН ТРЕТ циклус на студии

169

Page 170: Е Л A Б О Р А Т - tfb.uklo.edu.mk · Извештај за последна спроведена евалуација на ниво на УКЛО во Битола за период

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 7000 БИТОЛА, ул. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ

СТУДИСКА ПРОГРАМА - ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН ТРЕТ циклус на студии

170

17. Согласност од високообразовната установа за учество на наставникот во

реализацијата на студиската програма

Page 171: Е Л A Б О Р А Т - tfb.uklo.edu.mk · Извештај за последна спроведена евалуација на ниво на УКЛО во Битола за период

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 7000 БИТОЛА, ул. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ

СТУДИСКА ПРОГРАМА - ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН ТРЕТ циклус на студии

171

Page 172: Е Л A Б О Р А Т - tfb.uklo.edu.mk · Извештај за последна спроведена евалуација на ниво на УКЛО во Битола за период

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 7000 БИТОЛА, ул. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ

СТУДИСКА ПРОГРАМА - ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН ТРЕТ циклус на студии

172

18. Информација за бројот на ментори

Студиска програма ментори

1 Графичко инженерство и дизајн Еден ментор,

Ред. проф. д-р Томе Јолевски

Одлуката за исполнување на критериумите и акредитацијата на ред. проф. д-р

Томе Јолевски за ментор на трет циклус студии, донесена од Одборот за акредитација и

евалуација на високото образование е дадена во прилог.

Page 173: Е Л A Б О Р А Т - tfb.uklo.edu.mk · Извештај за последна спроведена евалуација на ниво на УКЛО во Битола за период

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 7000 БИТОЛА, ул. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ

СТУДИСКА ПРОГРАМА - ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН ТРЕТ циклус на студии

173

19. Информација за бројот на студенти за запишување во првата година на

студиската програма

Студиска програма студенти

1 Графичко инженерство и дизајн 3

20. Информација за бројот на наставници во полето односно областа од научно-

истражувачкото подрачје неопходни за организирање на докторски студии

Наставен кадар

1 Ред. проф. д-р Томе Јолевски – во пензија

2 Вонр. проф. д-р Кире Поповски

3 Доц. д-р Роберто Пашиќ

4 Доц. д-р Филип Поповски

5 Доц. д-р Светлана Мијаковска

Покрај наведените наставници од полето 208 Графичко инженерство, во

наставата на третиот циклус се вклучени и наставници кои докторирале и се избрани во

други полиња од подрачјето на Техничко- технолошките науки (2), како и од подрачјето

на Природно-математичките науки (1).

21. Информација за обезбедена задолжителна и дополнителна литература

Потребната задолжителна и дополнителна литература, препорачана од

предметните наставници, е дадена во Прилог 3 за секој предмет. Tаа се обезбедува преку

библиотеките во рамките на Техничкиот факултет и Универзитетот, како и преку

пристапот до меѓународни електронски бази на податоци. Посебно значајни се

учебниците обезбедени преку проектот на Владата на Р. Македонија за превод на стручни

и научни книги и учебници од кои се учи на врвните универзитети во САД и Англија.

22. Информација за веб страница

Сите потребни информации за студиските програми на Технички факултет –

Битола, може да ги најдете на следната веб страна http://www.tfb.uklo.edu.mk.

Page 174: Е Л A Б О Р А Т - tfb.uklo.edu.mk · Извештај за последна спроведена евалуација на ниво на УКЛО во Битола за период

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 7000 БИТОЛА, ул. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ

СТУДИСКА ПРОГРАМА - ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН ТРЕТ циклус на студии

174

23. Информација за реализација на научно истражувачки проекти со кои се

опфатени најмалку 20% од наставниот кадар

Име и презиме Научно-истражувачки

проект

Издавач/година

Д-р Елизабета

Бахтовска

Главен

координатор

Designing and implementation of

the NQF in R. Macedonia

TEMPUS ETF-SM-00050-2008

Project “–2009-2012

Д-р Елизабета

Бахтовска

Национален

координатор

Waste management curricula

development in partnership with

public and private sector /

WaMPPP

ERASMUS+

561821-EPP-1-2015-1-RS-

EPPKA2-CBHE-JR (2015 - 3206

/ OO1 - 001 )

Д-р Ратка

Нешковска

Добивање на тенки филмови

од никел оксид и од некои

оксиди на преодните метали и

компарација на нивните

електрохроматски параметри.

(под раководство на проф. д-р

Мимоза Ристова)

МОН на РМ (2003-2006)

Implementation of ECTS at the

University St. Kliment Ohridski,

TEMPUS JEP

(Координатор: проф. д-р

Елизабета Бахтовска)

TEMPUS JEP 2001-2003

Exchange of best practices in

establishing ECTS

(Координатор: проф. д-р

Елизабета Бахтовска)

TEMPUS SCM, 2004 – 2005

West Balcan Bologna Promoters

Network

(Координатор за РМ: проф. д-р

Елизабета Бахтовска)

TEMPUS SCM C-032B0

Designing and implementing of

the NQF in RM

(Координатор: проф. д-р

Елизабета Бахтовска)

TEMPUS ETF-SM-00050-2008

Project, 2009-2012

Д-р Роберто

Пашиќ

Development of Regional

Interdisciplinary Mechatronic

Studies - DRIMS

2012

Page 175: Е Л A Б О Р А Т - tfb.uklo.edu.mk · Извештај за последна спроведена евалуација на ниво на УКЛО во Битола за период

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 7000 БИТОЛА, ул. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ

СТУДИСКА ПРОГРАМА - ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН ТРЕТ циклус на студии

175

Д-р Бети

Анѓелевска,

член на тимот

FP7 project

Project acronym: RENAISSANCE

Project full title: Testing

Innovative Strategies For Clean

Urban Transport For Historic

European Cities

Grant agreement no.: 219120

2008-2012

Сообраќајна студија на град

Битола

Технички факултет - Битола,

2010-2011

Development of Regional

Interdisciplinary Mechatronic

Studies - DRIMS

(Проф. А.Маркоски

Координатор за УКЛО)

TEMPUS IV Prject: 158644 – DE –

JPCR (2010-2013)

Designing and implementation of

the NQF in R. Macedonia

(Бахтовска Е. - Координатор)

TEMPUS ETF-SM-00050-2008 Project

(2009-2012)

Development of a knowledge

network of educational and

research institutes for the

harmonization with EU

legislation and know-how

transfer

(И.Неделковски, Координатор

за Р.Македонија)

INTERREG IIIA/CARDS,

(2007 –2008)

Cross border cooperation

between universities and

educational institutes in the field

of natural disasters and

environmental education

(Е. Бахтовска, Координатор за

Р.Македонија)

INTERREG IIIA program

(2004-2007)

Да изградиме мала

хидроцентрала,

Научноистражувачки проект

(Под раководство на проф. д-р

С. Пановски)

МОН на РМ

(2003-2006)

Beti Angelevska,

exchange

researcher

INTERREG IIIA

Faculty of Technical Sciences,

St. Kliment Ohridski University -

Bitola/ CPERI-CERTH,

Page 176: Е Л A Б О Р А Т - tfb.uklo.edu.mk · Извештај за последна спроведена евалуација на ниво на УКЛО во Битола за период

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 7000 БИТОЛА, ул. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ

СТУДИСКА ПРОГРАМА - ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН ТРЕТ циклус на студии

176

Project title: Development of a

knowledge network of

educational and research

institutes active in environmental

issues for the development of a

common cooperation framework,

for the harmonization with EU

legislation and know-how

transfer

Thessaloniki, October/2006 –

October/2007

Елизабета

Бахтовска,

Елизабета

Христовска и др.

Истражување на влијанието на

механичките оптоварувања врз

динамичката издржливост на

еднозглобен просторен дампер за

сноп од две проводни јажиња

МОН на РМ /

2001-2004

Elizabeta

Hristovska и др.

Development of cultivator’s

production in the Pelagonian region

GTZ / 2003

Elizabeta

Bahtovska,

Elizabeta

Hristovska и др.

Implementation of ECTS at

University St. Kliment Ohridski,

Tempus UM_JEP-15058-2000

EU / 2001-2003

Bozin Donevski,

Elizabeta

Hristovska и др.

Developing Quality in Higher

Education, TEMPUS-CARDS

Project No SM-SCM-CO22A06-

2006

EU / 2007-2008

Kiril Popovski,

Elizabeta

Hristovska и др.

Cooperation among educational &

research institutions, INTEREG IIIA

PROGRAMME, Greеce-FYROM,

Project coordinator Aristotle

University of Thessalonica,

Macedonian partner Faculty of

Technical Sciences Bitola

2007

Д-р Митко Костов

Tempus IV Project, 158644 JPCR

Development of Regional

Interdisciplinary Mechatronic

Studies – DRIMS

2010 –2013

Tempus JEP-CD-19010-2004

Introducing two-tier studies in the

field of metrology

2005-2007

Д-р Гордана

Јаневска

Development of Regional

Interdisciplinary Mechatronic

Studies - DRIMS

(Проф. А.Маркоски

Координатор за УКЛО)

TEMPUS IV Prject: 158644 – DE –

JPCR (2010-2013)

Page 177: Е Л A Б О Р А Т - tfb.uklo.edu.mk · Извештај за последна спроведена евалуација на ниво на УКЛО во Битола за период

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 7000 БИТОЛА, ул. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ

СТУДИСКА ПРОГРАМА - ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН ТРЕТ циклус на студии

177

Designing and implementation of

the NQF in R. Macedonia

(Бахтовска Е.

Координатор)

TEMPUS ETF-SM-00050-2008

Project

(2009-2012)

Development of a knowledge

network of educational and research

institutes for the harmonization with

EU legislation and know-how

transfer

(И.Неделковски, Координатор за

Р.Македонија)

INTERREG IIIA/CARDS,

(2007 –2008)

Cross border cooperation between

universities and educational

institutes in the field of natural

disasters and environmental

education

(E. Бахтовска, Координатор за

Р.Македонија)

INTERREG IIIA program

(2004-2007)

Да изградиме мала

хидроцентрала,

Научноистражувачки проект

(Под раководство на проф. д-р С.

Пановски)

МОН на РМ

(2003-2006)

Д-р Роберто

Пашиќ

Development of Regional

Interdisciplinary Mechatronic

Studies - DRIMS

2012

24. Научниот назив со кој се стекнува студентот по завршување на студиската

програма

По полагањето на сите испити и реализацијата на сите други предвидени

активности од третиот циклус - докторски студии, со изработката и јавната одбрана на

докторскиот труд се стекнува научен назив Доктор на науки (dr. sc.) од полето на графичко

инженерство.

25. Обезбедена меѓународна мобилност на студентите

На Техничкиот факултет во Битола се негува меѓународна соработка на планот на

наставата, истражувањето и мобилноста на студентите во рамките на Erasmus +

програмата и др. програми за мобилност на наставен и студенски кадар, што се спроведува

преку повеќе потпишани договори со странски универзитети и други институции.

Подетални информации се достапни на http://www.tfb.uklo.edu.mk.

Page 178: Е Л A Б О Р А Т - tfb.uklo.edu.mk · Извештај за последна спроведена евалуација на ниво на УКЛО во Битола за период

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 7000 БИТОЛА, ул. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ

СТУДИСКА ПРОГРАМА - ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН ТРЕТ циклус на студии

178

26. Активности и механизми преку кои се развива и се одржува квалитетот на

наставата

Проверката на квалитетот на студиската програма се спроведува редовно и

систематски преку самоевалуација и надворешна проверка на квалитетот - надворешна

евалуација. За истакнување е повеќегодишното искуство и пракса на анкетирање на

студентите и оценувањето на реализацијата на наставата и на наставничкиот и

соработнички кадар кој ја изведува истата.

Проверката на квалитетот на студиската програма се врши преку:

Анкетирање на студентите на крајот од наставата од соодветниот предмет;

Анкетирање на дипломираните студенти при доделувањето на дипломите за

квалитетот на студиската програма и логистичката поддршка на студиите;

Анкетирање на студентите за време на заверката на семестар;

Анкетирање на студентите за време на запишување во наредна година.

Студентите при ова ја оценуваат студиската програма за годината која ја

завршиле претходно. Со анкетирање на наставниот и ненаставниот кадар се

оценува работата на деканатот, студентската служба, библиотеката и другите служби на

Факултетот. Освен горе наведеното, се оценуваат и амбиенталните услови на

студирање (хигиена, чистота на предавалните, лабораториите итн.).

Page 179: Е Л A Б О Р А Т - tfb.uklo.edu.mk · Извештај за последна спроведена евалуација на ниво на УКЛО во Битола за период

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 7000 БИТОЛА, ул. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ

СТУДИСКА ПРОГРАМА - ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН ТРЕТ циклус на студии

179

27. Додадок на диплома

Дипломираните студенти на трет циклус на студиската програма Графичко

инженерство и дизајн по дипломирањето добиваат Додаток на диплома, дадена во

прилог.

Page 180: Е Л A Б О Р А Т - tfb.uklo.edu.mk · Извештај за последна спроведена евалуација на ниво на УКЛО во Битола за период

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 7000 БИТОЛА, ул. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ

СТУДИСКА ПРОГРАМА - ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН ТРЕТ циклус на студии

180

ул. Македонска фаланга бр. 33, 7000 Битола, Република Македонија,

www.tfb.uklo.edu.mk

ДОДАТОК НА ДИПЛОМАТА

1. ПОДАТОЦИ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА НОСИТЕЛОТ НА ДИПЛОМАТА

1.1 Име:

1.2 Презиме:

1.3 Датум на раѓање, место и држава на раѓање:

1.4 Матичен број и број на студентско досие:

2. ПОДАТОЦИ ЗА СТЕКНАТАТА КВАЛИФИКАЦИЈА

2.1 Датум на издавање :

2.2 Назив на квалификацијата: Доктор на науки од областа на графичкото

инженерство и дизајн

2.3 Име на студиската програма, односно главно студиско

подрачје, поле и област на студиите

Графичко инженерство и дизајн, Техничко -

технолошки науки, Графичко инженерство

2.4 Име и статус на високообразовната/научната установа

која ја издава дипломата:

Универзитет “Св. Климент Охридски“, Битола,

Технички факултет Битола. Државен универзитет,

формиран во 1979 год. со одлука на Собранието на РМ.

Вишата техничка школа е формирана во 1961 год. од

страна на Собранието на општина Битола.

Трансформација од Виша Техничка школа во Технички

факултет во 1977 год., со Закон за основање (Службен

весник на СРМ бр.30.77), Реш. бр.06-1945 од 06.07.1977.

Последна акредитација на студиската програма доделена

од Одбор за акредитација бр. сл. 12. од 14.04.2009

2.5 Име и статус на високообразовната/научната установа

(доколку е различна) која ја администрира дипломата: /

2.6 Јазик на наставата: Македонски

3. ПОДАТОЦИ ЗА СТЕПЕН (ЦИКЛУС) НА КВАЛИФИКАЦИЈАТА

3.1 Вид на квалификацијата (академски/стручни студии): Академски студии

3.2 Степен (циклус) на квалификацијата; времетраење на

студиите: Трет циклус тригодишни академски студии

3.3 Траење на студиската програма: години и ЕКТС 3 години (6 семестри, 15 седмици/семестар), 180 ЕКТС

Универзитет ,,Св. Климент Охридски“ - Битола

Технички факултет – Битола

Графичко инженерство

Овој ,,Додаток на дипломата“ го следи моделот развиен од Европската комисија, Советот на Европа и

УНЕСКО/ЦЕПЕС. Цел на ,,Додатокот на дипломата“ е да овозможи податоци потребни за препознавање на академски

квалификации (дипломи, стручни звања, сертификати). Тој е обликуван да обезбеди опис на природата, нивото,

контекстот, содржината и статусот на студиите кои биле следени и успешно завршени од лицето – носител на

оригиналната диплома, кон која е додаден овој додаток. Додатокот треба да биде ослободен од секаков вид коментари за вредноста, еквивалентноста со други студии и сугестии за признавање.

Page 181: Е Л A Б О Р А Т - tfb.uklo.edu.mk · Извештај за последна спроведена евалуација на ниво на УКЛО во Битола за период

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 7000 БИТОЛА, ул. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ

СТУДИСКА ПРОГРАМА - ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН ТРЕТ циклус на студии

181

1 Додаток 4.3 е Уверението за положени испити

3.4. Услови за запишување на студиската програма

Завршен втор циклус академски студии, со освоени 300

кредити, или завршени магистерски студии, како и други

услови утврдени во Конкурсот за запишување студенти

на трет циклус студии во соодветната академска година

на запишување и утврдените посебни услови од страна

на единиците на Универзитетот.

4. ПОДАТОЦИ ЗА СОДРЖИНИТЕ И ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ

4.1 Начин на студирање (редовни,вонредни):

4.2 Барања и резултати на студиската

програма:

Студиската програма по Графичко инженерство и дизајн на студентот му овозможува стекнување знаења и вештини од графичкото инженерство и дизајн

кои одговараат на научниот назив доктор на науки, кои може да ги примени во

дадената научно-стручната област, да развие аналитички способности, критички начин на размислување и лидерство, да развие научно-истражувачки

пристап при решавање на сложени теоретски феномени и практични проблеми, да се оспособи за јавно објавување на научните резултати, за активно учество и

водење на домашни и меѓународни истражувачки и развојни проекти,

способност за развој на нови технологии и постапки од областа на графичкото инженерство, кои придонесуваат за развој на општеството.

4.3. Податоци за студиската програма (насока,

модул, оценки, ЕК) 1

Процентуалниот сооднос помеѓу задолжителните и изборните предмети е

согласно Законот за високото образование. Студентот ги завршува студиите со

освоени 180 кредити. За време на последната година студентот изработува и брани докторски труд.

4.4 Систем на оценување (шема на оценки и

критериуми за добивање на оценките)

Национална оцена Опис Дистрибуција

10 Извонреден 91-100

9 Одличен 81 – 90

8 Многу добар 71 – 80

7 Добар 61 – 70

6 Доволен 51 - 60

5 Недоволен 0 - 50

Oценката 6 е најниска, а 10 највисока оцена.

Оцената се формира со исполнување на обврските одредени во предметните програми.

4.5 Просечна оценка во текот на студиите

5. ПОДАТОЦИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА КВАЛИФИКАЦИЈАТА

5.1 Пристап до натамошни студии Стекнатата диплома овозможува продолжување на постдокторски студии.

5.2 Професионален статус (ако е применливо) Дипломата овозможува директен пристап кон професионално вработување.

6. ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ

6.1 Дополнителни информации за студентот:

6.2 Дополнителни извори за

високообразовната установа:

www.tfb.uklo.edu.mk

www.uklo.edu.mk tel. +389 (0) 47 207 702

fax. +389 (0) 47 203 370

7. ЗАВЕРКА НА ДОДАТОКОТ НА ДИПЛОМА:

7.1 Датум и место:

Проф. д-р Стојанче Нусев Проф. д-р Сашо Коруновски

Page 182: Е Л A Б О Р А Т - tfb.uklo.edu.mk · Извештај за последна спроведена евалуација на ниво на УКЛО во Битола за период

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 7000 БИТОЛА, ул. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ

СТУДИСКА ПРОГРАМА - ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН ТРЕТ циклус на студии

182

8. ПОДАТОЦИ ЗА СИСТЕМОТ НА ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

8.1. Видови високообразовни установи

Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола е највисока автономна јавна високообразовна, научна, односно уметничка установа која го

обезбедува единството во вршењето и развојот на високото образование,

науката, уметноста и стручноста и непосредно и преку своите единици од

различни студиски подрачја пренесува сознанија од повеќе научни односно

уметнички подрачја и дисциплини.

8.2 Вид на студии

Академските студии ги оспособуваат студентите за вршење на дејности во науката и високото образование, во деловниот свет, во јавниот сектор и

општеството во целост преку оспособување за развој и примена на научните

и стручните достигања. Стручните студии им даваат на студентите знаења и вештини кои им

овозможуваат вршење на стручни занимања и ги оспособуваат за непосредно

вклучување во работниот процес.

8.3 Акредитација на високообразовната установа

Системот за обезбедување и оценување на квалитетот на високото

образование се потпира врз функционирањето на Одборот за акредитација и

евалуација. Системот на обезбедување и оценување на квалитетот на високото образование опфаќа:

- одобрување, потврдување и признавање на високообразовна установа и на

студиски програми, за вршење на високообразовна дејност согласно овој закон, што се остварува преку акредитација,

- процена на квалитетот на вршењето на високообразовната дејност,

управувањето, финансирањето, академските и други активности и нејзините приоритети, што се остварува преку системот на евалуација и

- други активности и механизми преку кои се развива и одржува квалитетот

на високото образование утврдени со закон и актите на телата што го оценуваат квалитетот на високото образование.

8.4 Структура на високообразовните

универзитетски (академски) студиски програми

Студиските програми за стекнување на образование се распоредуваат во три

циклуси на високото образование:

- прв циклус академски студии којшто по правило трае од три до четири години и со неговото завршување се стекнуваат од 180 до 240 ЕКТС. Лицето

кое ги завршило студиите се стекнува со диплома со додавка на соодветната

струка, а во меѓународниот промет и дипломата на англиски јазик, академскиот назив по завршувањето на првиот циклус на студии е

baccalaureus односно baccalaurea. - втор циклус академски студии коишто по правило траат од една до две

години (или подолго доколку тоа е во согласност со меѓународно

прифатените стандарди за даден профил) и со нивното завршување се стекнуваат од 60 до 120 ЕКТС. Вкупниот број кредити кои се стекнуваат на

првиот и вториот циклус на универзитетските студии изнесува 300 EKТС.

Лицето кое ги завршило студиите се стекнува со научен назив master. - трет циклус академски студии или докторски студии траат три години и

носат 180 EKТС. Со јавна одбрана на докторскиот труд стекнува назив

доктор на науки (dr.sc).

8.5 Структура на високобразовните стручни

студии

Стручните студии траат три години и со нивно завршување се стекнуваат

180 ЕКТС, а по исклучок можат да траат четири години и со тие студии се стекнуваат 240 ЕКТС кредити.

Со завршувањето на стручните студии се стекнува диплома со додавка на

соодветната струка, а во меѓународниот промет и дипломата на англиски јазик, стручниот назив по завршувањето на првиот циклус стручни студии е

baccalareus односно baccalaurea со додавка на струката.

Специјалистичките стручни студии од втор циклус траат една година и со нивното завршување се стекнува звање специјалист од одредена струка

(spec.) кое се користи покрај стручниот назив стекнат на стручните студии

или академските студии од прв циклус.

8.6 Услови за запишување на студиите

Завршено осумгодишно основно образование (пред воведувањето на

деветгодишното основно образование во 2006/2007 година); четиригодишното средно образование, четиригодишни универзитетски

додипломски или прв циклус студии; како и други услови утврдени со

Законот за високото образование, Статутот и Правилникот за условите,

критериумите и правилата за запишување и студирање на втор циклус

студии на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола.

7.2 Име и потпис:

7.3 Функција на потписникот: Декан Ректор

7.4 Печат

Page 183: Е Л A Б О Р А Т - tfb.uklo.edu.mk · Извештај за последна спроведена евалуација на ниво на УКЛО во Битола за период

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 7000 БИТОЛА, ул. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ

СТУДИСКА ПРОГРАМА - ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН ТРЕТ циклус на студии

183

8.7 Систем на оценување

Проверката на знаењето на студентот се врши континуирано во текот на

наставно-образовниот процес и се изразува во поени. За исполнувањето на обврски за полагање на испитот (во делови или во

целина) студентот може да оствари најмногу 100 поени или да добие

позитивна оценка која се изразува до 10 (десет), при што оценките го означуваат следниов успех:

10 - извонреден

9 - одличен 8 - многу добар

7 - добар

6 - доволен 5 - недоволен

Завршното оценување задолжително се запишува во индексот или во некој

друг документ и во пријавата за завршното оценување. Просечниот успех на студентот претставува аритметичка средина на

оценките од завршното оценување по сите наставни предмети во текот на

студиите, вклучувајќи го и завршниот испит.