Vietstockstatic2.vietstock.vn/data/HOSE/2019/BCTHQT/VN/NAM/...22/NQ-HÐQT/2019 23/NQ-HÐQT/2019...

16

Transcript of Vietstockstatic2.vietstock.vn/data/HOSE/2019/BCTHQT/VN/NAM/...22/NQ-HÐQT/2019 23/NQ-HÐQT/2019...

Page 1: Vietstockstatic2.vietstock.vn/data/HOSE/2019/BCTHQT/VN/NAM/...22/NQ-HÐQT/2019 23/NQ-HÐQT/2019 27/NQ-HÐQT/2019 Ban Kiem soát: 28/10/2019 01/11/2019 30/12/2019 Thông qua viêc cap
Page 2: Vietstockstatic2.vietstock.vn/data/HOSE/2019/BCTHQT/VN/NAM/...22/NQ-HÐQT/2019 23/NQ-HÐQT/2019 27/NQ-HÐQT/2019 Ban Kiem soát: 28/10/2019 01/11/2019 30/12/2019 Thông qua viêc cap
Page 3: Vietstockstatic2.vietstock.vn/data/HOSE/2019/BCTHQT/VN/NAM/...22/NQ-HÐQT/2019 23/NQ-HÐQT/2019 27/NQ-HÐQT/2019 Ban Kiem soát: 28/10/2019 01/11/2019 30/12/2019 Thông qua viêc cap
Page 4: Vietstockstatic2.vietstock.vn/data/HOSE/2019/BCTHQT/VN/NAM/...22/NQ-HÐQT/2019 23/NQ-HÐQT/2019 27/NQ-HÐQT/2019 Ban Kiem soát: 28/10/2019 01/11/2019 30/12/2019 Thông qua viêc cap
Page 5: Vietstockstatic2.vietstock.vn/data/HOSE/2019/BCTHQT/VN/NAM/...22/NQ-HÐQT/2019 23/NQ-HÐQT/2019 27/NQ-HÐQT/2019 Ban Kiem soát: 28/10/2019 01/11/2019 30/12/2019 Thông qua viêc cap
Page 6: Vietstockstatic2.vietstock.vn/data/HOSE/2019/BCTHQT/VN/NAM/...22/NQ-HÐQT/2019 23/NQ-HÐQT/2019 27/NQ-HÐQT/2019 Ban Kiem soát: 28/10/2019 01/11/2019 30/12/2019 Thông qua viêc cap
Page 7: Vietstockstatic2.vietstock.vn/data/HOSE/2019/BCTHQT/VN/NAM/...22/NQ-HÐQT/2019 23/NQ-HÐQT/2019 27/NQ-HÐQT/2019 Ban Kiem soát: 28/10/2019 01/11/2019 30/12/2019 Thông qua viêc cap
Page 8: Vietstockstatic2.vietstock.vn/data/HOSE/2019/BCTHQT/VN/NAM/...22/NQ-HÐQT/2019 23/NQ-HÐQT/2019 27/NQ-HÐQT/2019 Ban Kiem soát: 28/10/2019 01/11/2019 30/12/2019 Thông qua viêc cap
Page 9: Vietstockstatic2.vietstock.vn/data/HOSE/2019/BCTHQT/VN/NAM/...22/NQ-HÐQT/2019 23/NQ-HÐQT/2019 27/NQ-HÐQT/2019 Ban Kiem soát: 28/10/2019 01/11/2019 30/12/2019 Thông qua viêc cap
Page 10: Vietstockstatic2.vietstock.vn/data/HOSE/2019/BCTHQT/VN/NAM/...22/NQ-HÐQT/2019 23/NQ-HÐQT/2019 27/NQ-HÐQT/2019 Ban Kiem soát: 28/10/2019 01/11/2019 30/12/2019 Thông qua viêc cap
Page 11: Vietstockstatic2.vietstock.vn/data/HOSE/2019/BCTHQT/VN/NAM/...22/NQ-HÐQT/2019 23/NQ-HÐQT/2019 27/NQ-HÐQT/2019 Ban Kiem soát: 28/10/2019 01/11/2019 30/12/2019 Thông qua viêc cap
Page 12: Vietstockstatic2.vietstock.vn/data/HOSE/2019/BCTHQT/VN/NAM/...22/NQ-HÐQT/2019 23/NQ-HÐQT/2019 27/NQ-HÐQT/2019 Ban Kiem soát: 28/10/2019 01/11/2019 30/12/2019 Thông qua viêc cap
Page 13: Vietstockstatic2.vietstock.vn/data/HOSE/2019/BCTHQT/VN/NAM/...22/NQ-HÐQT/2019 23/NQ-HÐQT/2019 27/NQ-HÐQT/2019 Ban Kiem soát: 28/10/2019 01/11/2019 30/12/2019 Thông qua viêc cap
Page 14: Vietstockstatic2.vietstock.vn/data/HOSE/2019/BCTHQT/VN/NAM/...22/NQ-HÐQT/2019 23/NQ-HÐQT/2019 27/NQ-HÐQT/2019 Ban Kiem soát: 28/10/2019 01/11/2019 30/12/2019 Thông qua viêc cap
Page 15: Vietstockstatic2.vietstock.vn/data/HOSE/2019/BCTHQT/VN/NAM/...22/NQ-HÐQT/2019 23/NQ-HÐQT/2019 27/NQ-HÐQT/2019 Ban Kiem soát: 28/10/2019 01/11/2019 30/12/2019 Thông qua viêc cap
Page 16: Vietstockstatic2.vietstock.vn/data/HOSE/2019/BCTHQT/VN/NAM/...22/NQ-HÐQT/2019 23/NQ-HÐQT/2019 27/NQ-HÐQT/2019 Ban Kiem soát: 28/10/2019 01/11/2019 30/12/2019 Thông qua viêc cap